Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Καθορισμός χώρων και ημερών τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Κισσάμου

Καθορισμός χώρων και ημερών τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Κισσάμου

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59 ν.3852/2010)

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν.3852/2010)