ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

Κίσσαμος 12-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αρ.Πρωτ:348

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  Αποφ.Προεδρου Αρ.  137

AKINHTA MONOMETOXIKH Α.Ε

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε.

Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες λειτουργίας παραλίας Ελαφονησίου-Γραμβούσας», προϋπολογισμού 38.936,00 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-98-08 του έτους 2017.

Οι εν λόγω υπηρεσίες κατατάσσονται  στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 98390000-3(ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΕΦ.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941, ΑΡ.1

 ΤΚ 73400

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 15:00

 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω και από την υπ΄αριθμ.17PROC001927185 προκήρυξη.

 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο της εταιρείας  και πρωτοκολλούνται   μεχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική.

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α ( , βάσει του άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ του Ν.4412/2016). Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (άρθρο 72 του Ν.4412/16) και θα ισχύει για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της υπογραφείσας σύμβασης, ήτοι μέχρι και 14-02-2018.

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  120 ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ. 17PROC001927185 σχετική προκήρυξη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης που περιλαμβάνει και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,, διατίθενται από το διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με αρ.προκήρυξης 17PROC001927185 καθώς επίσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου www.kissamos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ακίνητα Μονομετοχικής, στο τηλέφωνο 2822340202.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ