Έναρξη διαδικασίας Κύρωσης Κοινοχρήστου Χώρου για το δρόμο εντός οικισμού «Φουρνάδο» Γραμβούσας Δ.Ε. Κισσάμου Δ. Κισσάμου.

                                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19         

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ.Απόφασης:193/2017

     ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                   Αρ.Πρωτ:11726

     Κίσσαμος 6-10-2017

 

      Απόσπασμα από το Πρακτικό 19/2-10-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, ύστερα απο την  19/27-9-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλας, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

………………

20. Εγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

…………….

 

      Παρόντος και του Δημάρχου κ.Σταθάκη Θεόδωρου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε  νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και ονομαστικά οι:

 

 1. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλα, Πρόεδρος 2. Πατερομιχελάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 3. Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ 4. Κουφάκης Μιχαήλ 5. Γλαμπεδάκης Βασίλειος  6. Φουρναράκης Εμμανουήλ  7.   Κουτσαυτάκης Παντελής 8.  Χαραλαμπάκης Γεώργιος   9. Κατερουδάκης Σταύρος  10. Αποστολάκης Νικόλαος 11. Κατσικανδαράκης Αντώνιος 12. Μυλωνάκης Γεώργιος 13. Μαυροδημητράκης Σπύρος 14. Σκορδυλάκης Γεώργιος 15. Κουκουράκης Κων/νος   16. Ξηρουχάκης Ξενοφών και 17. Χαιρετάκης Μιχαήλ.

 

Απόντες:  1. Παρτσαλάκης Αντώνιος 2. Περράκης Φώτιος 3. Δερουκάκης Εμμανουήλ 4. Σκουλάκης Μιχαήλ. 5. Σταθάκης Φραγκίσκος 6.  Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ  7. Σκουλάκης Ιωάννης. 8. Πατεράκης Μιχαήλ 9. Καρτσωνάκης Γεώργιος    και 10. Αννουσάκης Γεώργιος.

 

Η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι και οι δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι απουσιάζουν δικαιολογημένα.

 

    Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Λουσακιών, Βουλγάρω Δραπανιά,  Καλουδιανών, Βλάτους, Κεφαλίου, Κουκουναράς, Μαλαθύρου Περβολακίων, Ποταμίδας, Ρόκκας και Φαλελιανών . 

 

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φωτεινόπουλος Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών.

 

    Η κ. Πρόεδρος  καλησπέρισε το Σώμα και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

…………………..

   

    

 

 

     Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη  το εικοστό θέμα της ημερήσιας διάταξης  ,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  υπ.αρ.26/2017 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου  με την οποία εισηγούνται θετικά την έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου για το δρόμο εντός του Οικισμού Φουρνάδος Γραμβούσας Δ.Ε. Κισσάμου/

 

     (Αναγνώσθηκε στο Σώμα η  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μεταφέρεται στα πρακτικά ως έχει).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κισάμου.

 

 

ΘΕΜΑ: Κύρωση Κοινοχρήστου Χώρου για το δρόμο εντός οικισμού «Φουρνάδο»    Γραμβούσας Δ.Ε. Κισσάμου Δ. Κισσάμου.

 

Στην Κίσσαμο, σήμερα 16 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00μμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Κισσάμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Κισάμου, ύστερα από την  υπ’ αρ. πρωτ.  9250/16-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Δερουκάκης Εμμανουήλ  Πρόεδρος

1.  Αννουσάκης Γεώργιος

 1. Αποστολάκης Νικόλαος

2.  Μαυροδημητράκης Σπυρίδων

 1. Κουτσαυτάκης Παντελεήμων

 

 1. Κουφάκης Μιχαήλ
 2. Χαραλαμπάκης Γεώργιος

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της προ  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 

Η αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αρ. Αρ. Πρωτοκ. : 8698 1-08-2017 εισήγησης  της προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Κισσάμου, Μυλωνάκη Μαρίας που επισυνάπτεται,  σύμφωνα με την οποία:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κίσσαμος  01/08/2017

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτοκ. : 8698

ΔΗΜΟΣ   ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                             

 

Ταχ. δ/νση : Κίσσαμος

734 00  Κίσαμος Χανίων                                             ΠΡΟΣ: την Επιτροπή Ποιότητας  

Πληροφορίες: Μυλωνάκη Μ                                                                   Ζωής                     

':    2822340204                                                       

ΦΑΞ:  2822022121                                                   

Email: mariamylonaki@gmail.com                                  

 

ΘΕΜΑ : Έναρξη διαδικασίας Κύρωσης Κοινοχρήστου Χώρου για το δρόμο εντός οικισμού «Φουρνάδο» Γραμβούσας Δ.Ε. Κισσάμου Δ. Κισσάμου.

 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων με το υπ΄ αριθμό 5241/3564/25-7-2017 έγγραφό της μας έκανε γνωστό ότι με το άρθρο 35 του Ν 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) «Διατήρηση βιοποικιλότητας  κ.α. διατάξεις» -στον οποίο νόμο καθορίζεται η διαδικασία κύρωσης του υφιστάμενου κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού  σχεδίου-, την Υ.Α. 39608/14-9-2011 (άρθρο 2 σημείο 1) και την εγκύκλιο 12/2012 του ΥΠΕΚΑ (παράγραφος 3 σημείο γ), αναφέρεται ρητά ότι η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης των δικτύων κοινοχρήστων χώρων γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου στην οποία προσδιορίζεται και το τμήμα του οικισμού στο οποίο θα αναφέρεται  η διαδικασία αυτή.  

            Με την υπ΄ 5241/13-6-2017 αίτηση της ΛΕΠΤΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προς την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης  ζητείται η κύρωση ως κοινόχρηστου χώρου,  στην περιοχή ΦΟΥΡΝΑΔΟΣ Γραμβούσας Δ. Κισσάμου, του δρόμου που απεικονίζεται στο συνημμένο από Μάρτιο 2017 τοπογραφικό κλ. 1: 500 που συντάχθηκε με ευθύνη του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Γιαννακάκη Μιχαήλ .

            Η προτεινόμενη οδός δεν απεικονίζεται στο διάγραμμα του οικισμού που συνοδεύει την υπ΄ αριθμό 7010/571/1987 Απόφαση Νομάρχη Χανίων περί κατηγοριοποίησης και καθορισμού όρων δόμησης στους οικισμούς Ν. Χανίων (ΦΕΚ 1091/Δ/6-11-87)».

            Ο δρόμος  προέκυψε μετά τα :

 • Υπ΄ αριθμό 14147/20-08-2007 συμβόλαιο «Δήλωση παροχής σε κοινή χρήση της συμβολαιογράφου Χανίων Βασιλικής Ορφανουδάκη – Σπυρίδωνος (τ687-ΑΜ 65134-07.9.2007)
 • Υπ΄ αριθμό 14149/20-08-2007 συμβόλαιο «Δήλωση παροχής σε κοινή χρήση της συμβολαιογράφου Χανίων Βασιλικής Ορφανουδάκη – Σπυρίδωνος (τ687-ΑΜ 65136-7.9.2007)
 • Υπ΄ αριθμό 14155/20-08-2007 συμβόλαιο «Δήλωση παροχής σε κοινή χρήση της συμβολαιογράφου Χανίων Βασιλικής Ορφανουδάκη – Σπυρίδωνος (τ687-ΑΜ 651142-07.9.2007)
 • Υπ΄ αριθμό 14156/20-08-2007 συμβόλαιο «Δήλωση παροχής σε κοινή χρήση της συμβολαιογράφου Χανίων Βασιλικής Ορφανουδάκη – Σπυρίδωνος (τ687-ΑΜ 651143-07.9.2007)
 • Υπ΄ αριθμό 14157/20-08-2007 συμβόλαιο «Δήλωση παροχής σε κοινή χρήση της συμβολαιογράφου Χανίων Βασιλικής Ορφανουδάκη – Σπυρίδωνος (τ687-ΑΜ 651144-07.9.2007) με το τοπογραφικό διάγραμμα που τα συνοδεύει και με το υπ΄ αριθμό 6395/07-09-2007 έγγραφο ο Δήμος Κισσάμου καταχώρησε τις παραχωρήσεις.

Επίσης (προέκυψε) με το υπ΄ αριθμό 14769/22-2-2008 συμβόλαιο «Δήλωση παροχής σε κοινή χρήση της συμβολαιογράφου Χανίων Βασιλικής Ορφανουδάκη – Σπυρίδωνος (τ698-ΑΜ 65688-25.2.2008) και με το τοπογραφικό διάγραμμα που το συνοδεύει . Η παραχώρηση  καταχωρήθηκε στον Δήμο Κισσάμου με το  2577/20-3-2008 έγγραφο του.

Επί της ανωτέρω οδού έχουν εκδοθεί οι 1307/2007, 455/2008, 359/2008, 875/2008, 56/2012 και 63/2012 οικοδομικές άδειες.

Με το υπ΄ αριθμό 17364/2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κισσάμου βεβαιώνεται ότι έχουν υλοποιηθεί εργασίες διέλευσης κοινόχρηστων  δικτύων επί του ανωτέρω δικτύου.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για την έκδοση από την Επιτροπή σας, απόφασης έναρξης διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου για το δρόμο εντός του οικισμού ΦΟΥΡΝΑΔΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, που απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1: 500 που συντάχθηκε με ευθύνη του Τοπ. Μηχανικού Κ. Γιαννακάκη Μιχάλη.

Μετά την λήψη της απόφασης σας παρακαλώ εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση ανάλογης απόφασης.

Για την Τεχνική Υπηρεσία

 

Μαρία Μυλωνάκη

ζητά από την Επιτροπή να αποφασίσει υπέρ η κατά της  έναρξης διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου για το δρόμο εντός του οικισμού ΦΟΥΡΝΑΔΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ,  που απεικονίζεται  στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1: 500 που συντάχθηκε με ευθύνη του Τοπ. Μηχανικού Κ. Γιαννακάκη Μιχάλη.

 

 

και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  26/2017

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο,  μελέτησε την εισήγηση και έλεγξε όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα του σχετικού φακέλου και μετά από συζήτηση των μελών της 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 

Εγκρίνει

 

 1.  την  έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου για το δρόμο εντός του οικισμού ΦΟΥΡΝΑΔΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, που απεικονίζεται  στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1: 500 που συντάχθηκε με ευθύνη του Τοπ. Μηχανικού κ. Γιαννακάκη Μιχάλη και την διαβίβαση του σχετικού αιτήματος προς  το Δημοτικό Συμβούλιο.

  

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής για τις παραπέρα ενέργειες.

 

            Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως παρακάτω.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Δερουκάκης Εμμανουήλ-

 

   Στη συνέχεια  η κ.Πρόεδρος   κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει

 

                                                          Αριθμός απόφασης 193

 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα παραπάνω  έχοντας υπόψη του την υπ.αρ.26/2017 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,το σχετικό φάκελο  και διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας δεν υπήρξε αντίρρηση

 

                                                        Αποφασίζει ομόφωνα

 

   Κάνει δεκτή την υπ.αρ.26/2017 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου για το δρόμο εντός του Οικισμού Φουρνάδος Γραμβούσας Δ.Ε.Κισσάμου Δήμου Κισσάμου, που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:500 του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Γιαννακάκη Μιχαήλ.

 

 

   Ακριβές απόσπασμα                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                   (υπογραφές)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχεία