ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Γ.Π.Σ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ)

Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

Ο Δήμος Κισσάμου θέτει σε ηλεκτρονική Διαβούλευση το Β1' Στάδιο της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ. Κισσάμου» προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στην διάρθρωση των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπούν στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και ειδικότερα:

  • στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση του χώρου μέσω του καθορισμού χρήσεων γης
  • στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, μέσω του καθορισμού κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων
  • στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας
  • στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, των πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών και του εξωαστικού χώρου.

 

Αντικείμενο του Β1 Σταδίου, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί η παρουσίαση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη χωρική οργάνωση, τις χρήσεις γης, τη προστασία περιβάλλοντος και τη πολεοδομική ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων του Δήμου Κισάμου.


Η διαβούλευση θα διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 6η Ιουνίου 2018, ημερομηνία ανάρτησης της μελέτης στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κισσάμου (https://www.kissamos.gr/), σύμφωνα με το Πρακτικό 1/2018 της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κισσάμου. Τα στοιχεία που αναρτώνται είναι οι χάρτες και το κείμενο της πρότασης.

 

Ως υπεύθυνος επικοινωνίας και παροχής σχετικής πληροφόρησης ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όπου θα μπορεί κανείς να αναζητήσει σχετικό αντίγραφο του υλικού της μελέτης (CD-R) αλλά και συμπληρωματικές πληροφορίες.

 

Οι τυχόν απόψεις που θα κοινοποιηθούν εγγράφως, θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση της μελέτης, ώστε να υπάρξει πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές παρέμβασης.

 

Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας!