ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                               Κίσσαμος, 29/09/2014

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 14465

Πληροφορίες:

Τηλ.: 28223-40215 | Φαξ: 28220-83385

e-mail: dkisamou@gmail.com

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου έχοντας υπόψη:

  1.       Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  2.       Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3.       Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κισσάμου (ΦΕΚ 2632/τ.Β΄/9-11-2011).
  4.       Την υπ’ αριθ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».
  5.       Την υπ’ αριθ. 37/οικ.21097/28-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 Τεύχος Α΄), σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».

Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 Τεύχος Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

(Α) Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε θέματα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής θα συνεκτιμηθεί.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων δημόσιας διοίκησης, δημόσιων πολιτικών, κοινωνικών πολιτικών, πολιτικών οργάνωσης και διοίκησης ΟΤΑ και προγραμμάτων ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

 

(Β) Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού .

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί τεχνικών θεμάτων.

Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Για τη συνέχεια του εγγράφου πατήστε εδώ 

Αρχεία