Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΡΟΣ: ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

Έτος 2017 (9 μήνες):

Κ.Α. 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ)/ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΛΙΤΡΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

20-6641.003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

14.516,13

3.483,87

18.000,00

1,336

13.473,05

25-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ

2.419,35

580,65

3.000,00

1,594

1.882,06

20-6641.003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

806,45

193,55

1.000,00

6

166,67

 

ΣΥΝΟΛΑ

17.741,94

4.258,06

22.000,00

 

15.521,78

Έτος 2018 (3 μήνες):

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Α. 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ)/ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΛΙΤΡΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

20-6641.003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

1.451,61

348,39

1.800,00

1,336

1.347,31

25-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ

645,16

154,84

800,00

1,594

501,88

20-6641.003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

161,29

38,71

200,00

6

33,33

 

ΣΥΝΟΛΑ

2.258,06

541,94

2.800,00

 

1.882,52

 

  1. Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  για το 2017  ανέρχεται στο ποσό των 17.741,94 € πλέον ΦΠΑ 24% 4.258,06. Σύνολο δαπάνης 22.000,00 €.
  2. Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  για το 2018  ανέρχεται στο ποσό των 2.258,06 € πλέον ΦΠΑ 24% 541,94 €. Σύνολο δαπάνης 2.800,00€.
  3. Η συνολική δαπάνη για 12 μήνες ανέρχεται στο ποσό των  20.000,00 €, (είκοσι χιλιάδες Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 4.800 € (τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ).  Συνολικό ποσό περιλαμβανομένου του ΦΠΑ: 24.800,00 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ). Θα βαρύνει τους οικείους  Κ.Α. προϋπολογισμού 2017 και  2018.

 

-          Για τα καύσιμα έχουν υπολογισθεί οι μέσες τιμές σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων (03-03-2017) των αντίστοιχων ειδών στο νομό Χανίων,

-          Οι ποσότητες είναι οι μέγιστες ενδεικτικές.

-          CPV 09100000-0 καύσιµα και λιπαντικά 09211000-1

-          Οι ποσότητες στα λίτρα των λιπαντικών είναι ενδεικτικές και στρογγυλοποιημένες . Η τιμή λίτρου σύμφωνα με σχετική έρευνα αγοράς υπολογίστηκε στα  έξι (6) Ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Αφορά την τιμή λίτρου για το Λάδι τύπου Diesel SAE 20W/50

-          Για τα καύσιμα η τιμή θα προκύπτει βάσει του υψηλότερου ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσης του, και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του.

-          Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.

-          Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λαμβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιοχή του Ν. Χανίων και 

-          Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπάρχει σχετική  απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κισσάμου αρ 17/2017 (εγκρίσεις δαπανών και διάθεση πιστώσεων).

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για τις ανωτέρω προμήθειες βάσει του υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσης του  ( το ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014) μέχρι την Πέμπτη 16/03/2017 στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κισσάμου (Δ/νση : Eφ. Πολεμιστών 1941 αρ. 1, τκ 73400 Κίσσαμος) τηλ : 2822 3 40220 και 2822 3 40203.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Για τη Σύνταξη                                                                                                     Ο  Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας

Γραφείο Προμηθειών                                                                                      

 

Μελίνα Καλδέρη                                                                                                 Ευθύμης Κυριακαντωνάκης