ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΕΣΟΔΑ

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3542340 4125422 3790347
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16220 13020,65 11316,15
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1220 1500 1500
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 1020
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 1020
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 200 480 480
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 200 480 480
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15000 11520,65 9816,15
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2227,4 522,9
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2227,4 522,9
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13500 9293,25 9293,25
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 13500 9293,25 9293,25
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 18000 43406,2 43406,2
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18000 43406,2 43406,2
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 18000 43406,2 43406,2
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 18000 43406,2 43406,2
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1330913 1924462 1595513
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 987978 1190640 1190640
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 987978 1190640 1190640
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 987978 1190640 1190640
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 153020 240307,6 137766,9
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 8845 12930 12480
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 8845 12930 12480
0322 Τέλος ύδρευσης 137575 221777,6 122386,9
0322.001 Τέλος ύδρευσης 137575 221777,6 122386,9
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 6600 5600 2900
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 6600 5600 2900
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 109465 307087,4 134722
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 8330 10720 9683,74
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 8330 10720 9683,74
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 101135 296367,4 125038,3
0332.001 Τέλη άρδευσης 100000 294757,4 123428,3
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 1135 1610 1610
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 80450 186426,9 132384,8
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 60450 169137,6 121822,5
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 60450 169137,6 121822,5
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 20000 17289,36 10562,27
0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού 20000 17289,36 10562,27
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 379810,2 413901 413901
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 8000 24044,71 24044,71
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 8000 24044,71 24044,71
0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0 54,71 54,71
0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) 8000 23990 23990
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 11000 26557,77 26557,77
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 6000 11836,11 11836,11
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 6000 11836,11 11836,11
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5000 14721,66 14721,66
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 60810,17 66665,48 66665,48
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 6000 8663,65 8663,65
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5000 7863,65 7863,65
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 1000 800 800
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 58001,83 58001,83
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37567,77 39643,96 39643,96
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 18357,87 18357,87
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 300000 296633 296633
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 300000 296633 296633
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 160000 174077 174077
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 140000 122556 122556
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10000 7800,82 3378,28
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10000 7800,82 3378,28
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 8202,78 3831,06 3378,28
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 8202,78 3831,06 3378,28
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 1797,22 3969,76 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 1797,22 3969,76 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1705837 1705837 1705837
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1705837 1705837 1705837
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 1597657 1597657
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 1597657 1597657
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 108180 108180 108180
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 108180 108180 108180
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 81560 16995 16995
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 81560 16995 16995
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1000 2800 2800
0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1000 2800 2800
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 5500 12080 12080
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 5500 12080 12080
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  75060 2115 2115
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 23760 1815 1815
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 300 300
0718.005 Εσοδα ενικοίασης ομπρελοκαθισμάτων Φαλασάρνων 51000 0 0
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4022701 1854143 1813424
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 443327,9 214458,6 214458,6
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 443327,9 214458,6 214458,6
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 33696 33696 33696
1212.001 Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 33696 33696 33696
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 49400 49400
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 49400 49400
1215 Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 50742,28 41409 41409
1216 Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 150000 89953,62 89953,62
1216.001 Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ-055 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 150000 89953,62 89953,62
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 159489,6 0 0
1219.003 Λοιπές επιχορηγήσεις  - εξόφληση υποχρεώσεων από Δικαστικές αποφάσεις 159489,6 0 0
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3539873 1484042 1484042
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 512936,2 332828 332828
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 254520 254520
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 254520 254520
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 26200 26200 26200
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 26200 26200 26200
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 132216,2 52107,99 52107,99
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 44891,29 38883,26 38883,26
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 6667,28 6667,28
1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 6772,08 6557,45 6557,45
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 3026937 1151214 1151214
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 633829,1 47677,21 47677,21
1322.002 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 27829,28 27829,28 27829,28
1322.003 Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 376171,2 0 0
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.005 Πρόγραμμα πρόληψης ^ αντιμετώπισης ζημιών ^ καταστροφών από θεομηνίες 20000 19847,93 19847,93
1322.006 Χρηματ για πρόληψη & αντιμε ζημιών από θεομηνίες 50000 0 0
1322.013 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 100000 0 0
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 5360,35 0 0
1325.002 Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 5360,35 0 0
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1913057 1103537 1103537
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1146167 443068,6 443068,6
1328.003 Αντικατάσταση  Τμημάτων  αγωγών  αρδευτικού  δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 182197,1 176184,7 176184,7
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 23296,99 7025,54 7025,54
1328.007 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' 220971,8 214646,5 214646,5
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 255488,2 247611,4 247611,4
1328.009 Αποκατάσταση γεώτρησης Λειβαδιών ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου ΔΕ Ιναχωρίου 15000 14999,99 14999,99
1328.010 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΜΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 69936 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 474690,1 0 0
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 274786 0 0
1329.009 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 60487,81 0 0
1329.010 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 139416,2 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 27500 82187,47 63927,07
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 27500 82187,47 63927,07
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 18000 44922,46 44922,46
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
18000 44922,46 44922,46
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 15349,2 15349,2
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 15349,2 15349,2
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1500 6995,69 1235,29
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 1500 6995,69 1235,29
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 5000 14920,12 2420,12
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 1000 2310,12 2310,12
1519.002 Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) 500 50 0
1519.003 Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) 3500 12560 110
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12000 73454,65 50996,87
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 2000 80 20
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  2000 80 20
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 2000 80 20
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10000 73374,65 50976,87
1694 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους 8000 60813,4 38415,62
1694.001 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 8000 60813,4 38415,62
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2000 12561,25 12561,25
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1500 12561,25 12561,25
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 500 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 787030,7 790857,9 583558,6
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 783530,7 772925,3 574095
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 783530,7 772925,3 574095
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 329326 234679,3 234679,3
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 329326 234679,3 234679,3
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 173570 257531,9 168072,1
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 173570 257531,9 168072,1
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 249960 187412,3 114550,9
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 249960 187412,3 114550,9
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0 33909,01 23295,05
2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0 33909,01 23295,05
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1500 23091,3 4191,8
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 1500 23091,3 4191,8
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 9719,55 2723,9
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 9719,55 2723,9
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 27174,65 26582,02 26582,02
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 500 0 0
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 19275 19077,88 19077,88
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 7399,65 7504,14 7504,14
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3500 17932,68 9463,67
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3500 17932,68 9463,67
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 3500 17932,68 9463,67
2211.001 Πρόστιμα ΚΟΚ 0 3710 0
2211.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 0 8217,46 8217,46
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2000 462 462
2211.006 Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ) 1500 5543,22 784,21
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2444479 2414766 439088,8
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2444479 2414766 439088,8
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2393503 2364110 437768,3
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 852522,9 841673,9 165973,1
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 852522,9 841673,9 165973,1
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 813440,7 796461,6 191058
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 813440,7 796461,6 191058
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 53531,79 52538,53 20104,58
3214.001 Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης 28457,55 27977,59 7138,59
3214.002 Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης 25074,24 24560,94 12965,99
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 521546,8 521546,8 20115,27
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 365954,1 365954,1 15258,36
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 155592,7 155592,7 4856,91
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 94101,12 93529,14 16148,84
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 94101,12 93529,14 16148,84
3219 Λοιπά έσοδα 58360,01 58360,01 24368,45
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 4214,83 4214,83 33,03
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 32271,88 32271,88 24335,42
3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 9985,8 9985,8 0
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 50976,11 50656,11 1320,43
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 50976,11 50656,11 1320,43
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 50976,11 50656,11 1320,43
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1689218 1388662 1269253
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1626950 1357823 1238415
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 113106,4 68285,51 68285,51
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 113106,4 68285,51 68285,51
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 101966,4 59858,63 59858,63
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 11139,97 8426,88 8426,88
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  843184,4 773401,5 653992,8
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 62258,58 53008,18 53008,18
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 62258,58 53008,18 53008,18
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 86980 36320,7 36320,7
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 79500 32881,58 32881,58
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 5400 2865,76 2865,76
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 2080 573,36 573,36
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 83650 58595,39 58595,39
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 54952,39 54952,39
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 3650 3643 3643
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 610295,9 625477,3 506068,6
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 2600 2125,92 2125,92
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.006 ΦΠΑ Έργου Βιολογικού Καθαρισμού Κισάμου 381337,9 381337,9 381337,9
4124.007 ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΜΠΕΛ/ΤΩΝ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ (Είσπραξη) 30000 0 0
4124.008 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτεα Υπόλοιπα) 103758 102520,7 30332,53
4124.009 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α΄ Βεβαίωσης) 92300 139492,8 92272,22
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 638708,5 497293,6 497293,6
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 638708,5 497293,6 497293,6
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 128474,2 74723,86 74723,86
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 40707,94 40707,94
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 241253,1 240583 240583
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 488,4 488,4
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 24708,16 23007,45 23007,45
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 25243,59 20190,8 20190,8
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 159,07 159,07
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 4454,88 3185,85 3185,85
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4801,2 3639,48 3639,48
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 8477,22 7453,62 7453,62
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 26089,17 20671,1 20671,1
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 7985,92 7704,36 7704,36
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 2539,9 1443,96 1443,96
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3000 457,23 457,23
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 1205,77 1205,77
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 12040,38 12040,38
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 641,07 641,07
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 595,33 595,33
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 700 164,36 164,36
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 457,23 457,23
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 8926,74 4561,89 4561,89
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 689,03 689,03
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 32250 32215,3 32215,3
4131.030 Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 307,12 307,12
4131.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
4131.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΝΈΟ 3000 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 31950,48 18842,56 18842,56
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 30856,34 18022,56 18022,56
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 29762,2 18022,56 18022,56
4141.002 ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1094,14 820 820
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 1094,14 820 820
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 62267,84 30838,54 30838,54
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  62267,84 30838,54 30838,54
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 32267,84 30838,54 30838,54
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 3054,87 771,2 771,2
4219.003 Επιστροφή εν γένει χρημάτων διάφορα 0 854,37 854,37
4219.005 Επιστροφή εν γένει χρημάτων - Έργο Βιολογικού 29212,97 29212,97 29212,97
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2163147 2163147 2163147
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2163147 2163147 2163147
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1346806 1346806 1346806
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 67749,83 67749,83 67749,83
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 33805,26 33805,26 33805,26
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 2937,76 2937,76 2937,76
5111.004 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 10000 10000 10000
5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 21006,81 21006,81 21006,81
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 85709,92 85709,92 85709,92
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 85709,92 85709,92 85709,92
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 595443,3 595443,3 595443,3
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 372234,8 372234,8 372234,8
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 34843,15 34843,15 34843,15
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 99972,62 99972,62 99972,62
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 72392,73 72392,73 72392,73
5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 16000,01 16000,01 16000,01
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 597902,6 597902,6 597902,6
5119.001 Χρημ Υπόλ προερχόμενο από τακτικά έσοδα (εκτός ανταποδοτικών) 597902,6 597902,6 597902,6
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 816340,8 816340,8 816340,8
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 72127,02 72127,02 72127,02
5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 13667,35 13667,35 13667,35
5121.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 23818,68 23818,68 23818,68
5121.007 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Επιστροφή ΦΠΑ έργου Βιολογικού 32987,79 32987,79 32987,79
5121.013 ΧΡ ΥΠ  Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ (Δωρεά  Κέντρου Υγείας) 1653,2 1653,2 1653,2
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 283241,2 283241,2 283241,2
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 37234,53 37234,53 37234,53
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 225936,2 225936,2 225936,2
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 20070,42 20070,42 20070,42
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 337115 337115 337115
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 43851,9 43851,9 43851,9
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 13704,61 13704,61 13704,61
5123.005 ΧΡ. ΥΠ.(Επιχ Υπ.Αγρ.Αν. έργου ΤΟΕΒ)  για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΑΠΕ 143306,4 143306,4 143306,4
5123.006 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 3001,81 3001,81 3001,81
5123.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ 3685,07 3685,07 3685,07
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 4561,76 4561,76
5123.010 ΧΡ. ΥΠ. (Επιχ Υπ.Αγρ. Αν. έργου Σφηναρίου)  για κάλυψη έργων  πρώην χρημ/σης  ΣΑΤΑ 112817 112817 112817
5123.011 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Λειτ Πυρ) 30,69 30,69 30,69
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 25251,6 25251,6 25251,6
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 25251,6 25251,6 25251,6
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 98606,04 98606,04 98606,04
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 67234,66 67234,66 67234,66
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 29021,64 29021,64 29021,64
5129.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ 2349,74 2349,74 2349,74

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3558618 2467611 2467611
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1508176 1154499 1154499
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 56961,75 54097,31 54097,31
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 27554 27504 27504
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27554 27504 27504
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27554 27504 27504
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25407,75 25140,31 25140,31
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7200 6932,56 6932,56
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1200 1120,96 1120,96
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6000 5811,6 5811,6
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  18207,75 18207,75 18207,75
00-6056.002 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 18207,75 18207,75 18207,75
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4000 1453 1453
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3500 1453 1453
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 3500 1453 1453
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 335133,6 247692,9 247692,9
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 98744,2 55993,77 55993,77
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20200 19917,2 19917,2
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20200 19917,2 19917,2
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 1019,4 1019,4
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 1019,4 1019,4
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 76544,2 35057,17 35057,17
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 9500 5067,17 5067,17
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2700 2000 2000
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2000 1488 1488
00-6117.005 Υλοποίηση προγράμματος εκκμάθισης κολύμβησης εις μνήμη Θεοδώρου Εμμ Σταθάκη 628 628 628
00-6117.009 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2014 10585,4 10540 10540
00-6117.010 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2015 8065,4 8000 8000
00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8065,4 0 0
00-6117.014 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2017 8100 0 0
00-6117.015 Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης & υποβολής φακέλου στα προγράμματα Ύδρευσης & Άρδευσης ΕΣΠΑ 2014-20120 και ΠΑΑ 2014-2020 12000 5084 5084
00-6117.016 Υπηρεσία εφαρμογής της 122/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 2500 2250 2250
00-6117.017 Υπηρεσίες σύνταξης οργάνωσης & υποβολής φακέλλου στο ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτρ. Εκμεταλεύσεων 12400 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 214230 180012,2 180012,2
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 81480 80793 80793
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 31000 30780 30780
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 44000 43605 43605
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6480 6408 6408
00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 1400 0 0
00-6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ,  ΟΕ & ΠΖ) Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 1400 0 0
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 88200 88200
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 88200 88200
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  13450 11019,24 11019,24
00-6126.002 ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου) 10050 9742,5 9742,5
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 850 799,92 799,92
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1150 470,52 470,52
00-6126.006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 1200 0 0
00-6126.007 Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση 200 6,3 6,3
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 16120 11160 11160
00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 16120 11160 11160
00-6142.001 Ανάπτυξη πλατφόρμας αποφάσεων Δ.Σ. 11160 11160 11160
00-6142.002 Υπηρεσίες συμβούλων για ηλεκτρονικές  διαγωνιστικές διαδικασίες 4960 0 0
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 826,92 526,92 526,92
00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 526,92 526,92 526,92
00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 526,92 526,92 526,92
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 300 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 300 0 0
00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4612,5 0 0
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4612,5 0 0
00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 50835,68 44615,88 44615,88
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 50835,68 44615,88 44615,88
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 25500 23767,07 23767,07
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 22500 21702,23 21702,23
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 1065,84 1065,84
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 1000 999 999
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 12695,68 12695,68
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 12695,68 12695,68
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5400 4961,27 4961,27
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 3935,68 3191,86 3191,86
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 2800 2657,86 2657,86
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 534 534
00-6224.003 Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων 535,68 0 0
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 46964,17 45924,09 45924,09
00-631 ΦΟΡΟΙ   46464,17 45924,09 45924,09
00-6311 Φόροι τόκων 6510,97 6510,97 6510,97
00-6312 Λοιποί φόροι 39953,2 39413,12 39413,12
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 39953,2 39413,12 39413,12
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 500 0 0
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 500 0 0
00-6331.002 Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων 500 0 0
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 45656,58 17535,2 17535,2
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1500 1289,12 1289,12
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1500 1289,12 1289,12
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1500 1289,12 1289,12
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 13600 0 0
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 4800 0 0
00-6431.002 Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου 4800 0 0
00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4000 0 0
00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό 4000 0 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0 0 0
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0 0 0
00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4800 0 0
00-6434.001 Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 4800 0 0
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 7000 2670 2670
00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0 0 0
00-6442.001 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0 0 0
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 7000 2670 2670
00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 7000 2670 2670
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6400 4498 4498
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 3298 3298
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 3298 3298
00-6453 Λοιπές συνδρομές 2700 1200 1200
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 1200 1200 1200
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6000 5831,58 5831,58
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6000 5831,58 5831,58
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6000 5831,58 5831,58
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 11156,58 3246,5 3246,5
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6878,2 3246,5 3246,5
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4278,38 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4278,38 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 82931 82262,37 82262,37
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 82931 82262,37 82262,37
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 39730 39706,3 39706,3
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 12326 12302,88 12302,88
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 27404 27403,42 27403,42
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6300 5721,01 5721,01
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5900 5721,01 5721,01
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6525.003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 36901 36835,06 36835,06
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 27921 27920,09 27920,09
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8980 8914,97 8914,97
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 854281,7 657455,5 657455,5
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 150380 150291,3 150291,3
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 150380 150291,3 150291,3
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 124180 124091,3 124091,3
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 26200 26200 26200
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 39635,42 11162,16 11162,16
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 2400 2400
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 2400 2400
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4278,38 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4278,38 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21391,9 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21391,9 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 10025,14 8762,16 8762,16
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1000 0 0
00-6726.003 Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπράξεων από ΤΑΠ 9025,14 8762,16 8762,16
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 664266,3 496002,1 496002,1
00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 30000 30000 30000
00-6731.001 .Επιχορήγηση Ι.Μ.Κ.Σ. 30000 30000 30000
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 4900 4900
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 4900 4900
00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 2500 2500
00-6736.010 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 2500 2500
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 566946,3 401782,1 401782,1
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 311296,3 311296,3 311296,3
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 14000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 2500 2485,76 2485,76
00-6737.006 Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ για την υποβολή και την εκτέλεση του έργου "Εργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάμου και οικισμών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου - Β ΦΑΣΗ" 110000 88000 88000
00-6737.008 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129150 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 56820 56820 56820
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 35411,41 4915,91 4915,91
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 35411,41 4915,91 4915,91
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 2896,43 2896,43
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 2896,43 2896,43
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3500 2019,48 2019,48
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 639,48 639,48
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 2500 1380 1380
00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 26911,41 0 0
00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 26911,41 0 0
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2050442 1313112 1313112
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 185241,1 185241,1 185241,1
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 185241,1 185241,1 185241,1
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 120066,8 120066,8 120066,8
00-8112.001 Εξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων ΔΣ 2466,8 2466,8 2466,8
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 117600 117600 117600
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5859,34 5859,34 5859,34
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5859,34 5859,34 5859,34
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 10000 10000 10000
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 10000 10000 10000
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 49314,94 49314,94 49314,94
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 2659,8 2659,8 2659,8
00-8117.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 32987,79 32987,79 32987,79
00-8117.006 Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2016 13667,35 13667,35 13667,35
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1688163 1127871 1127871
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 113106,4 68285,51 68285,51
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 113106,4 68285,51 68285,51
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 101966,4 59858,63 59858,63
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 11139,97 8426,88 8426,88
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 843184,4 514725,6 514725,6
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 62258,58 53008,18 53008,18
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 62258,58 53008,18 53008,18
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 86980 36320,7 36320,7
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
79500 32881,58 32881,58
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 5400 2865,76 2865,76
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 2080 573,36 573,36
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 83650 43845,31 43845,31
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 43845,31 43845,31
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 3650 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 610295,9 381551,4 381551,4
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 2600 213,52 213,52
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 196058 0 0
00-8224.006 ΦΠΑ Έργου Βιολογικού Καθαρισμού Κισάμου (Απόδοση) 381337,9 381337,9 381337,9
00-8224.007 ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛ/ΤΩΝ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ 30000 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 638708,5 496308 496308
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 638708,5 496308 496308
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 128474,2 74723,86 74723,86
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 40707,94 40707,94
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 241253,1 240583 240583
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 477,2 477,2
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 24708,16 23007,45 23007,45
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 25243,59 20193,4 20193,4
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 159,07 159,07
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 4454,88 3185,85 3185,85
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4801,2 3639,48 3639,48
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 8477,22 7453,62 7453,62
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 26089,17 20671,1 20671,1
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 7985,92 7704,36 7704,36
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 2539,9 1443,96 1443,96
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3000 403,23 403,23
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 1118,58 1118,58
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 11679,3 11679,3
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 641,07 641,07
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 595,33 595,33
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 700 164,36 164,36
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 403,23 403,23
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 8926,74 4561,89 4561,89
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 576,92 576,92
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 32250 32000 32000
00-8231.030 Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 213,79 213,79
00-8231.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
00-8231.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,6 % ΝΈΟ 3000 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 31950,48 18842,56 18842,56
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 30856,34 18022,56 18022,56
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 29762,2 18022,56 18022,56
00-8241.002 ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1094,14 820 820
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 1094,14 820 820
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 31212,97 29709,19 29709,19
00-8261 Λοιπές επιστροφές 31212,97 29709,19 29709,19
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 2000 496,22 496,22
00-8261.004 Λοιπές επιστροφές (βιολογικός) 29212,97 29212,97 29212,97
00-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 9038,27 0 0
00-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9038,27 0 0
00-8313 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων 243,9 0 0
00-8313.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 243,9 0 0
00-8315 Διάφορα Έξοδα 447,36 0 0
00-8315.001 Διάφορα έξοδα 447,36 0 0
00-8317 Λοιπά Έξοδα 8347,01 0 0
00-8317.001 Λοιπά έξοδα 8347,01 0 0
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 168000 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  168000 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 168000 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 168000 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 853941,6 694273,6 694273,6
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 776796,3 676218,6 676218,6
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 505623,4 441279,2 441279,2
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 350069,6 329789,9 329789,9
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 347539,6 327638,9 327638,9
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 347539,6 327638,9 327638,9
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2530 2151 2151
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2530 2151 2151
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 50474,42 45608,72 45608,72
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 49319,42 44564,72 44564,72
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 49319,42 44564,72 44564,72
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1155 1044 1044
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1155 1044 1044
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 16435,2 1853,24 1853,24
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16435,2 1853,24 1853,24
10-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 16435,2 1853,24 1853,24
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 88644,22 64027,35 64027,35
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 73177,75 51592,57 51592,57
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 29905,37 26230,03 26230,03
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 12327,38 9866,83 9866,83
10-6051.003 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4414,08 2407,58 2407,58
10-6051.009 Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 1361,84 1238,04 1238,04
10-6051.010 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 7369,08 6872,33 6872,33
10-6051.011 ΕΦΚΑ  - Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 17800 4977,76 4977,76
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12757,27 11778,28 11778,28
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 12757,27 11778,28 11778,28
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2709,2 656,5 656,5
10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ) 2709,2 656,5 656,5
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 45890,12 33730,05 33730,05
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 45890,12 33730,05 33730,05
10-6115 Αμοιβές λογιστών 45890,12 33730,05 33730,05
10-6115.005 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2014 & κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014 1940,67 1940,6 1940,6
10-6115.006 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2015 6749,45 6749,45 6749,45
10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 12400 10400 10400
10-6115.010 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2017 24800 14640 14640
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 189662,8 180712,5 180712,5
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 269,16 269,16
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 269,16 269,16
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 84076,01 75158,73 75158,73
10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 5000 0 0
10-6262.001 Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης Δημαρχείου Κισάμου 5000 0 0
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3476,01 3303,22 3303,22
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3100 1054 1054
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 3100 1054 1054
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1500 0 0
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1500 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 71000 70801,51 70801,51
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 68000 67801,52 67801,52
10-6266.003 Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου 3000 2999,99 2999,99
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 105286,8 105284,6 105284,6
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 80486,78 80485,41 80485,41
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 80486,78 80485,41 80485,41
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 24800 24799,15 24799,15
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 24800 24799,15 24799,15
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 320 250 250
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 320 250 250
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 250 250
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 70 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5500 2803,04 2803,04
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 330,54 330,54
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 330,54 330,54
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 330,54 330,54
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4500 2472,5 2472,5
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 351,6 351,6
10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 351,6 351,6
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3000 2120,9 2120,9
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 3000 2120,9 2120,9
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 29800 17443,85 17443,85
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 11000 9603,86 9603,86
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5100 4331,99 4331,99
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Κισσάμου 4100 3365,99 3365,99
10-6612.003 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Ιναχωρίου 1000 966 966
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5900 5271,87 5271,87
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 5900 5271,87 5271,87
10-6613.003 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Ιναχωρίου 0 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4100 2413,23 2413,23
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4000 2413,23 2413,23
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4000 2413,23 2413,23
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7600 4149,17 4149,17
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3880 1597,84 1597,84
10-6641.000 Προμήθεια καυσίμων & λιπανικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 660 629,38 629,38
10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπανικών για κίνηση μεταφ μεσων ΔΕ Κισσάμου 3220 968,46 968,46
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3720 2551,33 2551,33
10-6643.000 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κισσάμου 1500 1497,84 1497,84
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1400 1053,49 1053,49
10-6643.003 Προμήθεια καυσ για θέρμανση ΔΕ Ιναχωρίου 820 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3500 0 0
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3500 0 0
10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Κισσάμου 2500 0 0
10-6654.003 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Ιναχωρίου 1000 0 0
10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1500 1111,67 1111,67
10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1500 1111,67 1111,67
10-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης Δημαρχείου & λοιπών κτηρίων 1500 1111,67 1111,67
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 165,92 165,92
10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1000 0 0
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1000 165,92 165,92
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 500 165,92 165,92
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 100 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 74526,29 15731,04 15731,04
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 69665,08 15731,04 15731,04
10-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40824,48 0 0
10-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 40824,48 0 0
10-7122.001 Αγορά ακινήτου  ιδιοκτησίας Λυγιδάκη 40824,48 0 0
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 28840,6 15731,04 15731,04
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 6200 3694,6 3694,6
10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 6200 3694,6 3694,6
10-7133 Έπιπλα σκέυη 5000 1495,69 1495,69
10-7133.001 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου 5000 1495,69 1495,69
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  14500 7465,55 7465,55
10-7134.001 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ & συναφή) 7500 7465,55 7465,55
10-7134.002 Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικό) 7000 0 0
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 3140,6 3075,2 3075,2
10-7135.004 Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για τiς υπηρεσίες του Δήμου 3140,6 3075,2 3075,2
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4861,21 0 0
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4861,21 0 0
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 4861,21 0 0
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 3561,21 0 0
10-7421.003 Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης 1300 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2619 2323,99 2323,99
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2323,99 2323,99 2323,99
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2323,99 2323,99 2323,99
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1052,99 1052,99 1052,99
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1190,4 1190,4 1190,4
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 80,6 80,6 80,6
10-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 295,01 0 0
10-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 295,01 0 0
10-8311 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 295,01 0 0
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 447697,8 241701,6 241701,6
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 310539,9 220603 220603
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 215019,5 150948,5 150948,5
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 100945,9 87425,4 87425,4
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 92699,09 87425,4 87425,4
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 92699,09 87425,4 87425,4
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 8246,83 0 0
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 3685,07 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 71364 41254,92 41254,92
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 71364 41254,92 41254,92
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 71364 41254,92 41254,92
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 41159,56 21820,55 21820,55
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20662,53 11412,62 11412,62
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2640 2406,57 2406,57
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 6113,32 2900,16 2900,16
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 4348,61 1583,2 1583,2
15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθμών 3860,6 3579,84 3579,84
15-6051.007 ΕΦΚΑ - Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 3700 942,85 942,85
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20497,03 10407,93 10407,93
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 20497,03 10407,93 10407,93
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1550 447,58 447,58
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1550 447,58 447,58
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 1350 447,58 447,58
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 200 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 34600 34588,56 34588,56
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 34600 34588,56 34588,56
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 34600 34588,56 34588,56
15-6117.003 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 24600 24589,2 24589,2
15-6117.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 10000 9999,36 9999,36
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6800 235,6 235,6
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 5000 0 0
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1100 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 300 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3000 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 500 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 1500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1800 235,6 235,6
15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 0
15-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 1300 235,6 235,6
15-6279.001 Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6279.002 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου 1000 235,6 235,6
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 29500 17592,06 17592,06
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 105 105
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 105 105
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 105 105
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1000 0 0
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1000 0 0
15-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 13500 11873,98 11873,98
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 12000 11873,98 11873,98
15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10500 10385,98 10385,98
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 1500 1488 1488
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 14000 5613,08 5613,08
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 14000 5613,08 5613,08
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 10000 5151,18 5151,18
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 2000 461,9 461,9
15-6481.004 Προμήθεια φρούτων & λαχανικών Βρεφ Σταθμών 2000 0 0
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 24620,37 17238,36 17238,36
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3020 3016,56 3016,56
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1500 1496,56 1496,56
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 1500 1496,56 1496,56
15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1520 1520 1520
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4000 3327,87 3327,87
15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200 35,05 35,05
15-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμών 200 35,05 35,05
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3500 3292,82 3292,82
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 12400 7998,76 7998,76
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12400 7998,76 7998,76
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 4000 3837,41 3837,41
15-6643.005 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Βρεφ Σταθμ ΔΕ Κισσάμου 8400 4161,35 4161,35
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 1472,5 1472,5
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 0 0
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 1472,5 1472,5
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 2000 1472,5 1472,5
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 300 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 300 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   1900,37 1422,67 1422,67
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 499,72 499,72
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 499,72 499,72
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1400,37 922,95 922,95
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 522,58 522,58
15-6699.003 Προμήθεια αναλωσίμων Κέντρου Υγείας Κισσάμου 400,37 400,37 400,37
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 124159,6 8100,12 8100,12
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 14101,44 8100,12 8100,12
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 14101,44 8100,12 8100,12
15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2601,44 2601,41 2601,41
15-7131.001 Προμήθεια παγίων Κέντρου Υγείας  Κισσάμου 2601,44 2601,41 2601,41
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 11500 5498,71 5498,71
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 4000 2500 2500
15-7135.005 Προμήθεια πυροσβεστήρων Γηπέδου 500 0 0
15-7135.006 Προμήθεια καουτσούκ για τον χλοοτάπητα του γηπέδου Κισσάμου 4000 0 0
15-7135.009 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3000 2998,71 2998,71
15-73 ΕΡΓΑ 110058,1 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 110058,1 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 110058,1 0 0
15-7326.001 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Πλατάνου (Β΄ Φάση) 7200 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100972,7 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 1885,38 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12998,41 12998,41 12998,41
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 12998,41 12998,41 12998,41
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1355,21 1355,21 1355,21
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 165,28 165,28 165,28
15-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 999,93 999,93 999,93
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 190 190 190
15-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 11643,2 11643,2 11643,2
15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1463,2 1463,2 1463,2
15-8122 Έργα 10180 10180 10180
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1027172 950927,8 950927,8
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 984825,3 913293,7 913293,7
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 337911,3 327602,2 327602,2
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 157813,1 154528,3 154528,3
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 155621,2 154528,3 154528,3
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 155621,2 154528,3 154528,3
20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2191,92 0 0
20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2191,92 0 0
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15598,8 13104 13104
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14374,8 13104 13104
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 14374,8 13104 13104
20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1224 0 0
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 91709,4 89768,29 89768,29
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 90135 89768,29 89768,29
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 90135 89768,29 89768,29
20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1574,4 0 0
20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1574,4 0 0
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 59089,96 58262,26 58262,26
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 22549,15 22126,91 22126,91
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 14321,7 14230,43 14230,43
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 6127,45 6092,74 6092,74
20-6051.005 ΕΦΚΑ - Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 1900 1803,74 1803,74
20-6051.006 ΙΚΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 200 0 0
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3983,23 3716,61 3716,61
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 3983,23 3716,61 3716,61
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 26187 26048,16 26048,16
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 26187 26048,16 26048,16
20-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  6370,58 6370,58 6370,58
20-6056.001 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 6370,58 6370,58 6370,58
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13700 11939,31 11939,31
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 13700 11939,31 11939,31
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 7200 5443,95 5443,95
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 6500 6495,36 6495,36
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 32651,08 31480,61 31480,61
20-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 31907,08 31480,61 31480,61
20-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 31907,08 31480,61 31480,61
20-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 744 0 0
20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 744 0 0
20-6162.005 Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης 744 0 0
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 462159,7 448794,3 448794,3
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 224614,4 224613,7 224613,7
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 224614,4 224613,7 224613,7
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 224614,4 224613,7 224613,7
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7741,6 6241,6 6241,6
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1728 1728 1728
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 1728 1728 1728
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 6013,6 4513,6 4513,6
20-6233.002 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 1500 0 0
20-6233.003 Μίσθωση απορριμματοφόρου 4513,6 4513,6 4513,6
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2000 1762,88 1762,88
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2000 1762,88 1762,88
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2000 1762,88 1762,88
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 134312,4 122711,2 122711,2
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 73656 72367,62 72367,62
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 24800 24167,6 24167,6
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 24800 24167,6 24167,6
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 24056 24032,42 24032,42
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 51963,97 43651,22 43651,22
20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων 51963,97 43651,22 43651,22
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8692,4 6692,4 6692,4
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 8692,4 6692,4 6692,4
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 93491,3 93464,88 93464,88
20-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1700 1674 1674
20-6275.004 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 1700 1674 1674
20-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 91791,3 91790,88 91790,88
20-6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) 80162,78 80162,78 80162,78
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 11628,12 11628,1 11628,1
20-6277.003 Δαπάνες τελικής διάθεσης στερεών οικιακών αποβλήτων μέσω δημοσίων συμβάσεων 0,4 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 900 523 523
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 900 523 523
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 400 105 105
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 418 418
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 418 418
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1000 0 0
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1000 0 0
20-6414 Μεταφορές εν γένει 1000 0 0
20-6414.002 Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης 1000 0 0
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 150203,2 104893,6 104893,6
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4000 1967,88 1967,88
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4000 1967,88 1967,88
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4000 1967,88 1967,88
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 83969 77747,73 77747,73
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 83969 77747,73 77747,73
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 13200 13139,26 13139,26
20-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 401 400,92 400,92
20-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 19000 18464,91 18464,91
20-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 20000 14904,56 14904,56
20-6641.005 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 31368 30838,08 30838,08
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 24800 5210,23 5210,23
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 24800 5210,23 5210,23
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 9800 0 0
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 8000 2711,63 2711,63
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 7000 2498,6 2498,6
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 36934,2 19967,79 19967,79
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 31734,2 17861,89 17861,89
20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά κλπ) 31734,2 17861,89 17861,89
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5200 2105,9 2105,9
20-6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ) 5200 2105,9 2105,9
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
20-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 27600 22887,25 22887,25
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10000 5998,19 5998,19
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10000 5998,19 5998,19
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10000 5998,19 5998,19
20-7135.003 Προμήθεια ιστών φωτισμού 6000 5998,19 5998,19
20-7135.004 Προμήθεια χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων 4000 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 17600 16889,06 16889,06
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 17600 16889,06 16889,06
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17600 16889,06 16889,06
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 17600 16889,06 16889,06
20-7325.003 Εγκαταστάσεις ηλεκτρ παραλ τελωνείου 0 0 0
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14746,83 14746,83 14746,83
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 14746,83 14746,83 14746,83
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 14746,83 14746,83 14746,83
20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2251,85 2251,85 2251,85
20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2580,14 2580,14 2580,14
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9914,84 9914,84 9914,84
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3084468 1251584 1251584
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1241669 1095562 1095562
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210407,7 193031,8 193031,8
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 90473,9 84687 84687
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 88473,9 84687 84687
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 88473,9 84687 84687
25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2000 0 0
25-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 2000 0 0
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 30747,12 28566,96 28566,96
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29747,12 28566,96 28566,96
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 29747,12 28566,96 28566,96
25-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1000 0 0
25-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1000 0 0
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 39470 38507,48 38507,48
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 39470 38507,48 38507,48
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 39470 38507,48 38507,48
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 42966,63 37361,98 37361,98
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 16627,82 11736,28 11736,28
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 10084,32 7780,67 7780,67
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 3243,5 2862,26 2862,26
25-6051.007 ΕΦΚΑ - Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 3100 1093,35 1093,35
25-6051.008 ΙΚΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 200 0 0
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7776,64 7198,92 7198,92
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 7776,64 7198,92 7198,92
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10332,08 10196,69 10196,69
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 10332,08 10196,69 10196,69
25-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  8230,09 8230,09 8230,09
25-6056.001 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 8230,09 8230,09 8230,09
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6750 3908,35 3908,35
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6750 3908,35 3908,35
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 4750 3908,35 3908,35
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 0 0
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 43091,67 38375,72 38375,72
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 43091,67 38375,72 38375,72
25-6112 Αμοιβές τεχνικών 4147,92 4145,46 4145,46
25-6112.002 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Κισάμου 2073,96 2072,73 2072,73
25-6112.003 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 2073,96 2072,73 2072,73
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 38943,75 34230,26 34230,26
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 15686 12958 12958
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 23257,75 21272,26 21272,26
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 885760,3 802657,6 802657,6
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 787207,8 754637,4 754637,4
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 784207,8 751837 751837
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 784207,8 751837 751837
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 3000 2800,4 2800,4
25-6213.002 Ενίσχυση άρδευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 3000 2800,4 2800,4
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 63238 34997,76 34997,76
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 61750 34997,76 34997,76
25-6233.004 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κισάμου 24800 14999,04 14999,04
25-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Μηθύμνης 24800 14999,04 14999,04
25-6233.006 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 12150 4999,68 4999,68
25-6236 Λοιπά μισθώματα 1488 0 0
25-6236.001 Μισθώσεις γερανοφόρων οχημάτων 1488 0 0
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2600 1814,74 1814,74
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 700 287,67 287,67
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1527,07 1527,07
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1527,07 1527,07
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 13374,54 7859,74 7859,74
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 7000 1488 1488
25-6262.004 Άμεση αποκατ απρόβλεπτων ζημιών στην ύδρευση (αρθ.158 παρ.4 περίπτωση Β΄ του Ν.3463/06) 7000 1488 1488
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2036,02 2034,22 2034,22
25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1496 1494,2 1494,2
25-6263.003 Επισκευές φρένων αυτοκινήτων. 540,02 540,02 540,02
25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4338,52 4337,52 4337,52
25-6264.003 Συντήρηση μηχανημάτων (εκσκαφέων κλπ) 4338,52 4337,52 4337,52
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 19340 3348 3348
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 4000 3348 3348
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 4000 3348 3348
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 15340 0 0
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 13640 0 0
25-6279.003 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση 1700 0 0
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1950 1619 1619
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1950 1619 1619
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1150 1102 1102
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 800 517 517
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 100459,8 59878,29 59878,29
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6140 1074,38 1074,38
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 6140 1074,38 1074,38
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 5640 580,32 580,32
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 500 494,06 494,06
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 18292 16546,49 16546,49
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 17760 16149,44 16149,44
25-6641.000 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ 3900 3897,4 3897,4
25-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 8192 8129,75 8129,75
25-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 3000 2905,38 2905,38
25-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 2668 1216,91 1216,91
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 532 397,05 397,05
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 100 95,05 95,05
25-6642.002 Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 160 159,93 159,93
25-6642.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση αντλι ΔΕ Κισσάμου 272 142,07 142,07
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 71190 37899,62 37899,62
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 71190 37899,62 37899,62
25-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Κισσάμου 3764,64 3764,64 3764,64
25-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 0 0 0
25-6662.004 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 4129,2 4129,2 4129,2
25-6662.006 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κισσάμου 17825,8 10104,03 10104,03
25-6662.007 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 27030 13133,44 13133,44
25-6662.008 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ιναχωρίου 18440,36 6768,31 6768,31
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4637,8 4357,8 4357,8
25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1919,8 1749,8 1749,8
25-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά,μπαταρίες κ.λ.π.) 1919,8 1749,8 1749,8
25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2718 2608 2608
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 200 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 445501,3 129923,7 129923,7
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33260 20256,2 20256,2
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33260 20256,2 20256,2
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 20260 20256,2 20256,2
25-7131.002 Προμήθεια αντλιών ύδρευσης ΔΕ Κισάμου 10060 10056,4 10056,4
25-7131.010 Προμήθεια αντλιών ύδρευσης ΔΕ Μηθυμνης 7000 6999,8 6999,8
25-7131.014 Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου στάθμης αντλιοστασίου Κουκουναράς 3200 3200 3200
25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 13000 0 0
25-7135.004 Προμήθεια χλωριωτών 13000 0 0
25-73 ΕΡΓΑ 393021,3 109667,5 109667,5
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 259288,1 51231,88 51231,88
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 259288,1 51231,88 51231,88
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 14311,47 12819,74 12819,74
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 50000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 10067,78 0 0
25-7312.007 Αντικ κεντρ αγωγού ύδρευσης Κισσάμου 12000 0 0
25-7312.008 Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακιών 30000 0 0
25-7312.009 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Γραμβούσας-Πλατάνου 40000 0 0
25-7312.010 Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βάθης 5000 0 0
25-7312.011 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,44 0 0
25-7312.012 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1948,56 0 0
25-7312.013 Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μπολανιανά ΤΚ Δραπανιά 1399,34 1399,34 1399,34
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1743,51 0 0
25-7312.015 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 7,32 0 0
25-7312.016 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 147,44 0 0
25-7312.017 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2121,53 0 0
25-7312.018 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακιών 11041,85 9587,8 9587,8
25-7312.020 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 72904,23 27425 27425
25-7312.021 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2155,55 0 0
25-7312.022 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 850,28 0 0
25-7312.023 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
25-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7491,55 0 0
25-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 500 0 0
25-7325.001 Επεκτάσεις Ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίων 500 0 0
25-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6991,55 0 0
25-7326.001 Τοιχείο προστασίας αγωγών & φρεατίων λυμάτων αποχέτευσης Ο.Τ.198 6991,55 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 126241,6 58435,64 58435,64
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 126241,6 58435,64 58435,64
25-7336.004 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Καλαθενών 5000 5000 5000
25-7336.005 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πλατάνου 5000 4991 4991
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3852,38 0 0
25-7336.007 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Γραμβούσας 5000 4960 4960
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3151,06 0 0
25-7336.009 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Σφακοπηγαδίου 5000 5000 5000
25-7336.010 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Μαλαθύρου 5000 5000 5000
25-7336.011 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Βουλγάρω 5000 5000 5000
25-7336.012 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Σασάλου 5000 5000 5000
25-7336.013 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Φαλελιανών 5000 5000 5000
25-7336.015 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Λουσακιών 5000 4973,64 4973,64
25-7336.016 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Κουκουναράς 6815 6815 6815
25-7336.017 Αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης, Δήμου Κισσάμου 11755,2 0 0
25-7336.018 Άμεση αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων. Υδροάρδευσης 18972 0 0
25-7336.019 Άμεση Αποκατάσταση βλαβών Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ & αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης  Κισάμου 30000 0 0
25-7336.020 Άμεση αποκατάσταση - επισκευή αντλητικής γεώτρησης Γρα Κεράς 6696 6696 6696
25-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 19220 0 0
25-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 19220 0 0
25-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 19220 0 0
25-7412.006 Μελέτη για Εργα Β φάση Βελτίωση- ενίσχυση άρδ Σφηναρίου  αξιοποίηση χειμερίων απορροών 19220 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1397298 26097,68 26097,68
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 23818,68 23818,68 23818,68
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 23818,68 23818,68 23818,68
25-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1276,84 1276,84 1276,84
25-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 21138,16 21138,16 21138,16
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1403,68 1403,68 1403,68
25-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 2279 2279 2279
25-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2279 2279 2279
25-8315 Διάφορα Έξοδα 2279 2279 2279
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1371200 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1371200 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1371200 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1371200 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2298686 418672,1 418672,1
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 250443,9 208535,2 208535,2
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 102213,2 87468,9 87468,9
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 77117,7 73280,32 73280,32
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 77117,7 73280,32 73280,32
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 77117,7 73280,32 73280,32
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23995,5 14017,33 14017,33
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 23995,5 14017,33 14017,33
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 5710,58 3839,51 3839,51
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1598,92 1400,04 1400,04
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 12265,25 6673,62 6673,62
30-6051.004 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές Εισφορές) 1720,75 912,52 912,52
30-6051.010 ΕΦΚΑ - Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 2700 1191,64 1191,64
30-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1100 171,25 171,25
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1100 171,25 171,25
30-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 1100 171,25 171,25
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9920 0 0
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9920 0 0
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 4960 0 0
30-6112.002 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4960 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4960 0 0
30-6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) 4960 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 113990,7 106175,6 106175,6
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10650 4750 4750
30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3400 2000 2000
30-6231.001 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ Δημαρχείου 3250 2000 2000
30-6231.002 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ κέντρου Πόλης 150 0 0
30-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2750 2750 2750
30-6232.001 Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ 2750 2750 2750
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 4500 0 0
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 650 318,45 318,45
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 318,45 318,45
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 0 0
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 58556 57898,08 57898,08
30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 55056 54907,2 54907,2
30-6262.006 Κατεπείγουσα ανάθεση για αντιμετώπιση πτώσης βράχων 496 347,2 347,2
30-6262.007 Άμεση αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 13 Νοεμβρίου 2017 54560 54560 54560
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0 0 0
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3500 2990,88 2990,88
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 44134,69 43209,04 43209,04
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 44134,69 43209,04 43209,04
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 15134,69 14245,12 14245,12
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία 15000 14964,32 14964,32
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 14000 13999,6 13999,6
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1940 282 282
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1940 282 282
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης 1640 282 282
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4500 3506,59 3506,59
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 70,8 70,8
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 70,8 70,8
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 70,8 70,8
30-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4000 3435,79 3435,79
30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 4000 3435,79 3435,79
30-6462.001 Δημοσίευση διακηρύξεων 4000 3435,79 3435,79
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 17880 11102,17 11102,17
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2000 1105,43 1105,43
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000 1105,43 1105,43
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 2000 1105,43 1105,43
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3880 3771,43 3771,43
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3880 3771,43 3771,43
30-6644.001 Προμ καυσ & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1360 1289,75 1289,75
30-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μηχάνημα έργου ΔΕ Κισσάμου 2520 2481,68 2481,68
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 9000 3399,59 3399,59
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5000 0 0
30-6661.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5000 0 0
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4000 3399,59 3399,59
30-6662.003 Προμήθεια έτοιμων κρασπεδόρυθρων 2000 1403,44 1403,44
30-6662.004 Προμήθεια κυβόλιθων 2000 1996,15 1996,15
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3000 2825,72 2825,72
30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0 0 0
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3000 2825,72 2825,72
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1510086 164830,2 164830,2
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 29333,73 26295,83 26295,83
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 29333,73 26295,83 26295,83
30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 400 390 390
30-7131.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός 400 390 390
30-7132 Μεταφορικά μέσα 24800 24541,83 24541,83
30-7132.001 Προμήθεια  φορτηγού αυτοκινήτου 24800 24541,83 24541,83
30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  1600 1364 1364
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2533,73 0 0
30-7135.001 Προμήθεια  παγκακιών  κλπ στην  ΤΚ ΕΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας 1500 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 894154 138534,4 138534,4
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 317908 10997,28 10997,28
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 157255 0 0
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9705,36 0 0
30-7322.002 Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω 7000 0 0
30-7322.008 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 140549,7 0 0
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 149844 10997,28 10997,28
30-7323.001 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις - Τεχνικά έργα (ΔΕ Ιναχωρίου) 6827,14 6557,45 6557,45
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30634,92 0 0
30-7323.003 Ασφαλτόστρ & τεχνικά δημ δρόμου σύνδεσης ΝΈΟ με ΠΕΟ & οικισμό Δραπανιά 40000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 881,23 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11440,56 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 376,79 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 39118,79 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 858,74 0 0
30-7323.026 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Α ΦΑΣΗ) 6,87 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 0 0
30-7323.032 Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων σχεδίου Πόλεως 2009 2938,79 0 0
30-7323.034 Ασφαλτοστώσεις -Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας & Δ.Δ. 4439,83 4439,83 4439,83
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 5067,96 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 585,09 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10808,92 0 0
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 7000 0 0
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 576246,1 127537,1 127537,1
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 24010,08 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10,08 0 0
30-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών 7000 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 17000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 478163,1 127537,1 127537,1
30-7333.002 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 11837,1 0 0
30-7333.004 Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 105000 0 0
30-7333.008 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 11990,73 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 868,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7067,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 825,01 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 704,44 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 776,84 0 0
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 698,84 0 0
30-7333.044 Εργα βελτίωσης δημοτικής & αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου- Β Φάση 48618,45 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11991,17 0 0
30-7333.047 Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015 74,2 0 0
30-7333.048 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης-Β Φάση 0 0 0
30-7333.049 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου-Β Φάση 0 0 0
30-7333.052 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 6815 6804,5 6804,5
30-7333.053 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κουκουναράς 6815 6804,5 6804,5
30-7333.054 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καλαθενών 6815 6804,5 6804,5
30-7333.055 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γραμβούσας 6815 6804,5 6804,5
30-7333.056 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουλγάρω 5000 4994,1 4994,1
30-7333.057 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Τοπολίων 6048,78 0 0
30-7333.058 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ποταμίδας 5000 4994,1 4994,1
30-7333.059 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ρόκκας 5000 4994,1 4994,1
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3267,86 0 0
30-7333.061 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Φαλελιανών 5000 4994,1 4994,1
30-7333.062 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Περβολακίων 5000 4994,1 4994,1
30-7333.063 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σφακοπηγαδίου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.064 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μαλαθύρου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.065 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Έλους 5000 4994,1 4994,1
30-7333.066 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλάτους 5000 4994,1 4994,1
30-7333.068 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Περιβολίων 5000 4994,1 4994,1
30-7333.069 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Χαιρεθιανών 5000 4994,1 4994,1
30-7333.070 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Έδρας Δήμου 6300 0 0
30-7333.071 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βάθης 5000 4994,1 4994,1
30-7333.072 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Στροβλές 5000 0 0
30-7333.073 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας τκ Λουσακιών 6815 6804,5 6804,5
30-7333.077 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κεφαλίου 5038,12 0 0
30-7333.078 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δραπανιά 5000 4994,1 4994,1
30-7333.079 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σασάλου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.080 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.081 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κάμπου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.082 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πολυρρήνιας 6815 6804,5 6804,5
30-7333.083 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 6815 6804,5 6804,5
30-7333.084 Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17/5/2017 50000 0 0
30-7333.085 Συντήρηση υποδομών Οδών Δήμου Κισσάμου 74350 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 74072,84 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 60487,81 0 0
30-7336.005 Επισκευή μνημείου ΤΚ Βάθης 2463,08 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 586597,9 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 583797,9 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 191193,9 0 0
30-7412.002 Μελέτες 0 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 54709,25 0 0
30-7412.008 Μελέτη κατηγορίας 9 Δ.Κ. Κισσάμου (Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος ) 12000 0 0
30-7412.009 Μελέτη κατηγορίας 16 Δ.Κ. Κισσάμου (Τοπογραφική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος)΄΄ 15000 0 0
30-7412.010 Μελέτη κατηγορίας 7 Δ.Κ. Κισσάμου (Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος) 24000 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 599,15 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 392604 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 19,61 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 101012,6 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 274786 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2800 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2800 0 0
30-7425.003 Εντοπισμός επί τόπου δημοτικών ακινήτων βάσει μεταγεγραμμένων συμβολαίων 2800 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 538156,6 45306,61 45306,61
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6176,61 6176,61 6176,61
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 5211,33 5211,33 5211,33
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4476,4 4476,4 4476,4
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 734,93 734,93 734,93
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 965,28 965,28 965,28
30-8122 Έργα 965,28 965,28 965,28
30-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 39130 39130 39130
30-832 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 39130 39130 39130
30-8322 Έργα 39130 39130 39130
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 492850 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  492850 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 492850 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 347500 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 145350 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 67761,19 24183,43 24183,43
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 43248,61 22719,85 22719,85
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23180,61 19467,72 19467,72
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 18086,64 16661,4 16661,4
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18086,64 16661,4 16661,4
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 18086,64 16661,4 16661,4
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3543,97 2346,42 2346,42
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3543,97 2346,42 2346,42
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 2260,9 1530,77 1530,77
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 633,07 588,95 588,95
35-6051.007 ΕΦΚΑ - Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 650 226,7 226,7
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1550 459,9 459,9
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1550 459,9 459,9
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 550 459,9 459,9
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1000 0 0
35-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5500 0 0
35-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 5500 0 0
35-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5500 0 0
35-6162.002 Εργασίες κλαδέματος δέντρων κοινόχρηστων χώρων 5500 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7550 269 269
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6500 0 0
35-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1000 0 0
35-6231.001 Μισθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση υπολειμμάτων καλλιεργιών (κλαδιων) 1000 0 0
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5500 0 0
35-6233.001 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων 5500 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 350 269 269
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 269 269
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 269 269
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 500 0 0
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0
35-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0
35-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 200 0 0
35-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 200 0 0
35-6279.001 Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση καμπιών 200 0 0
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 250 105 105
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 250 105 105
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 105 105
35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6768 2878,13 2878,13
35-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900 499,83 499,83
35-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 300 0 0
35-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 499,83 499,83
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2268 1530,14 1530,14
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 868 781,5 781,5
35-6641.001 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 200 179,07 179,07
35-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κίν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 668 602,43 602,43
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1400 748,64 748,64
35-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 360 358,96 358,96
35-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για εργαλεία χειρός ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1040 389,68 389,68
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1500 848,16 848,16
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1500 848,16 848,16
35-6662.001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση νησίδων 1500 848,16 848,16
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1500 0 0
35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1000 0 0
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   600 0 0
35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 600 0 0
35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους 600 0 0
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24400 1351 1351
35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 1351 1351
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 1351 1351
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2000 1351 1351
35-7135.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός κλπ 2000 1351 1351
35-73 ΕΡΓΑ 22400 0 0
35-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22400 0 0
35-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22400 0 0
35-7326.001 Φυτοτεχνική διαμόρφωση στην περιοχή Γαλανός Κάμπος Καλυβιανής 11200 0 0
35-7326.002 Αποκατάσταση βλάστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου ΄΄Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου 11200 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 112,58 112,58 112,58
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 112,58 112,58 112,58
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 112,58 112,58 112,58
35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 112,58 112,58 112,58
35-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61525,28 37568,48 37568,48
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 28696 9739,2 9739,2
60-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 9739,2 9739,2
60-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 17000 7787,6 7787,6
60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17000 7787,6 7787,6
60-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6000 1951,6 1951,6
60-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6000 1951,6 1951,6
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3000 0 0
60-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3000 0 0
60-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 3000 0 0
60-6431.001 Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης 3000 0 0
60-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2696 0 0
60-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   2696 0 0
60-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2696 0 0
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 32829,28 27829,28 27829,28
60-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 0 0
60-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 0 0
60-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3000 0 0
60-7133 Έπιπλα σκέυη 2000 0 0
60-7133.001 Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων 2000 0 0
60-73 ΕΡΓΑ 27829,28 27829,28 27829,28
60-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 27829,28 27829,28 27829,28
60-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27829,28 27829,28 27829,28
60-7331.001 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΛΑΤΟΥΣ 27829,28 27829,28 27829,28
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1654839 551460,4 551460,4
63-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 14498,15 8815,71 8815,71
63-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14498,15 8815,71 8815,71
63-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 11409,58 6957,8 6957,8
63-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 11409,58 6957,8 6957,8
63-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνεται βασικός μισθός κλπ) 11409,58 6957,8 6957,8
63-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3088,57 1857,91 1857,91
63-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3088,57 1857,91 1857,91
63-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ 2594,8 1857,91 1857,91
63-6051.002 Εργοδοτικές  εισφορές ΕΦΚΑ Μηχανικών 493,77 0 0
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1413113 315417,3 315417,3
63-73 ΕΡΓΑ 1283349 315417,3 315417,3
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 96929,78 86829,35 86829,35
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 96929,78 86829,35 86829,35
63-7312.001 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 76203,17 70190,82 70190,82
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 20726,61 16638,53 16638,53
63-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15000 14999,99 14999,99
63-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15000 14999,99 14999,99
63-7336.001 Αποκατάσταση γεώτρησης Λειβαδιών ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου ΔΕ Ιναχωρίου 15000 14999,99 14999,99
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1171419 213587,9 213587,9
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1171419 213587,9 213587,9
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1171419 213587,9 213587,9
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 129764,5 0 0
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 129764,5 0 0
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 129764,5 0 0
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
63-7412.002 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5580 0 0
63-7412.003 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ  -ΓΕΩΛΟΓΙΚ 19716 0 0
63-7412.004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ  -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 18600 0 0
63-7412.005 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ  -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 19840 0 0
63-7412.006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ  -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 6200 0 0
63-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 227227,4 227227,4 227227,4
63-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 227227,4 227227,4 227227,4
63-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 227227,4 227227,4 227227,4
63-8122 Έργα 227227,4 227227,4 227227,4
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 786574,9 239294,4 239294,4
64-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 24800 24647,93 24647,93
64-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 24800 24647,93 24647,93
64-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 24800 24647,93 24647,93
64-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 24800 24647,93 24647,93
64-6262.001 Άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών στην οδοποιία 24800 24647,93 24647,93
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 708135,9 161007,5 161007,5
64-73 ΕΡΓΑ 708135,9 161007,5 161007,5
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16271,45 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16271,45 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 16271,45 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 691864,4 161007,5 161007,5
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 691864,4 161007,5 161007,5
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 5360,35 0 0
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 376171,2 0 0
64-7333.074 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου 167332,8 161007,5 161007,5
64-7333.076 Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 143000 0 0
64-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 53639 53639 53639
64-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 53639 53639 53639
64-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 53639 53639 53639
64-8122 Έργα 53639 53639 53639
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 807220,5 301651,5 301651,5
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 473157,9 268463,8 268463,8
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 348327,6 225786,4 225786,4
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 68465,5 63161,61 63161,61
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 68465,5 63161,61 63161,61
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 68465,5 63161,61 63161,61
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 198440 111965,9 111965,9
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 198440 111965,9 111965,9
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 159720 111965,9 111965,9
70-6041.005 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για τα Φαλάσαρνα 38720 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 77072,06 47890,89 47890,89
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 18532,26 17228,88 17228,88
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 18532,26 17228,88 17228,88
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 58539,8 30662,01 30662,01
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 47117,4 30662,01 30662,01
70-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) εκτάκτου προσωπ Φαλασαρ 11422,4 0 0
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4350 2768,02 2768,02
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4350 2768,02 2768,02
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 2000 1438,5 1438,5
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1350 1329,52 1329,52
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 500 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 500 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 92057,73 15515,97 15515,97
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 87807,73 15292,77 15292,77
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 87807,73 15292,77 15292,77
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου-Διαγωνισμός 2017-18 70307,73 0 0
70-6117.004 Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου 11000 10792,77 10792,77
70-6117.005 Μεταφορά και περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 2000 0 0
70-6117.006 Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της δραστηριότητας μεταφοράς επισκεπτών στο Μπάλο 4500 4500 4500
70-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 4000 0 0
70-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 4000 0 0
70-6141.001 Κόστος υποδοχής και διατήρησης ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 4000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 250 223,2 223,2
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 250 223,2 223,2
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 250 223,2 223,2
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6850 4389,52 4389,52
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 555,94 555,94
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500 318,94 318,94
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 350 237 237
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 350 237 237
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6000 3833,58 3833,58
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2000 1860 1860
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 2000 1860 1860
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2000 0 0
70-6263.001 Επισκευή-συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος 2000 0 0
70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2000 1973,58 1973,58
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600 545,94 545,94
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600 545,94 545,94
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 545,94 545,94
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 600 545,94 545,94
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14342,6 12082,56 12082,56
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 14342,6 12082,56 12082,56
70-6414 Μεταφορές εν γένει 14342,6 12082,56 12082,56
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 12342,6 12082,56 12082,56
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 2000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10980 10143,36 10143,36
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3880 3114,28 3114,28
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3880 3114,28 3114,28
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 500 131,99 131,99
70-6641.002 Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών κίνησης μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 160 159,93 159,93
70-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κιν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 3220 2822,36 2822,36
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4000 3929,18 3929,18
70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4000 3929,18 3929,18
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   3100 3099,9 3099,9
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3100 3099,9 3099,9
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 3100 3099,9 3099,9
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 320717,1 19842,27 19842,27
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 176450 2200 2200
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 176450 2200 2200
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 167650 0 0
70-7131.003 Προμήθεια εξοπλισμού μηχανήματος έργου 4250 0 0
70-7131.004 Προμήθεια απορριμματοφόρου 163400 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 8800 2200 2200
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 3800 0 0
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 1000 0 0
70-7135.017 Προμήθεια λυόμενου οικίσκου 4000 2200 2200
70-73 ΕΡΓΑ 126624,8 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 126624,8 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 114624,8 0 0
70-7333.003 Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο 114624,8 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 17642,27 17642,27 17642,27
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17642,27 17642,27 17642,27
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 17642,27 17642,27 17642,27
70-7412.003 ΜΠΕ για την δημιουργία  Καταδυτικού πάρκου στο Ακρωτήριο  Γραμβούσας 17642,27 17642,27 17642,27
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 0 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13345,47 13345,47 13345,47
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 13345,47 13345,47 13345,47
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 3483,94 3483,94 3483,94
70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 883,94 883,94 883,94
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2600 2600 2600
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9861,53 9861,53 9861,53
70-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 9861,53 9861,53 9861,53
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 410,45 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 410,45 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 410,45 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 410,45 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 410,45 0 0