ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την πολεοδομική, πολιτιστική και κυκλοφοριακή οργάνωση του ευρύτερου ιστορικού κέντρου της Κισάμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την πολεοδομική, πολιτιστική και κυκλοφοριακή οργάνωση του ευρύτερου ιστορικού κέντρου της Κισάμου

 

Ο Δήμος Κισάμου, έχει ήδη προχωρήσει από τον περασμένο Ιούνιο στην υπογραφή της τετραμερούς Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος για την ανάδειξη, προστασία κα ανάπτυξη του ευρύτερου Ιστορικού Κέντρου της πόλης Κισάμου, στην οποία μετέχουν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Περιφέρεια Κρήτης που το χρηματοδοτεί με το ποσό των 248.000 €. 

Η ομάδα του ΕΜΠ η οποία και εκπονεί το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 20 μηνών, έχει ξεκινήσει την καταγραφή των στοιχείων και δεδομένων της περιοχής. Στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η βελτίωση της λειτουργίας της πόλης της Κισάμου. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 1η Φάση με την Αναγνώριση, Καταγραφή και Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης της μελετώμενης περιοχής, μετά και την παραλαβή και έγκριση του 1ο παραδοτέου από την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον προηγούμενο μήνα, έχει συνταχθεί από την ερευνητική ομάδα ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. 

Μέσω του ερωτηματολόγιου θα διερευνηθούν τα προβλήματα, οι συνήθειες και οι επιθυμίες των δημοτών που ζουν, εργάζονται και κινούνται στην περιοχή, αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση τους στις προτάσεις για την συνολική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου. Τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των μελλοντικών δράσεων που ενισχύουν τα επίπεδα ποιότητας ζωής και την βιωσιμότητα του τόπου.

 

Συγκεκριμένα, η Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, κα Δήμητρα Νικολάου, αναφέρει στο σχετικό κείμενο που απέστειλε στο Δήμο και το οποίο συνοδεύει το ερωτηματολόγιο:

«Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Διερεύνηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Ανάδειξης της Πολεοδομικής & Πολιτιστικής Φυσιογνωμίας του Ευρύτερου Ιστορικού Κέντρου της Κισάμου" υλοποιείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερευνητικό Έργο με σκοπό την διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών ανάδειξης της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας του ευρύτερου ιστορικού κέντρου της Κισάμου.

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα εστιάζει στην συνδυαστική και εμπεριστατωμένη διερεύνηση, καταγραφή, τεκμηρίωση και αξιολόγηση όλων των χωρικών, περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών, θεσμικών και κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων που διέπουν την διερευνώμενη περιοχή. 

Παράλληλα δίδεται έμφαση στην ανάδειξη της αρχαιολογικής-αρχιτεκτονικής-πολιτιστικής κληρονομιάς, με την οργάνωση ενός πλαισίου κατευθύνσεων για την δημιουργία δικτύου πολιτιστικών διαδρομών και την συνολική διευθέτηση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας.

H Κρήτη καθώς και ο ευρύτερος τόπος της Κισάμου έχει χαρακτηριστικά ενός πολύμορφου «πολιτισμικού δοχείου», που του αποδίδουν μοναδική και αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία. 

Η παρουσία σημαντικών τοπόσημων και μνημείων, στον αστικό ιστό της Κισάμου φανερώνει έντονα την ιστορία του τόπου, η οποία δεν περιορίζεται στη νεότερη Ελληνική ιστορία, αλλά κινείται πίσω στον χρόνο, σε αυτές ακόμη τις πρώιμες περιόδους της αρχαιότητας. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ανήκει στις περιοχές NATURA 2000, προστατευόμενη περιοχή λόγω της ιδιαιτερότητάς της και της σπανιότητας του φυσικού της κάλλους.

Αυτόν τον μοναδικό τόπο έρχεται να συμπληρώσει ένα σύμπλεγμα πολυπολιτισμικών διαδρομών, μέσα από τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων, την αρχιτεκτονική κληρονομιά, την μουσική παράδοση, την υλική και άυλη ιστορία τής περιοχής. 

Ως εκ τούτου η ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου που θα αποτυπώνει την στρατηγική των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Κισάμου είναι προφανής. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως επιστημονικός φορέας του έργου, επιδιώκει να ενσωματώσει τις προσδοκίες του Δήμου και των κατοίκων της Κισάμου, αφού η πολύχρονη εμπειρία του σε αντίστοιχα ζητήματα βοηθά στον συγκερασμό όλων των διαστάσεων του προβλήματος.

Για τον σκοπό αυτής της έρευνας έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε κατοίκους και επιχειρηματίες του οικισμού της Κισάμου.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, οι ερωτήσεις του είναι προαιρετικές και διερευνά τα προβλήματα, τις συνήθειες και τις επιθυμίες, που αναγνωρίζουν οι πολίτες της περιοχής, αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση τους στις προτάσεις για την συνολική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου. 

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου θα βοηθήσει στην υποστήριξη των επιλογών με νέα δεδομένα και στοιχεία για την ανάπτυξη μελλοντικών δράσεων που ενισχύουν τα επίπεδα ποιότητας ζωής και την βιωσιμότητα του τόπου.»

Η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ της Σχολής Aρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Πολεοδόμους - Χωροτάκτες του ΕΜΠ.

 

Το ερωτηματολόγιο για τους δημότες και επισκέπτες που επιθυμούν να απαντήσουν και να συμμετέχουν στην έρευνα, βρίσκεται στο παρακάτω link: https://forms.gle/EZDEqgAAVdy32bUd8. 

Επίσης, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισάμου www.kisssamos.gr και θα παραμείνει για τρεις εβδομάδες, χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα. 

 

Εκ του Δήμου.