Απόσπασμα από το Πρακτικό 18/31-7-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας  Δραπανιά σήμερα στις 31 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου,ύστερα απο την  18/31-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Πιτσιγαυδάκη Χαράλαμπου, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ.Δήμαρχο και στους κ.Δημοτικούς Συμβούλους ,  με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλούμε δείτε το αρχείο που ακολουθεί: