ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3331417,61 955890,36 913900,99
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14630,24 8756,82 8246,82
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1720 1020 510
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 510
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 510
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 700 0 0
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 700 0 0
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 12910,24 7736,82 7736,82
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1412,1 0 0
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1412,1 0 0
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 11498,14 7736,82 7736,82
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 11498,14 7736,82 7736,82
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9968,47 0 0
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9968,47 0 0
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9968,47 0 0
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9968,47 0 0
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1065453,22 352523,42 319461,39
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 884753,97 297704,83 297704,83
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 884753,97 297704,83 297704,83
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 884753,97 297704,83 297704,83
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 113346,01 3700 3700
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 6550 3650 3650
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 6550 3650 3650
0322 Τέλος ύδρευσης 101906,01 0 0
0322.001 Τέλος ύδρευσης 101906,01 0 0
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 4890 50 50
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 4890 50 50
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7760 2240 2240
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 6170 1770 1770
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 6170 1770 1770
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1590 470 470
0332.001 Τέλη άρδευσης 750 0 0
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 840 470 470
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 59593,24 48878,59 15816,56
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 59593,24 48878,59 15816,56
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 59593,24 48878,59 15816,56
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 237796,45 649,21 649,21
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10000 0 0
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 10000 0 0
0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) 10000 0 0
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 14221,28 456,71 456,71
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 9221,28 0 0
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 9221,28 0 0
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5000 456,71 456,71
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 62010,17 192,5 192,5
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 7200 192,5 192,5
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2000 192,5 192,5
0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) 5000 0 0
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 200 0 0
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 0 0
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37567,77 0 0
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 0 0
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 151565 0 0
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 151565 0 0
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 76565 0 0
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 75000 0 0
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3814,89 9128,59 711,25
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3814,89 9128,59 711,25
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1261,97 3159,24 711,25
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1261,97 3159,24 711,25
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 2552,92 5969,35 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 2552,92 5969,35 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1990544,34 584232,32 584232,32
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1990544,34 584232,32 584232,32
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597656,96 532552,32 532552,32
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597656,96 532552,32 532552,32
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 88790,95 51680 51680
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 88790,95 51680 51680
0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 304096,43 0 0
0619.004 Εσοδα ν 3756/09 άρθρο 27 (Λειτουργικές δαπάνες) 184077,58 0 0
0619.005 Εσοδα Ν.3756/09 άρθρο 27 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ 120018,85 0 0
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9210 600 600
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9210 600 600
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1125 600 600
0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1125 600 600
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 3000 0 0
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 3000 0 0
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  5085 0 0
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 4785 0 0
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 0 0
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4500958,07 291205,63 291205,63
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 49400 0 0
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 49400 0 0
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 0 0
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 0 0
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4404560 267513,37 267513,37
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 592257,67 48635 48635
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 21210 21210
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 21210 21210
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 0 0
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 0 0
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 212737,67 27425 27425
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 72316,29 27425 27425
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 10218,03 0 0
1314.023 ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 49545,77 0 0
1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 6772,08 0 0
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 3812302,33 218878,37 218878,37
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 678890,78 77486,3 77486,3
1322.002 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 22343,69 0 0
1322.003 Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 576718,55 77486,3 77486,3
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.005 Πρόγραμμα πρόληψης ^ αντιμετώπισης ζημιών ^ καταστροφών από θεομηνίες 20000 0 0
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2873411,55 141392,07 141392,07
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1942389,93 141392,07 141392,07
1328.003 Αντικατάσταση  Τμημάτων  αγωγών  αρδευτικού  δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 328319,6 0 0
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 21025,09 0 0
1328.007 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' 219189,78 0 0
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 362487,15 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 260000 0 0
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 200000 0 0
1329.009 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 60000 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 42326,72 19568,59 19568,59
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 42326,72 19568,59 19568,59
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 33600 15166,22 15166,22
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
33600 15166,22 15166,22
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 8000 3545,15 3545,15
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 8000 3545,15 3545,15
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 130,35 96,23 96,23
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 130,35 96,23 96,23
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 596,37 760,99 760,99
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 596,37 760,99 760,99
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4671,35 4123,67 4123,67
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1200 1863,82 1863,82
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  1200 1863,82 1863,82
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 1200 1863,82 1863,82
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3471,35 2259,85 2259,85
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3471,35 2259,85 2259,85
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2986,35 2259,85 2259,85
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 485 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 664407,5 578994,02 408317,42
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 662834,5 578994,02 407580,42
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 662834,5 578994,02 407580,42
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 237246,03 237246,03 237246,03
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 237246,03 237246,03 237246,03
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 128571,29 1326,77 403,13
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 128571,29 1326,77 403,13
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 257749,36 304666,79 134176,83
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 257749,36 304666,79 134176,83
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3397,4 441,77 441,77
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 3397,4 441,77 441,77
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 8802,25 1978,01 1978,01
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 8802,25 1978,01 1978,01
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 27068,17 33334,65 33334,65
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 3647,7 0 0
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 17838,92 19275 19275
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 5581,55 7399,65 7399,65
2119.010 Αποκομιδή απορριμμάτων Λιμένα Καβονησίου (ΠΟΕ) 0 6660 6660
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 1573 0 737
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1573 0 737
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1573 0 737
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 1573 0 737
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2109720,96 2100152,45 87264,13
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2109720,96 2100152,45 87264,13
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2064300 2054731,49 87052,96
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 787968,18 785047,87 44790,14
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 787968,18 785047,87 44790,14
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 588659,4 586666,8 29672,65
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 588659,4 586666,8 29672,65
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14293,83 12907,35 1190,5
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14293,83 12907,35 1190,5
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 532613,99 532613,99 6418,78
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 377301,85 377301,85 5250,46
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 155312,14 155312,14 1168,32
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 91878,29 88609,17 4937,9
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 91878,29 88609,17 4937,9
3219 Λοιπά έσοδα 48886,31 48886,31 42,99
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 3345,35 3345,35 42,99
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 23858,18 23858,18 0
3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 9795,28 9795,28 0
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 45420,96 45420,96 211,17
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 45420,96 45420,96 211,17
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 45420,96 45420,96 211,17
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1034454,53 346619,89 238295,96
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   998954,53 346209,27 237885,34
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 66500 23012,56 20754,64
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 66500 23012,56 20754,64
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59000 18986,87 18049,59
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 7500 4025,69 2705,05
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  351404,53 148230,13 67861,8
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 44000 17362,99 14948,87
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 44000 17362,99 14948,87
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 33120 24868,44 24868,44
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 31500 23289,12 23289,12
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 1200 1316,07 1316,07
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 420 263,25 263,25
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 97284,53 16775,34 16775,34
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 15564,2 15564,2
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 17284,53 1211,14 1211,14
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 177000 89223,36 11269,15
4124.001 Υπέρ του Δημοσίου από προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Κράτηση) 100 0 0
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 600 127,06 127,06
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.004 Υγειονομική Περίθαλψη Αιρετών (Κράτηση) 1000 0 0
4124.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Είσπραξη) 175000 89096,3 11142,09
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 557350 166550,61 141478,53
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 557350 166550,61 141478,53
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 102200 32219,38 32219,38
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 40700 12664,38 12664,38
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 220300 58939,84 37317,08
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 5000 22,5 22,5
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 19600 5849,39 5849,39
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 20600 6446,62 6446,62
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 2000 7,5 7,5
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 2650 1801,44 1062,88
4131.009 ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών ειφορών από έξοδα παράστασης) 1000 1113,76 78
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4700 1828,43 1141,75
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 4550 1998,2 1998,2
4131.012 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ (Κράτηση) 2000 0 0
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 15200 7810,16 7464,92
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 6000 2665,2 2172,6
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 1700 0 0
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3300 718,85 718,85
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 501,98 501,98
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 7253,7 7253,7
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 747,64 747,64
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 602,38 602,38
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 157,63 157,63
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 718,85 718,85
4131.024 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 1500 0 0
4131.025 Κράτηση Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500 0 0
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 3450 3214,8 3064,32
4131.027 ΤΠΔΥ ΥΝΠΔΔ 1% (Κράτηση εισφορών) 500 477,77 477,77
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 211,87 211,87
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 32000 18578,34 18578,34
4131.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π.Δ.Υ ΝΠΔΔ ( ΚΡΑΤΗΣΗ) 3000 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 23700 8415,97 7790,37
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22750 8140,97 7515,37
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 22750 8140,97 7515,37
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 950 275 275
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 950 275 275
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 35500 410,62 410,62
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  35500 410,62 410,62
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5500 410,62 410,62
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 500 410,62 410,62
4219.003 Επιστροφή εν γένει χρημάτων διάφορα 5000 0 0
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1816939,83 1816939,83 1816939,83
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1816939,83 1816939,83 1816939,83
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1284565,74 1284565,74 1284565,74
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 294824,51 294824,51 294824,51
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 152885,65 152885,65 152885,65
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 27886,31 27886,31 27886,31
5111.003 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΧ ΠΟΛΗΣ 447,36 447,36 447,36
5111.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΑΠΕ 4967,36 4967,36 4967,36
5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 108637,83 108637,83 108637,83
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 50206,42 50206,42 50206,42
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 50206,42 50206,42 50206,42
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 814811,15 814811,15 814811,15
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 439354,01 439354,01 439354,01
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 61312,55 61312,55 61312,55
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 94487,99 94487,99 94487,99
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 218655,19 218655,19 218655,19
5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 1001,41 1001,41 1001,41
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 124723,66 124723,66 124723,66
5119.001 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 124723,66 124723,66 124723,66
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 532374,09 532374,09 532374,09
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 27058,86 27058,86 27058,86
5121.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 131,93 131,93 131,93
5121.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ πρόγραμμα κοιν προστασ 2347,01 2347,01 2347,01
5121.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτακτ ανειδίκευτων υπόλοιπο 4187,31 4187,31 4187,31
5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 3395,24 3395,24 3395,24
5121.012 ΧΡ ΥΠ  Εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Συντήρηση  Σχολικών Κτιρίων) 16997,37 16997,37 16997,37
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 290460,93 290460,93 290460,93
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 9809,53 9809,53 9809,53
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 232776,96 232776,96 232776,96
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 47368,29 47368,29 47368,29
5122.005 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 503,52 503,52 503,52
5122.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 2,63 2,63 2,63
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 99878,91 99878,91 99878,91
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 43851,9 43851,9 43851,9
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 16685,1 16685,1 16685,1
5123.006 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 5100,01 5100,01 5100,01
5123.007 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ) 13839,39 13839,39 13839,39
5123.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ 3685,07 3685,07 3685,07
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 4561,76 4561,76
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 25251,6 25251,6 25251,6
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 25251,6 25251,6 25251,6
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 89723,79 89723,79 89723,79
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 76579,58 76579,58 76579,58
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 13141,48 13141,48 13141,48
5129.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ 2,73 2,73 2,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2191973,16 574247,67 555272,1
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 828000,6 170145,88 157862,58
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 160222,7 16694,32 16694,32
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 27000 4700 4700
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27000 4700 4700
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27000 4700 4700
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 129922,7 11804,32 11804,32
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6800 1154,32 1154,32
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1100 184,71 184,71
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5700 969,61 969,61
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  123122,7 10650 10650
00-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων ΚοινωνικήςΑσφάλισης(ΤΕΑΔΥ) 90867,28 0 0
00-6056.002 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 32255,42 10650 10650
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3300 190 190
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 300 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3000 190 190
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 3000 190 190
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 276191,5 34704,94 34704,94
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 63851,5 7035,25 7035,25
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10000 2964,3 2964,3
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10000 2964,3 2964,3
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 670,35 670,35
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 670,35 670,35
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 51851,5 3400,6 3400,6
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 6000 2869,9 2869,9
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2269 530,7 530,7
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 1459 0 0
00-6117.004 Δαπάνη  δημιουργικής εργασίας προωθητικών υλικών για έκθεση  με θέμα τον Τουρισμό 7011 0 0
00-6117.005 Υλοποίηση προγράμματος εκκμάθισης κολύμβησης εις μνήμη Θεοδώρου Εμμ Σταθάκη 4000 0 0
00-6117.009 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2014 10500 0 0
00-6117.010 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2015 8000 0 0
00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8000 0 0
00-6117.013 Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 189000 17325,9 17325,9
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 68500 17010 17010
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 31000 7695 7695
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 31000 7695 7695
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6500 1620 1620
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  2600 315,9 315,9
00-6126.001 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές επί εξόδων παράστασης 1000 0 0
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1000 198,9 198,9
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 600 117 117
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 22740 10343,79 10343,79
00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 22440 10343,79 10343,79
00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 22440 10343,79 10343,79
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 300 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 300 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 46600 13982,08 13893,08
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 46600 13982,08 13893,08
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 23000 8169,09 8169,09
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 8004,21 8004,21
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 164,88 164,88
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 1000 0 0
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 3858,31 3858,31
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 3858,31 3858,31
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5000 981,56 981,56
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2600 973,12 884,12
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 2000 795,12 795,12
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 178 89
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3700 0 0
00-631 ΦΟΡΟΙ   3500 0 0
00-6311 Φόροι τόκων 3000 0 0
00-6312 Λοιποί φόροι 500 0 0
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 500 0 0
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 200 0 0
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 200 0 0
00-6331.002 Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων 200 0 0
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60913,12 2334,04 2264,74
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1200 327,89 327,89
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 327,89 327,89
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 327,89 327,89
00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 200 0 0
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 39012,4 0 0
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 38012,4 0 0
00-6431.001 Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 24482,4 0 0
00-6431.002 Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου 13530 0 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1000 0 0
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1000 0 0
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6100 900 900
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6453 Λοιπές συνδρομές 2400 900 900
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 900 900 900
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8000 801,15 731,85
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8000 801,15 731,85
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8000 801,15 731,85
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 6600,72 305 305
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2300 305 305
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4300,72 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4300,72 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 82650 26315,96 26315,96
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 82650 26315,96 26315,96
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 42750 13841,08 13841,08
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 13250 3310,56 3310,56
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 29500 10530,52 10530,52
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5400 922,13 922,13
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5000 922,13 922,13
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6525.003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 34500 11552,75 11552,75
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 26500 9587,12 9587,12
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8000 1965,63 1965,63
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 190223,28 76024,96 63899,96
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 99218,19 43899,96 43899,96
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 84794,99 40278,22 40278,22
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 59792,36 40278,22 40278,22
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 25002,63 0 0
00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 14423,2 3621,74 3621,74
00-6718.004 Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπράξεων από ΤΑΠ 14423,2 3621,74 3621,74
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 30744,33 0 0
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 0 0
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 0 0
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4300,72 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4300,72 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21503,61 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21503,61 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1000 0 0
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1000 0 0
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 60260,76 32125 20000
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8900 8900 6000
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8900 8900 6000
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 25360,76 9225 0
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 0 0 0
00-6737.003 Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης & Δήμο Πλατανιά με θέμα  Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής, Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Επαρχίας Κισσάμου 12875 9225 0
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 10000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 2485,76 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 26000 14000 14000
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7500 89,58 89,58
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 7500 89,58 89,58
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 6000 0 0
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 6000 0 0
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1500 89,58 89,58
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 0 0
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 500 89,58 89,58
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1363972,56 404101,79 397409,52
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 191596,88 184905,62 178838,61
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 141596,88 134905,62 128838,61
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 114600 114600 114600
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 114600 114600 114600
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 6392,06 6148,16 2428,16
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6392,06 6148,16 2428,16
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 447,36 0 0
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 447,36 0 0
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20157,46 14157,46 11810,45
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 20157,46 14157,46 11810,45
00-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 50000 50000 50000
00-8122 Έργα 50000 50000 50000
00-8122.001 Έργα 50000 50000 50000
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1030954,53 219196,17 218570,91
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 66500 20754,64 20754,64
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 66500 20754,64 20754,64
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59000 18049,59 18049,59
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 7500 2705,05 2705,05
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 351404,53 57709,77 57709,77
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 44000 38237,99 38237,99
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 44000 38237,99 38237,99
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 33120 1579,32 1579,32
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
31500 0 0
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 1200 1316,07 1316,07
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 420 263,25 263,25
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 97284,53 17759 17759
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 17759 17759
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 17284,53 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 177000 133,46 133,46
00-8224.001 Υπέρ του Δημοσίου από προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Απόδοση) 100 0 0
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 600 133,46 133,46
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.004 Υγιεονομική Περίθαλψη Αιρετών (Απόδοση) 1000 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 175000 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 557350 132316,13 132316,13
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 557350 132316,13 132316,13
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 102200 32219,38 32219,38
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 40700 12664,38 12664,38
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 220300 37317,08 37317,08
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 5000 45 45
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 19600 5849,39 5849,39
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 20600 6446,62 6446,62
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 2000 15 15
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 2650 1062,88 1062,88
00-8231.009 ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 1000 78 78
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4700 1141,75 1141,75
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 4550 1998,2 1998,2
00-8231.012 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ (Απόδοση) 2000 0 0
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 15200 7464,92 7464,92
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 6000 2172,6 2172,6
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 1700 0 0
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3300 174,17 174,17
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 188,19 188,19
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 5370,93 5370,93
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 43,41 43,41
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 225,83 225,83
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 18,38 18,38
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 174,17 174,17
00-8231.024 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 1500 0 0
00-8231.025 Απόδοση Κρ Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500 0 0
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 3450 3064,32 3064,32
00-8231.027 ΤΠΔΥ ΥΝΠΔΔ 1% (Απόδοση εισφορών) 500 477,77 477,77
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 273,65 273,65
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 32000 13830,11 13830,11
00-8231.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π.Δ.Υ ΝΠΔΔ 3000 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 23700 7790,37 7790,37
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22750 7515,37 7515,37
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 22750 7515,37 7515,37
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 950 275 275
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 950 275 275
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2000 625,26 0
00-8261 Λοιπές επιστροφές 2000 625,26 0
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 2000 625,26 0
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 141421,15 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  141421,15 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 141421,15 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 141421,15 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 781546,83 189768,01 189768,01
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 733921,79 173062,42 173062,42
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 381150,8 131507,63 131507,63
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 267500 97459,11 97459,11
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 265000 97459,11 97459,11
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 265000 97459,11 97459,11
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2500 0 0
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2500 0 0
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 44988,8 13584,74 13584,74
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 44000 13584,74 13584,74
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 44000 13584,74 13584,74
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 988,8 0 0
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 988,8 0 0
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 12600 856 856
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 12600 856 856
10-6041.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 12600 856 856
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56062 19607,78 19607,78
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 44173,92 16013,24 16013,24
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 31700 11449,17 11449,17
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 7501,12 2927,27 2927,27
10-6051.003 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4012,8 1337,6 1337,6
10-6051.009 Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 960 299,2 299,2
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 11128,08 3437,12 3437,12
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 11128,08 3437,12 3437,12
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 760 157,42 157,42
10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ) 760 157,42 157,42
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 55750 0 0
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 55750 0 0
10-6115 Αμοιβές λογιστών 49600 0 0
10-6115.005 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2014 & κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014 9000 0 0
10-6115.006 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2015 11000 0 0
10-6115.007 Διοικητική συμβουλευτική υποστήριξη δημόσιου λογιστικού για το έτος 2015 5000 0 0
10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 24600 0 0
10-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6150 0 0
10-6117.007 Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 6150 0 0
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 252290,99 34409,05 34409,05
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 283,5 283,5
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 283,5 283,5
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 88239,62 84,6 84,6
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 600 84,6 84,6
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15000 0 0
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 5000 0 0
10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών) 5000 0 0
10-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση δικτύου υπολογιστών Δημαρχείου 5000 0 0
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2000 0 0
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 2000 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 70639,62 0 0
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 68500 0 0
10-6266.002 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών (λογισμικό) 2139,62 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 163751,37 34040,95 34040,95
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 154751,37 32026,49 32026,49
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 154751,37 32026,49 32026,49
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9000 2014,46 2014,46
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9000 2014,46 2014,46
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 330 0 0
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 330 0 0
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 80 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4000 133,92 133,92
10-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500 0 0
10-6414 Μεταφορές εν γένει 500 0 0
10-6414.001 Μεταφορές εν γένει 500 0 0
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 30,6 30,6
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 30,6 30,6
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 30,6 30,6
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2500 103,32 103,32
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1000 103,32 103,32
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 1000 103,32 103,32
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 40400 7011,82 7011,82
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15500 3865,59 3865,59
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7000 2884,24 2884,24
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Κισσάμου 5000 2760,44 2760,44
10-6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6612.003 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Ιναχωρίου 1500 123,8 123,8
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 7500 981,35 981,35
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 5000 981,35 981,35
10-6613.002 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6613.003 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Ιναχωρίου 2000 0 0
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1100 0 0
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 0 0
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 0 0
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 16500 1859,9 1859,9
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9500 887,08 887,08
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 7000 972,82 972,82
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2000 972,82 972,82
10-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 5000 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4500 1286,33 1286,33
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 4500 1286,33 1286,33
10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Κισσάμου 2500 1286,33 1286,33
10-6654.002 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6654.003 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Ιναχωρίου 1500 0 0
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2700 0 0
10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2200 0 0
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 1000 0 0
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 1200 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 100 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 34599,34 4480,25 4480,25
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 19599,34 498 498
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 19599,34 498 498
10-7133 Έπιπλα σκέυη 9000 0 0
10-7133.001 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου 9000 0 0
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  4000 498 498
10-7134.001 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ & συναφή) 4000 498 498
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 6599,34 0 0
10-7135.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου 1000 0 0
10-7135.003 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κτιρίων(πόρτες, παράθυρα & συναφή) 600 0 0
10-7135.004 Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για τiς υπηρεσίες του Δήμου 4999,34 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15000 3982,25 3982,25
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15000 3982,25 3982,25
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 15000 3982,25 3982,25
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 15000 3982,25 3982,25
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13025,7 12225,34 12225,34
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 13025,7 12225,34 12225,34
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 13025,7 12225,34 12225,34
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7002,66 6202,3 6202,3
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5609,67 5609,67 5609,67
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 413,37 413,37 413,37
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 519817,23 92158,64 92158,64
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 312691,11 67867,33 67867,33
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 175445,11 50017,81 50017,81
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 94430,23 29644,02 29644,02
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 86183,4 29644,02 29644,02
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 86183,4 29644,02 29644,02
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 8246,83 0 0
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 3685,07 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 54988 13570,32 13570,32
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 54988 13570,32 13570,32
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 54988 13570,32 13570,32
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24426,88 6803,47 6803,47
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 8926,88 3693,5 3693,5
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2028,96 676,32 676,32
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 1269,92 1035,88 1035,88
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 2082 792,95 792,95
15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθμών 3546 1188,35 1188,35
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15500 3109,97 3109,97
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 15500 3109,97 3109,97
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1600 0 0
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1600 0 0
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 1500 0 0
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 32000 0 0
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1000 0 0
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1000 0 0
15-6117.001 Υπηρεσία μουσικής κάλυψης Εθνικών εορτών κ εκδηλωσ 1000 0 0
15-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 31000 0 0
15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 31000 0 0
15-6142.001 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 21000 0 0
15-6142.002 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 10000 0 0
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 21700 2081,56 2081,56
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6200 0 0
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1300 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2000 0 0
15-6262.004 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου ’ 2000 0 0
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 300 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2000 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 500 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 15500 2081,56 2081,56
15-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15000 2081,56 2081,56
15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείου Βρεφ Σταθίου 15000 2081,56 2081,56
15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 0
15-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 27500 221,4 221,4
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 0 0
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 0 0
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500 221,4 221,4
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 500 221,4 221,4
15-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών 500 221,4 221,4
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 500 0 0
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 500 0 0
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 500 0 0
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 25500 0 0
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 25500 0 0
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 10000 0 0
15-6481.002 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Βρεφ Σταθμών 5500 0 0
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 2000 0 0
15-6481.004 Προμήθεια φρούτων & λαχανικών Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-6481.005 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 3000 0 0
15-6481.006 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017 2000 0 0
15-6481.007 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016 1000 0 0
15-6481.008 Προμήθεια φρούτων & λαχανικ Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017 1000 0 0
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 56046 15546,56 15546,56
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5500 1850,29 1850,29
15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5000 1850,29 1850,29
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 5000 1850,29 1850,29
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900 0 0
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 600 0 0
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 43000 13696,27 13696,27
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 43000 13696,27 13696,27
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 4000 1415,75 1415,75
15-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολείων Αβαθμιας & Ββαθμιας Εκπ/σης 14000 12280,52 12280,52
15-6643.003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 9000 0 0
15-6643.004 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολείων Αβαθμιας & Ββαθμιας Εκπ/σης (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 16000 0 0
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 0 0
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 0 0
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 0 0
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 1000 0 0
15-6662.003 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 300 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 300 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   3346 0 0
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2846 0 0
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 0 0
15-6699.003 Προμήθεια αναλωσίμων Κέντρου Υγείας Κισσάμου 1846 0 0
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 182834,81 0 0
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8304,01 0 0
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8304,01 0 0
15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3254,01 0 0
15-7131.001 Προμήθεια παγίων Κέντρου Υγείας  Κισσάμου 3254,01 0 0
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5050 0 0
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 1500 0 0
15-7135.005 Προμήθεια πυροσβεστήρων Γηπέδου 550 0 0
15-7135.009 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3000 0 0
15-73 ΕΡΓΑ 174530,8 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 124126,52 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 124126,52 0 0
15-7326.001 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Πλατάνου (Β΄ Φάση) 12000 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100158,44 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 11968,08 0 0
15-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 50404,28 0 0
15-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 50404,28 0 0
15-7336.001 Αντικατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Κισσάμου 404,28 0 0
15-7336.002 Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Κισσάμου-Ανακατασκευή χώρου του Στίβου 50000 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 24291,31 24291,31 24291,31
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 24291,31 24291,31 24291,31
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 24291,31 24291,31 24291,31
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6156,72 6156,72 6156,72
15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17529,63 17529,63 17529,63
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 604,96 604,96 604,96
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1135060 254295,19 254295,19
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1108979,65 247924,13 247924,13
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 282334,08 84546,98 84546,98
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 153973,8 51847,6 51847,6
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 153973,8 51847,6 51847,6
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 153973,8 51847,6 51847,6
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13032 4344 4344
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13032 4344 4344
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 13032 4344 4344
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 60000 14578,2 14578,2
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60000 14578,2 14578,2
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 60000 14578,2 14578,2
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 45628,28 13777,18 13777,18
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 25017,12 8420,77 8420,77
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 19246,8 6480,92 6480,92
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 5770,32 1939,85 1939,85
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3611,16 1203,72 1203,72
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 3611,16 1203,72 1203,72
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 17000 4152,69 4152,69
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 17000 4152,69 4152,69
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9700 0 0
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 9700 0 0
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 6700 0 0
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 3000 0 0
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 800 738 738
20-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 800 738 738
20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 800 738 738
20-6162.005 Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης 800 738 738
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 726346,57 137807,4 137807,4
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 380342,52 101410,05 101410,05
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 380342,52 101410,05 101410,05
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 380342,52 101410,05 101410,05
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 23454,62 14833,8 14833,8
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3456 0 0
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 3456 0 0
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5000 0 0
20-6233.002 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 5000 0 0
20-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 14998,62 14833,8 14833,8
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1800 1089 1089
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1800 1089 1089
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1800 1089 1089
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 39500 14707,39 14707,39
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 30000 9680,1 9680,1
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 12000 3985,2 3985,2
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 10000 3696,15 3696,15
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 8000 1998,75 1998,75
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9500 5027,29 5027,29
20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων 9500 5027,29 5027,29
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0 0 0
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 0 0 0
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 281249,43 5767,16 5767,16
20-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 281249,43 5767,16 5767,16
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 69205,95 5767,16 5767,16
20-6277.003 Δαπάνες τελικής διάθεσης στερεών οικιακών αποβλήτων μέσω δημοσίων συμβάσεων 212043,48 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 455 76 76
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 455 76 76
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350 76 76
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350 76 76
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 99044 24755,75 24755,75
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2000 0 0
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2000 0 0
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2000 0 0
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 74544 11390,92 11390,92
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 74544 11390,92 11390,92
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 44544 11390,92 11390,92
20-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 30000 0 0
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 15500 10364,84 10364,84
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15500 10364,84 10364,84
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 7500 6149,63 6149,63
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 5000 2985,21 2985,21
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 3000 1230 1230
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6500 2999,99 2999,99
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6000 2999,99 2999,99
20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά κλπ) 6000 2999,99 2999,99
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
20-6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ) 500 0 0
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
20-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20000 290,71 290,71
20-73 ΕΡΓΑ 20000 290,71 290,71
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20000 290,71 290,71
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20000 290,71 290,71
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 20000 290,71 290,71
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6080,35 6080,35 6080,35
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6080,35 6080,35 6080,35
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 6080,35 6080,35 6080,35
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5990,81 5990,81 5990,81
20-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 89,54 89,54 89,54
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2207791,69 560224,41 557822,41
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 973409,55 537259,42 537136,42
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 172731,72 44433,44 44433,44
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 84741 27997 27997
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 84741 27997 27997
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 84741 27997 27997
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 28528,32 9706,1 9706,1
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 28528,32 9706,1 9706,1
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 28528,32 9706,1 9706,1
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 27000 0 0
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27000 0 0
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 27000 0 0
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 26462,4 6730,34 6730,34
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 13155,84 4346,52 4346,52
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 10592,64 3499,62 3499,62
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 2563,2 846,9 846,9
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7006,56 2383,82 2383,82
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 7006,56 2383,82 2383,82
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6300 0 0
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 6300 0 0
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6000 0 0
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6000 0 0
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 4000 0 0
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 0 0
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 106595,75 21842,6 21842,6
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 106595,75 21842,6 21842,6
25-6112 Αμοιβές τεχνικών 75800 9142,86 9142,86
25-6112.001 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Μηθύμνης 17000 0 0
25-6112.002 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Κισάμου 32800 2000 2000
25-6112.003 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 26000 7142,86 7142,86
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30795,75 12699,74 12699,74
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 13795,75 6795,74 6795,74
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 17000 5904 5904
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 604082,08 452796,25 452673,25
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 483332,08 417861,41 417861,41
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 480832,08 417861,41 417861,41
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 480832,08 417861,41 417861,41
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2500 0 0
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 2500 0 0
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 27000 11965,44 11965,44
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 27000 11965,44 11965,44
25-6233.001 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Κισάμου 15000 8974,08 8974,08
25-6233.002 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης  ΔΕ Μηθύμνης 7000 0 0
25-6233.003 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 5000 2991,36 2991,36
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2250 1858,63 1858,63
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 286,58 286,58
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1572,05 1572,05
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1572,05 1572,05
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 80500 21110,77 20987,77
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 70000 16482 16359
25-6262.005 Συντήρηση φρεατίων ύδρευσης - άρδευσης 1700 0 0
25-6262.006 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Κισάμου 24000 4059 4059
25-6262.007 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 24000 4305 4305
25-6262.008 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Ιναχωρίου 10000 4182 4182
25-6262.009 Συντήρηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού 10000 3813 3813
25-6262.010 Συντήρηση εξοπλισμού Υδροάρδευσης 300 123 0
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5500 3824,87 3824,87
25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5500 3824,87 3824,87
25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 803,9 803,9
25-6264.003 Συντήρηση μηχανημάτων (εκσκαφέων κλπ) 3000 803,9 803,9
25-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2000 0 0
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 11000 0 0
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 5000 0 0
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 5000 0 0
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 6000 0 0
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 6000 0 0
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2400 48 48
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2400 48 48
25-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1000 48 48
25-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3500 0 0
25-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3500 0 0
25-6414 Μεταφορές εν γένει 3500 0 0
25-6414.001 Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού 3500 0 0
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 84100 18139,13 18139,13
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8000 1254,6 1254,6
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7500 1254,6 1254,6
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 4000 1254,6 1254,6
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 3500 0 0
25-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500 0 0
25-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού βιολογικού 500 0 0
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 21500 3004,9 3004,9
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20500 3004,9 3004,9
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 1000 0 0
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 300 0 0
25-6642.002 Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 700 0 0
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 48500 13879,63 13879,63
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 48500 13879,63 13879,63
25-6662.001 Οικοδομικά υλικά αποκατάστασης ζημιών από επισκευές δικτύων 6000 0 0
25-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Κισσάμου 14000 4767,44 4767,44
25-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 13500 4495,69 4495,69
25-6662.004 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 13500 4616,5 4616,5
25-6662.005 Προμήθεια υλικών επισκευής βιολογικού 1500 0 0
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5900 0 0
25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4000 0 0
25-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά,μπαταρίες κ.λ.π.) 4000 0 0
25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1900 0 0
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 200 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 155151,43 0 0
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 50989,22 0 0
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 50989,22 0 0
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 50989,22 0 0
25-7131.002 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Κισάμου 15000 0 0
25-7131.003 Προμήθεια υδρομέτρων ΔΕ Μηθύμνης 1500 0 0
25-7131.005 Προμήθεια δεξαμενής Λουσακιών 15000 0 0
25-7131.010 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Μηθυμνης 15000 0 0
25-7131.011 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Ιναχωρίου 2489,22 0 0
25-7131.012 Προμήθει υδρομέτρων ΔΕ Κισσάμου 1000 0 0
25-7131.013 Προμήθει υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 1000 0 0
25-73 ΕΡΓΑ 104162,21 0 0
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 96696,23 0 0
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 96696,23 0 0
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 22980,39 0 0
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 50000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 9986,39 0 0
25-7312.005 Κατασκευή παροχετεύσεων ΤΚ Καλλεργιανών 12000 0 0
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1729,45 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7465,98 0 0
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7465,98 0 0
25-7336.003 Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων άρδευσης Φαλασάρνων 519,02 0 0
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3821,31 0 0
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3125,65 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1079230,71 22964,99 20685,99
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 22964,99 22964,99 20685,99
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4855,92 4855,92 2576,92
25-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1328,75 1328,75 1328,75
25-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2279 2279 0
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1248,17 1248,17 1248,17
25-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 18109,07 18109,07 18109,07
25-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8954,4 8954,4 8954,4
25-8122 Έργα 9154,67 9154,67 9154,67
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1056265,72 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1056265,72 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1056265,72 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1056265,72 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2267521,04 190491,6 151361,6
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 247316 34997,5 34997,5
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 134103,52 28825,72 28825,72
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 100500 24042,44 24042,44
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 100500 24042,44 24042,44
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 100500 24042,44 24042,44
30-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 8700 0 0
30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 8700 0 0
30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 8700 0 0
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24903,52 4783,28 4783,28
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 22203,52 4783,28 4783,28
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 5192,88 1700,96 1700,96
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1246,32 408,24 408,24
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 10350 2152,64 2152,64
30-6051.004 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές Εισφορές) 1564,32 521,44 521,44
30-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 3850 0 0
30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2700 0 0
30-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 2700 0 0
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6150 0 0
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4920 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4920 0 0
30-6117.001 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4920 0 0
30-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1230 0 0
30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1230 0 0
30-6162.004 Παροχή στοιχ βιοσιμότητα Βελτίωση αρδ Σφηναρίου 1230 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 68857,48 3030,12 3030,12
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 26722,47 2931,72 2931,72
30-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6000 1500 1500
30-6232.001 Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ 6000 1500 1500
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 19290,75 0 0
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 14790,75 0 0
30-6233.006 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Μηθύμνης για πυροπροστασία 0 0 0
30-6233.007 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 0 0 0
30-6236 Λοιπά μισθώματα 1431,72 1431,72 1431,72
30-6236.001 Κατεπείγουσες μισθώσεις καταβρεχτήρων λόγω πυρκαγιάς 29/2/2016 1431,72 1431,72 1431,72
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1200 0 0
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 700 0 0
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 3500 98,4 98,4
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 98,4 98,4
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 0 0
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 37435,01 0 0
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 37435,01 0 0
30-6275.005 Κατεπείγουσα ανάθεση εργασίας κοπής-απομάκρυνσης κλαδιών-δέντρων λόγω θυελλωδών ανέμων στις 23/3/2016 2322,24 0 0
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 9809,25 0 0
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία 12653,52 0 0
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 12650 0 0
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 705 0 0
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 705 0 0
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 0 0
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9500 0 0
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 0 0
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9000 0 0
30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 9000 0 0
30-6462.001 Δημοσίευση διακηρύξεων 9000 0 0
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 28000 3141,66 3141,66
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5000 236,16 236,16
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5000 236,16 236,16
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 5000 236,16 236,16
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 18000 206,5 206,5
30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4000 206,5 206,5
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 14000 0 0
30-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες μηχανήματος  έργου (τύπου γκρέιντερ) 14000 0 0
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 1599 1599
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3000 1599 1599
30-6662.006 Προμήθεια ασφαλτικού 3000 1599 1599
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 1100 1100
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2000 1100 1100
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1568212,19 107968,29 107968,29
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 43399,39 0 0
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 43399,39 0 0
30-7132 Μεταφορικά μέσα 25000 0 0
30-7132.001 Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 25000 0 0
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 18399,39 0 0
30-7135.001 Προμήθεια  παγκακιών  κλπ στην  ΤΚ ΕΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.002 Προμήθεια υλικών δικτύων πυρόσβεσης & ανταλακτικών πυροσβ κουρνών ΔΕ Κισσάμου 6000 0 0
30-7135.004 Προμήθεια υλικών δικτύων πυρόσβεσης & ανταλακτικών πυροσβεστικών κουρνών ΔΕ Μηθύμνης 6000 0 0
30-7135.005 Προμήθεια υλικών δικτύων πυρόσβεσης & ανταλακτικών πυροσβεστικών κουρνών ΔΕ Ιναχωρίου 5365,66 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 1031949,84 107968,29 107968,29
30-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 165310,36 0 0
30-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 165310,36 0 0
30-7312.001 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
30-7312.002 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,96 0 0
30-7312.005 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1949,23 0 0
30-7312.006 Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μπολανιανά ΤΚ Δραπανιά 1342,9 0 0
30-7312.008 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 5,91 0 0
30-7312.009 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 146,25 0 0
30-7312.010 Αποπεράτωση δεξαμενής Δραπανιά 12000 0 0
30-7312.011 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2104,42 0 0
30-7312.012 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακιών 17662,8 0 0
30-7312.013 Υδρευση οικισμών ΤΚ της ΔΕ Ιναχωρίου 51211,18 0 0
30-7312.014 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 72316,29 0 0
30-7312.015 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2138,17 0 0
30-7312.016 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 843,42 0 0
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 504753,59 91960,3 91960,3
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 45702,39 29075,3 29075,3
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9627,09 0 0
30-7322.002 Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω 7000 0 0
30-7322.005 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Κισσάμου 29075,3 29075,3 29075,3
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 351394,06 0 0
30-7323.001 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις - Τεχνικά έργα (ΔΕ Ιναχωρίου) 6772,08 0 0
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30387,87 0 0
30-7323.003 Ασφαλτόστρ & τεχνικά δημ δρόμου σύνδεσης ΝΈΟ με ΠΕΟ & οικισμό Δραπανιά 40000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 874,12 0 0
30-7323.008 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών & κύριων αγροτικών  δρόμων στις ΤΚ Σφακοπηγαδίου, Περβολακίων, Ρόκκας & Φαλελιανών 22384,54 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11348,3 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 373,75 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 38803,31 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 851,81 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 11165,62 0 0
30-7323.034 Ασφαλτοστώσεις -Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας & Δ.Δ. 18963,11 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 4369,17 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 580,38 0 0
30-7323.067 Έργα βελτίωσης δημοτικής και αγροτικής  οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου 64520 0 0
30-7323.068 Έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίας ΔΕ Μηθύμνης 60000 0 0
30-7323.069 Έργα βελτιωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου 40000 0 0
30-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6000 0 0
30-7325.002 Εγκαταστάσεις ηλεκτρ παραλ τελωνείου 6000 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 101657,14 62885 62885
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 12000 0 0
30-7326.007 Κατασκευή 3 γεφυρών ποταμού Πύργου, Πλακουριών και ρυακιού Λαγού 85848,22 62885 62885
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 361885,89 16007,99 16007,99
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27010 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10 0 0
30-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών 7000 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 20000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 263753,94 16007,99 16007,99
30-7333.001 Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 873,34 0 0
30-7333.002 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 11741,64 0 0
30-7333.003 Ασφαλτοστρώσεις  δρόμων Σχεδίου Πόλεως 43000 0 0
30-7333.004 Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 105000 0 0
30-7333.008 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 11849,03 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 861,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7010,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 818,36 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 698,76 0 0
30-7333.036 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στον Κάμπο 6980,25 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 770,57 0 0
30-7333.040 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στην Πολυρρήνια 11985,31 11026,49 11026,49
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 693,21 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11894,47 0 0
30-7333.047 Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015 73,61 0 0
30-7333.050 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου 6993,66 0 0
30-7333.051 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης 6993,66 0 0
30-7333.057 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Τοπολίων 6000 0 0
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3241,51 0 0
30-7333.070 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Έδρας Δήμου 6300 0 0
30-7333.073 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας τκ Λουσακιών 4981,5 4981,5 4981,5
30-7333.075 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καλουδιανών 4997,49 0 0
30-7333.076 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καλεριανών 4997,49 0 0
30-7333.077 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κεφαλίου 4997,49 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 71121,95 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 60000 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 492862,96 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 490062,96 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 141167,99 0 0
30-7412.001 Εκπόνηση δασοτεχνικής μελέτης ανάδειξης φαραγγιού Σηρικαρίου 4500 0 0
30-7412.002 Μελέτες 18896,3 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 32886,19 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 0 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 348894,97 0 0
30-7413.001 Πράξη αναλογισμού στην ιδιοκτησία Αντωνίου Τριποδάκη, στο ΟΤ 11 στην περιοχή Τελωνείο του Σχεδίου Πόλης Κισσάμου 2958,45 0 0
30-7413.012 ΜΠΕ Μελέτης ανάδειξης φαραγγιού Σηρικαρίου 5700 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 41,65 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 123409,02 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 200000 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2800 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2800 0 0
30-7425.003 Εντοπισμός επί τόπου δημοτικών ακινήτων βάσει μεταγεγραμμένων συμβολαίων 2800 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 451992,85 47525,81 8395,81
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 47525,81 47525,81 8395,81
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1399 1399 1399
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1107 1107 1107
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 292 292 292
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 46126,81 46126,81 6996,81
30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 999,94 999,94 999,94
30-8122 Έργα 45126,87 45126,87 5996,87
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 404467,04 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  404467,04 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 404467,04 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 286523,01 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 117944,03 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 42783,85 8356,86 8356,86
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 42748,04 8321,05 8321,05
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21013,04 6337,68 6337,68
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 16442,4 5480,8 5480,8
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16442,4 5480,8 5480,8
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 16442,4 5480,8 5480,8
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2570,64 856,88 856,88
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2570,64 856,88 856,88
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 2055,36 685,12 685,12
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 515,28 171,76 171,76
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2000 0 0
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 0 0
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 1000 0 0
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1000 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7350 850,51 850,51
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6000 0 0
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 6000 0 0
35-6233.001 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων 6000 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 350 0 0
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 0 0
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 0 0
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 1000 850,51 850,51
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 850,51 850,51
35-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 850,51 850,51
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 205 0 0
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 205 0 0
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 14180 1132,86 1132,86
35-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1100 0 0
35-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 500 0 0
35-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 0 0
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 11200 193,22 193,22
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6000 61,57 61,57
35-6641.001 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2000 61,57 61,57
35-6641.002 Προμήθεια καυσίμων λιπαντ κλπ αναλωσ μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 4000 0 0
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5200 131,65 131,65
35-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 2000 131,65 131,65
35-6644.002 Προμήθεια λιπαντικών για εργαλεία χειρός 200 0 0
35-6644.003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 1500 0 0
35-6644.004 Προμήθεια λιπαντικών για εργαλεία χειρός (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 1500 0 0
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1000 939,64 939,64
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1000 939,64 939,64
35-6662.001 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού. 1000 939,64 939,64
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 880 0 0
35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 380 0 0
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 35,81 35,81 35,81
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 35,81 35,81 35,81
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 35,81 35,81 35,81
35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35,81 35,81 35,81
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 22343,69 0 0
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 22343,69 0 0
60-73 ΕΡΓΑ 22343,69 0 0
60-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22343,69 0 0
60-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22343,69 0 0
60-7331.001 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΛΑΤΟΥΣ 22343,69 0 0
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2718276,82 208777,59 143992,41
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2718276,82 208777,59 143992,41
63-73 ΕΡΓΑ 2658448,28 208777,59 143992,41
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 690806,75 67385,52 2600,34
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 690806,75 67385,52 2600,34
63-7312.001 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 328319,6 17386,94 2600,34
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 362487,15 49998,58 0
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1967641,53 141392,07 141392,07
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1967641,53 141392,07 141392,07
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1967641,53 141392,07 141392,07
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 59828,54 0 0
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 59828,54 0 0
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 59828,54 0 0
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 836933,42 77486,3 77486,3
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 836933,42 77486,3 77486,3
64-73 ΕΡΓΑ 836933,42 77486,3 77486,3
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21025,09 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 21025,09 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 21025,09 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 815908,33 77486,3 77486,3
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 815908,33 77486,3 77486,3
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 200547,31 77486,3 77486,3
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 376171,24 0 0
64-7333.074 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου 219189,78 0 0
64-7333.075 Εργο αντιμετώπισης  ζημιών & καταστροφών από θεομηνία 20000 0 0
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 670822,72 70173,57 70173,57
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 341795,84 47730,7 47730,7
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 199371,84 26413,3 26413,3
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 64203,12 20854,92 20854,92
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 64203,12 20854,92 20854,92
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 64203,12 20854,92 20854,92
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 85056 0 0
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 85056 0 0
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 85056 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 41312,72 5558,38 5558,38
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 17148,72 5558,38 5558,38
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 17148,72 5558,38 5558,38
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 24164 0 0
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 24164 0 0
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8800 0 0
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 8800 0 0
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 2300 0 0
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 2500 0 0
70-6063.003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) κοινωφελ εργασίας 500 0 0
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 1000 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 2000 0 0
70-6063.006 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) κοινωφελ εργασίας 500 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 95474 20910 20910
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 94274 20910 20910
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 94274 20910 20910
70-6117.002 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου 44274 20910 20910
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου-Διαγωνισμός 2016-17 50000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1200 0 0
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1200 0 0
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 1200 0 0
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 13350 407,4 407,4
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 309 309
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500 0 0
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 350 309 309
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 350 309 309
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 12500 98,4 98,4
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 11000 0 0
70-6262.001 Αποψίλωση των περιπατητικών μονοπατιών Μπάλου 5000 0 0
70-6262.003 Φύτευση δένδρων, φυτών στα πάρκα Μπάλου 1000 0 0
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 5000 0 0
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 98,4 98,4
70-6263.001 Επισκευή-συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος 1000 98,4 98,4
70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600 0 0
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600 0 0
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 0 0
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 600 0 0
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15000 0 0
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15000 0 0
70-6414 Μεταφορές εν γένει 15000 0 0
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 3000 0 0
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 12000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 18000 0 0
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10200 0 0
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10200 0 0
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4000 0 0
70-6641.002 Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών κίνησης μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 6200 0 0
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 300 0 0
70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 300 0 0
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   7500 0 0
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7500 0 0
70-6699.001 Προμήθεια διάφορων αναλωσίμων Μπάλου 2000 0 0
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 5000 0 0
70-6699.003 Προμήθεια ειδών αναψυκτηρίου Μπάλου 500 0 0
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 306584,01 0 0
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 158800 0 0
70-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30000 0 0
70-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 30000 0 0
70-7122.001 Εξαγορά εξοπλισμού γεώτρησης &  δικαιώματος νερού περιοχής Μπάλου 30000 0 0
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 128800 0 0
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 73800 0 0
70-7131.001 Προμήθεια μηχανήματα έργων 73800 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 55000 0 0
70-7135.001 Προμήθεια εξοπλ βιολ  καθ Μπάλου (τύπου COMBACT) 28000 0 0
70-7135.002 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών αναψυκτηρίου Μπάλου 500 0 0
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 1000 0 0
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 10000 0 0
70-7135.006 Προμήθεια ξύλινων καλαθιών απορριμμάτων Μπάλου 1000 0 0
70-7135.007 Προμήθεια ραφιών, πάγκων κλπ Μπάλου 500 0 0
70-7135.012 Προμήθεια υλικών άρδευσης -ύδρευσης περιοχ  Μπάλου 4000 0 0
70-7135.013 Προμήθεια φωτοβολταϊκών φωτισμού περιοχής Μπάλου 10000 0 0
70-73 ΕΡΓΑ 112000 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 112000 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7332 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 100000 0 0
70-7332.001 Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Μπάλου 100000 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 35784,01 0 0
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 35784,01 0 0
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 26002,01 0 0
70-7412.002 ΜΠΕ Για το έργο Δημοτικός  χώρος Στάθμευσης στο Ακρωτήριο Γραμβούσας 8500 0 0
70-7412.003 ΜΠΕ για την δημιουργία  Καταδυτικού πάρκου στο Ακρωτήριο  Γραμβούσας 17500 0 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 2,01 0 0
70-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 9782 0 0
70-7413.001 Μελέτη περιβαλλοντική Διαχείρισης και στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης Ακρωτηρίου Γραμβούσας Δήμου Κισάμου 9782 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22442,87 22442,87 22442,87
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 22442,87 22442,87 22442,87
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 17886,31 17886,31 17886,31
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17886,31 17886,31 17886,31
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4556,56 4556,56 4556,56
70-8122 Έργα 4556,56 4556,56 4556,56
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63028,05 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 63028,05 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63028,05 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63028,05 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 63028,05 0 0