Καθορισμός χώρων και ημερών τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Κισσάμου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 Ταχ. Δ/νση   : Πολεμιστών 1941

                       734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Τηλ.              : 28223-40224

Fax               : 28220-83093

e-mail           : kisamou@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                             Κίσσαμος 4/9/2019

                             Αριθμ. Πρωτ. 8585 

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός χώρων και ημερών τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Κισσάμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ  854

Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ τ.Α΄87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. ΙΙ.7 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄114/8-6-2006) «κύρωση  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  3. 3.Τις διατάξεις  του Ν. 1250/1982 (ΦΕΚ τ.Α 46/7-4-1982) «Για την  καθιέρωση του πολιτικού γάμου»
  4. 4.Τις  διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 391/1982 (ΦΕΚ τ.Α΄73/18-6-1982) «Για την  ρύθμιση  λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση  της άδειας γάμου και το περιεχόμενο  της βεβαιωτικής πράξης του Ν. 1828/1989».
  5. 5.Το άρθρο 131 του Ν. 4483/2017.
  6. 6.Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που άπτονται της τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Κισσάμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Αποφασίζουμε

 

1)   Ως τακτές ημέρες της εβδομάδας για την τέλεση των πολιτικών γάμων ορίζονται οι εξής:

Α) Για την χρονική περίοδο   από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, κάθε έτους , οι ημέρες από Πέμπτη  έως και Κυριακή με ώρα έναρξης της τέλεσης πολιτικών γάμων   από 11:00 έως και 15:00 και από 17:00 έως και 19:30.

Β) Για την χρονική περίοδο από την 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου , κάθε έτους,  οι ημέρες από Πέμπτη έως και Σάββατο με ώρα έναρξης  της τέλεσης πολιτικών γάμων από 11:00 έως και 15:00.

2)   Ως  χώροι  τέλεσης των πολιτικών γάμων στον Δήμο Κισσάμου ορίζονται οι κάτωθι:

Α)  Δημαρχείο Κισσάμου  (Κίσσαμος).

Β)  Εξωτερικοί  κοινόχρηστοι δημοτικοί  χώροι:

Στην  Κοινότητα Κισσάμου  η  Πλατεία Τζανακάκη

Στην  Κοιν. Καλλεργιανών  η  Παραλία Λειβάδια.

          Στην  Κοιν. Γραμβούσας η περιοχή  Βιγλιά  και Μπάλου.

Στην  Κοιν. Πλατάνου η  περιοχή Φαλασάρνων.

Στην  Κοιν. Καλουδιανών, Δημ. Εν. Μυθήμνης , η  Παραλία Κορφαλώνα.

Στην Κοιν. Δραπανιά ,Δημ. Εν. Μυθήμνης , η Παραλία Δραπανιά

Στην  Κοιν. Βάθης , Δημ. Εν. Ιναχωρίου, η  παραλία Ελαφονησίου & η περιοχή Χρυσοσκαλίτισσας.

 

 

              Ο Δήμαρχος Κισσάμου

   

                ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ