Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κισσάμου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κισσάμου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ