09/10/2012 Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

  

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» 

Προϋπολογισμού 990.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Δείτε αναλυτικά την περίληψη και τη διακήρυξη στα αρχεία που ακολουθεί