ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 17-08-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ:    9402

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3537520,1 1905508 1814857
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16220 12540,65 10308,65
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1220 1020 510
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 510
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 510
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 200 0 0
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 200 0 0
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15000 11520,65 9798,65
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2227,4 505,4
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2227,4 505,4
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13500 9293,25 9293,25
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 13500 9293,25 9293,25
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 18000 19198,59 19198,59
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18000 19198,59 19198,59
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 18000 19198,59 19198,59
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 18000 19198,59 19198,59
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1330913 718638,1 635530,3
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 987978 551672,3 551672,3
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 987978 551672,3 551672,3
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 987978 551672,3 551672,3
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 153020 10720 7430
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 8845 7410 6770
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 8845 7410 6770
0322 Τέλος ύδρευσης 137575 0 0
0322.001 Τέλος ύδρευσης 137575 0 0
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 6600 3310 660
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 6600 3310 660
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 109465 6980 6020
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 8330 6660 5700
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 8330 6660 5700
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 101135 320 320
0332.001 Τέλη άρδευσης 100000 0 0
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 1135 320 320
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 80450 149265,8 70408,02
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 60450 149265,8 70408,02
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 60450 149265,8 70408,02
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 20000 0 0
0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού 20000 0 0
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 379810,17 162648,4 162648,4
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 8000 0 0
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 8000 0 0
0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) 8000 0 0
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 11000 4534,66 4534,66
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 6000 642 642
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 6000 642 642
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5000 3892,66 3892,66
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 60810,17 27313,75 27313,75
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 6000 592,5 592,5
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5000 192,5 192,5
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 1000 400 400
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 26721,25 26721,25
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37567,77 18429,5 18429,5
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 8291,75 8291,75
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 300000 130800 130800
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 300000 130800 130800
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 160000 79300 79300
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 140000 51500 51500
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10000 6022,46 711,25
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10000 6022,46 711,25
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 8202,78 2052,7 711,25
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 8202,78 2052,7 711,25
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 1797,22 3969,76 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 1797,22 3969,76 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1701017 983646,6 983646,6
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1701017 983646,6 983646,6
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 931966,6 931966,6
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 931966,6 931966,6
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 103360 51680 51680
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 103360 51680 51680
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 81560 2813 2813
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 81560 2813 2813
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1000 1900 1900
0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1000 1900 1900
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 5500 0 0
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 5500 0 0
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  75060 913 913
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 23760 913 913
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 0 0
0718.005 Εσοδα ενικοίασης ομπρελοκαθισμάτων Φαλασάρνων 51000 0 0
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3682075,3 683614 665520
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 223838,28 49400 49400
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 223838,28 49400 49400
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 33696 0 0
1212.001 Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 33696 0 0
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 49400 49400
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 49400 49400
1215 Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 50742,28 0 0
1216 Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 90000 0 0
1216.001 Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ-055 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 90000 0 0
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3418737,1 552058,2 552058,2
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 511736,15 120728 120728
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 42420 42420
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 42420 42420
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 26200 26200
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 26200 26200
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 132216,15 52107,99 52107,99
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 44891,29 38883,26 38883,26
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 6667,28 6667,28
1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 6772,08 6557,45 6557,45
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2907000,9 431330,2 431330,2
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 583829,06 27829,28 27829,28
1322.002 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 27829,28 27829,28 27829,28
1322.003 Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 376171,24 0 0
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.005 Πρόγραμμα πρόληψης ^ αντιμετώπισης ζημιών ^ καταστροφών από θεομηνίες 20000 0 0
1322.013 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 100000 0 0
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 5360,35 0 0
1325.002 Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 5360,35 0 0
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1843121,5 403500,9 403500,9
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1146167,4 8382,55 8382,55
1328.003 Αντικατάσταση  Τμημάτων  αγωγών  αρδευτικού  δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 182197,07 176184,7 176184,7
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 23296,99 7025,54 7025,54
1328.007 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' 220971,82 108956,3 108956,3
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 255488,17 102951,8 102951,8
1328.009 Αποκατάσταση γεώτρησης Λειβαδιών ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου ΔΕ Ιναχωρίου 15000 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 474690,05 0 0
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 274786,02 0 0
1329.009 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 60487,81 0 0
1329.010 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 139416,22 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 27500 39256,64 32756,64
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 27500 39256,64 32756,64
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 18000 26692,53 26692,53
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
18000 26692,53 26692,53
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 4083,5 4083,5
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 4083,5 4083,5
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1500 6786,97 286,97
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 1500 6786,97 286,97
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 5000 1693,64 1693,64
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 1000 1693,64 1693,64
1519.002 Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) 500 0 0
1519.003 Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) 3500 0 0
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12000 42899,19 31305,21
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 2000 0 0
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  2000 0 0
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 2000 0 0
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10000 42899,19 31305,21
1694 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους 8000 35733,79 24139,81
1694.001 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 8000 35733,79 24139,81
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2000 7165,4 7165,4
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1500 7165,4 7165,4
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 500 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 787030,65 757051,1 483157,8
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 783530,65 742870,3 473986,1
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 783530,65 742870,3 473986,1
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 329326 234679,3 234679,3
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 329326 234679,3 234679,3
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 173570 257348,6 137951,5
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 173570 257348,6 137951,5
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 249960 186994,4 51607,87
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 249960 186994,4 51607,87
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0 33504,13 19403,53
2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0 33504,13 19403,53
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1500 1815,51 1815,51
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 1500 1815,51 1815,51
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 1946,39 1946,39
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 1946,39 1946,39
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 27174,65 26582,02 26582,02
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 500 0 0
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 19275 19077,88 19077,88
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 7399,65 7504,14 7504,14
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3500 14180,79 9171,78
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3500 14180,79 9171,78
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 3500 14180,79 9171,78
2211.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 0 8217,46 8217,46
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2000 462 462
2211.006 Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ) 1500 5501,33 492,32
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2444479,4 2435851 277939,2
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2444479,4 2435851 277939,2
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2393503,3 2385195 277416,8
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 852522,88 848273,2 101549,5
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 852522,88 848273,2 101549,5
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 813440,74 810398,4 119244,5
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 813440,74 810398,4 119244,5
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 53531,79 53087,19 13590,8
3214.001 Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης 28457,55 28457,55 3871,74
3214.002 Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης 25074,24 24629,64 9719,06
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 521546,78 521546,8 8378,03
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 365954,07 365954,1 5194,97
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 155592,71 155592,7 3183,06
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 94101,12 93529,14 11149,32
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 94101,12 93529,14 11149,32
3219 Λοιπά έσοδα 58360,01 58360,01 23504,65
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 4214,83 4214,83 33,03
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 32271,88 32271,88 23471,62
3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 9985,8 9985,8 0
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 50976,11 50656,11 522,42
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 50976,11 50656,11 522,42
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 50976,11 50656,11 522,42
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1179288,9 951014,8 823922
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1146234,1 950374,7 823281,9
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 113106,35 34402,77 34402,77
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 113106,35 34402,77 34402,77
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 101966,38 29587,08 29587,08
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 11139,97 4815,69 4815,69
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  424316,54 658266,7 531173,9
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 61658,58 29857,24 29857,24
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 61658,58 29857,24 29857,24
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 85000 26745,83 26745,83
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 78000 25013,87 25013,87
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 5000 1443,26 1443,26
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 2000 288,7 288,7
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 83000 25002,97 25002,97
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 23242,47 23242,47
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 3000 1760,5 1760,5
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 194657,96 576660,7 449567,9
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 600 856,93 856,93
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.006 ΦΠΑ Έργου Βιολογικού Καθαρισμού Κισάμου 0 381337,9 381337,9
4124.007 ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΜΠΕΛ/ΤΩΝ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ (Είσπραξη) 30000 0 0
4124.008 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτεα Υπόλοιπα) 103757,96 103324,4 19668,92
4124.009 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α΄ Βεβαίωσης) 60000 91141,42 47704,12
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 576860,68 245924,3 245924,3
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 576860,68 245924,3 245924,3
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 128474,21 56180,16 56180,16
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 25297,59 25297,59
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 189245,37 98380,03 98380,03
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 0 4,9 4,9
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 22708,16 12978,14 12978,14
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 25243,59 11431,82 11431,82
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 4454,88 1874,57 1874,57
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4801,2 2040,31 2040,31
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 8477,22 4422,44 4422,44
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 25289,17 11540,26 11540,26
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 7365,92 3563,06 3563,06
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 939,9 842,31 842,31
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3000 85,1 85,1
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 566,39 566,39
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 3398,17 3398,17
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 64,16 64,16
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 249,19 249,19
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 700 48,98 48,98
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 85,1 85,1
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 8856,74 3319,55 3319,55
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 236,32 236,32
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 32000 9266,32 9266,32
4131.030 Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 49,46 49,46
4131.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 31950,48 11780,87 11780,87
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 30856,34 11300,87 11300,87
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 29762,2 11300,87 11300,87
4141.002 ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1094,14 480 480
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 1094,14 480 480
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 33054,87 640,16 640,16
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  33054,87 640,16 640,16
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3054,87 640,16 640,16
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 3054,87 640,16 640,16
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2163146,5 2163147 2163147
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2163146,5 2163147 2163147
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1346805,7 1346806 1346806
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 67749,83 67749,83 67749,83
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 33805,26 33805,26 33805,26
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 2937,76 2937,76 2937,76
5111.004 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 10000 10000 10000
5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 21006,81 21006,81 21006,81
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 85709,92 85709,92 85709,92
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 85709,92 85709,92 85709,92
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 595443,34 595443,3 595443,3
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 372234,83 372234,8 372234,8
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 34843,15 34843,15 34843,15
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 99972,62 99972,62 99972,62
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 72392,73 72392,73 72392,73
5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 16000,01 16000,01 16000,01
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 597902,63 597902,6 597902,6
5119.001 Χρημ Υπόλ προερχόμενο από τακτικά έσοδα (εκτός ανταποδοτικών) 597902,63 597902,6 597902,6
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 816340,79 816340,8 816340,8
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 72127,02 72127,02 72127,02
5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 13667,35 13667,35 13667,35
5121.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 23818,68 23818,68 23818,68
5121.007 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Επιστροφή ΦΠΑ έργου Βιολογικού 32987,79 32987,79 32987,79
5121.013 ΧΡ ΥΠ  Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ (Δωρεά  Κέντρου Υγείας) 1653,2 1653,2 1653,2
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 283241,18 283241,2 283241,2
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 37234,53 37234,53 37234,53
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 225936,23 225936,2 225936,2
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 20070,42 20070,42 20070,42
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 337114,95 337115 337115
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 43851,9 43851,9 43851,9
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 13704,61 13704,61 13704,61
5123.005 ΧΡ. ΥΠ.(Επιχ Υπ.Αγρ.Αν. έργου ΤΟΕΒ)  για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΑΠΕ 143306,4 143306,4 143306,4
5123.006 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 3001,81 3001,81 3001,81
5123.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ 3685,07 3685,07 3685,07
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 4561,76 4561,76
5123.010 ΧΡ. ΥΠ. (Επιχ Υπ.Αγρ. Αν. έργου Σφηναρίου)  για κάλυψη έργων  πρώην χρημ/σης  ΣΑΤΑ 112817,03 112817 112817
5123.011 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Λειτ Πυρ) 30,69 30,69 30,69
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 25251,6 25251,6 25251,6
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 25251,6 25251,6 25251,6
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 98606,04 98606,04 98606,04
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 67234,66 67234,66 67234,66
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 29021,64 29021,64 29021,64
5129.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ 2349,74 2349,74 2349,74

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2727435,2 951658 942927,9
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1219909,6 436689,7 428110,7
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 54687,18 38384,84 38384,84
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 27500 16044 16044
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27500 16044 16044
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27500 16044 16044
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24687,18 21507,84 21507,84
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7200 4020,66 4020,66
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1200 630,56 630,56
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6000 3390,1 3390,1
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  17487,18 17487,18 17487,18
00-6056.002 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 17487,18 17487,18 17487,18
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2500 833 833
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2000 833 833
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 2000 833 833
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 285635,62 64496,29 58784,29
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 87816,2 35318,59 29606,59
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 17000 13533,36 13533,36
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 17000 13533,36 13533,36
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 476,16 476,16
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 476,16 476,16
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 68816,2 21309,07 15597,07
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 9500 4057,07 4057,07
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2500 1000 1000
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 1500 0 0
00-6117.005 Υλοποίηση προγράμματος εκκμάθισης κολύμβησης εις μνήμη Θεοδώρου Εμμ Σταθάκη 4000 628 0
00-6117.009 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2014 10585,4 10540 10540
00-6117.010 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2015 8065,4 0 0
00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8065,4 0 0
00-6117.014 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2017 8100 0 0
00-6117.015 Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης & υποβολής φακέλου στα προγράμματα Ύδρευσης & Άρδευσης ΕΣΠΑ 2014-20120 και ΠΑΑ 2014-2020 12000 5084 0
00-6117.016 Υπηρεσία εφαρμογής της 122/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 4500 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 191780 28650,78 28650,78
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 68480 26730 26730
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 31000 15390 15390
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 31000 10260 10260
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6480 1080 1080
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  5400 1920,78 1920,78
00-6126.002 ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου) 2000 1285,56 1285,56
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 850 399,96 399,96
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1150 235,26 235,26
00-6126.006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 1200 0 0
00-6126.007 Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση 200 0 0
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 826,92 526,92 526,92
00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 526,92 526,92 526,92
00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 526,92 526,92 526,92
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 300 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 300 0 0
00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4612,5 0 0
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4612,5 0 0
00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 47535,68 24860,28 24493,27
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 47535,68 24860,28 24493,27
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 23000 13609,45 13609,45
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 12013,45 12013,45
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 597 597
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 1000 999 999
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 6257,23 6257,23
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 6257,23 6257,23
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5000 3152,8 2785,79
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 3535,68 1840,8 1840,8
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 2400 1529,3 1529,3
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 311,5 311,5
00-6224.003 Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων 535,68 0 0
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 31000 27074,88 27074,88
00-631 ΦΟΡΟΙ   30500 27074,88 27074,88
00-6311 Φόροι τόκων 6000 2879,83 2879,83
00-6312 Λοιποί φόροι 24500 24195,05 24195,05
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 24500 24195,05 24195,05
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 500 0 0
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 500 0 0
00-6331.002 Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων 500 0 0
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 28428,38 11559,9 11559,9
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 375,68 375,68
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 375,68 375,68
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 375,68 375,68
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4000 0 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4000 0 0
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4000 0 0
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 3300 2170 2170
00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 450 0 0
00-6442.001 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 450 0 0
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2850 2170 2170
00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2850 2170 2170
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6400 1200 1200
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6453 Λοιπές συνδρομές 2700 1200 1200
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 1200 1200 1200
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6000 4576,22 4576,22
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6000 4576,22 4576,22
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6000 4576,22 4576,22
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 7728,38 3238 3238
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3450 3238 3238
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4278,38 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4278,38 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 81831 47932,39 47932,39
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 81831 47932,39 47932,39
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 39530 23576,8 23576,8
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 12126 6138,26 6138,26
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 27404 17438,54 17438,54
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5400 2196,44 2196,44
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5000 2196,44 2196,44
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6525.003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 36901 22159,15 22159,15
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 27921 17767,33 17767,33
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8980 4391,82 4391,82
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 682291,73 217465,3 214965,3
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 144360,01 67641,25 67641,25
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 144360,01 67641,25 67641,25
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 119360,01 67641,25 67641,25
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 25000 0 0
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 39635,42 4424 4424
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 0 0
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 0 0
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4278,38 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4278,38 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21391,9 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21391,9 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 10025,14 4424 4424
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1000 0 0
00-6726.003 Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπράξεων από ΤΑΠ 9025,14 4424 4424
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 498296,3 145400 142900
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 4900 4900
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 4900 4900
00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 2500 0
00-6736.010 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 2500 0
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 437796,3 88000 88000
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 311296,3 0 0
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 14000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 2500 0 0
00-6737.006 Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ για την υποβολή και την εκτέλεση του έργου "Εργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάμου και οικισμών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου - Β ΦΑΣΗ" 110000 88000 88000
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 50000 50000 50000
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 8500 4915,91 4915,91
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 8500 4915,91 4915,91
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 2896,43 2896,43
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 2896,43 2896,43
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3500 2019,48 2019,48
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 639,48 639,48
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 2500 1380 1380
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1507525,6 514968,3 514817,2
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 152253,29 152253,3 152253,3
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 152253,29 152253,3 152253,3
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 120066,8 120066,8 120066,8
00-8112.001 Εξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων ΔΣ 2466,8 2466,8 2466,8
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 117600 117600 117600
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5859,34 5859,34 5859,34
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5859,34 5859,34 5859,34
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 10000 10000 10000
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 10000 10000 10000
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 16327,15 16327,15 16327,15
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 2659,8 2659,8 2659,8
00-8117.006 Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2016 13667,35 13667,35 13667,35
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1178234,1 362715 362563,9
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 113106,35 34402,77 34402,77
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 113106,35 34402,77 34402,77
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 101966,38 29587,08 29587,08
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 11139,97 4815,69 4815,69
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 424316,54 75772,98 75772,98
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 61658,58 29857,24 29857,24
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 61658,58 29857,24 29857,24
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 85000 26745,83 26745,83
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
78000 25013,87 25013,87
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 5000 1443,26 1443,26
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 2000 288,7 288,7
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 83000 19039,11 19039,11
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 19039,11 19039,11
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 3000 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 194657,96 130,8 130,8
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 600 130,8 130,8
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 163757,96 0 0
00-8224.007 ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛ/ΤΩΝ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ 30000 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 576860,68 240474,8 240474,8
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 576860,68 240474,8 240474,8
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 128474,21 56180,16 56180,16
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 25297,59 25297,59
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 189245,37 98380,03 98380,03
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 22708,16 12978,14 12978,14
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 25243,59 11441,62 11441,62
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 4454,88 1874,57 1874,57
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4801,2 2040,31 2040,31
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 8477,22 4422,44 4422,44
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 25289,17 11540,26 11540,26
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 7365,92 3563,06 3563,06
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 939,9 842,31 842,31
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3000 85,1 85,1
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 505,97 505,97
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 3035,68 3035,68
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 64,16 64,16
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 249,19 249,19
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 700 48,98 48,98
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 85,1 85,1
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 8856,74 3319,55 3319,55
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 191,71 191,71
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 32000 4306,61 4306,61
00-8231.030 Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 22,28 22,28
00-8231.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 31950,48 11780,87 11780,87
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 30856,34 11300,87 11300,87
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 29762,2 11300,87 11300,87
00-8241.002 ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1094,14 480 480
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 1094,14 480 480
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2000 283,54 132,44
00-8261 Λοιπές επιστροφές 2000 283,54 132,44
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 2000 283,54 132,44
00-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 9038,27 0 0
00-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9038,27 0 0
00-8313 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων 243,9 0 0
00-8313.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 243,9 0 0
00-8315 Διάφορα Έξοδα 447,36 0 0
00-8315.001 Διάφορα έξοδα 447,36 0 0
00-8317 Λοιπά Έξοδα 8347,01 0 0
00-8317.001 Λοιπά έξοδα 8347,01 0 0
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 168000 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  168000 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 168000 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 168000 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 902206,07 404849 403418,3
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 823462,59 393170,8 393170,8
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 565502,02 251364,1 251364,1
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 399083,57 188381,6 188381,6
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 396553,57 188381,6 188381,6
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 396553,57 188381,6 188381,6
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2530 0 0
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2530 0 0
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 50474,42 23440,64 23440,64
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 49319,42 23440,64 23440,64
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 49319,42 23440,64 23440,64
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1155 0 0
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1155 0 0
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 16435,2 1112,8 1112,8
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16435,2 1112,8 1112,8
10-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 16435,2 1112,8 1112,8
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 99508,83 38429,01 38429,01
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 80542,36 32105,09 32105,09
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 39269,98 20462,79 20462,79
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 12827,38 6115,4 6115,4
10-6051.003 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4414,08 2407,58 2407,58
10-6051.009 Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 1361,84 722,19 722,19
10-6051.010 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 4869,08 2397,13 2397,13
10-6051.011 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 17800 0 0
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12757,27 6029,63 6029,63
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 12757,27 6029,63 6029,63
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6209,2 294,29 294,29
10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ) 6209,2 294,29 294,29
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 46930,12 14340,6 14340,6
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 46930,12 14340,6 14340,6
10-6115 Αμοιβές λογιστών 46930,12 14340,6 14340,6
10-6115.005 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2014 & κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014 1940,67 1940,6 1940,6
10-6115.006 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2015 7789,45 4960 4960
10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 12400 7440 7440
10-6115.010 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2017 24800 0 0
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 174410,45 119877,7 119877,7
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 269,16 269,16
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 269,16 269,16
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 77000 50840,89 50840,89
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 417,78 417,78
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4000 1054 1054
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 4000 1054 1054
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1000 0 0
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1000 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 71000 49369,11 49369,11
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 68000 49369,11 49369,11
10-6266.003 Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου 3000 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 97110,45 68767,66 68767,66
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 77010,45 48668,5 48668,5
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 77010,45 48668,5 48668,5
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 20100 20099,16 20099,16
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 20100 20099,16 20099,16
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 320 0 0
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 320 0 0
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 70 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5500 1755,84 1755,84
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 0 0
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4500 1755,84 1755,84
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3000 1755,84 1755,84
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 3000 1755,84 1755,84
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30800 5832,53 5832,53
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 12000 3351,04 3351,04
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6000 1237,53 1237,53
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Κισσάμου 5000 1237,53 1237,53
10-6612.003 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Ιναχωρίου 1000 0 0
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6000 2113,51 2113,51
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 5000 2113,51 2113,51
10-6613.003 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Ιναχωρίου 1000 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4100 555,54 555,54
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4000 555,54 555,54
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4000 555,54 555,54
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7600 1760,03 1760,03
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3880 706,54 706,54
10-6641.000 Προμήθεια καυσίμων & λιπανικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 660 629,38 629,38
10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπανικών για κίνηση μεταφ μεσων ΔΕ Κισσάμου 3220 77,16 77,16
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3720 1053,49 1053,49
10-6643.000 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κισσάμου 1500 0 0
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1400 1053,49 1053,49
10-6643.003 Προμήθεια καυσ για θέρμανση ΔΕ Ιναχωρίου 820 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3500 0 0
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3500 0 0
10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Κισσάμου 2500 0 0
10-6654.003 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Ιναχωρίου 1000 0 0
10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1500 0 0
10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1500 0 0
10-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης Δημαρχείου & λοιπών κτηρίων 1500 0 0
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 165,92 165,92
10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1000 0 0
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1000 165,92 165,92
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 500 165,92 165,92
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 100 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 76124,48 9113,9 9113,9
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73324,48 9113,9 9113,9
10-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40824,48 0 0
10-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 40824,48 0 0
10-7122.001 Αγορά ακινήτου  ιδιοκτησίας Λυγιδάκη 40824,48 0 0
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 32500 9113,9 9113,9
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3700 3694,6 3694,6
10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 3700 3694,6 3694,6
10-7133 Έπιπλα σκέυη 5000 1495,69 1495,69
10-7133.001 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου 5000 1495,69 1495,69
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  14500 3923,61 3923,61
10-7134.001 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ & συναφή) 7500 3923,61 3923,61
10-7134.002 Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικό) 7000 0 0
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 9300 0 0
10-7135.004 Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για τiς υπηρεσίες του Δήμου 9300 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2800 0 0
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2800 0 0
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 2800 0 0
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 2500 0 0
10-7421.003 Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης 300 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2619 2564,37 1133,59
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2323,99 2323,99 1133,59
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2323,99 2323,99 1133,59
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1052,99 1052,99 1052,99
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1190,4 1190,4 0
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 80,6 80,6 80,6
10-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 295,01 240,38 0
10-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 295,01 240,38 0
10-8311 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 295,01 240,38 0
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 464725,5 119397,5 108107
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 327078,16 104872,7 93582,19
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 232147,16 85480,97 85480,97
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 118073,6 50998,15 50998,15
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 109826,77 50998,15 50998,15
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 109826,77 50998,15 50998,15
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 8246,83 0 0
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 3685,07 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 71364 22190,42 22190,42
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 71364 22190,42 22190,42
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 71364 22190,42 22190,42
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 41159,56 12044,83 12044,83
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20662,53 6516,79 6516,79
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2640 1480,29 1480,29
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 6113,32 1691,76 1691,76
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 4348,61 1256,5 1256,5
15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθμών 3860,6 2088,24 2088,24
15-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 3700 0 0
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20497,03 5528,04 5528,04
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 20497,03 5528,04 5528,04
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1550 247,57 247,57
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1550 247,57 247,57
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 1350 247,57 247,57
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 200 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 34600 10709,88 0
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 34600 10709,88 0
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 34600 10709,88 0
15-6117.003 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 24600 7376,76 0
15-6117.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 10000 3333,12 0
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6000 235,6 235,6
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 4200 0 0
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1300 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 300 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2000 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 500 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1800 235,6 235,6
15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 0
15-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 1300 235,6 235,6
15-6279.001 Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6279.002 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου 1000 235,6 235,6
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 29500 685,62 105
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 105 105
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 105 105
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 105 105
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1000 0 0
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1000 0 0
15-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 13500 0 0
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 12000 0 0
15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10500 0 0
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 1500 0 0
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 14000 580,62 0
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 14000 580,62 0
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 10000 580,62 0
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 2000 0 0
15-6481.004 Προμήθεια φρούτων & λαχανικών Βρεφ Σταθμών 2000 0 0
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 24831 7760,62 7760,62
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3620 620 620
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3000 0 0
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 3000 0 0
15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 620 620 620
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3800 1793,04 1793,04
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3500 1793,04 1793,04
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 12400 3837,41 3837,41
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12400 3837,41 3837,41
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 4000 3837,41 3837,41
15-6643.005 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Βρεφ Σταθμ ΔΕ Κισσάμου 8400 0 0
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2000 610,08 610,08
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 0 0
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1000 610,08 610,08
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 1000 610,08 610,08
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 300 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 300 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   2711 900,09 900,09
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 499,72 499,72
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 499,72 499,72
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2211 400,37 400,37
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 0 0
15-6699.003 Προμήθεια αναλωσίμων Κέντρου Υγείας Κισσάμου 1211 400,37 400,37
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 124648,93 1526,43 1526,43
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9790,81 1526,43 1526,43
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9790,81 1526,43 1526,43
15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1790,81 959,8 959,8
15-7131.001 Προμήθεια παγίων Κέντρου Υγείας  Κισσάμου 1790,81 959,8 959,8
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 8000 566,63 566,63
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 1500 0 0
15-7135.005 Προμήθεια πυροσβεστήρων Γηπέδου 500 0 0
15-7135.006 Προμήθεια καουτσούκ για τον χλοοτάπητα του γηπέδου Κισσάμου 5000 0 0
15-7135.009 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1000 566,63 566,63
15-73 ΕΡΓΑ 114858,12 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 114858,12 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 114858,12 0 0
15-7326.001 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Πλατάνου (Β΄ Φάση) 12000 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100972,74 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 1885,38 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12998,41 12998,41 12998,41
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 12998,41 12998,41 12998,41
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1355,21 1355,21 1355,21
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 165,28 165,28 165,28
15-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 999,93 999,93 999,93
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 190 190 190
15-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 11643,2 11643,2 11643,2
15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1463,2 1463,2 1463,2
15-8122 Έργα 10180 10180 10180
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1017495,1 538753,8 527432,2
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 986748,27 522457,5 513138,5
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 429524,86 178671,4 171775,1
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 172875,3 90557,55 90557,55
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 170683,38 90557,55 90557,55
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 170683,38 90557,55 90557,55
20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2191,92 0 0
20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2191,92 0 0
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15598,8 7098 7098
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14374,8 7098 7098
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 14374,8 7098 7098
20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1224 0 0
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 142684,4 46515,33 41169,81
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 138600 46515,33 41169,81
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 138600 46515,33 41169,81
20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4084,4 0 0
20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4084,4 0 0
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 86166,36 31999,51 30448,73
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 34925,55 15160,06 15160,06
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 21598,1 11319,79 11319,79
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 7327,45 3840,27 3840,27
20-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 6000 0 0
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3983,23 2002,33 2002,33
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 3983,23 2002,33 2002,33
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 40887 13424,3 11873,52
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 40887 13424,3 11873,52
20-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  6370,58 1412,82 1412,82
20-6056.001 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 6370,58 1412,82 1412,82
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12200 2500,98 2500,98
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 12200 2500,98 2500,98
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 7200 2500,98 2500,98
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 5000 0 0
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26346,08 15297,86 15297,86
20-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 26346,08 15297,86 15297,86
20-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 26346,08 15297,86 15297,86
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 402008,33 278676,1 276253,3
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 202839,03 129945,7 129945,7
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 202839,03 129945,7 129945,7
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 202839,03 129945,7 129945,7
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 9578 4513,6 4513,6
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1728 0 0
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 1728 0 0
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 7850 4513,6 4513,6
20-6233.003 Μίσθωση απορριμματοφόρου 7850 4513,6 4513,6
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2000 1024 1024
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2000 1024 1024
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2000 1024 1024
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 94100 51401,86 48979,12
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 74400 35450,1 35450,1
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 24800 11829,6 11829,6
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 24800 11829,6 11829,6
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 24800 11790,9 11790,9
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 12900 11987,36 9564,62
20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων 12900 11987,36 9564,62
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6800 3964,4 3964,4
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 6800 3964,4 3964,4
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 93491,3 91790,88 91790,88
20-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1700 0 0
20-6275.004 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 1700 0 0
20-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 91791,3 91790,88 91790,88
20-6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) 80162,78 80162,78 80162,78
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 11628,12 11628,1 11628,1
20-6277.003 Δαπάνες τελικής διάθεσης στερεών οικιακών αποβλήτων μέσω δημοσίων συμβάσεων 0,4 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 900 125 125
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 900 125 125
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 400 0 0
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 125 125
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 125 125
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1000 0 0
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1000 0 0
20-6414 Μεταφορές εν γένει 1000 0 0
20-6414.002 Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης 1000 0 0
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 126969 49687,22 49687,22
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2000 1967,88 1967,88
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2000 1967,88 1967,88
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2000 1967,88 1967,88
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 83969 30321,01 30321,01
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 83969 30321,01 30321,01
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 13200 13139,26 13139,26
20-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 401 400,92 400,92
20-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 19000 16780,83 16780,83
20-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 20000 0 0
20-6641.005 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 31368 0 0
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 24800 2711,63 2711,63
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 24800 2711,63 2711,63
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 9800 0 0
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 8000 2711,63 2711,63
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 7000 0 0
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15700 14686,7 14686,7
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 13500 12580,8 12580,8
20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά κλπ) 13500 12580,8 12580,8
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2200 2105,9 2105,9
20-6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ) 2200 2105,9 2105,9
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
20-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16000 1549,44 1549,44
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6000 0 0
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6000 0 0
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 6000 0 0
20-7135.003 Προμήθεια ιστών φωτισμού 6000 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 10000 1549,44 1549,44
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10000 1549,44 1549,44
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10000 1549,44 1549,44
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 10000 1549,44 1549,44
20-7325.003 Εγκαταστάσεις ηλεκτρ παραλ τελωνείου 0 0 0
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14746,83 14746,83 12744,23
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 14746,83 14746,83 12744,23
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 14746,83 14746,83 12744,23
20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2251,85 2251,85 2251,85
20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2580,14 2580,14 2580,14
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9914,84 9914,84 7912,24
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3016388,9 552749,1 513282,6
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1261504,7 484867,3 462457
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 206007,65 91634,19 91128,48
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 90673,9 49400,75 49400,75
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 88673,9 49400,75 49400,75
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 88673,9 49400,75 49400,75
25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2000 0 0
25-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 2000 0 0
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 30747,12 15555,02 15555,02
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29747,12 15555,02 15555,02
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 29747,12 15555,02 15555,02
25-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1000 0 0
25-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1000 0 0
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 34470 10543,82 10143,92
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 34470 10543,82 10143,92
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 34470 10543,82 10143,92
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 43366,63 14561,92 14456,11
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 17927,82 7914,48 7914,48
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 11584,32 6175,12 6175,12
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 3243,5 1739,36 1739,36
25-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 3100 0 0
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8226,64 3898,11 3898,11
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 8226,64 3898,11 3898,11
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8982,08 2749,33 2643,52
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 8982,08 2749,33 2643,52
25-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  8230,09 0 0
25-6056.001 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 8230,09 0 0
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6750 1572,68 1572,68
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6750 1572,68 1572,68
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 4750 1572,68 1572,68
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 0 0
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 40363,67 21717,5 17703
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 40363,67 21717,5 17703
25-6112 Αμοιβές τεχνικών 4147,92 4145,46 4145,46
25-6112.002 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Κισάμου 2073,96 2072,73 2072,73
25-6112.003 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 2073,96 2072,73 2072,73
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 36215,75 17572,04 13557,54
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 12958 8029 4014,5
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 23257,75 9543,04 9543,04
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 954451,34 344254,9 344254,9
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 897311,34 340542,9 340542,9
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 894311,34 340542,9 340542,9
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 894311,34 340542,9 340542,9
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 3000 0 0
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 3000 0 0
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 35000 0 0
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 35000 0 0
25-6233.004 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κισάμου 15000 0 0
25-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Μηθύμνης 15000 0 0
25-6233.006 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 5000 0 0
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2600 1814,74 1814,74
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 700 287,67 287,67
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1527,07 1527,07
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1527,07 1527,07
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 1900 1897,2 1897,2
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 998,2 998,2
25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 998,2 998,2
25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900 899 899
25-6264.003 Συντήρηση μηχανημάτων (εκσκαφέων κλπ) 900 899 899
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 17640 0 0
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 4000 0 0
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 4000 0 0
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 13640 0 0
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 13640 0 0
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1950 444 444
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1950 444 444
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1150 0 0
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 800 444 444
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 58732 26816,75 8926,67
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1500 1074,38 1074,38
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1500 1074,38 1074,38
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1000 580,32 580,32
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 500 494,06 494,06
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 18292 7332,29 7332,29
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 17760 7077,31 7077,31
25-6641.000 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ 3900 3897,4 3897,4
25-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 8192 274,53 274,53
25-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 3000 2905,38 2905,38
25-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 2668 0 0
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 532 254,98 254,98
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 100 95,05 95,05
25-6642.002 Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 160 159,93 159,93
25-6642.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση αντλι ΔΕ Κισσάμου 272 0 0
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 37940 17890,08 0
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 37940 17890,08 0
25-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Κισσάμου 3764,64 3764,64 0
25-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 0 0 0
25-6662.004 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 4129,2 4129,2 0
25-6662.006 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κισσάμου 10125,8 0 0
25-6662.007 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 13140 9996,24 0
25-6662.008 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ιναχωρίου 6780,36 0 0
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 800 520 520
25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 330 330
25-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά,μπαταρίες κ.λ.π.) 500 330 330
25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 300 190 190
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 200 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 357586,57 44063,08 27006,88
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20260 20256,2 3200
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20260 20256,2 3200
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 20260 20256,2 3200
25-7131.002 Προμήθεια αντλιών ύδρευσης ΔΕ Κισάμου 10060 10056,4 0
25-7131.010 Προμήθεια αντλιών ύδρευσης ΔΕ Μηθυμνης 7000 6999,8 0
25-7131.014 Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου στάθμης αντλιοστασίου Κουκουναράς 3200 3200 3200
25-73 ΕΡΓΑ 318106,57 23806,88 23806,88
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 259288,13 23806,88 23806,88
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 259288,13 23806,88 23806,88
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 14311,47 12819,74 12819,74
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 50000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 10067,78 0 0
25-7312.007 Αντικ κεντρ αγωγού ύδρευσης Κισσάμου 12000 0 0
25-7312.008 Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακιών 30000 0 0
25-7312.009 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Γραμβούσας-Πλατάνου 40000 0 0
25-7312.010 Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βάθης 5000 0 0
25-7312.011 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,44 0 0
25-7312.012 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1948,56 0 0
25-7312.013 Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μπολανιανά ΤΚ Δραπανιά 1399,34 1399,34 1399,34
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1743,51 0 0
25-7312.015 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 7,32 0 0
25-7312.016 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 147,44 0 0
25-7312.017 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2121,53 0 0
25-7312.018 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακιών 11041,85 9587,8 9587,8
25-7312.020 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 72904,23 0 0
25-7312.021 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2155,55 0 0
25-7312.022 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 850,28 0 0
25-7312.023 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 58818,44 0 0
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 58818,44 0 0
25-7336.004 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Καλαθενών 5000 0 0
25-7336.005 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πλατάνου 5000 0 0
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3852,38 0 0
25-7336.007 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Γραμβούσας 5000 0 0
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3151,06 0 0
25-7336.009 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Σφακοπηγαδίου 5000 0 0
25-7336.010 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Μαλαθύρου 5000 0 0
25-7336.011 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Βουλγάρω 5000 0 0
25-7336.012 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Σασάλου 5000 0 0
25-7336.013 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Φαλελιανών 5000 0 0
25-7336.015 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Λουσακιών 5000 0 0
25-7336.016 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Κουκουναράς 6815 0 0
25-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 19220 0 0
25-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 19220 0 0
25-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 19220 0 0
25-7412.006 Μελέτη για Εργα Β φάση Βελτίωση- ενίσχυση άρδ Σφηναρίου  αξιοποίηση χειμερίων απορροών 19220 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1397297,7 23818,68 23818,68
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 23818,68 23818,68 23818,68
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 23818,68 23818,68 23818,68
25-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1276,84 1276,84 1276,84
25-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 21138,16 21138,16 21138,16
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1403,68 1403,68 1403,68
25-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 2279 0 0
25-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2279 0 0
25-8315 Διάφορα Έξοδα 2279 0 0
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1371200 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1371200 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1371200 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1371200 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2349335,7 221986,4 175740,9
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 234481,68 62618,05 62307,06
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 139100,99 51839,34 51839,34
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 110105,49 43042,27 43042,27
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 110105,49 43042,27 43042,27
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 110105,49 43042,27 43042,27
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 27895,5 8753,96 8753,96
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 27895,5 8753,96 8753,96
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 5710,58 3053,96 3053,96
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1598,92 855,09 855,09
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 16165,25 3932,39 3932,39
30-6051.004 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές Εισφορές) 1720,75 912,52 912,52
30-6051.010 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 2700 0 0
30-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1100 43,11 43,11
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1100 43,11 43,11
30-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 1100 43,11 43,11
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9920 0 0
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9920 0 0
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 4960 0 0
30-6112.002 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4960 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4960 0 0
30-6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) 4960 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61680,69 3566,93 3566,93
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12900 2750 2750
30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 5650 0 0
30-6231.001 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ Δημαρχείου 3250 0 0
30-6231.002 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ κέντρου Πόλης 2400 0 0
30-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2750 2750 2750
30-6232.001 Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ 2750 2750 2750
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 4500 0 0
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 650 318,45 318,45
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 318,45 318,45
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 0 0
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 3996 498,48 498,48
30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 496 0 0
30-6262.006 Κατεπείγουσα ανάθεση για αντιμετώπιση πτώσης βράχων 496 0 0
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 498,48 498,48
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 44134,69 0 0
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 44134,69 0 0
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 15134,69 0 0
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία 15000 0 0
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 14000 0 0
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 900 282 282
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 900 282 282
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 282 282
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4500 2716,59 2405,6
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 0 0
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4000 2716,59 2405,6
30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 4000 2716,59 2405,6
30-6462.001 Δημοσίευση διακηρύξεων 4000 2716,59 2405,6
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 18380 4213,19 4213,19
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2000 0 0
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000 0 0
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 2000 0 0
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3880 1289,75 1289,75
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3880 1289,75 1289,75
30-6644.001 Προμ καυσ & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1360 1289,75 1289,75
30-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μηχάνημα έργου ΔΕ Κισσάμου 2520 0 0
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 9000 1403,44 1403,44
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5000 0 0
30-6661.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5000 0 0
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4000 1403,44 1403,44
30-6662.003 Προμήθεια έτοιμων κρασπεδόρυθρων 2000 1403,44 1403,44
30-6662.004 Προμήθεια κυβόλιθων 2000 0 0
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3500 1520 1520
30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3000 1520 1520
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1576697,5 114061,8 107257,3
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 29333,73 1754 1754
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 29333,73 1754 1754
30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 400 390 390
30-7131.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός 400 390 390
30-7132 Μεταφορικά μέσα 24800 0 0
30-7132.001 Προμήθεια  φορτηγού αυτοκινήτου 24800 0 0
30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  1600 1364 1364
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2533,73 0 0
30-7135.001 Προμήθεια  παγκακιών  κλπ στην  ΤΚ ΕΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας 1500 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 960765,79 112307,8 105503,3
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 319969,16 6557,45 6557,45
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 157255,04 0 0
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9705,36 0 0
30-7322.002 Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω 7000 0 0
30-7322.008 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 140549,68 0 0
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 146905,2 6557,45 6557,45
30-7323.001 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις - Τεχνικά έργα (ΔΕ Ιναχωρίου) 6827,14 6557,45 6557,45
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30634,92 0 0
30-7323.003 Ασφαλτόστρ & τεχνικά δημ δρόμου σύνδεσης ΝΈΟ με ΠΕΟ & οικισμό Δραπανιά 40000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 881,23 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11440,56 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 376,79 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 39118,79 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 858,74 0 0
30-7323.026 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Α ΦΑΣΗ) 6,87 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 0 0
30-7323.034 Ασφαλτοστώσεις -Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας & Δ.Δ. 4439,83 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 5067,96 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 585,09 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15808,92 0 0
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 12000 0 0
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 640796,63 105750,3 98945,8
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27010,08 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10,08 0 0
30-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών 7000 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 20000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 539713,71 105750,3 98945,8
30-7333.002 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 11837,1 0 0
30-7333.004 Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 105000 0 0
30-7333.008 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 11990,73 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 868,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7067,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 825,01 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 704,44 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 776,84 0 0
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 698,84 0 0
30-7333.044 Εργα βελτίωσης δημοτικής & αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου- Β Φάση 73000 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11991,17 0 0
30-7333.047 Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015 74,2 0 0
30-7333.048 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης-Β Φάση 73000 0 0
30-7333.049 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου-Β Φάση 38520 0 0
30-7333.052 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 6815 0 0
30-7333.053 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κουκουναράς 6815 6804,5 6804,5
30-7333.054 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καλαθενών 6815 6804,5 6804,5
30-7333.055 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γραμβούσας 6815 6804,5 6804,5
30-7333.056 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουλγάρω 5000 4994,1 4994,1
30-7333.057 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Τοπολίων 6048,78 0 0
30-7333.058 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ποταμίδας 5000 4994,1 4994,1
30-7333.059 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ρόκκας 5000 4994,1 4994,1
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3267,86 0 0
30-7333.061 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Φαλελιανών 5000 4994,1 4994,1
30-7333.062 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Περβολακίων 5000 4994,1 4994,1
30-7333.063 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σφακοπηγαδίου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.064 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μαλαθύρου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.065 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Έλους 5000 0 0
30-7333.066 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλάτους 5000 4994,1 4994,1
30-7333.068 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Περιβολίων 5000 0 0
30-7333.069 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Χαιρεθιανών 5000 4994,1 4994,1
30-7333.070 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Έδρας Δήμου 6300 0 0
30-7333.071 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βάθης 5000 0 0
30-7333.072 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Στροβλές 5000 0 0
30-7333.073 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας τκ Λουσακιών 6815 6804,5 6804,5
30-7333.077 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κεφαλίου 5038,12 0 0
30-7333.078 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δραπανιά 5000 4994,1 4994,1
30-7333.079 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σασάλου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.080 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.081 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κάμπου 5000 4994,1 4994,1
30-7333.082 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πολυρρήνιας 6815 6804,5 0
30-7333.083 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 6815 6804,5 6804,5
30-7333.084 Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17/5/2017 49999,03 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 74072,84 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 60487,81 0 0
30-7336.005 Επισκευή μνημείου ΤΚ Βάθης 2463,08 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 586597,93 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 583797,93 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 191193,9 0 0
30-7412.002 Μελέτες 0 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 54709,25 0 0
30-7412.008 Μελέτη κατηγορίας 9 Δ.Κ. Κισσάμου (Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος ) 12000 0 0
30-7412.009 Μελέτη κατηγορίας 16 Δ.Κ. Κισσάμου (Τοπογραφική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος)΄΄ 15000 0 0
30-7412.010 Μελέτη κατηγορίας 7 Δ.Κ. Κισσάμου (Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος) 24000 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 599,15 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 392604,03 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 19,61 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 101012,55 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 274786,02 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2800 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2800 0 0
30-7425.003 Εντοπισμός επί τόπου δημοτικών ακινήτων βάσει μεταγεγραμμένων συμβολαίων 2800 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 538156,61 45306,61 6176,61
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6176,61 6176,61 6176,61
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 5211,33 5211,33 5211,33
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4476,4 4476,4 4476,4
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 734,93 734,93 734,93
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 965,28 965,28 965,28
30-8122 Έργα 965,28 965,28 965,28
30-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 39130 39130 0
30-832 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 39130 39130 0
30-8322 Έργα 39130 39130 0
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 492850 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  492850 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 492850 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 347500 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 145350 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 66761,19 14386,82 14386,82
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 42248,61 12923,24 12923,24
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23180,61 11457,22 11457,22
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 18086,64 9719,15 9719,15
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18086,64 9719,15 9719,15
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 18086,64 9719,15 9719,15
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3543,97 1565,62 1565,62
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3543,97 1565,62 1565,62
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 2260,9 1214,92 1214,92
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 633,07 350,7 350,7
35-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 650 0 0
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1550 172,45 172,45
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1550 172,45 172,45
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 550 172,45 172,45
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1000 0 0
35-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5500 0 0
35-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 5500 0 0
35-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5500 0 0
35-6162.002 Εργασίες κλαδέματος δέντρων κοινόχρηστων χώρων 5500 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7550 269 269
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6500 0 0
35-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1000 0 0
35-6231.001 Μισθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση υπολειμμάτων καλλιεργιών (κλαδιων) 1000 0 0
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5500 0 0
35-6233.001 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων 5500 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 350 269 269
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 269 269
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 269 269
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 500 0 0
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0
35-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0
35-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 200 0 0
35-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 200 0 0
35-6279.001 Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση καμπιών 200 0 0
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 250 0 0
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 250 0 0
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5768 1197,02 1197,02
35-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900 0 0
35-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 300 0 0
35-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 0 0
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2268 637,78 637,78
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 868 246,66 246,66
35-6641.001 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 200 179,07 179,07
35-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κίν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 668 67,59 67,59
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1400 391,12 391,12
35-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 360 358,96 358,96
35-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για εργαλεία χειρός ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1040 32,16 32,16
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1000 559,24 559,24
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1000 559,24 559,24
35-6662.001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση νησίδων 1000 559,24 559,24
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 0 0
35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   600 0 0
35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 600 0 0
35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους 600 0 0
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24400 1351 1351
35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 1351 1351
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 1351 1351
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2000 1351 1351
35-7135.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός κλπ 2000 1351 1351
35-73 ΕΡΓΑ 22400 0 0
35-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22400 0 0
35-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22400 0 0
35-7326.001 Φυτοτεχνική διαμόρφωση στην περιοχή Γαλανός Κάμπος Καλυβιανής 11200 0 0
35-7326.002 Αποκατάσταση βλάστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου ΄΄Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου 11200 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 112,58 112,58 112,58
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 112,58 112,58 112,58
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 112,58 112,58 112,58
35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 112,58 112,58 112,58
35-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61525,28 27829,28 27829,28
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 28696 0 0
60-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0
60-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 17000 0 0
60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17000 0 0
60-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6000 0 0
60-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6000 0 0
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3000 0 0
60-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3000 0 0
60-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 3000 0 0
60-6431.001 Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης 3000 0 0
60-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2696 0 0
60-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   2696 0 0
60-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2696 0 0
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 32829,28 27829,28 27829,28
60-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 0 0
60-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 0 0
60-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3000 0 0
60-7133 Έπιπλα σκέυη 2000 0 0
60-7133.001 Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων 2000 0 0
60-73 ΕΡΓΑ 27829,28 27829,28 27829,28
60-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 27829,28 27829,28 27829,28
60-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27829,28 27829,28 27829,28
60-7331.001 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΛΑΤΟΥΣ 27829,28 27829,28 27829,28
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1570404,7 203031,2 203031,2
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1343177,3 103825 103825
63-73 ΕΡΓΑ 1283348,8 103825 103825
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 96929,78 70190,82 70190,82
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 96929,78 70190,82 70190,82
63-7312.001 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 76203,17 70190,82 70190,82
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 20726,61 0 0
63-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15000 0 0
63-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15000 0 0
63-7336.001 Αποκατάσταση γεώτρησης Λειβαδιών ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου ΔΕ Ιναχωρίου 15000 0 0
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1171419 33634,15 33634,15
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1171419 33634,15 33634,15
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1171419 33634,15 33634,15
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 59828,54 0 0
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 59828,54 0 0
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 59828,54 0 0
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
63-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 227227,39 99206,25 99206,25
63-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 227227,39 99206,25 99206,25
63-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 227227,39 99206,25 99206,25
63-8122 Έργα 227227,39 99206,25 99206,25
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 786574,86 133604,3 113756,3
64-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 24800 24647,93 4800
64-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 24800 24647,93 4800
64-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 24800 24647,93 4800
64-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 24800 24647,93 4800
64-6262.001 Άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών στην οδοποιία 24800 24647,93 4800
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 708135,86 55317,33 55317,33
64-73 ΕΡΓΑ 708135,86 55317,33 55317,33
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16271,45 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16271,45 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 16271,45 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 691864,41 55317,33 55317,33
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 691864,41 55317,33 55317,33
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 5360,35 0 0
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 376171,24 0 0
64-7333.074 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου 167332,82 55317,33 55317,33
64-7333.076 Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 143000 0 0
64-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 53639 53639 53639
64-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 53639 53639 53639
64-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 53639 53639 53639
64-8122 Έργα 53639 53639 53639
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 816020,46 150575,6 124534,4
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 481757,89 119587,8 111188,9
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 348327,56 101821 97142,15
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 68715,5 34256,86 34256,86
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 68715,5 34256,86 34256,86
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 68715,5 34256,86 34256,86
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 198440 44640,46 41003,26
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 198440 44640,46 41003,26
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 159720 44640,46 41003,26
70-6041.005 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για τα Φαλάσαρνα 38720 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 76822,06 21475,62 20433,94
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 18282,26 9276,16 9276,16
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 18282,26 9276,16 9276,16
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 58539,8 12199,46 11157,78
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 47117,4 12199,46 11157,78
70-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) εκτάκτου προσωπ Φαλασαρ 11422,4 0 0
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4350 1448,09 1448,09
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4350 1448,09 1448,09
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 2000 776,15 776,15
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1350 671,94 671,94
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 500 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 500 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 98757,73 3720 0
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 94507,73 3720 0
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 94507,73 3720 0
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου-Διαγωνισμός 2017-18 77007,73 0 0
70-6117.004 Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου 11000 3720 0
70-6117.005 Μεταφορά και περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 2000 0 0
70-6117.006 Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της δραστηριότητας μεταφοράς επισκεπτών στο Μπάλο 4500 0 0
70-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 4000 0 0
70-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 4000 0 0
70-6141.001 Κόστος υποδοχής και διατήρησης ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 4000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 250 0 0
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 250 0 0
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 250 0 0
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6850 555,94 555,94
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 555,94 555,94
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500 318,94 318,94
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 350 237 237
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 350 237 237
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6000 0 0
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2000 0 0
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 2000 0 0
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3000 0 0
70-6263.001 Επισκευή-συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος 3000 0 0
70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1000 0 0
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600 545,94 545,94
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600 545,94 545,94
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 545,94 545,94
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 600 545,94 545,94
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14342,6 6041,28 6041,28
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 14342,6 6041,28 6041,28
70-6414 Μεταφορές εν γένει 14342,6 6041,28 6041,28
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 12342,6 6041,28 6041,28
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 2000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 12880 6903,62 6903,62
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3880 406,62 406,62
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3880 406,62 406,62
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 500 131,99 131,99
70-6641.002 Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών κίνησης μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 160 159,93 159,93
70-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κιν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 3220 114,7 114,7
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4000 3397,1 3397,1
70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4000 3397,1 3397,1
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   5000 3099,9 3099,9
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5000 3099,9 3099,9
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 5000 3099,9 3099,9
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 320917,1 17642,27 0
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 176650 0 0
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 176650 0 0
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 171650 0 0
70-7131.003 Προμήθεια εξοπλισμού μηχανήματος έργου 4250 0 0
70-7131.004 Προμήθεια απορριμματοφόρου 167400 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5000 0 0
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 1000 0 0
70-7135.017 Προμήθεια λυόμενου οικίσκου 4000 0 0
70-73 ΕΡΓΑ 126624,83 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 126624,83 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 114624,83 0 0
70-7333.003 Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο 114624,83 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 17642,27 17642,27 0
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17642,27 17642,27 0
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 17642,27 17642,27 0
70-7412.003 ΜΠΕ για την δημιουργία  Καταδυτικού πάρκου στο Ακρωτήριο  Γραμβούσας 17642,27 17642,27 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 0 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13345,47 13345,47 13345,47
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 13345,47 13345,47 13345,47
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 3483,94 3483,94 3483,94
70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 883,94 883,94 883,94
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2600 2600 2600
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9861,53 9861,53 9861,53
70-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 9861,53 9861,53 9861,53
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14667,96 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 14667,96 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14667,96 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14667,96 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 14667,96 0 0