ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των «Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισάμου» που εδρεύουν στην Κίσσαμο Χανίων.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. 3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. 4.     Την υπ’αρ.14/17-07-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισάμου», με θέμα:«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
  5. 5.     Το υπ’αρ.9564/31-07-2012 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με  θέμα: «Αποστολή στοιχείων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
  6. 6.     Την υπ'αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/58/18506/30.8.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
  7. 7.     Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 33055 /31.08.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  8. 8.     Την υπ’αρ.21/03-09-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισάμου» με θέμα:«Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών εκπαιδευτικού έτους 2012-2013».
  9. 9.     Την υπ’αρ.152/06-09-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί έγκρισης της υπ’αρ.21/03-09-2012 απόφασης Διοικ. Συμβουλίου Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισάμου «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.».

10.  Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1470/ τ.Β΄/17-06-2011) του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισάμου» και την υπ’αρ.288/04-10-2012 Βεβαίωση Προέδρου των «Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισάμου».

11.  Την υπ’αρ.281/01-10-2012 Βεβαίωση πιστώσεων του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισάμου».

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των «Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισάμου» που εδρεύουν στην Κίσσαμο Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα: