ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                                                            

                                                                                                                                                                Kίσσαμος 29/05/2018,

Αρ. πρωτ  4107 

 

 

ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενου οικονομικούς φορείς

 

                                                                                                                                                                                     

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

O Δήμος Κισσάμου προτίθεται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της  πολυσύχναστης παραλίας της Δ.Ε. Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, όπως αυτή έχει κριθεί σύμφωνα με την από 2/5/2018 απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2131.17/1339/2018/18-4-2018 Απόφασης Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων, αποκλειστικά από υποψήφιους αναδόχους νομίμων λειτουργουσών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 31/18 ( ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α'), δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο από το Νόμο απαραίτητο πάγιο εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας ούτε και τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους,

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου και η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 7 Π.Δ. 23/2000).

 

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για μέγιστο διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες και συγκεκριμένα από 1η Ιουνίου 2018 ή από την υπογραφή της Σύμβασης (σε αυτή την περίπτωση με αντίστοιχη τροποποίηση-μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισθέντος ποσού) έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (2018).

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Αναλυτικά, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου μας )σύμφωνα με τις υπ΄αρίθμ 18REQ003165381 τεχνικές προδιαγραφές) συνίστανται σε:

 

Α. Στη διάθεση των βάθρων ναυαγοσωστών

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018:

 1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα.
 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
 3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.
 4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.

Στον ανάδοχο παρέχεται το δικαίωμα χρήσης των υφιστάμενων βάθρων ναυαγοσωστών, όπου υπάρχουν, με την υποχρέωση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α’), να φέρει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης ως προς τις προδιαγραφές τους, όπως αναλύονται ανωτέρω, καθώς και να λαμβάνει κάθε μέριμνα για τη συντήρηση, καλή λειτουργία και αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν υποστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Β. Στην επάνδρωση ενός (1) ναυαγοσωστικού  βάθρου στην πολυσύχναστη παραλία της Δ.Ε. Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, όπως αυτή έχει χαρακτηριστεί με την από 2/5/2018 απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.: 2131.17/1339/2018/18-4-2018 Απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων και συγκεκριμένα:

 • Στην παραλία «Μηθύμνης» ένα (1) απαιτούμενο πόστο (βάθρο) ναυαγοσώστη.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει το απαραίτητο σύνολο ναυαγοσωστών, εποπτών και χειριστών σκαφών, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ61/4-4-2018/τεύχος Α’), για την πλήρη επάνδρωση του ενός  (1) ναυαγοσωστικού  βάθρου στη Δ.Ε. Μηθύμνης.

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο Π.Δ. 31/2018 ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής προστασίας. Τα εν λόγω μέσα, τα οποία θα πρέπει να διαθέτει κάθε ναυαγοσώστης, είναι τα ακόλουθα:

 1. Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσον των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και εκατέρωθεν αυτή,ς η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
 2. Αδιάβροχο φακό
 3. Κιάλια
 4. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με το Π.Δ.31/2018
 5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018
 6. Σωστικό σωλήνα, συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός)
 7. Φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΟΥΤΙΑ)

Καρδιοκυκλοφοριακά – αναληπτικά

(1)

Αναλγητικά

(1)

Ενέσιμο κορτικοειδές

(1)

Σύριγγες 5 cc

(2)

Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων

(2)

Φορητή φιάλη οξυγόνου τουλάχιστον1 lit με μειωτήρα πίεσης και συσκευή χορήγησης οξυγόνου

(1)

Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 

(1)

Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel 

(1)

Συσκευή ανάνηψης δια χειρός AMPU 

(1)

Επίδεσμοι κοινοί

(5)

Γάζες αποστειρωμένες

(2)

Ελαστικός επίδεσμος

(1)

Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα

(2)

Mercurochrom

(50cc)

Οξυζενέ

(50cc)

Οινόπνευμα

(50cc)

Λευκοπλάστης

(1)

Ψαλίδι κοινό

(1)

 

 1. Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο
 2. Δύο (2) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
 3. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ- LIFE GUARD
 4. Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ» και κάτωθεν αυτής, η ένδειξη  LIFE GUARD
 5. Γυαλιά ηλίου
 6. Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης
 7. Ισοθερμικές κουβέρτες
 8. Καταδυτικό μαχαίρι
 9. Μάσκα βυθού
 10. Βατραχοπέδιλα
 11. Σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 x 80 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης
 12. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης
 13. Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
 14. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας)
 15. Κοινή σφυρίχτρα
 16. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα)
 17. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή)
 18. Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό)
 19. Φορητή συσκευή VHF.

Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει για την περιοχή δικαιοδοσίας του, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS – PLOTER – ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.

 

Επιπλέον, στο ναυαγοσωστικό βάθρο θα τοποθετηθεί  με ευθύνη του αναδόχου ειδική καλαίσθητη πινακίδα διπλής όψεως, στην οποία θα αναγράφονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

 

 • Κάθε ναυαγοσώστης θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο, καθώς και άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει πλήρη εξοπλισμό, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.
 • Ο ναυαγοσώστης θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.
 • Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.
 • Θα τηρείται βιβλίο συμβάντων από κάθε ναυαγοσώστη, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το συμβάν και η αντιμετώπισή του
 • Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά από 10:30 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, να ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως το Δήμο Κισσάμου για τυχόν έγγραφες παρατηρήσεις ή πρόστιμα που έχει λάβει από λοιπές αρμόδιες Αρχές που αφορούν τη Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας τη Δ.Ε. Μηθύμνης.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει όλα τα λιμενικά πρόστιμα που τυχόν θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για μέγιστο διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες και συγκεκριμένα από 1η Ιουνίου ή από την υπογραφή της Σύμβασης (σε αυτή την περίπτωση με αντίστοιχη τροποποίηση-μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισθέντος ποσού) έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (2018).

 

6.ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚοσ προϋπολογισμοσ

 

Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες:

1)       Τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μηθύμνης και συγκεκριμένα των ναυαγοσωστών που απαιτούνται για την επάνδρωση του ενός (1) βάθρου για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται μισθοί, αυξημένα ημερομίσθια Κυριακών κι εξαιρεσίμων, εργοδοτικές εισφορές, Δώρο Χριστουγέννων, Επίδομα Αδείας κλπ). Πιο συγκεκριμένα:

Για την πλήρη επάνδρωση του ενός  (1) ναυαγοσωστικού  βάθρου στη Δ.Ε. Μηθύμνης θα απασχοληθεί το απαραίτητο σύνολο ναυαγοσωστών, εποπτών και χειριστών ταχυπλόου, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ61/4-4-2018/τεύχος Α’ οι οποίοι θα  καλύπτουν  τις  μεταξύ τους άδειες,  όπου περιλαμβάνεται και ο χειριστής ταχυπλόου.

 

Σημειώνεται ότι για την περίοδο από 1/6/2018 (ή από την υπογραφή της Σύμβασης) έως 30/9/2018 το σύνολο των καθημερινών (από Δευτέρα έως Σάββατο) είναι μέγιστο εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, ενώ το μέγιστο σύνολο των Κυριακών και αργιών είναι δεκαεννέα  (19) ημέρες.

 

2)       Τις δαπάνες χρήσης και λειτουργίας τεχνικών μέσων και αναλωσίμων – λειτουργικές δαπάνες (όπως την ανανέωση – συντήρηση, αποσβέσεις εξοπλισμού – καύσιμα κ.λ.π.) και λοιπά λειτουργικά έξοδα που ζητάει η παρούσα τεχνική έκθεση. Πιο συγκεκριμένα:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Δαπάνες προσωπικού (μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη πλήρους απασχόλησης, δώρα)

10.850,00

2

Δαπάνες χρήσης και λειτουργίας τεχνικών μέσων και αναλωσίμων (ανανέωση, συντήρηση, αποσβέσεις εξοπλισμού, καύσιμα κλπ)

3.666,13

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14.516,13

 

Φ.Π.Α. 24%

3.483,87

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

18.000,00

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει:

Μέγιστη δαπάνη ποσού Δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι Ευρώ και δεκατριών λεπτών (14.516,13 €), με ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσό τριών χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (3.483,87 €).  Άρα συνολική δαπάνη δεκαοχτώ  χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €).

 

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του Ν. 4412/2016
 • Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
 • Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
 • Του Π.Δ. 31/2018

 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάρκεια της εκτελούμενης ναυαγοσωστικής εργασίας θα είναι για μέγιστο διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες και συγκεκριμένα από 1η Ιουνίου 2018 ή από την υπογραφή της Σύμβασης (σε αυτή την περίπτωση με αντίστοιχη τροποποίηση-μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισθέντος ποσού) έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (2018).

9.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ

 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το προσωπικό που απαιτείται για την επάνδρωση του ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην  πολυσύχναστη  παραλία της Δ.Ε. Μηθύμνης,  του Δήμου Κισσάμου:
 • Εκτός από το απαιτούμενο προσωπικό, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 31/2018, μηχανοκίνητο σκάφος, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα μέσα είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνει.
 • Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και τα μέσα για τις εργασίες που εκτελούνται.
 • Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και σε ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί.
 • Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντομο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα του πτυχίου και της άδειας ναυαγοσώστη (εν ισχύ) για κάθε άτομο και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη διευκόλυνση του έργου αστυνόμευσής της.
 • Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας. Η προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας δίνεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει και των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης της εργασίας και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή του.
 • Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή όπου εκτελείται η εργασία και ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, να ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως το Δήμο Κισσάμου για τυχόν έγγραφες παρατηρήσεις ή πρόστιμα που έχει λάβει από λοιπές αρμόδιες Αρχές που αφορούν τη Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας τη Δ.Ε. Μηθύμνης.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει όλα τα λιμενικά πρόστιμα που τυχόν θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.

 

10.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΑ

Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώνει το συμφωνημένο τίμημα με τις κατά το νόμο κρατήσεις.

 

11.   ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ

Ο ανάδοχος της εργασίας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του που ασχολείται στην εργασία.

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα βαρύνει τον ανάδοχο.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

Ζημιές που προξένησε η αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

 

12.   ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει τους προβλεπόμενους από το νόμο φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν.

Επίσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει και να ασφαλίζει το προσωπικό του σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από το νόμο και να καταβάλλει, εκτός από τους προβλεπόμενους μισθούς – ημερομίσθια, τα Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, Επίδομα Αδείας, προσαυξημένη αμοιβή για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κ.λ.π.

 

13.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η υποβολή προσφοράς από τον/τους  ενδιαφερόμενο/ους, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχουν επισκεφτεί κι έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία της εργασίας και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης τούτου, κυρίως σε ότι αφορά στις θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, διάθεση και διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των εργασιών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα που με οιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές,  που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

 

14.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο Κισσάμου, μετά την έκδοση σχετικών παραστατικών και κατόπιν ελέγχου από την υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Χανίων.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

15.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                    

 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Φορολογική ενημερότητα   για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης χρημάτων
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ του εκπροσώπου – διαχειριστή της εταιρείας.
 • Βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιμενική Αρχή της Χώρας εγκατάστασης της
 • Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο πιστοποιείται αφ’ ενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.
 • Αν πρόκειται για εταιρεία, καταστατικό εταιρείας

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη σχετική προσφορά σας για τα ανωτέρω έως και την 31η Μαϊου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Γραφείο Προμηθειών – κτίριο Δημαρχείου Κισσάμου  (Εφ. Πολεμιστών 1941  αρ.1 – τκ 73400 Κίσσαμος) ή στο email dkisamou@gmail.com .

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο Προμηθειών στο τηλ 2822 3 40215.

 

 

Κίσσαμος,  29/05/2018

 

 

Συντάχθηκε

Η Υπάλληλος

Κουτρούλη Αργυρή

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

Σταθάκης Θεόδωρος