ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 16 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 16

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Κίσσαμος, 18/4/2018  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Αρ. πρωτ.:2851       

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2. 2.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.        Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. 4.        Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
 5. 5.        Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 6. 6.        Την υπ΄ αριθμ. 17/12-2-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΛ4ΩΕΖ-Κ11) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 7. 7.        Το με αριθμ. πρωτ. 2693/01-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κισσάμου με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. 8.        Την με αριθμ. πρωτ. οικ.8664/22-3-2018- (ΑΔΑ:ΨΕΡΦ465ΧΘ7-872)  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με  θέμα: «Έγκριση σύναψης διακοσίων εβδομήντα εννέα  (279) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της  χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».
 9. 9.        Το με αριθμ. πρωτ.6028/2-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «΄Εγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το Δήμο Κισσάμου.
 10. 10.   Την υπ΄ αριθμ. 60/17-4-2018 (ΑΔΑ:ΩΖΗΏΕΖ-ΠΗΒ) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου περί καθορισμού ειδικοτήτων προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 11. 11.   Τον Τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κισσάμου (ΦΕΚ 3719/τ.Β΄/20.10.2017) και την με αριθμ. πρωτ. 2759/16-4-2018 βεβαίωση του Δημάρχου Κισσάμου, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 12. 12.   Την με αριθμ. πρωτ. 2852/18-4-2018 βεβαίωση του Δήμου Κίσσαμου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της  δαπάνης μισθοδοσίας  του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.

 

 

Ανακοινώνει

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

Ύστερα από την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 22 Μαρτίου στην Τ.Κ. Κάμπου, παρακαλούμε έως την Δευτέρα 30 Απριλίου όπως μας γνωρίσετε τις συνέπειες που προέκυψαν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε υποδομές και περιουσίες πολιτών εκτός από την γεωργική έκταση, τα στοιχεία τα οποία τα έχουμε από το δελτίο συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης του τίτλου του Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμου διδάκτορα του πανεπιστημίου Κρήτης

                                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ.Απόφασης:12/2018

     ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                   Αρ.Πρωτ:689

     Κίσσαμος 19-1-2018

 

     Απόσπασμα από το Πρακτικό 1/15-1-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά σήμερα στις 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, ύστερα απο την  1/404/11-1-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλας, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

…………….

 10. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης του τίτλου του Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κισσάμου θα υποβάλλονται στο Δήμο Κισσάμου από Τρίτη 2  Ιουνίου έως Τρίτη  30 Ιουνίου 2015.

 Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα δυόμισι (2,5) χρόνια τους έως 31 Δεκεμβρίου 2015, προηγούνται όμως αυτά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα θα γίνουν δεκτά στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

 

       Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Βεβαίωση εργασίας γονέων
 3. Ατομικό δελτίο υγείας (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
 5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πέρα των ανωτέρων δικαιολογητικών ζητείται και άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα ,όπως αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις

 

        Τα έντυπα της αίτησης εγγραφής, επανεγγραφής και το ατομικού Δελτίου Υγείας, θα παραλαμβάνονται από το Δήμο Κισσάμου.

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δημαρχείου Κισσάμου , υπεύθυνη  κ. Δαμανάκη Χρύσα τηλ 2822340223

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  23/1/2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ο Δήμαρχος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87).

 

2. Την αριθ. 2/2015 από 10/1/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν εβδομήντα έξι (76) υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Χανίων για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε  Ο Τ Ι

 

. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Χανίων :

 

            Α) Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων :

 

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 1. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Επαμεινώνδα 
 2. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 3. ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του  Ιωάννη
 4. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ
 5. ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ (ΕΛΒΗ)  του Φαίδρου
 6. ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ –ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ)  του Νικολάου

 

 

 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  

 

 1. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)  του Νικολάου
 2. ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 3. ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Δημήτρη 
 4. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη 
 5. ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤOΛΗΨΙΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Κισσάμου πραγματοποιεί την Τετάρτη 10
Δεκεμβρίου 2014 και ώρες από τις 17:00 έως τις 20:00 στην 
Πλατεία Τζανακάκη στο Καστέλι δειγματοληψία μυελού των οστών. 
Παράλληλα με την εορταστική εκδήλωση για την Φωταγώγηση του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου, ο Δήμος Κισσάμου προβαίνει σε αυτή 
την τόσο σημαντική ενέργεια προκειμένου να βοηθηθούν παιδιά 
τα οποία νοσούν από καρκίνο και βρίσκονται σε αναμονή για 
μεταμόσχευση και θεραπεία. 
Μόνο μια λήψη σάλιου μπορεί να σώσει μια ζωή!! 
Σκοπός του Δήμου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι συμπολίτες μας 
και να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών.
Τέτοιες μέρες αγάπης, ας δώσουμε όλοι μαζί ελπίδα σε 
παιδιά που νοσούν.

 

Ο Δήμος Κισσάμου πραγματοποιεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρες από τις 17:00 έως τις 20:00 στην Πλατεία Τζανακάκη στο Καστέλι δειγματοληψία μυελού των οστών. Παράλληλα με την εορταστική εκδήλωση για την Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, ο Δήμος Κισσάμου προβαίνει σε αυτή την τόσο σημαντική ενέργεια προκειμένου να βοηθηθούν παιδιά τα οποία νοσούν από καρκίνο και βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση και θεραπεία.

 

Μόνο μια λήψη σάλιου μπορεί να σώσει μια ζωή!! Σκοπός του Δήμου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι συμπολίτες μας και να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Τέτοιες μέρες αγάπης, ας δώσουμε όλοι μαζί ελπίδα σε παιδιά που νοσούν.

 

Εκ του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο Δήμος Κισσάμου σας προσκαλεί στην 
εορταστική εκδήλωση Φωταγώγησης του 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου την Τετάρτη 
10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 
στην Πλατεία Τζανακάκη στο Καστέλι 
Κισσάμου.
Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά. 
Εκ του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Κισσάμου σας προσκαλεί στην

εορταστική  εκδήλωση Φωταγώγησης του

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου την Τετάρτη

10 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 19:00

στη Πλατεία Τζανακάκη στο Καστέλι

Κισσάμου.

 

Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά.


Εκ του Δήμου 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

                            ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ                             
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

9:00 με 14:00 

 

ethelontikh aimodosia

Απόφαση μαθηματικού διαγωνισμού

 Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων

 

 

Κίσσαμος, 07-11-2014

 «2ος Μαθητικός  Διαγωνισμός για την οδική ασφάλεια»

 

 

Aρ. Πρ:15075

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

 

      Στην Κίσσαμο και στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Κισσάμου ,σήμερα   07 Νοεμβρίου     ημέρα Παρασκευή      και ώρα 14:00  συνήλθε η  Επιτροπή αξιολόγησης, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου της, για τη βράβευση των έργων  ζωγραφικής των μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας στα πλαίσια  του 2ου Διεθνούς  Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια».

 

 

 

 

Η επιτροπή αποτελούμενη από τους:

 Σχοινοπλοκάκη Ευαγγελία,  Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Κισσάμου, Πρόεδρο

 Παπαευαγγέλου Χαρίλαο,  Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Κισσάμου, Μέλος

 Μπατουδάκη Μιχαήλ, Διευθυντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισσάμου, Mέλος

και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  4227/24-09-2014  έγγραφο  της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα δια βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης)

 

 

 

 

Ενημέρωση για τον καταρροϊκό πυρετό των αιγοπροβάτων

Ο Δήμος Κισάμου στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων του θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Ενημέρωση για τον καταρροϊκό πυρετό των αιγοπροβάτων» την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20:00 μ.μ στην αίθουσα του Δήμου.
Ομιλήτρια θα είναι η κ.Χουλιαρά Αικατερίνη –Κτηνίατρος Υπεύθυνη Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταρροϊκού Πυρετού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων.
Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων κρίνεται ωφέλιμη.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΣΤΗ ΚΙΣΣΑΜΟ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΣΤΗ ΚΙΣΣΑΜΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

Ανάρτηση τριών Γαλάζιων Σημαιών!

 

Για πρώτη χρονιά η πιο πολυσύχναστη παραλία στην πόλη του Καστελίου «Μαύρος Μόλος-Πλάκα» βραβεύτηκε με την Γαλάζια Σημαία και για τρίτη συνεχή χρονιά η ακτή Παχιάς Άμμου Φαλασσάρνων. Στην Παχιά Άμμο, από την φετινή κολυμβητική περίοδο λόγω της μεγάλης έκτασής της (σχεδόν 1 χιλ.)  κυματίζουν δύο Γαλάζιες Σημαίες η μία στο Δυτικό και η άλλη στο Ανατολικό άκρο της ακτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 Ο ∆ήµος Κισσάµου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
4257/14, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 3801/09 
και την 76/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κισσάµου, καλεί 
όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ήµο (από τέλη άρδευσης, ύδρευ-
σης, εισφορές σχεδίου πόλεως κ.α.) που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως 14 
Απριλίου 2014 να προσέλθουν στα γραφεία του ∆ήµου στην Κίσσαµο, έως τις 10 
Αυγούστου 2014 : 
α) Είτε για να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους µε παραγραφή των 
ανάλογων προσαυξήσεων και για τις οφειλές έως 31-12-2009 επιπλέον έκ-
πτωση 10% επί της οφειλής . 
β) Είτε για να ρυθµίσουν τις οφειλές τους µε πολύ ευνοϊκούς όρους. 
 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 
28223 40223,40209, 40213, 28220 22121. 
Υπενθυµίζεται ότι ο ∆ήµος Κισσάµου σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 7/2014 
ισχύουσα απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, σε όσους δεν προσέλθουν 
άµεσα να εξοφλήσουν ή να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, θα προχωρήσει πέραν 
της αυστηρής εφαρµογής του κανονισµού υδροάρδευσης µε αφαίρεση υδροµέ-
τρων άρδευσης, αλλά και σε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης µε δέσµευση των 
τραπεζικών τους καταθέσεων . 
Κατανοούµε την δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αλλά πρέπει να γίνει κατα-
νοητό από όλους, ότι για να κρατηθούν οι τιµές των τελών υδροάρδευσης στα 
πολύ χαµηλά επίπεδα των 15 έως 16 λεπτών του ευρώ ανά κυβικό, όπως επίσης 
και για να µπορεί να λειτουργεί η υπηρεσία υδροάρδευσης (πληρώνοντας το κό-
στος της ∆ΕΗ, των υλικών, των επισκευών, του προσωπικού της κ.α.) και να πα-
ρέχει νερό στους πολίτες, πρέπει όλοι οι καταναλωτές να είναι συνεπείς. 
Κίσσαµος 16-06-2014 
Ο ∆ήµαρχος 
 
 
Γεώργιος Μυλωνάκης 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Κισσάμου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 3801/09  και την 76/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου,για τη συνέχεια του εγγράφου πατήστε εδώ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεγγραφών και νέων εγγραφών  στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κισάμου θα υποβάλλονται στο Δήμο Κισάμου από Δευτέρα  2 Ιουνίου έως Δευτέρα  30 Ιουνίου 2014.

 Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα δυόμισι (2,5) χρόνια τους έως 31 Δεκεμβρίου 2014, προηγούνται όμως αυτά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα υπόλοιπα θα γίνουν δεκτά στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

 

       Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Βεβαίωση εργασίας γονέων
 3. Ατομικό δελτίο υγείας (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

        Τα έντυπα της αίτησης εγγραφής και του ατομικού Δελτίου Υγείας, θα παραλαμβάνονται από το Δήμο Κισάμου.

Πληρ στο τηλ. 28223-40222 κα Μαρακάκη Βίκυ και ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ..

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΡΑΪΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Oι Άγιες ημέρες και το μήνυμα των Χριστουγέννων

 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Έφτασαν οι Άγιες ημέρες και το μήνυμα των Χριστουγέννων για την ειρήνη και την αγάπη εξακολουθεί να συγκινεί τις καρδιές όλων των ανθρώπων. ένωση
Το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης  του Θεανθρώπου, αποτελεί αχτίδα ελπίδας και παρηγοριάς για τους κατοίκους του Δήμου μας  που περνούν δύσκολες μέρες  εξ αιτίας της  οικονομικής κρίσης που πλήττει  την πατρίδα μας.

Τούτες τις μέρες που πορευόμαστε όλοι έναν δρόμο δύσκολο και δύσβατο, που τα προβλήματα δεν λείπουν από τα περισσότερα σπίτια και πολλοί από τους συνανθρώπους μας νιώθουν πιεσμένοι και απογοητευμένοι, ας δώσουμε στην ψυχή μας τη χαρά ν’  ανακαλύψει και πάλι το πραγματικό νόημα της γέννησης του Χριστού:  τη φανέρωση της αγάπης στον κόσμο μας, την ενσάρκωση της ελπίδας και της πίστης στο καλό.

Παράταση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος - ΤΟΠΣΑ ΚΥΔΩΝ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση)


Αγαπητοί Εταίροι,

Σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση και την Αίτηση Ωφελουμένων, έπειτα από την παράταση που αποφασίστηκε στο Δ.Σ. της Α.Σ. για τα Τοπικά  Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) με σκοπό να  την αναρτήσετε εκ νέου στις ιστοσελίδες σας.

Πρόσκληση και Αίτηση Ωφελουμένων για τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)

 

 

Παρακαλούμε δείτε τα αρχεία που αφορούν στην Πρόσκληση και στην Αίτηση Ωφελουμένων για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) καθώς αποτελούν δέσμευση όλων των Εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Πληροφορίες :

Βασιλικη Σταματάκη
Τηλ 2822340200
Γραφείο Δημάρχου

Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας  Δραπανιά σήμερα στις 31 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου,ύστερα απο την  18/31-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Πιτσιγαυδάκη Χαράλαμπου, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ.Δήμαρχο και στους κ.Δημοτικούς Συμβούλους ,  με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δείτε παρακάτω το πρακτικό 18/31-7-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό 18/31-7-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δημάρχου 112/23-05-2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΟΣΑΠΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ »

Σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Πρόσκληση Νο 05 Αριθ. Πρωτ.

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Εφ. Πολεμιστών 1941 2) την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αναψυκτήριο Περίπτερο) στη θέση «Μπάλος» Τ.Κ. Γραμβούσας, από την Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε.
 2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Οβελιστήριο) στη θέση «Φαλάσαρνα» Τ.Κ. Πλατάνου, από την Βολακάκη Ελπινίκη του Αλέξανδρου.

 

Κίσαμος 25-6-2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ανακοίνωση για αλλαγή ώρας ΔΣ

Αλλαγή ώρας ειδικής συνεδρίασης ΔΣ

 

 

 

Συνεδρίαση ΔΣ 29-6-12

Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση του ΔΣ στις 29-6-13