Υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κισσάμου

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.-Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3.-Την  υπ’ αριθμ. πρωτ: 2221/11-6-2015, απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης , Περιφεριακή Ενότητα Χανίων περί «Καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων».

4. - Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου  41/201620/2017, 96/2017, 124/2017, 1/2018 που αφορούν τις θέσεις υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου και την διάθεσή τους

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

Την πλήρωση των κενών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020 σε Παραγωγούς Πωλητές (επαγγελματίες Αγρότες) στο Δήμο Κισσάμου.

Με  Πρόταση του Δημάρχου για το έτος 2020 θα υπάρχει απαλλαγή  100% του Κόστους χρέωσης τελών υπαίθριου εμπορίου για όλες τις παραγωγικές άδειες.( 79/2020 απόφαση Δ.Σ. Κισσάμου)

 

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παραγωγού Πωλητή

 

1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση,στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου.  Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β΄ του άρθρου 11. 

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

ζ. Πιστοποιητικό υγείας.

 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.

 

 

3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν άδεια υπαίθριου εμπορίου στο όνομα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωμένες αγορές του παρόντος και στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο  Δήμο Κισσάμου,  (Ταχ. Διεύθυνση Πολεμιστών 1941, Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ΤΚ 73400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 24/07/2020  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάσει την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση, συμπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και 24/07/2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δήμο Κισσάμου  (γραφείο εμπορικών Δραστηριοτήτων τηλ: 28223-40225, Βαρουχάκη Αργυρώ)

Δημοσίευση Προκήρυξης

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Κισσάμου, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δ.Ε. του Δήμου Κισσάμου, ενώ θα διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                Μυλωνάκης Γεώργιος