Προκήρυξη Περιπτέρου πλατείας Τζανακάκη

 
   

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400

Τηλ.: 28223 40225 | FAX : 28220 83329

E-mail: mkoufaki@kissamos.gr

Πληρ.: Κουφάκη Μαρία

 

                         Αρ. Πρωτ. 8351

Κίσσαμος 21-7-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Παραχώρηση μιας θέσης περιπτέρου

σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Κισσάμου.

 

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Δήμο Κισσάμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ .

Η παραπάνω θέση μετά από απόφαση του Δ.Σ. Κισσάμου Αρ. Απ. 8153/144/12-7-2017 και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Αστυνομίας αρ. πρ. 1016/49/323-α, έχει μετακινηθεί στην βόρεια πλευρά της πλατείας Τζανακάκη και θα διατεθεί σε  Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου.

 

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

3. Οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

 

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.

Το ετήσιο τέλος καθορίστηκε σε 200 ευρώ. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι 11/8/2017, τα εξής δικαιολογητικά:

 

α.    Αίτηση.

β.     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ.     Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ.     Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

Και, αναλόγως της κατηγορίας,

 

ε.1.  Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του  ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. Για  Άτομα με Αναπηρία

ε.2  Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα για κατηγορία Πολύτεκνοι, 

ε.3   Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για Πολεμιστές Κύπρου

 

6. Πληροφορίες: 28223 40225, 28223 40200.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

             Σταθάκης Θεόδωρος