ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015 ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ως εξής:

 

Α) Για τα καύσιμα, χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη, μέση λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%.

 

Β) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών (τμήμα 2), όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Τα προς προμήθεια είδη έχουν χωρισθεί, σε δύο τμήματα . Το πρώτο τμήμα αφορά τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων) CPV 09100000-0  και η δεύτερη  ομάδα με λιπαντικά  CPV 09211000-1 :

 

ΤΜΗΜΑ 1Ο ΚΑΥΣΙΜΑ     -     ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΣΕ LΙT (2015-2016)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ *

ΕΤΟΣ 2015 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΤΟΣ 2016 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΤΗ 2015 -  2016 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

40.186,70

0,789

1.439,01

30.268,29

31.707,30

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 

19.250,54

0,959

1.170,72

22.276,43

23.447,15

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

82.826,80

1,218

2.682,90

76.748,00

79.430,90

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

 

 

 

134.585,35

ΦΠΑ 23%

 

 

 

 

30.954,63

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

 

165.539,98

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 : 134.585,35 € ,   ΠΛΕΟΝ 23% ΦΠΑ  ΠΟΣΟΥ 30.954,63 € .  ΣΥΝΟΛΟ 165.539,98 € (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2Ο  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  -  ΔΗΜΟΣ  ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ *

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΣΕ LΙT

ΕΤΟΣ 2015 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΤΟΣ 2016 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΤΗ 2015 -  2016 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  Πετρελαιοκινητήρων  20W-50 συσκευασία 1 L

 

4,88 €/lit

290,50

24,40

488,00

512,40

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  βενζινοκινητήρων 10W-40 συσκευασία 1 L

 

4.88 €/lit

290,50

29,28

146,40

175,68

ΣΥΝΟΛΑ

 

581,00

151,28

2.684,00

2.835,28

ΦΠΑ  23%

 

 

 

 

652,11

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

 

 

3.487,39


ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 : 2.835,28 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 652,11 €, ΣΥΝΟΛΟ 3.487,39 € (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ)

Α) Για τα καύσιμα (πλην του πετρελαίου κίνησης) έχουν υπολογισθεί οι τρέχουσες (11-09-2015) μέσες τιμές των αντίστοιχων ειδών στο νομό Χανίων, όπως προέκυψαν από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου.

Β) Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι βάσει της 24-4-2015 μέσης τιμής του αντίστοιχου είδους όπως προέκυψαν από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου, διότι για το διάστημα 30/4 ως 15/10, δεν καταγράφεται κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Γ) Για τα λιπαντικά, οι τρέχουσες τιμές εμπορίου, μετά από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε.

Δ) Οι αναφερόμενες ποσότητες, των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο Δήμος Κισσάμου δεν είναι υποχρεωμένος να τις απορροφήσει ολόκληρες.

Ε) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας ή για μέρος αυτής σύμφωνα με τα Τμήματα που προβλέπονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που περιλαμβάνει.  Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1Ο ΚΑΙ  ΤΜΗΜΑ 2Ο : 165.539,98 + 3.487,39 = 169.027,37 ΕΥΡΩ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ).

 

 

 

 

Για το Δήμο Κισσάμου η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στους κωδικούς 10-6643.001  15-6643.001  15-6643.002  20-6641.001  25-6641  25-6642.001  30-6641  70-6641  10-6641  25-6641  35-6641.001   35-6644.001   20-6641.001  25-6641   30-6641   35-6641.001   35-6644.001   70-6641  του οικονομικού έτους 2015 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2015 και του έτους 2016 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
 2. H 04/2015 Μελέτη και η συγγραφή υποχρεώσεων
 3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

Α.Φ.Μ. 997738238  Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941 αρ.1  τ.κ. 73400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2822 3 40213  ΦΑΞ:  2822 0 83385

e-mail: dkissamou@gmail.com

 

4.2 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

2015

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ.

Πέμπτη 26

Νοεμβρίου 2015 και

ώρα 14:00 μ.μ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 τουΝ.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών οδός Εφ. Πολεμιστών 1941, αρ.1 τκ 73400  - Κίσσαμος και στο τηλέφωνο  2822 3 40213 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το ένα ή και τα δύο τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 04/2015 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.

 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους του τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα είδη του τμήματος 1 «Καύσιμα», θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων.

 

5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουνψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :

 

   -  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις

 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στηναρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

 

5.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες- διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 3 παρ. 9 της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ τ. Β 185/1993).

 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 33 παρ. 2 του Π.

 

60/2007).

 

Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλεται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

 

6.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

 

Α) Για τους έλληνες πολίτες:

 

 1. 1.      Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

 

 1. 2.      Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και τοειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

 

 1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.

 

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

 

 1. 4.     Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναιενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 1. 5.     Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό  τους,  υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

 

Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή

 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του .Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

 

 1. 6.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 04/2015 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

 1. 7.     Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ.

48).

 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ).

 

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

 

-φυσικά πρόσωπα -ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε

-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 

 1. 8.     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεντελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 

Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

 

Για τα νομικά πρόσωπα:

 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις

 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

 1. 9.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 

-       Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

 

-       Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

 

-       Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

 

-       Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.

 

-       Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.

 

-         Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π. . 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

 

10. Κατάσταση προσωπικού. 

 

11. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

 

12. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (για τους συμμετέχοντες για τα είδη υγρών καυσίμων). 

 

13. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (για τους συμμετέχοντες για την Ομάδα 1) με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των επτά (7) χιλιομέτρων από την έδρα του χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου.  

 

 1. 14.   Σε περίπτωση που το πρατήριο (για τους συμμετέχοντες για την Ομάδα 1) βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των επτά (7) χιλιομέτρων από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου, Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 

 

15. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (για τους συμμετέχοντες για την Ομάδα 2- λιπαντικά) στην οποία θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής και η χώρα συσκευασίας των προσφερόμενων λιπαντικών 

Β) Για τους αλλοδαπούς:

 

 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη

 

που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

 

 1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.

 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

 

 1. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
 2. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
 3. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.

Δ. Για τους συνεταιρισμούς:

 

 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
 2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.
 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες:

 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

 

δ.   Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

 

ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

δ.    Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται  από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ. . του ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ. . του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.

 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών .

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-         Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το τμήμα που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόμενο και αναλυτικότερα το ποσό εγγυητικής επιστολής για το εκάστοτε τμήμα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1%)

 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) €

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  1

134.585,35

1.345,85

 

ΤΜΗΜΑ  2

2.835,28

28,35

 

 

Σύνολο

1.374,20

 

 

Ρητά αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα υπολογίζεται επί του Προϋπολογισμού του τμήματος για την οποία υποβάλλεται η προσφορά.

 

-         Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

-         Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Κισσάμου, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

-         Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του 

 

ΕΚΠΟΤΑ.

 

-         Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

-         Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 1% (ένα επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

-         Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.  60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).

8.2 Περιεχόμενο προσφορών Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». [*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα

8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .

Τεχνική προσφορά

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).

Η     Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η    οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Α. Για τα καύσιμα:

 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς

 

την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 

Τιμές αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης προ ΦΠΑ : = 0,789

Τιμές αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης  προ ΦΠΑ  : = 1,218

Τιμές αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη προ ΦΠΑ : = 0,789

 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 1% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,218 - (1,218 x 1%)=1,2058 € 

 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 1% για το Πετρέλαιο Κίνησης τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,218 + (1,218 x 1%)=1,2301 

 

B) Για τα λιπαντικά:

 

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή μονάδος, που προσφέρουν για έκαστο είδος.

 

Παράδειγμα: Ο συμμετέχων έχει προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος (προ Φ.Π.Α.) το τμήμα 2– Λιπαντικά. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει ως άθροισμα (προ Φ.Π.Α) της τιμής της προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄ της μελέτης, σε μορφή pdf.

Τιμές:

 

Α) Για τα καύσιμα:

 

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%. (Άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 σε συνδυασμό με τις υπ΄ αριθ. 935/2015 και 1310/2015 Αποφάσεις του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μειοδότης για κάθε τμήμα θα αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

Β) Για τα λιπαντικά:

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ ανά είδος, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Μειοδότης θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.3 Τρόπος πληρωμής Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών.

 

Η     κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

 

Η    πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 και αντίστοιχα του 2016. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου , εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

8.5   Επισημάνσεις Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου

 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το ένα ή και τα δύο τμήματα των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην μελέτη 04/2015 της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο τμήμα  ή  στα τμήματα για τα οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 02/12/2015 και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:

 

 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

 

 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

 

 • Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .

 

 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη  της προσφοράς τους.

 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 

Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά), κατά το παραπάνω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση χρόνου υποβολής ενστάσεων – προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθείσων ενστάσεων- προσφυγών για το στάδιο, ορίζεται από την επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών.

Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών.

Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» , για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:

 

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

 

Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιμα και τα λιπαντικά, η επιτροπή του διαγωνισμού διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που είχαν ισότιμες προσφορές, παρουσία αυτών.

 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).

 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.

 

(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).

 

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.

 

Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.

 

12.2  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 

12.4   Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς ένα επί τοις εκατό (1%) επί των καθαρών συμβατικών ποσών.

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης με το  φορέα ήτοι  το Δήμο  Κισσάμου.

Η    σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

 

Η    σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 

Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. - Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

 

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. - Την συμφωνηθείσα τιμή.

 

-   Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. - Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

 

- Τον τρόπο παραλαβής. - Τον τρόπο πληρωμής.

 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. - Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.

 

-   Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

 

Η    σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και το Δήμαρχο Κισσάμου.

 

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

 

ΑΡΘΡΟ 15 ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

15.1 Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της, αλλά στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι τρεις (3) μήνες, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

15.2 Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση και απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου.

 

Λόγω αδυναμίας του Δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, η τμηματική παράδοση θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου.

 

Συγκεκριμένα:

16.1. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου, των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κισσάμου καθώς και των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ζήτηση του.

16.2. Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου και ο εφοδιασμός θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου.

 

16.3. Η βενζίνη αμόλυβδη, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για διάφορα άλλα μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία και ο εφοδιασμός θα γίνεται από την αντλία του προσφέροντος Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα οχήματα.

 

Ο      προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

 

Ο    προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

16.4 Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Τμήματος Προμηθειών, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανακήρυξη νέου μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

 

17.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

 

17.2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας.

17.3   Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα   και β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

 

17.4  Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

 

ΑΡΘΡΟ 18ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

18.1 Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Κισσάμου. 

 

18.2    Ο κάθε αναθέτοντας φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε ποσότητα καυσίμου ή λιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων ή λιπαντικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων ή λιπαντικών και αποστολής στον αναθέτοντα φορέα των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

18.3    Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

 

18.4 Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007.

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης η νομιμότητα της παρούσας  διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από έκαστη αναθέτουσα αρχή , σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας κατόπιν της υποβολής αναλόγων τιμολογίων και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

22.1 Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου Κισσάμου.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.kissamos.gr

Επίσης θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (άρθρο 8 παρ.6Βν.2741/99, άρθρο 7 παρ. 10 Ν.3469/2006)

22.2  Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι µε τη διαδικασία, µε την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ Α 68, όπως ισχύει. ∆εν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Επειδή στη Διακήρυξη, καθώς και στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα (Τμήμα) ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες (Τμήματα) του Διαγωνισμού, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά. Σημειώνεται δε ότι, την υποχρέωση της δαπάνης για Δημοσίευση στα Τμήματα του διαγωνισμού που δεν υπάρξει ανάδοχος, θα την έχει ο Δήμος Κισσάμου.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται στις 20 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π. . 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ