Μείωση ∆ηµοτικών Τελών Ηλεκτροφωτισµού για δικαιούχους ευπαθών οµάδων

               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                             Κίσσαμος,   1/11/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας

 

 

Ταχ. Δ/νση: Πολεμιστών   1941,73400

 

e-mail: mkoufaki@kissamos.gr

 

 

 

 

 

 

 

     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μείωση ∆ηµοτικών Τελών Ηλεκτροφωτισµού  για δικαιούχους ευπαθών οµάδων

 

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής για την στήριξη των ευπαθών ομάδων σύμφωνα με τον κοινοτικό κώδικα και κατόπιν εισηγήσεων του Δημάρχου κ. Σταθάκη Θεόδωρου, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η μείωση από 1-1-2019 κατά 50% των δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ΔΕΗ για τους απόρους, για τα άτοµα µε αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις µονογονεϊκές οικογένειες, τους µακροχρόνια άνεργους και τους  δικαιούχους Κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, ΚΕΑ.

Όλοι οι δικαιούχοι κάθε χρόνο θα πρέπει να προσκοµίζουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συνεχίζονται οι προϋποθέσεις της ιδιότητάς τους.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να καταθέτουν αίτηση, τον λογαριασμό ΔΕΗ της κύριας κατοικίας τους, εκκαθαριστικό, Ε9 ή  οικοδομική άδεια του ακινήτου και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση στο Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου που στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Μυθύμνης στον Δραπανιά, ή στο Δημαρχείο Κισσάμου στο γραφείο πρωτοκόλλου ώρες 9:00-14:00 έως την Παρασκευή 30-11-2018.

Πληροφορίες:

 

Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου Τηλ.: 28220-31989   καθημερινά.

 

     

 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

1. Άποροι 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου
 απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.

 

2. Πολύτεκνοι 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται:

πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α' - 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Πολύτεκνοι επίσης είναι:

Ι. Ν. 860/5-1-1979

α)Η μητέρα χήρα με τρία (3)τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.

β)Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

γ)Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ)Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:

i)τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους

ii)τα άρρενα ανήλικα

iii)σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων

iv)ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β.Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).

 

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α') όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του Ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 Ν. 3454/2006).

 

3. Αναπηρία
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%).

4. Τρίτεκνοι

Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06)

5. Μονογονεϊκές Οικογένειες

Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).

6. Μακροχρόνια άνεργοι

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β')
Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

7. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ΚΕΑ.

     Έγκριση χορήγησης ΚΕΑ