Περίληψη της από 21.12.2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 596/24.12.2015 αιτήσεως για την ερμηνεία της βουλήσεως διαθέτη που με διάταξη τελευταίας βουλήσεως συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα, την οποία ήγειρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος Ανδρονικάκης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και η οποία δικάζεται από το προαναφερόμενο Εφετείο στη δικάσιμο της 10ης.05.2016 και με αριθμό πινακίου 39.

Περίληψη της από 21.12.2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 596/24.12.2015 αιτήσεως για την ερμηνεία της βουλήσεως διαθέτη που με διάταξη τελευταίας βουλήσεως συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα, την οποία ήγειρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος Ανδρονικάκης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και η οποία δικάζεται από το προαναφερόμενο Εφετείο στη δικάσιμο της 10ης.05.2016 και με αριθμό πινακίου 39. 

            1.- Με την από 25.04.1966 ιδιόγραφη διαθήκη του, που εδημοσιεύθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων την 01η.11.1975, δυνάμει του με αριθμό 119/1975  πρακτικού συνεδριάσεως, δοθέντος ότι ο διαθέτης απεβίωσε στις 08.10.1973, ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Γιαννακάκης συνέστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη».

            2.- Σκοποί του ιδρύματος ήσαν οι ακόλουθοι:

α.- Η εξασφάλιση δωρεάν σπουδών [στην Ελλάδα ή ακόμα και στην αλλοδαπή] σε ορφανά και άπορα τέκνα της Κοινότητος Βάθης Κισάμου και τούτων μη υπαρχόντων η εξασφάλιση δωρεάν σπουδών σε ορφανά και άπορα τέκνα των Κοινοτήτων Κεφάλι και Περιβόλια Κισάμου.

β.- Η προίκιση ορφανών και απόρων θηλέων τέκνων  της Κοινότητος Βάθης Κισάμου και σε περίπτωση απουσίας τούτων των Κοινοτήτων Κεφάλι και Περιβόλια Κισάμου.

γ.- Η εγκατάσταση επαγγελματικής σχολής (οικοκυρικής) στην κατοικία του διαθέτη στη Βάθη Κισάμου, και,

δ.- η εγκατάσταση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου στην ιδία κατοικία του διαθέτη στη Βάθη Κισάμου, προκειμένου εκεί να μελετούν τα παιδιά της Κοινότητος Βάθης Κισάμου.

3.- Σε υλοποίηση της βουλήσεως του διαθέτη ενεκρίθη η σύσταση του ως άνω κοινωφελούς ιδρύματος με έδρα τα Χανιά Κρήτης, με το με αριθμό 450/1975 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εδημοσιεύθη προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/Α – 144/18.07.1975).

4.- Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα εκυρώθη και ο Οργανισμός του Ιδρύματος, ο οποίος είχε κατά τη σχετική διατύπωσή του (άρθρο 2) ως ακολούθως: 

«Σκοπός του ιδρύματος είναι η εκ των εισοδημάτων της περιουσίας αυτού: α) Παροχή υποτροφιών εις ορφανούς και απόρους νέους και νεάνιδας, καταγομένους εκ της Κοινότητος Βάθης Κισσάμου και κατοικούντας εις αυτήν, επικουρικώς δε, εν περιπτώσει ελλείψεως τοιούτων εκ της Κοινότητος Βάθης, εις καταγομένους εκ των Κοινοτήτων Κεφαλίου και Περιβολίων, προς σπουδήν εις Μέσας, Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς Ημεδαπής και, κατ’ εξαίρεσιν, εις Ανωτάτας Σχολάς Αλλοδαπής, εφ’ όσον η υπό του υποψηφίου επιλεγείσα. Επιστήμη αποδεδειγμένως δεν διδάσκεται εν Ελλάδι, ως και δια μεταπτυχιακάς σπουδάς, κατά την κρίσιν της Επιτροπής, πλην διαρκείας μέχρι δύο ετών. β) Προίκισις ορφανών και αποδεδειγμένως απόρων κορασίδων, καταγομένων εκ της Κοινότητος Βάθης Κισσάμου και κατοικουσών εις αυτήν, επικουρικώς δε εν περιπτώσει ελλείψεως τοιούτων εκ της Κοινότητος Βάθης, εις καταγομένας εκ των Κοινοτήτων Κεφαλίου και Περιβολίων Κισσάμου και πληρούσας τας ανωτέρω προϋποθέσεις. γ) Δημιουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου δια τους παίδας και εφήβους της κοινότητος Βάθης Κισσάμου και δ) η ίδρυσις και λειτουργία Οικοκυρικής Σχολής εις την εν Βάθη οικίας του διαθέτου».

5.- Μετά την επί πολλά έτη λειτουργία του προαναφερθέντος ιδρύματος, η Διοικούσα Επιτροπή αυτού υπέβαλε στο Εφετείο Αθηνών την από 29.09.2011 αίτηση, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα ρύθμιση του ΑΝ 2039/1939 που διετηρήθη σε ισχύ με το άρθρο 2 παράγραφος 18 ΕισΝΚΠολΔ, με την οποία ζήτησε να βεβαιωθεί η μη πραγματοποίηση των κοινωφελών σκοπών που είχε ορίσει ο διαθέτης και να βεβαιωθεί, περαιτέρω, ότι η θέληση του διαθέτη θα ικανοποιηθεί πληρέστερα με τους σκοπούς που προετείνοντο με την αίτηση και  ήσαν παραπλήσιοι των αρχικώς ορισθέντων.

6.- Η αίτηση αυτή έγινε εν μέρει δεκτή με τη με αριθμό 1780/2012 ήδη αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία βεβαίωσε με δεσμευτική δύναμη δεδικασμένου τα ακόλουθα:

«Βεβαιώνει ότι η βούληση του αποβιώσαντος διαθέτη Αλέξανδρου Γιαννακάκη του Αλεξάνδρου, η οποία περιέχεται στην από 25 Απριλίου 1966 ιδιόγραφη διαθήκη του δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της και η θέληση του διαθέτη μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα αν:

α) παρέχονται υποτροφίες σε άπορους νέους και νέες που κατάγονται είτε από πατέρα είτε από μητέρα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα του τέως Δήμου Ινναχωρίου ήτοι Βάθης, Κεφαλίου, Παπαδιανών, Περιβολιών, Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου, Έλους, Βλάτους και Στροβλών και με προτεραιότητα στους καταγόμενους από τις πρώην κοινότητες Βάθης Κεφαλίου και Περιβολιών Κισάμου για σπουδές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ημεδαπή ως και για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή διαρκείας έως δυο ετών, εφόσον η κατοικία τους δεν βρίσκεται στην έδρα των σπουδών τους,

β) παρέχεται βοήθημα (χρηματικό ή σε είδος) σε αποδεδειγμένα άπορα ή ορφανά είτε εκ μητρός είτε εκ πατρός κορίτσια που παντρεύονται και κατάγονται από τα δημοτικά διαμερίσματα του τέως Δήμου Ιναχω­ρίου. Προτεραιότητα θα δίνεται στα καταγόμενα από την πρώην κοινότητα Βάθης και σε περίπτωση ελλείψεως σε κορίτσια που κατοικούν στις πρώην κοινότητες Κεφαλίου και Περιβολιών Κισάμου,

γ) δημιουργηθεί βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο σε οποία περιοχή του τέως δήμου Ινναχω­ρίου λειτουργεί σχολική μονάδα. Άλλως και σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σχολική μονάδα στην εδαφική περιφέ­ρεια του τέως δήμου Ινναχωρίου, σε όποιο δημοτικό διαμέρισμα αυτού έχει περισσότερο πληθυσμό και αναλογία σε νέους που κατοικούν σ’ αυτό».

7.- Στην κριθείσα από το Εφετείο Αθηνών αίτηση διελαμβάνετο και αίτημα για τη βεβαίωση ως αληθούς της βουλήσεως του διαθέτη, αντί να δημιουργηθεί Οικοκυρική Σχολή στην κατοικία του διαθέτη στη Βάθη Χανίων, να διαμορφωθεί η τελευταία σε χώρο εκδηλώσεων.

8.- Το αίτημα, όμως, αυτό απερρίφθη από το Εφετείο Αθηνών λόγω αοριστίας επειδή δεν εξετίθετο στην αίτηση σε ποία κατάσταση ευρίσκετο η ως άνω κατοικία του διαθέτη και παρελείπετο η διατύπωση, εάν αυτή ηδύνατο να αποφέρει ή όχι εισοδήματα, ώστε να κριθεί ποία θα ήτο η επωφελέστερη γι’ αυτήν αξιοποίηση, σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη, η οποία, όμως, αφορούσε πρωτίστως στην επαγγελματική αποκατάσταση των νεαρών κοριτσιών, σύμφωνα με τη σχετική κρίση του δικάσαντος Εφετείου [β΄ σελίδα δευτέρου φύλλου].

9.- Η προηγουμένη απόφαση υιοθετήθηκε εν όλω από το Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων, με τη με αριθμό 14/23.10.2013 και στη συνέχεια εδημοσιεύθη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/Β – 1477/06.06.2014) το από 29.05.2014 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο ετροποποιήθη το άρθρο 2 του προηγουμένου Προεδρικού Διατάγματος με αποτέλεσμα την αναδιατύπωση των σκοπών του Ιδρύματος ως ακολούθως:

«Σκοπός του Ιδρύματος είναι η εκ των εισοδημάτων της περιουσίας αυτού

α) παροχή υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους νέους και νέες που κατάγονται είτε από πατέρα είτε από μητέρα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα του τέως Δήμου Ινναχωρίου, ήτοι Βάθης, Κεφαλίου, Παπαδιανών, Περιβολίων, Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου, Έλους, Βλάτους και Στροβλών και με προτεραιότητα στους καταγόμενους από τις πρώην κοινότητες Βάθης Κεφαλίου και Περιβολίων Κισάμου για σπουδές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ημεδαπή ως και για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή διαρκείας έως δυο ετών, εφόσον η κατοικία τους δεν βρίσκεται στην έδρα των σπουδών τους,

β) παροχή βοηθήματος (χρηματικό ή σε είδος) σε αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατα ή ορφανά είτε εκ μητρός είτε εκ πατρός κορίτσια που παντρεύονται και κατάγονται από τα δημοτικά διαμερίσματα του τέως Δήμου Ιναχω­ρίου. Προτεραιότητα θα δίνεται στα καταγόμενα από την πρώην κοινότητα Βάθης και σε περίπτωση ελλείψεως σε κορίτσια που κατοικούν στις πρώην κοινότητες Κεφαλίου και Περιβολίων Κισάμου,

γ) δημιουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου σε οποία περιοχή του τέως δήμου Ινναχω­ρίου λειτουργεί σχολική μονάδα. Άλλως και σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σχολική μονάδα στην εδαφική περιφέ­ρεια του τέως δήμου Ινναχωρίου, σε όποιο δημοτικό διαμέρισμα αυτού έχει περισσότερο πληθυσμό και αναλογία σε νέους που κατοικούν σ’ αυτό, και,

δ) η ίδρυση και λειτουργία Οικοκυρικής Σχολής στην οικία του διαθέτου στην Βάθη Χανίων».

10.- Ήδη, η Διοικούσα Επιτροπή του προαναφερθέντος Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη» επιζητεί την εκ νέου τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 2 και 9 παράγραφος 1β του Οργανισμού του Ιδρύματος, για το σκοπό δε αυτό η Διοικούσα Επιτροπή αυτού έλαβε την ομοφώνως σύμφωνη προς τα εδώ εκτιθέμενα με αριθμό 4/26.06.2015 απόφασή της (πράξη), την οποία κατ’ αρχήν έχει αποδεχθεί η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 802/15.07.2015 έγγραφό της.

11.- Ως προς το άρθρο 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη» ζητείται η τροποποίηση - αναδιατύπωση των σκοπών αυτού ως ακολούθως:

«Σκοπός του ιδρύματος είναι η εκ των εισοδημάτων της περιουσίας αυτού:

α.- παροχή υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους νέους και νέες που κατάγονται είτε από πατέρα είτε από μητέρα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα του τέως Δήμου Ινναχωρίου, ήτοι, Βάθης, Κεφαλιού, Παπαδιανών, Περιβολιών, Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου, Έλους, Βλάτους και Στροβλών και με προτεραιότητα στους καταγόμενους από τις πρώην κοινότητες Βάθης Κεφαλιού και Περιβολιών Κισάμου για σπουδές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ημεδαπή ως και για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή διαρκείας έως δυο ετών, εφόσον η κατοικία τους δεν βρίσκεται στην έδρα των σπουδών τους, (σε ποσοστό 30%),

β.- ενίσχυση των δράσεων του Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, (σε ποσοστό 40%), και

γ.- ενίσχυση λειτουργίας του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, (σε ποσοστό 30%).

12.- Διευκρινιστικώς, στο σημείο αυτό, σημειούνται τα ακόλουθα:

i.- Ότι με το με αριθμό 343/24.05.1976 Προεδρικό Διάταγμα που εδημοσιεύθη προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/Α – 124/27.05.1976) ως αυτό ετροποποιήθη με το από 29.01.1997 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ/Β-88/11.02.1997) συνεστήθη κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΑΝΟΥΣΑΚΗ», το οποίο λειτουργεί συγκροτημένο γηροκομείο και παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας, περιθάλψεως και φυσικής αποκαταστάσεως, εν γένει αποκαταστάσεως και παροχής βοήθειας σε ηλικιωμένους και αναξιοπαθούντες της επαρχίας Κισάμου Χανίων, δηλαδή περιοχής στην οποία ο διαθέτης επιθυμούσε να προσφέρει ευεργεσίες.

ii.-  Περαιτέρω, με την με αριθμό 10/07.12.2010 απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία εξεδόθη κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 54 ν. 4149/1961 και των διατάξεων των άρθρων 29 παράγραφος 2, 39 παράγραφος 2 και 39 παράγραφος 2 ν. 590/1977 και εδημοσιεύθη προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/Β - 386/14.03.2011) όπως η απόφαση αυτή ετροποποιήθη με τη με αριθμό 1706/Φ.72/23.07.2012 απόφαση της ιδίας Ιεράς Συνόδου και εδημοσιεύθη επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/Β – 2593/26.09.2012) συνεστήθη κοινωφελές ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου που φέρει την επωνυμία «Τσατσαρωνάκειο Πνευματικό – Πολιτιστικό – Πολυκέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου», σκοπός του οποίου είναι η άσκηση εκκλησιαστικής ποιμαντικής, η εκμάθηση εκκλησιαστικών τεχνών, η επιμόρφωση των εκκλησιαστικών στελεχών, η μελέτη και αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων, η λειτουργία ωδείου, βιβλιοπωλείου και εκδόσεων, η λειτουργία πνευματικού κέντρου, η ίδρυση και λειτουργία σχολής γονέων, σχολής αγιογραφίας, ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού, βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, ιεραποστολής, φιλοξενίας, εκμαθήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και λειτουργίας εκθεσιακού κέντρου στα γεωγραφικά πλαίσια της πνευματικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.

13.- Περαιτέρω, ως προς το άρθρο 9 παράγραφος 1β του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη» ζητείται η αναδιατύπωση της διατάξεως αυτής, λαμβανομένου υπόψη ότι προεβλέπετο για τη χορήγηση υποτροφίας ή προικίσεως, «πιστοποιητικόν απορίας, αρμοδίως εκδιδόμενον εξ ου να προκύπτει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι άποροι και ότι δεν υφίσταται δυνατότης παρακολουθήσεως σπουδών».

14.- Σημειούται επιπροσθέτως ότι μετά την τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά το έτος 2014 ετέθη η σαφής διευκρίνιση ότι ο όρος «προίκιση» αντικαθίσταται με τη φράση «οικονομικό βοήθημα γάμου».

15.- Έτσι λοιπόν, ζητείται η αναδιατύπωση – τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 1β του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη» ως ακολούθως:

«φορολογικές δηλώσεις των γονέων των υποτρόφων ή των ιδίων των υποτρόφων,  για να διαπιστωθεί η οικονομική αδυναμία αυτών, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτούς υποτροφία και σε περίπτωση ελλείψεως των ως άνω φορολογικών δηλώσεων κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο».

            16.- Οι ως άνω δύο τροποποιήσεις των σκοπών του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη» είναι απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες για τους παρακάτω λόγους:

      a.-  Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής στην οποία πρέπει να αναπτύσσονται οι δράσεις του Ιδρύματος, έχει μειωθεί δραματικά, ενώ, ταυτόχρονα, είναι απολύτως αναγκαία η οικονομική στήριξη των λίγων πλέον υποψηφίων που πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια και βρίσκονται στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση ή πρόκειται να συνεχίσουν στην αλλοδαπή τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

      b.- Είναι σε όλους και ευρέως γνωστή η σημαντική κοινωνική προσφορά και του Τσατσαρωνάκειου Πολυκέντρου και του Αννουσακείου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, η οποία καθίσταται ακόμη αναγκαιοτέρα, λόγω της σοβούσης οικονομικής κρίσεως.

      c.- Μετά την πάροδο τόσων ετών από την κατάρτιση της παραπάνω διαθήκης και τη σύσταση του Ιδρύματος η διαδρομή του χρόνου αυτού έχει μεταβάλει τα δεδομένα της περιοχής, αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες, ενόψει του ότι ο τροποποιηθείς σκοπός του Ιδρύματος έχει καταστεί εν πολλοίς ανέφικτος.

      17.- Ενόψει των δεδομένων αυτών πρέπει να τροποποιηθεί ο σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με όσα εξετέθησαν ανωτέρω.

      18.- Υπομιμνήσκεται ακόμη,  ότι οι ορισθέντες στο παρελθόν λοιποί σκοποί του Ιδρύματος, ήτοι «η Δημιουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου δια τους παίδας και εφήβους της κοινότητος Βάθης Κισσάμου και η ίδρυσις και λειτουργία Οικοκυρικής Σχολής εις την εν Βάθη οικίας του διαθέτου» έχουν καταστεί ανέφικτοι, διότι σε καμία περιοχή του τέως Δήμου Ινναχωρίου δεν λειτουργούν πλέον σχολικές μονάδες, ενώ στις ίδιες περιοχές δεν υφίστανται πλέον λόγω της αστυφιλίας, ούτε χωριά, ούτε συγκροτημένοι οικισμοί με σημαντικό πληθυσμό, στην πραγματικότητα δε, αυτά κατοικούνται από γέροντες, ενώ τα υφιστάμενα εξωαστικά κέντρα, στερούνται νεαρών ανθρώπων. Ομοίως, και η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης στην κατοικία του διαθέτη είναι ανέφικτη, αφενός μεν γιατί η κατοικία αυτή έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ενώ το χωριό του διαθέτη, η Βάθη Κισάμου, κατοικείται μόνον από οκτώ (8) ηλικιωμένους γέροντες σήμερα.

      19.- Άλλωστε, και το Τσατσαρωνάκειο και το Αννουσάκειο Ίδρυμα απευθύνονται στους ανθρώπους της επαρχίας Κισσάμου, στους οποίους είχε αφιερώσει τα αγαθά του έργα και το μεγάλο ενδιαφέρον του ο διαθέτης.

      20.- Τούτο ευχερώς συνάγεται και από την απλή επισκόπηση των Οργανισμών των παραπάνω Ιδρυμάτων.

      21.- Περαιτέρω, είναι αναγκαία και η ποσοτική κατανομή στην εκπλήρωση των παραπάνω στόχων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με την προηγουμένη πρόταση, ούτως ώστε και οι σκοποί του διαθέτη να υπηρετούνται αποφασιστικά, ταυτόχρονα δε, και έργα ευποιΐας  να συντελούνται στην περιοχή της επαρχίας Κισάμου.

            22.- Ενόψει των δεδομένων αυτών συντρέχει νόμιμη περίπτωση αντίστοιχης ερμηνείας της διαθήκης του αποβιώσαντος διαθέτη προκειμένου μετά ταύτα, δια της ερμηνείας αυτής, να καταστεί νόμω εφικτή η τροποποίηση των σκοπών του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη», αφού προηγηθεί από το Εφετείο Σας, ως και ζητείται, η ερμηνεία της προαναφερθείσης διατάξεως τελευταίας βουλήσεως του διαθέτη Αλεξάνδρου Γιαννακάκη του Αλεξάνδρου, κρινομένου ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της η θέληση του διαθέτη, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με την ζητουμένη τροποποίηση των ως άνω δύο διατάξεων του Οργανισμού του Κοινωφελούς Ιδρύματος που αντιστοιχίζοντο στην καταγραφείσα στην ως άνω από 25.04.1966 ιδιόγραφη διαθήκη του διαθέτη Αλεξάνδρου Γιαννακάκη.

            23.- Με την από 21.12.2015 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 596/24.12.2015 αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, που δικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κατά τη δικάσιμο της 10ης.05.2016 και με αριθμό πινακίου 39, ο αιτών Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος, κάτοικος ως εκ της υπηρεσίας του Κισάμου, ως έχων έννομο συμφέρον, ζητεί, κατ’ άρθρο 825 ΚΠολΔ, αφού παραιτείται του δικογράφου της από 24.10.2015 προηγουμένης και ομοίας αιτήσεώς Του (αριθμός πρωτοκόλλου 299/25.11.2015) επειδή η τελευταία εκ παραδρομής εισήχθη στο Εφετείο Κρήτης, ενώ τοπική αρμοδιότητα προς εκδίκαση της υποκειμένης υποθέσεως διαθέτει το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, τα ακόλουθα:

            Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως νόμω και ουσία βάσιμη.

            Να διαταχθεί με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης η βεβαίωση της βουλήσεως του αποβιώσαντος διαθέτη Αλεξάνδρου Γιαννακάκη του Αλεξάνδρου η οποία περιέχεται στην από 25.04.1966 ιδιόγραφη διαθήκη του που έχει δημοσιευθεί νομίμως ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της και η θέληση του διαθέτη μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με την τροποποίηση των ακολούθων διατάξεων των άρθρων 2 και 9 παράγραφος 1β του Οργανισμού του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη».

Ειδικότερα ως προς το άρθρο 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη» ζητείται η τροποποίηση - αναδιατύπωση των σκοπών αυτού, κατά την από το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης βεβαίωση της πληρεστέρας ικανοποιήσεως της βουλήσεως του διαθέτη ως ακολούθως:

«Σκοπός του ιδρύματος είναι η εκ των εισοδημάτων της περιουσίας αυτού:

α.- παροχή υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους νέους και νέες που κατάγονται είτε από πατέρα είτε από μητέρα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα του τέως Δήμου Ινναχωρίου, ήτοι, Βάθης, Κεφαλιού, Παπαδιανών, Περιβολιών, Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου, Έλους, Βλάτους και Στροβλών και με προτεραιότητα στους καταγόμενους από τις πρώην κοινότητες Βάθης Κεφαλιού και Περιβολιών Κισάμου για σπουδές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ημεδαπή ως και για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή διαρκείας έως δυο ετών, εφόσον η κατοικία τους δεν βρίσκεται στην έδρα των σπουδών τους, (σε ποσοστό 30%), 

β.- ενίσχυση των δράσεων του Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, (σε ποσοστό 40%), και 

              γ.- ενίσχυση λειτουργίας του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, (σε ποσοστό 30%)».

            Περαιτέρω, ειδικότερα ως προς το άρθρο 9 παράγραφος 1β του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Βοηθείας Νέων και Νεανίδων Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου Γιαννακάκη και Άννας Αλεξάνδρου Γιαννακάκη» ζητείται η τροποποίηση - αναδιατύπωση των σκοπών αυτού, κατά την από το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης βεβαίωση της πληρεστέρας ικανοποιήσεως της βουλήσεως του διαθέτη, ως ακολούθως:

«φορολογικές δηλώσεις των γονέων των υποτρόφων ή των ιδίων των υποτρόφων,  για να διαπιστωθεί η οικονομική αδυναμία αυτών, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτούς υποτροφία και σε περίπτωση ελλείψεως των ως άνω φορολογικών δηλώσεων κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο»,

και να διαταχθούν μετά ταύτα τα νόμιμα.

 

O πληρεξούσιος δικηγόρος

του αιτούντος 

 

Ν. Ε. Εμμανουηλίδης

Δ.Ν. – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Κ. Καρτάλη 150, 38221, Βόλος

Τηλ. 2421025433

e-mailemmanik@otenet.gr