Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κίσσαμος : 10-08-2023

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ :  9271

 

Ταχ. δ/νση : Πολεμιστών 1941 2

734 00  Κίσαμος Χανίων                                                              ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών

Τηλ : 28223-40204                                                                                         Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

ΦΑΞ : (28220) 83385                                                                                    Χαριλάου Τρικούπη 182 

 Πλ. : Μυλωνάκη Μαρία                                                                      Αθήνα, Τ.Κ.: 114 72 

 Email: dκisamou@gmail.com                                                             Τηλ.: 213-15.23.630 

                                                                                                                             Fax: 210-64.43.365                                                                                                                                                            

                                                                                                                  web: www.ggde.gr                                         

 

ΘΕΜΑ :  Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

 

Έχοντας υπ’ όψη:

1._την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (με τις τροποποιήσεις του ως σήμερα)

2._την παρ.10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016(με τις τροποποιήσεις του ως σήμερα)

3._την υπ΄ αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών(ΦΕΚΒ 4841-29.12.2017) 

 

             Ο Δήμος Κισσάμου προτίθεται άμεσα να προβεί στην Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»,  [CPV: 45231300-8] συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00(ΦΠΑ 0%). Αντιστροφή υποχρεώσεως ΦΠΑ, Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 άρθρου 1 του Ν.4281/2014, ΑΔΑ: ΒΖΛΞΗ-ΟΤΑ).

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΤΑ-075) σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55497/1422/18-5-2023 (ΑΔΑΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075 (αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023//18-05-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργείου Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία-τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) (ΑΔΑ 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΤΑ-075). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075 (αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008), σύμφωνα με την υπ. αριθμ ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023//18-05-2023  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού  Β. Τηλεμετρία - τηλεχειριμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ).

 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 & έτους 2024 σε βάρος του Κ.Α. 63-7312.003

Το έργο περιλαμβάνει τα επόμενα επιμέρους έργα:

•        Δύο νέα τμήματα, συνολικού μήκους 755 m, του καταθλιπτικού αγωγού από τη νέα υδρογεώτρηση Γ1, στη θέση «Καμπί», στην υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 Πλατάνου. Το υπόλοιπο τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 1.157 m έχει κατασκευαστεί.

•        Νέο τμήμα, μήκους 2.443 m, του αγωγού μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή Δ1 Πλατάνου, στην υφιστάμενη δεξαμενή Δ2 Φαλασσάρνων. Τμήμα μήκους 109 m του αγωγού έχει κατασκευαστεί.

•        Διακλάδωση, μήκους 1.203 m, του υφιστάμενου αγωγού από τη δεξαμενή Δ2 Φαλασσάρνων στα Φαλάσσαρνα, για την υδροδότηση των τουριστικών περιοχών Καβουσίου και Λιμενίσκου.

•        Επέκταση, μήκους 778 m, του υφιστάμενου αγωγού από τη δεξαμενή Δ1 Πλατάνου, στην υφιστάμενη δεξαμενή Δ3 Γραμβούσας.

•        Αγωγό, μήκους 2.184 m, από τη δεξαμενή Δ3 Γραμβούσας, προς οικισμούς της Τ.Κ. Γραμβούσας.

Επισημαίνεται ότι το έργο πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

                    I. το νέο σύστημα έχει μέσο δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) μικρότερο από ή ίσο με 1,5 και

                  II. η δραστηριότητα ανακαίνισης μειώνει τη διαρροή περισσότερο από 20 %,

                III. δεν  βλάπτει  σημαντικά  τους  περιβαλλοντικούς  στόχους  κατά  την  έννοια  του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και  ανθεκτικότητας  σύμφωνα  με  την  τεχνική  καθοδήγηση  για  την  εφαρμογή  της αρχής  της  «μη  πρόκλησης  σημαντικής  βλάβης»  (2021/C58/01).  Ειδικότερα,  το μέτρο  υπόκειται  σε  εκτίμηση  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  σύμφωνα  με  την οδηγία  2011/92/ΕΕ,  καθώς  και  σε  σχετικές  εκτιμήσεις  στο  πλαίσιο  της  οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Κισσάμου: www.kissamos.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών: www.ggde.gr (μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.)

                                                                                                                                       

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μυλωνάκης Γεώργιος 

                                                                                                                               

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για νέες άδειες,θέσεις παραγωγών και επαγγελματιών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από την περιφέρεια Κρήτης τμήμα Εμπορίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί προκήρυξη για νέες άδειες και θέσεις παραγωγών και επαγγελματιών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από την περιφέρεια Κρήτης τμήμα Εμπορίου, στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι ανωτέρω αρμοδιότητα βάσει του αρ 13 Ν. 4849/2021.
Πληροφορίες στο site της Περιφέρειας Κρήτης: Crete.gov.gr/ (ενημέρωση/προκηρύξεις /31-10-22.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί προκήρυξη, για νέες άδειες και θέσεις παραγωγών και επαγγελματιών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, από την περιφέρεια Κρήτης, Τμήμα Εμπορίου, στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι ανωτέρω αρμοδιότητα, βάσει του αρ 13 Ν. 4849/2021. Πληροφορίες στο site της Περιφέρειας Κρήτης: Crete.gov.gr/ (ενημέρωση/προκηρύξεις /31-10-22.)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ»

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 346.388,25 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 346.388,25 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 4 ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 4 ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ'

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ'

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ"

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Δ/νση: Πολεμιστών 1941 αρ. 2

Ταχ. Κωδ.:73400, Κίσσαμος

Τηλ.:28223 40210, 28223 40216

Fax: 28220 83329

Kίσσαμος, 16/9/2019    

 Αρ. Πρωτ.: 8957      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019

 

Ο Δήμος Κισσάμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 210 του ν. 3584/2007,  συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Είκοσι (20)

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

 

Πέντε (5)

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 ν.3174/2003).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν.

Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)..

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου  (Δ/νση: Πολεμιστών 1941, τηλ: 2822340210) από την Τρίτη 17/9/2019 έως την Πέμπτη 19/9/2019. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  Γαμπά Μαγδαληνή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 4 ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 4 ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κισσάμου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (κατόπιν άγονου διαγωνισμού)

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κισσάμου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (κατόπιν άγονου διαγωνισμού)

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

 

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κισσάμου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κισσάμου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ναυαγοσωστικη κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ναυαγοσωστικη κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                                                            

                                                                                                                                                                Kίσσαμος 29/05/2018,

Αρ. πρωτ  4107 

 

 

ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενου οικονομικούς φορείς

 

                                                                                                                                                                                     

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

O Δήμος Κισσάμου προτίθεται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της  πολυσύχναστης παραλίας της Δ.Ε. Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, όπως αυτή έχει κριθεί σύμφωνα με την από 2/5/2018 απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2131.17/1339/2018/18-4-2018 Απόφασης Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων, αποκλειστικά από υποψήφιους αναδόχους νομίμων λειτουργουσών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 31/18 ( ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α'), δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο από το Νόμο απαραίτητο πάγιο εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας ούτε και τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους,

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου και η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 7 Π.Δ. 23/2000).

 

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για μέγιστο διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες και συγκεκριμένα από 1η Ιουνίου 2018 ή από την υπογραφή της Σύμβασης (σε αυτή την περίπτωση με αντίστοιχη τροποποίηση-μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισθέντος ποσού) έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (2018).

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Αναλυτικά, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου μας )σύμφωνα με τις υπ΄αρίθμ 18REQ003165381 τεχνικές προδιαγραφές) συνίστανται σε:

 

Α. Στη διάθεση των βάθρων ναυαγοσωστών

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018:

 1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα.
 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
 3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.
 4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.

Στον ανάδοχο παρέχεται το δικαίωμα χρήσης των υφιστάμενων βάθρων ναυαγοσωστών, όπου υπάρχουν, με την υποχρέωση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α’), να φέρει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης ως προς τις προδιαγραφές τους, όπως αναλύονται ανωτέρω, καθώς και να λαμβάνει κάθε μέριμνα για τη συντήρηση, καλή λειτουργία και αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν υποστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Β. Στην επάνδρωση ενός (1) ναυαγοσωστικού  βάθρου στην πολυσύχναστη παραλία της Δ.Ε. Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, όπως αυτή έχει χαρακτηριστεί με την από 2/5/2018 απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.: 2131.17/1339/2018/18-4-2018 Απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων και συγκεκριμένα:

 • Στην παραλία «Μηθύμνης» ένα (1) απαιτούμενο πόστο (βάθρο) ναυαγοσώστη.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει το απαραίτητο σύνολο ναυαγοσωστών, εποπτών και χειριστών σκαφών, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ61/4-4-2018/τεύχος Α’), για την πλήρη επάνδρωση του ενός  (1) ναυαγοσωστικού  βάθρου στη Δ.Ε. Μηθύμνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου μηνός Ιουνίου 2018»

 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίσσαμος, 29/5/2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. πρωτ.: 4103

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς:

Οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ο Δήμος Κισσάμου, με την υπ’ αρ. 69/29-5-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, μηνός Ιουνίου 2018», εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α’. Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι σύμφωνη με τις υπ’ αρ. 4051/29-5-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι όροι της εν λόγω πρόσκλησης, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 69/29-5-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναλύονται ως εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018», εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α ́)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών
Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από
1/7/2018 έως 30/9/2018», εναρμονισμένη με τις
διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α ́)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018», εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α ́)

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Κισσάμου, έτους 2018»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Κισσάμου, έτους 2018»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

Κίσσαμος 12-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αρ.Πρωτ:348

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  Αποφ.Προεδρου Αρ.  137

AKINHTA MONOMETOXIKH Α.Ε

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε.

Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες λειτουργίας παραλίας Ελαφονησίου-Γραμβούσας», προϋπολογισμού 38.936,00 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-98-08 του έτους 2017.

Οι εν λόγω υπηρεσίες κατατάσσονται  στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 98390000-3(ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΕΦ.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941, ΑΡ.1

 ΤΚ 73400

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 15:00

 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω και από την υπ΄αριθμ.17PROC001927185 προκήρυξη.

 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο της εταιρείας  και πρωτοκολλούνται   μεχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική.

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α ( , βάσει του άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ του Ν.4412/2016). Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (άρθρο 72 του Ν.4412/16) και θα ισχύει για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της υπογραφείσας σύμβασης, ήτοι μέχρι και 14-02-2018.

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  120 ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ. 17PROC001927185 σχετική προκήρυξη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης που περιλαμβάνει και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,, διατίθενται από το διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με αρ.προκήρυξης 17PROC001927185 καθώς επίσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου www.kissamos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ακίνητα Μονομετοχικής, στο τηλέφωνο 2822340202.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Προκήρυξη Περιπτέρου πλατείας Τζανακάκη

 
   

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400

Τηλ.: 28223 40225 | FAX : 28220 83329

E-mail: mkoufaki@kissamos.gr

Πληρ.: Κουφάκη Μαρία

 

                         Αρ. Πρωτ. 8351

Κίσσαμος 21-7-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Παραχώρηση μιας θέσης περιπτέρου

σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Κισσάμου.

 

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Δήμο Κισσάμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ .

Η παραπάνω θέση μετά από απόφαση του Δ.Σ. Κισσάμου Αρ. Απ. 8153/144/12-7-2017 και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Αστυνομίας αρ. πρ. 1016/49/323-α, έχει μετακινηθεί στην βόρεια πλευρά της πλατείας Τζανακάκη και θα διατεθεί σε  Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου.

 

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

3. Οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

 

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.

Το ετήσιο τέλος καθορίστηκε σε 200 ευρώ. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι 11/8/2017, τα εξής δικαιολογητικά:

 

α.    Αίτηση.

β.     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ.     Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ.     Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

Και, αναλόγως της κατηγορίας,

 

ε.1.  Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του  ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. Για  Άτομα με Αναπηρία

ε.2  Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα για κατηγορία Πολύτεκνοι, 

ε.3   Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για Πολεμιστές Κύπρου

 

6. Πληροφορίες: 28223 40225, 28223 40200.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

             Σταθάκης Θεόδωρος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπαίθριου Εμπορίου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400

Τηλ.: 28223 40225 | FAX : 28220 83329

E-mail: mkoufaki@kissamos.gr

Πληρ.: Κουφάκη Μαρία

 

 

 

                        Αρ. Πρωτ. 8364

Κίσσαμος 21-7-2017

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κισσάμου έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.-Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3.-Την  υπ’ αρ. πρωτ: 2221/2015, απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφεριακή Ενότητα Χανίων περί «Καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς & το ύψος και το τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Κισσάμου».

4. - Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου  41/201620/2017, 96/2017, 124/2017, που αφορούν τις θέσεις υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου και την διάθεσή τους

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πλήρωση των κενών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017 στο Δήμο Κισσάμου. Το τέλος έχει καθοριστεί σε 200 ευρώ ετησίως.

Δικαιούχοι Άσκησης Δραστηριότητας Πωλητή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό(12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς.

β)μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους & τα τέκνα αυτών, & τρίτεκνους.

γ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α’82).

δ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

ε)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.

στ)μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

ζ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μία φορά κάθε χρόνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από την παρούσα προκήρυξη στην αρμόδια αρχή του Δήμου Κισσάμου (Πρωτόκολλο) τα κάτωθι:

 1. 1.      Αίτηση υπο μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι: -Δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. 

      -Δεν είναι συνταξιούχος.

 1. 2.      Αίτηση στην οποία θα δηλώνει το είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλήσει. 
 2. 3.      Πιστοποιητικό ανεργίας. 
 3. 4.      Πιστοποιητικό: 
 • Αναπηρίας τουλάχιστον 50% ή τυφλών.
 • Πολυτέκνων ή Τριτέκνων.
 • Ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α’82).
 • Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία.
 • Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλινοστούντων.
 • Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά.
 • Απεξαρτημένων ατόμων.
 1. 5.      Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής   δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος Ν.4045/1960 (Α’47) & Ν.1642/1986 (Α’125).
 2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
  1. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.
  2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει (προσκόμιση φωτοαντιγράφου) επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

 

Αιτήσεις-Διαδικασία-Χρόνος Υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο  Δήμο Κισσάμου,  (Ταχ. Διεύθυνση Πολεμιστών 1941, Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ΤΚ 73400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές μέχρι 11/08/2017  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάσει την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

Πληροφορίες: Δήμος Κισσάμου, Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων τηλ: 28223-40225, Κουφάκη Μαρία. εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή 28223 40200 Γραμματεία Δήμου

Δημοσίευση Προκήρυξης

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Κισσάμου, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δ.Ε. του Δήμου Κισσάμου, ενώ θα διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                             Σταθάκης Θεόδωρος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ_ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ_ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  Δ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 ,Ειδικότητα : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα :  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ / ΤΕ ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100, Ειδικότητα : ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ / ΤΕ ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100, Ειδικότητα :  ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015 ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

137.420,63  ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α.:

 

31.606,74   ΕΥΡΩ

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

 

169.027,37  ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   13779     / 30-10-2015

Αρ. Διακήρυξης 04/2015

 

ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

 1. Το Ν.3463/2006
 2. Το Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 3. Το Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α)
 4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 5. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ).
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ . 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) .
 7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων αι λοιπές διατάξεις»
 9. Το Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων .

 

10.  Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων.

 

11.  Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

 

12.  Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

 

13.  Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

 

14.  Το  άρθρο  63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 Τεύχος Α)

 

15.  Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

16.  Την υπ΄αριθμ. 14/2015 απόφαση της Σχολική Επιτροπή  Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

17.  Την υπ΄αριθμ. 16/2015 απόφαση της Σχολική Επιτροπή  Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

18.  Την υπ΄αρίθμ 04/2015 εννιαία μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας

19.  το υπ΄αρίθμ 12281/2015 πρωτογενές αίτημα

20.   την υπ΄αρίθμ 152/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου  περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων

21.  την υπ΄αρίθμ 201/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου

22.  την υπ΄αρίθμ 167/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τευχών μελέτης- κατάρτισης όρων διακήρυξης και τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

 

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο : Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το  Έργο :
Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου
Προϋπολογισμός:    € 241,203.25 (χωρίς ΦΠΑ)
€ 296,680.00 (με ΦΠΑ)
Διάρκεια:    8    μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά


To έργο «Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας», αποτελεί μια προσπάθεια του Δήμου Κισσάμου σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά, για την ανάπτυξη συστημάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, στην κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών στα συγκεκριμένα θέματα, στην εξοικονόμηση πόρων με χρήση νέων τεχνολογιών.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο Διακήρυξης.