Πρακτικό 3, Απόφαση Δ.Σ του Δήμου Κισσάμου 24/2013 με Αρ.Πρωτ 1921

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αρ.Απόφασης:24/2013

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                           Αρ.Πρωτ:1921

Κίσσαμος 15-2-2013

 

  Απόσπασμα από το Πρακτικό 3/11-2-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας  Δραπανιά σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου,ύστερα απο την  3/7-2-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Πιτσιγαυδάκη Χαράλαμπου, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ.Δήμαρχο, στους κ.Δημοτικούς Συμβούλους ,στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και στους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο του πρακτικού