Είσοδος
 el  en

Είσοδος

Είστε νέος χρήστης; Εγγραφείτε!

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 14-11-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 13541

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

                                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19         

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ.Απόφασης:193/2017

     ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                   Αρ.Πρωτ:11726

     Κίσσαμος 6-10-2017

 

      Απόσπασμα από το Πρακτικό 19/2-10-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, ύστερα απο την  19/27-9-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλας, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

………………

20. Εγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

…………….

 

      Παρόντος και του Δημάρχου κ.Σταθάκη Θεόδωρου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε  νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και ονομαστικά οι:

 

  1. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλα, Πρόεδρος 2. Πατερομιχελάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 3. Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ 4. Κουφάκης Μιχαήλ 5. Γλαμπεδάκης Βασίλειος  6. Φουρναράκης Εμμανουήλ  7.   Κουτσαυτάκης Παντελής 8.  Χαραλαμπάκης Γεώργιος   9. Κατερουδάκης Σταύρος  10. Αποστολάκης Νικόλαος 11. Κατσικανδαράκης Αντώνιος 12. Μυλωνάκης Γεώργιος 13. Μαυροδημητράκης Σπύρος 14. Σκορδυλάκης Γεώργιος 15. Κουκουράκης Κων/νος   16. Ξηρουχάκης Ξενοφών και 17. Χαιρετάκης Μιχαήλ.

 

Απόντες:  1. Παρτσαλάκης Αντώνιος 2. Περράκης Φώτιος 3. Δερουκάκης Εμμανουήλ 4. Σκουλάκης Μιχαήλ. 5. Σταθάκης Φραγκίσκος 6.  Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ  7. Σκουλάκης Ιωάννης. 8. Πατεράκης Μιχαήλ 9. Καρτσωνάκης Γεώργιος    και 10. Αννουσάκης Γεώργιος.

 

Η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι και οι δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι απουσιάζουν δικαιολογημένα.

 

    Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Λουσακιών, Βουλγάρω Δραπανιά,  Καλουδιανών, Βλάτους, Κεφαλίου, Κουκουναράς, Μαλαθύρου Περβολακίων, Ποταμίδας, Ρόκκας και Φαλελιανών .

 

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φωτεινόπουλος Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών.

 

    Η κ. Πρόεδρος  καλησπέρισε το Σώμα και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

…………………..

   

    

 

 

     Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη  το εικοστό θέμα της ημερήσιας διάταξης  ,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  υπ.αρ.26/2017 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου  με την οποία εισηγούνται θετικά την έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου για το δρόμο εντός του Οικισμού Φουρνάδος Γραμβούσας Δ.Ε. Κισσάμου/

 

     (Αναγνώσθηκε στο Σώμα η  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μεταφέρεται στα πρακτικά ως έχει).

Νέα Ανακοινώσεις

©Δήμος Κισσάμου