Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο 4, 27-12-2011 της Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Νο 4

 

Στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κισσάμου συνήλθε σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κου Σχετάκη Αντωνίου, με θέμα συζήτησης:

1.Συζήτηση επί του "σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014" στη βάση του οποίου θα συγκροτηθεί το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου" για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί επανάληψη, λόγω έλλειψης απαρτίας, της συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 76 παραγρ. 3 του ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι: Ο Πρόεδρος κος Σχετάκης Αντώνης και τα μέλη:

1) Αννουσάκης Γεώργιος  2) Βερυκάκης Δημήτριος 3) Δεικτάκης Αθανάσιος 4) Κοκκινάκης Ιωάννης 5) Κουνελάκης Στέλιος 6) Νταγκουνάκη Ανθούλα  7) Παπαδάκης Ιωάννης 8) Περδικάκη Αγγελική 9) Χαρτζουλάκης Κων.νος (Σύλλογος Ριζιτών) και 10) Χαρτζουλάκης Κων/νος (δημότης)

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται επίσης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κονταξάκης Γεώργιος.

 Ο Πρόεδρος κος Σχετάκης Αντώνης εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:                          

 

Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή επαναληπτική (27-12-11) συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες και προτάσεις για την νέα κατευθυντήρια συλλογική επιθυμία- το όραμα- που μέσα στην αρνητική χρονική συγκυρία χρηματοδοτικών (μη) προοπτικών την οποία διανύουμε, αποτελεί αναγκαιότητα η οποία πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια, για να μπορεί να υιοθετηθεί από τους δημότες και να διεκδικηθεί με επιμονή από αυτούς και την δημοτική αρχή κατά την τριετία 2012-14.

 

Η πρώτη παραδοχή, όσον αφορά την αναζήτηση και υιοθέτηση μιας τέτοιας κατευθυντήριας συλλογικής επιθυμίας, είναι ότι αυτή:

πρέπει να έχει ενοποιητικό χαρακτήρα,

  • να απαντά στις προσδοκίες των δημοτών,
  • να θεραπεύει ανάγκες τους,
  • να βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους,
  • να  δημιουργεί και να επιμερίζει με δημοκρατικό τρόπο ευκαιρίες για όλους.

 

Τον ρόλο αυτό στον παλιό αλλά και στον Καποδιστριακό Δήμο Κισσάμου, επειδή η έλλειψή τους αποτελούσε αρνητικό παράγοντα και για την ποιότητα ζωής των δημοτών και για την ανάπτυξη, έπαιξαν το Σχέδιο Πόλης, το Λιμάνι, η αποχέτευση, η αξιοποίηση της παραλίας κ.α.

Αν όμως για το μέγεθος των προκαλλικρατικών δήμων αρκούσε ένας από τους παραπάνω στόχους για να παίξει το ρόλο κύριας συλλογικής επιθυμίας, αποδεκτής από τους δημότες, ο «Καλλικράτης» σήμερα, έχει διαφοροποιήσει τις ανάγκες και έχει αυξήσει τις απαιτήσεις ώστε τον ρόλο αυτό δεν θα μπορούσε να παίξει παρά μόνο ένα σύνθετο σχέδιο.

 Αυτό το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σύνθετο σχέδιο για το σύνολο των αρχών, στόχων και μέτρων  που το οριοθετούν και θα το χαρακτηρίζουν ως  Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου για τα έτη 2012-14, παρουσιάζει σήμερα μετά την ψήφισή του από το ΔΣ και την ανάρτηση του επί δυο εβδομάδες στο Διαδίκτυο, η  Δημοτική πλειοψηφία στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

 Όπως θα διαβάσατε στο αναρτημένο κείμενο, η πρόταση, αφού αναλύει την σημερινή κατάσταση του Δήμου, την διοικητική συγκρότηση των υπηρεσιών του, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεών του, επισημαίνει την ανάγκη συμπλήρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, κάνει πλήρη και εκτεταμένη αναφορά στις ανάγκες που πρέπει να υπηρετηθούν, τις δυσμένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που πρέπει να προσεγγιστούν, τις δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν  καθώς και τις συμμαχίες που πρέπει να αναζητηθούν ώστε τα επόμενα χρόνια η δράση του Δήμου να είναι περισσότερο επωφελής για τους δημότες.

 Αυτό δεν μπορεί να συμβεί τυχαίως ούτε κατ΄απονομήν, αν αυτή η δράση δεν χαρακτηρίζεται από κοινά παραδεκτές αρχές, αν δεν ακολουθεί προσδιορισμένους άξονες στόχων κι αν δεν περιγράφει ένα κατ΄αρχήν σύνολο μέτρων, έργων και πολιτικών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. λοιπόν, έκρινε ότι η Δημοτική δράση κατά την τριετία  2012-14, εκτός των άλλων, πρέπει να βασίζεται και να ικανοποιεί Αρχές όπως οι παρακάτω:

α) Ταχεία, ακριβής και σε πνεύμα ισότητας εξυπηρέτηση των δημοτών και των Δημοτικών  διαμερισμάτων

β) Αειφορία των αναπτυξιακών και επενδυτικών Δημοτικών σχεδίων με σεβασμό στο περιβάλλον

γ) Συμμετοχή των δημοτών στην λήψη και εφαρμογή των δημοτικών αποφάσεων

δ) Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που προκύπτει από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο, το Επιχειρησιακό Σχέδιο οφείλει να συμπεριλαμβάνει ως Άξονες και Στόχους, μεταξύ των άλλων που θα είδατε στο αναρτημένο πλήρες κείμενο και τους παρακάτω κυρίως:

α. Εξασφάλιση των κοινωνικών υποδομών Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας Αθλητισμού, Πολιτισμού.

β. Αναζήτηση και επιλογή εκείνων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης με προστασία του περιβάλλοντος και της αειφορίας του, κρατώντας ζωντανή την ενδοχώρα του Δήμου.

γ. Βελτίωση της προσβασιμότητας προς, από και εντός του Δήμου.

δ. Ανάδειξη και προστασία της ιδιαίτερης γεωμορφολογικής, πολιτιστικής και ιστορικής προσωπικότητας της περιοχής, με σκοπό την τόνωση της αυτογνωσίας των κατοίκων της και τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματός της.

 

 

Ακολουθεί το αρχείο