Είσοδος
 el  en

Είσοδος

Είστε νέος χρήστης; Εγγραφείτε!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 ,Ειδικότητα : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα :  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ / ΤΕ ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100, Ειδικότητα : ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ / ΤΕ ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100, Ειδικότητα :  ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015 ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

137.420,63  ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α.:

 

31.606,74   ΕΥΡΩ

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

 

169.027,37  ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   13779     / 30-10-2015

Αρ. Διακήρυξης 04/2015

 

ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

  1. Το Ν.3463/2006
  2. Το Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
  3. Το Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α)
  4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  5. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ).
  6. Τις διατάξεις του Π.Δ . 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) .
  7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
  8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων αι λοιπές διατάξεις»
  9. Το Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων .

 

10.  Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων.

 

11.  Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

 

12.  Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

 

13.  Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

 

14.  Το  άρθρο  63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 Τεύχος Α)

 

15.  Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

16.  Την υπ΄αριθμ. 14/2015 απόφαση της Σχολική Επιτροπή  Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

17.  Την υπ΄αριθμ. 16/2015 απόφαση της Σχολική Επιτροπή  Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

18.  Την υπ΄αρίθμ 04/2015 εννιαία μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας

19.  το υπ΄αρίθμ 12281/2015 πρωτογενές αίτημα

20.   την υπ΄αρίθμ 152/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου  περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων

21.  την υπ΄αρίθμ 201/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου

22.  την υπ΄αρίθμ 167/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τευχών μελέτης- κατάρτισης όρων διακήρυξης και τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

 

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο : Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το  Έργο :
Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου
Προϋπολογισμός:    € 241,203.25 (χωρίς ΦΠΑ)
€ 296,680.00 (με ΦΠΑ)
Διάρκεια:    8    μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά


To έργο «Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας», αποτελεί μια προσπάθεια του Δήμου Κισσάμου σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά, για την ανάπτυξη συστημάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, στην κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών στα συγκεκριμένα θέματα, στην εξοικονόμηση πόρων με χρήση νέων τεχνολογιών.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο Διακήρυξης.

Νέα Ανακοινώσεις

©Δήμος Κισσάμου