Παροχή Διευκρινήσεων επί της διακήρυξης του έργου «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» μετά από σχετικό ερώτημα της Εταιρείας vidavo ΗΕΑLTH TELEMATICS.

Παροχή Διευκρινήσεων επί της διακήρυξης του έργου «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» μετά από σχετικό ερώτημα της Εταιρείας  vidavo  ΗΕΑLTH TELEMATICS.

 

ΣΧΕΤ.: «Το υπ’ αρ.2285/30.4.2014 έγγραφό της Εταιρείας  vidavo  ΗΕΑLTH TELEMATICS ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΣ: Δήμο Kισσάμου, Τμήμα Προγραμματισμού

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης του έργου με τίτλο: «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

Θεσσαλονίκη, 30/04/2014

Αρ. Πρωτ.: ΕΞ. 2285

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΖ-ΥΤΑ Διακήρυξη σας και στα πλαίσια χορήγησης διευκρινήσεων επί των

όρων της διακήρυξης διενέργειας του ανοικτού – διεθνούς διαγωνισμού του έργου με τον τίτλο

«Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας», σας γνωστοποιούμε τα εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Στο Μέρος Α΄ και συγκεκριμένα στην παράγραφο Α.3.3. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων

(Υποσυστημάτων, Εφαρμογών), σελ. 39, αναφέρεται πως απαιτείται η χρήση πολυσυσκευής :

«Οι ιατρικές συσκευές, που θα υπάρχουν διαθέσιμες θα είναι:

 

• Μια πολυσυσκευή με δυνατότητα μέτρησης των ακόλουθων φυσιολογικών παραμέτρων: πίεση του αίματος,

1-lead ECG, αριθμό σφυγμών, κανονικότητα καρδιακού ρυθμού (regularity), κορεσμό οξυγόνου (SpO2),

αναπνευστικό ρυθμό (respiratory rate), καθώς και θερμοκρασία σώματος»

 

Για τη συνέχεια παρακαλούμε δείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο