ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Κίσσαμος, 11/02/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει τους δικαιούχους του Προγράμματος «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» σε περίπτωση που επιθυμούν να μην εξυπηρετηθούν από τον πάροχο της πρώτης επιλογής τους, αλλά από τον εναλλακτικό πάροχο που έχουν επιλέξει, μπορούν να προσέλθουν στο Δημαρχείο προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να υπογράψουν μία υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία θα ζητούν την απόρριψη της αίτησής τους από τον Πάροχο της πρώτης επιλογής, με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής από το ΚΕΠ ή από το Δήμο. Η αλλαγή παρόχου μπορεί να γίνει μόνο και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού από τον Πάροχο της πρώτης επιλογής.  

 

Υπενθυμίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την ένταξη στο πρόγραμμα: 

1) Η υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο πολίτη (ή εξουσιοδοτημένο άτομο αυτού) αίτηση υπαγωγής στο έργο με γραπτή δήλωση προτίμησης παρόχου/πακέτου

2) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων Α. Δ. Ταυτότητας

3)    α. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου κατά το οποίο να προκύπτει ο Α. Π. Η. και η διεύθυνση πρώτης, κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σε περιοχή του Παραρτήματος Α του νόμου *σε περίπτωση εναλλακτικής διεύθυνσης βλ. σημείωση κάτωθι του παρόντος

– σε περίπτωση εναλλακτικού παρόχου,

β. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, νερό).

– σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του Α. Π. Η. έχει αποβιώσει

γ. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανόντα

- και σε περίπτωση που ανήκει σε άλλο άτομο

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Κ. Υ. Α. .

4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους που προηγήθηκε της αίτησης κατά το οποίο προκύπτει ο Α. Φ. Μ. και η διεύθυνση (στοιχεία τα οποία θα  πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα των λογαριασμών ΔΕΗ / ΔΕΚΟ *σε περίπτωση αναντιστοιχίας στη διεύθυνση βλ. σημείωση κάτωθι του παρόντος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που η διεύθυνση αλληλογραφίας του λογαριασμού ΔΕΗ ή του εκκαθαριστικού σημειώματος δεν αντιστοιχούν σε περιοχή του παραρτήματος Α του νόμου, ο πολίτης οφείλει να προσκομίσει Ε1. 

Tο Πρόγραμμα «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» έχει παραταθεί έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Τηλ. επικοινωνίας: Γραμματεία Δημάρχου 2822340200

 

Εκ του Δήμου.