ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-09-2019

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                               Αρ.Πρωτ: 8861

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3807799 2150906 2137746
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16220 9533,86 7480,56
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1220 1020 765
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 765
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 765
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 200 0 0
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 200 0 0
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15000 8513,86 6715,56
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2234,4 436,1
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2234,4 436,1
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13500 6279,46 6279,46
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 13500 6279,46 6279,46
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50000 23615,7 23615,7
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 50000 23615,7 23615,7
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50000 23615,7 23615,7
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50000 23615,7 23615,7
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1585000 697063,7 686873,2
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1145000 660663,9 660495,7
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1145000 660663,9 660495,7
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1145000 660663,9 660495,7
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 162000 7530 7135,98
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 10000 7190 6945,98
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 10000 7190 6945,98
0322 Τέλος ύδρευσης 150000 0 0
0322.001 Τέλος ύδρευσης 150000 0 0
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 2000 340 190
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 2000 340 190
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 167000 3110 3110
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 10000 2980 2980
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 10000 2980 2980
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 157000 130 130
0332.001 Τέλη άρδευσης 155000 0 0
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 2000 130 130
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 111000 25759,78 16131,55
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 85000 25759,78 16131,55
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 85000 25759,78 16131,55
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 26000 0 0
0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού 26000 0 0
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 492710,2 307937,7 307352,4
043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 100 0 0
0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 100 0 0
0434.001 Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοιν 100 0 0
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 80800 28037,95 28033,91
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 80800 28037,95 28033,91
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ 80800 28037,95 28033,91
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 41000 15207,94 14626,64
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 21000 7450,28 7092,29
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 21000 7450,28 7092,29
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 20000 7757,66 7534,35
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 60810,17 31991,8 31991,8
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 6000 6416 6416
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5000 2618 2618
0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) 0 3385 3385
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 1000 413 413
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 25575,8 25575,8
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37567,77 17720,78 17720,78
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 7855,02 7855,02
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 310000 232700 232700
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 310000 232700 232700
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 180000 144200 144200
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 130000 88500 88500
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4300 8513,74 8182,63
051 ΦΟΡΟΙ 800 7172,29 7172,29
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 800 7172,29 7172,29
0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 800 7172,29 7172,29
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3500 1341,45 1010,34
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 1341,45 1010,34
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 1341,45 1010,34
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 2000 0 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 2000 0 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1634319 1101766 1101766
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1634319 1101766 1101766
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1634319 1101766 1101766
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1634319 1101766 1101766
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25250 2475 2475
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25250 2475 2475
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1450 1542 1542
0713.001 Παράβολα Αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων 1000 1113 1113
0713.002 Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου 450 429 429
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  23800 933 933
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 23500 0 0
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 933 933
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5873757 1099322 1086986
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 802422,5 534589,9 534589,9
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 802422,5 534589,9 534589,9
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 38860 25856,32 25856,32
1212.001 Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 38860 25856,32 25856,32
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 49400 49400
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 49400 49400
1216 Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 714162,5 459333,6 459333,6
1216.002 Χρηματοδότηση ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 (Επιχορήγηση 200.000 €). Απόφαση ΥΠ.ΕΣ  7159/13-3-2018 102084,1 72272,08 72272,08
1216.003 Χρηματοδ  ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 ( από επιχορ 800.000,00 €) 612078,5 387061,5 387061,5
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4975705 483000,4 483000,4
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 473713,5 166560 166560
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 127260 127260
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 127260 127260
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 39300 39300 39300
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 39300 39300 39300
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 79893,53 0 0
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 6008,03 0 0
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4501991 316440,4 316440,4
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 2965488 234545,9 234545,9
1322.001 Χρημ/ση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (Επενδ. δαπάνες λειψιδρίας) 44032,27 22279,35 22279,35
1322.002 Ασφαλτ/ση δρόμ ΤΚ Λουσακιών (ΣΑΕΠ 502 Περ. Κρητ.) 60000 0 0
1322.003 Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 376171,2 0 0
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.006 Χρηματ για πρόληψη & αντιμετ. Ζημιών από θεομηνίες 2239,17 0 0
1322.007 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ 74.000,00€) 73994,68 13408,91 13408,91
1322.008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€) 501778,7 0 0
1322.009 Πράξη ένταξης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 65100 0 0
1322.011 Επιχορήγηση για Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου 900000 0 0
1322.013 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 16722,02 13512,23 13512,23
1322.014 Προμήθεια  μηχχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ 205000 0 0
1322.015 Προμήθεια  - τοποθέτηση εξοπλ αναβ παιδ χαρ Δ Κισσάμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 211000 0 0
1322.016 Χρημ/ση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (από επιχορ 800.000,00€) 187921,6 54495,42 54495,42
1322.017 Χρηματοδότηση Δ. Κισσάμου από πρόγρ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 261700 130850 130850
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 5360,35 0 0
1325.002 Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 5360,35 0 0
1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικού προϋπολογισμού) 35120,59 0 0
1327.001 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικ 35120,59 0 0
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1212889 12407,61 12407,61
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 703098,9 0 0
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 16271,45 0 0
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 1935,09 0 0
1328.010 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ 57184,01 12407,61 12407,61
1328.011 Ένταξη πράξης 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτρ. Εκμεταλεύσεων ΠΑΑ 2014-2020 434400 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 283132,5 69486,91 69486,91
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 178642,1 0 0
1329.009 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 42000 24600 24600
1329.010 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 62490,4 44886,91 44886,91
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 61600 34962,99 33395,07
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 61600 34962,99 33395,07
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 51600 26678,66 25868,26
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
51600 26678,66 25868,26
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 7144,75 7144,75
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 7144,75 7144,75
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1500 35,36 27,84
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 1500 35,36 27,84
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 5500 1104,22 354,22
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 1000 74,22 74,22
1519.002 Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) 500 750 0
1519.003 Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) 4000 280 280
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 34030 46768,4 36000,6
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 2000 773,76 773,76
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  2000 773,76 773,76
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 2000 773,76 773,76
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 32030 45994,64 35226,84
1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 30000 36287,2 25519,4
1694.001 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 30000 36287,2 25519,4
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2030 9707,44 9707,44
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1530 9707,44 9707,44
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 500 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 708575,5 887566,4 561640,2
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 700075,5 875765 559343,8
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 700075,5 875765 559343,8
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 240000 269561,8 257038,3
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 240000 269561,8 257038,3
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 250000 280286 155819,6
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 250000 280286 155819,6
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 140000 157144,9 44574,47
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 140000 157144,9 44574,47
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 25000 30305,14 18982,88
2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 25000 30305,14 18982,88
2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2200 13259,65 13016,42
2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ 2200 13259,65 13016,42
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2000 54763,37 20559,54
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 2000 54763,37 20559,54
2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 11500,85 10654,08 7585,43
2117.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης 11500,85 10654,08 7585,43
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 26519,24 8526,86
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 26519,24 8526,86
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 27374,65 33270,8 33240,36
2119.002 Απόδοση από ΚΕΠΥΟ 0 1687,54 1687,54
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 500 0 0
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 19275 18614,76 18614,76
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 7399,65 11305,59 11305,59
2119.017 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ 200 1662,91 1632,47
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 8500 11801,44 2296,37
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8500 11801,44 2296,37
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 8500 11801,44 2296,37
2211.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 5000 0 0
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ.  ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2000 0 0
2211.006 Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ) 1500 11801,44 2296,37
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2821727 2782494 295524,8
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2821727 2782494 295524,8
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2653853 2626038 286597,1
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15878,26 9894,18 2880,51
3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15878,26 9894,18 2880,51
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 944000,1 940862,6 94781,97
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 944000,1 940862,6 94781,97
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 937492,8 930674,9 141897,6
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 937492,8 930674,9 141897,6
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 130481,1 129661,1 19317,82
3214.001 Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης 93551,36 92731,35 14169,38
3214.002 Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης 36929,71 36929,71 5148,44
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 921,71 534,02 60,47
3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 921,71 534,02 60,47
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 493764,8 493764,8 12133,08
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 342102,5 342102,5 9374,11
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 151662,3 151662,3 2758,97
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 74307,09 68174,78 5196,63
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 74307,09 68174,78 5196,63
3219 Λοιπά έσοδα 57007 52471,96 10329,04
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 6176,38 6176,38 449,43
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων 31305,5 26821,48 5571,89
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 7495,18 7495,18 4295,94
3219.007 ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΠΡ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ 142,44 91,42 11,78
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 167874,2 156455,9 8927,65
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 167874,2 156455,9 8927,65
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 69326,28 69286,28 974,13
3221.002 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα  από Εφημερίδες Δημοπρασιών 40 40 0
3221.003 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα  καταλογιστικών Αποφάσεων 48922,11 37543,77 3875,65
3221.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα ανεπιτ. παρ/κών ζώων 14200 14200 0
3221.005 Εισπρ. Υπολ. από χρήση αιγιαλού παραλίας 35385,81 35385,81 4077,87
3221.006 Εισπρ. Υπολ. από προστ.ζώων συντροφιάς 0 0 0
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1666315 813855 668409,5
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1497175 742989,8 597544,3
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 150000 84417,49 84417,49
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150000 84417,49 84417,49
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 120000 80534,17 80534,17
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 20000 3883,32 3883,32
4111.003 Σύνταξη Δημάρχου 10000 0 0
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  434181,1 309012,6 163567,1
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 70000 35252,27 35252,27
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 70000 35252,27 35252,27
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 68400 4726,67 4726,67
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 60000 3196,86 3196,86
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 7000 1274,7 1274,7
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 1400 255,11 255,11
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 83000 66072,78 66072,78
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 63916,41 63916,41
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 3000 2156,37 2156,37
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 212781,1 202960,9 57515,41
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 4000 2478,2 1332,75
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.008 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτεα Υπόλοιπα) 138481,1 137913,6 19439,03
4124.009 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α΄ Βεβαίωσης) 70000 62569,1 36743,63
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 877900 335947,4 335947,4
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 877900 335947,4 335947,4
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 140000 13235,78 13235,78
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 60000 25297,23 25297,23
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 320000 195208,4 195208,4
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 15,4 15,4
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 10855,45 10855,45
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50000 15661,53 15661,53
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 7000 4062,62 4062,62
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 10000 3627,26 3627,26
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 6324,15 6324,15
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 35000 12635,97 12635,97
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 15000 4884,3 4884,3
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 5000 645,67 645,67
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3000 0 0
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 0 0
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 9015,47 9015,47
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 0 0
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 700 0 0
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 13000 1494,09 1494,09
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 892,75 892,75
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 60600 30937,02 30937,02
4131.030 Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 840,15 840,15
4131.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
4131.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
4131.039 ΕΜΔΥΔΑΣ   0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 10000 314,13 314,13
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 35094,14 13612,36 13612,36
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 31094,14 12237,36 12237,36
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 30000 12237,36 12237,36
4141.002 ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4000 1375 1375
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 4000 1375 1375
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 34000 405,12 405,12
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  34000 405,12 405,12
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4000 405,12 405,12
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 4000 405,12 405,12
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 135140 70460 70460
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 135140 70460 70460
4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) 135140 70460 70460
4311.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 135140 70460 70460
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3103913 3103913 3103913
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3103913 3103913 3103913
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1908251 1908251 1908251
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 211848,2 211848,2 211848,2
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 172630,4 172630,4 172630,4
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 847,98 847,98 847,98
5111.003 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΧ ΠΟΛΗΣ 31206,13 31206,13 31206,13
5111.007 Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη ΠΟΕ - Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας 7163,68 7163,68 7163,68
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 32999,18 32999,18 32999,18
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 32999,18 32999,18 32999,18
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1098995 1098995 1098995
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 414945,4 414945,4 414945,4
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 0 0 0
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 107872,8 107872,8 107872,8
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 161341,1 161341,1 161341,1
5113.008 Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη δαπανών Ανταποδοτικής Υπηρεσίας  Καθαριότητας 237854 237854 237854
5113.009 ΧΡ. ΥΠ. Για κάλυψη δαπ. Ανταποδ. Υπηρ. Υδρ. 176981,9 176981,9 176981,9
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 564408,1 564408,1 564408,1
5119.001 Χρημ Υπόλ προερχόμενο από τακτικά έσοδα (εκτός ανταποδοτικών) 564408,1 564408,1 564408,1
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1195662 1195662 1195662
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 71117,48 71117,48 71117,48
5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ κρατήσεις 16224,62 16224,62 16224,62
5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 40459,26 40459,26 40459,26
5121.014 ΧΡ ΥΠ  Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ Κέντρων  Κοινότητας 148,8 148,8 148,8
5121.015 ΧΡ.ΥΠ. Για κάλυψη ΠΟΕ (πρώην ΑΠΕ) 14284,8 14284,8 14284,8
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 493569,4 493569,4 493569,4
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 55360,07 55360,07 55360,07
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 433195,2 433195,2 433195,2
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5014,2 5014,2 5014,2
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 216497,1 216497,1 216497,1
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 42508,99 42508,99 42508,99
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 13704,61 13704,61 13704,61
5123.005 ΧΡ. ΥΠ.(Επιχ Υπ.Αγρ.Αν. έργου ΤΟΕΒ)  για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΑΠΕ 78857,6 78857,6 78857,6
5123.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ 3685,07 3685,07 3685,07
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 4561,76 4561,76
5123.010 ΧΡ. ΥΠ. (Επιχορηγήσεις  από δανεισμό έργων ΣΑΤΑ) 44033,11 44033,11 44033,11
5123.011 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Λειτ Πυρ) 11,41 11,41 11,41
5123.013 ΧΡ.ΥΠ. Απόδοσης κρατήσεων χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ 2099,44 2099,44 2099,44
5123.014 ΧΡ.ΥΠ. (Ίδρυση τμημ. Βρεφ. Φροντ.) 14879,41 14879,41 14879,41
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 150927,9 150927,9 150927,9
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 135093,7 135093,7 135093,7
5124.002 ΧΡ ΥΠ Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ κέντρων Κοινότητας 15834,24 15834,24 15834,24
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 263549,9 263549,9 263549,9
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 93354,49 93354,49 93354,49
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 167792,4 167792,4 167792,4
5129.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ 2403,04 2403,04 2403,04

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3370182 1381154 1350059
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1519356 829205,4 809834
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 94095,25 37216,5 37216,5
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 55200 17033,6 17033,6
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 55200 17033,6 17033,6
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 55200 17033,6 17033,6
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 35395,25 19262,9 19262,9
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 17980 4262,9 4262,9
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5980 2235,75 2235,75
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 12000 2027,15 2027,15
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  17415,25 15000 15000
00-6056.002 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 17415,25 15000 15000
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3500 920 920
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3000 920 920
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 3000 920 920
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412325,5 180964,7 180964,7
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 150037 39908,72 39908,72
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 19754,62 8715,96 8715,96
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 19754,62 8715,96 8715,96
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4000 2002,12 2002,12
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4000 2002,12 2002,12
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 126282,4 29190,64 29190,64
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 4953,85 1442,64 1442,64
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 5000 900 900
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 3000 1488 1488
00-6117.005 Υπηρεσία  λειτουργίας προγράμματος κολύμβησης εις μνήμη Θεοδ Εμμαν. Σταθάκη 50000 0 0
00-6117.006 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2019 9000 0 0
00-6117.013 Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-6117.014 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2017 8100 8000 8000
00-6117.015 Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης & υποβολής φακέλου στα προγράμματα Ύδρευσης & Άρδευσης ΕΣΠΑ 2014-20120 και ΠΑΑ 2014-2020 6916 0 0
00-6117.016 Υπηρεσία εφαρμογής της 122/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 5000 0 0
00-6117.018 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2018 8100 0 0
00-6117.020 Αμοιβή εγκεκρ. Μηχανικού για τη διαδ έγκρ τύπου οχ 1240 0 0
00-6117.021 Προετοιμασία φακέλου πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 098 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 17360 17360 17360
00-6117.022 Εργ εκτιμ κινδ υγείας & ασφλ εργαζ Δήμου Κισσάμου 3000 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 248636 138576 138576
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 98820 57645 57645
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 30780 17955 17955
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 61560 35910 35910
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6480 3780 3780
00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 5346 0 0
00-6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ,  ΟΕ & ΠΖ) Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 5346 0 0
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 68600 68600
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 68600 68600
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  26570 12330,97 12330,97
00-6126.001 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3120 1197,63 1197,63
00-6126.002 ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου) 18000 9268,92 9268,92
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1450 816,97 816,97
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1100 615,62 615,62
00-6126.007 Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση 200 7,7 7,7
00-6126.008 Υπέρ Σύνταξης Προέδρου Δ.Σ. 1500 252,14 252,14
00-6126.009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ Προέδρου Δ.Σ. 1200 171,99 171,99
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 7440 2480 2480
00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 7440 2480 2480
00-6142.001 Ανάπτυξη πλατφόρμας αποφάσεων Δ.Σ. 7440 2480 2480
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1000 0 0
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1000 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 1000 0 0
00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4612,5 0 0
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4612,5 0 0
00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 49700 28705,29 27889,9
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 49700 28705,29 27889,9
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 24000 11661,91 11522,91
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 9566,54 9566,54
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 1115,37 976,37
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 2000 980 980
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 11965,92 11708,02
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 11965,92 11708,02
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5000 2227,26 2227,26
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4700 2850,2 2431,71
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες υπηρεσίας 25 3500 2491,7 2164,71
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 358,5 267
00-6224.003 Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων 600 0 0
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 44099,44 3547,55 3547,55
00-631 ΦΟΡΟΙ   44099,44 3547,55 3547,55
00-6311 Φόροι τόκων 7000 3542,35 3542,35
00-6312 Λοιποί φόροι 37099,44 5,2 5,2
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 37099,44 5,2 5,2
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 131954,8 72041,72 63485,72
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3000 707,35 707,35
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3000 707,35 707,35
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3000 707,35 707,35
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 61580,98 31097,87 29981,87
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 16535,6 4340 4340
00-6431.002 Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου 12195,6 0 0
00-6431.003 Δημιουργία - παραγωγή ντοκυμαντέρ (ΣΠΟΤ) 4340 4340 4340
00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 14000 0 0
00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό 14000 0 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 24045,38 24042,27 24042,27
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4045,38 4042,4 4042,4
00-6433.002 Κάλυψη δαπανών επίσκεψης Προέδρου της Δημοκρατίας 20000 19999,87 19999,87
00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 7000 2715,6 1599,6
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 10800 7279,11 7279,11
00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 2800 0 0
00-6442.002 Διοργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων για τον τουρισμό 2800 0 0
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8000 7279,11 7279,11
00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8000 7279,11 7279,11
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 8800 1720 1720
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5000 0 0
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5000 0 0
00-6453 Λοιπές συνδρομές 3800 1720 1720
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 1800 1720 1720
00-6453.003 Συνδρομή τουριστικής πύλης Δήμου 500 0 0
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10000 4351,52 4351,52
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10000 4351,52 4351,52
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10000 4351,52 4351,52
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 37773,83 26885,87 19445,87
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 8000 7665 225
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4973,83 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4973,83 0 0
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 24800 19220,87 19220,87
00-6495.005 Λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 24800 19220,87 19220,87
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 83729,73 55086,06 55086,06
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 83729,73 55086,06 55086,06
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 36137,79 23125,68 23125,68
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 12126 5662,61 5662,61
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 24011,79 17463,07 17463,07
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7300 4005,28 4005,28
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 7000 4005,28 4005,28
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 40291,94 27955,1 27955,1
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 31311,94 22772,25 22772,25
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8980 5182,85 5182,85
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 696951,6 451643,6 441643,6
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 158520 97980 97980
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 158520 97980 97980
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 119220 58680 58680
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 39300 39300 39300
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 45751,68 6191,44 6191,44
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 0 0
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 0 0
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4835,28 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4835,28 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24176,4 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24176,4 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6725 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 800 0 0
00-6725.001 Εισφορά υπέρ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.Κρήτης 800 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 12000 6191,44 6191,44
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 2000 0 0
00-6726.003 Απόδοση ποσοστού επί εισπράξεων από ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ 10000 6191,44 6191,44
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 492680 347472,2 337472,2
00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 37360 33735,74 23735,74
00-6731.001 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου 10000 10000 0
00-6731.002 Επιχ. ΙΜΚΣ για ολοκλήρωση ανδριάντα Ειρ. Γαλανάκη 18360 18000 18000
00-6731.004 Επιχορήγηση Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής για κάλυψη αποζημίωσης κλπ θανόντος υπαλλήλου 9000 5735,74 5735,74
00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5000 3500 3500
00-6733.001 Καταβολή χρημ. Βοηθημάτων σε άπορους δημ. Κισσάμου 5000 3500 3500
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 5000 5000
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 5000 5000
00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 3000 3000 3000
00-6736.010 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 3000 3000 3000
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 342320 205236,4 205236,4
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 270334,2 202750,7 202750,7
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 5000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 4985,76 2485,76 2485,76
00-6737.007 Προγραμματική  Σύμβαση για έρευνα – αξιολόγηση ιστορικού κέντρου στο Καστέλι Κισάμου-Σχεδιασμοί ανάπλασης με καινοτόμες πιλοτικές εφαρμογές 62000 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 97000 97000 97000
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6500 0 0
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 6500 0 0
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3000 0 0
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3000 0 0
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3500 0 0
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 0 0
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 2500 0 0
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1850826 551948,4 540225,4
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 36610,59 36366,46 36366,46
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 36610,59 36366,46 36366,46
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2839,22 2839,22 2839,22
00-8112.001 Εξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων ΔΣ 1599,47 1599,47 1599,47
00-8112.002 Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου 1239,75 1239,75 1239,75
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 0 0 0
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5264,55 5020,42 5020,42
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5264,55 5020,42 5020,42
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 8192,36 8192,36 8192,36
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 8192,36 8192,36 8192,36
00-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 0 0
00-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 0 0
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20314,46 20314,46 20314,46
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 0 0 0
00-8117.006 Απόδοση κρατήσεων 20314,46 20314,46 20314,46
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1531175 515581,9 503859
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 150000 84417,49 84417,49
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150000 84417,49 84417,49
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 120000 80534,17 80534,17
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 20000 3883,32 3883,32
00-8211.003 Σύνταξη Δημάρχου 10000 0 0
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 434181,1 84986,24 74760,21
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 70000 35252,27 35252,27
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 70000 35252,27 35252,27
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 68400 4726,67 4726,67
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
60000 3196,86 3196,86
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 7000 1274,7 1274,7
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 1400 255,11 255,11
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 83000 44871,02 34644,99
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 44871,02 34644,99
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 3000 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 212781,1 136,28 136,28
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 4000 136,28 136,28
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 208481,1 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 877900 332565,8 331068,9
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 877900 332565,8 331068,9
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 140000 13235,78 13235,78
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 60000 25297,23 25297,23
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 320000 195208,4 195208,4
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 14,7 14,7
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 10855,45 10855,45
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50000 15660,73 15660,73
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 7000 4062,62 4062,62
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 10000 3627,26 3627,26
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 6324,15 6324,15
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 35000 12635,97 12635,97
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 15000 4884,3 4884,3
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 5000 645,67 645,67
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3000 0 0
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 0 0
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 7020,47 5523,55
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 0 0
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 700 0 0
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 13000 1494,09 1494,09
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 661,46 661,46
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 60600 30131,66 30131,66
00-8231.030 Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 634,02 634,02
00-8231.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
00-8231.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,06% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
00-8231.039 ΕΜΔΥΔΑΣ   0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 10000 171,9 171,9
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 35094,14 13612,36 13612,36
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 31094,14 12237,36 12237,36
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 30000 12237,36 12237,36
00-8241.002 ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4000 1375 1375
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 4000 1375 1375
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4000 0 0
00-8261 Λοιπές επιστροφές 4000 0 0
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 4000 0 0
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 283040 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  283040 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 283040 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 283040 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 955637,2 544520,7 510887,6
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 797986,8 428305,5 398526,6
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 484241 290905,7 261126,8
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 352220 239477,7 213049,3
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 348260 237694,5 211266,1
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 348260 237694,5 211266,1
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3960 1783,2 1783,2
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3960 1783,2 1783,2
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 35651 12744,49 12744,49
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 34430 12222,49 12222,49
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 34430 12222,49 12222,49
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1221 522 522
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1221 522 522
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 3000 0 0
10-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3000 0 0
10-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3000 0 0
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 92570 38683,48 35333,01
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 81070 35562,47 32212
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 20530 2155,15 1918,31
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 11880 7138,21 6408,35
10-6051.010 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 9240 5602,28 4996,11
10-6051.011 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 39420 20666,83 18889,23
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10000 3121,01 3121,01
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 10000 3121,01 3121,01
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1500 0 0
10-6054.001  ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων διοικ/κών υπαλλήλων) 1500 0 0
10-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 800 0 0
10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 800 0 0
10-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 800 0 0
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 35560 13880 13880
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 35560 13880 13880
10-6115 Αμοιβές λογιστών 35560 13880 13880
10-6115.001 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2019 24800 11420 11420
10-6115.010 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2017 2460 2460 2460
10-6115.011 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2018 2300 0 0
10-6115.012 Επικαιροποίηση & οριστικοποίηση Ε9 Δήμου Κισσάμου 6000 0 0
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 232686,8 113102 113102
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 245,39 245,39
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 245,39 245,39
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 90616 29074,94 29074,94
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4300 1290,2 1290,2
10-6263.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 800 0 0
10-6263.002 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
10-6263.003 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 3000 1290,2 1290,2
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6000 405,54 405,54
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 4000 405,54 405,54
10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών) 2000 0 0
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1500 0 0
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1500 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 78816 27379,2 27379,2
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 67360 27379,2 27379,2
10-6266.002 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών (λογισμικό) 5456 0 0
10-6266.003 Αναβάθμιση ιστοσελίδας & τουριστικής πύλης Δήμου 6000 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 141770,8 83781,69 83781,69
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 80000 54699 54699
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 80000 54699 54699
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 61770,76 29082,69 29082,69
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 61770,76 29082,69 29082,69
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 300 0 0
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 300 0 0
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 50 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4500 142,4 142,4
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1500 142,4 142,4
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 142,4 142,4
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 142,4 142,4
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3000 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3000 0 0
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 3000 0 0
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 40699,08 10275,46 10275,46
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 14758,23 5573,7 5573,7
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1500 0 0
10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1500 0 0
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5000 0 0
10-6612.004 Προμήθεια γραφ ύλης κλπ υλικών γραφ 5000 0 0
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 8258,23 5573,7 5573,7
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 258,23 0 0
10-6613.004 Προμήθεια εντυπ. και υλικών μηχαν και πολ. Εκτυπ 8000 5573,7 5573,7
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5500 0 0
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 0 0
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 0 0
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 8594,7 2160,28 2160,28
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6594,7 864,04 864,04
10-6641.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6594,7 864,04 864,04
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2000 1296,24 1296,24
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2000 1296,24 1296,24
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5000 0 0
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5000 0 0
10-6654.004 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 5000 0 0
10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1500 930 930
10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1500 930 930
10-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης Δημαρχείου & λοιπών κτηρίων 1500 930 930
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1500 0 0
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1500 0 0
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 1000 0 0
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 123,48 123,48
10-6681 Υλικά φαρμακείου 300 123,48 123,48
10-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   3546,15 1488 1488
10-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3546,15 1488 1488
10-6699.001 Προμήθεια ψηφοδελτίων Τοπ Κοιν 3546,15 1488 1488
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 104249,5 63501,94 63501,94
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 72596,07 63501,94 63501,94
10-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40824,48 40000 40000
10-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 40824,48 40000 40000
10-7122.001 Αγορά ακινήτου  ιδιοκτησίας Λυγιδάκη 40824,48 40000 40000
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 31771,59 23501,94 23501,94
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1000 0 0
10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1000 0 0
10-7133 Έπιπλα σκέυη 4100 3070,29 3070,29
10-7133.004 Προμήθεια Επίπλων - Σκευών 1000 0 0
10-7133.005 Προμήθεια κουρτινών Δημαρχείου 3100 3070,29 3070,29
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  26171,59 20431,65 20431,65
10-7134.001 Προμήθεια  υλικού Η/Υ & συναφή 13151,59 7411,65 7411,65
10-7134.002 Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικό) 13020 13020 13020
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 500 0 0
10-7135.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου 500 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 31653,39 0 0
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 31653,39 0 0
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 31653,39 0 0
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 16653,39 0 0
10-7421.003 Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης 15000 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 53400,92 52713,18 48858,98
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 53400,92 52713,18 48858,98
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 53400,92 52713,18 48858,98
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 866,43 626,05 626,05
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5940 5940 5940
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3509,25 3509,25 3509,25
10-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 43085,24 42637,88 38783,68
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 583612,3 216010,5 205795,2
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 459210,8 206519,1 196303,7
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 240401,7 124130,4 113915,1
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 143104,4 82034,25 73280,55
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 130216 73710,58 64956,88
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 130216 73710,58 64956,88
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 12888,35 8323,67 8323,67
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 8326,59 8323,67 8323,67
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 52200 22178,26 22178,26
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52200 22178,26 22178,26
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 52200 22178,26 22178,26
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 41577,32 18905,82 17444,2
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 26999,6 16535,3 15073,68
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2640 1563,2 1410,38
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 11440 8347,03 7683,55
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 2547,6 808,63 693,14
15-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 10372 5816,44 5286,61
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 14577,72 2370,52 2370,52
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 14577,72 2370,52 2370,52
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3520 1012,09 1012,09
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 3520 1012,09 1012,09
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 800 422,79 422,79
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 800 0 0
15-6063.004 Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) Α΄/θμιας 1320 392,87 392,87
15-6063.005 Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) Β΄/θμιας 600 196,43 196,43
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 127100 62533,88 62533,88
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 127100 62533,88 62533,88
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 127100 62533,88 62533,88
15-6117.003 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 105500 52734,24 52734,24
15-6117.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 19600 9799,64 9799,64
15-6117.005 Υπηρεσίες κτηνιατρικής  φροντίδας αδέσποτων ζώων Δήμου Κισσάμου 2000 0 0
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7700 223,2 223,2
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6200 0 0
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1500 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1500 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 500 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3200 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 500 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 1500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 700 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1500 223,2 223,2
15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 1500 223,2 223,2
15-6279.001 Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6279.002 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου 1000 223,2 223,2
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 28013,12 9415,64 9415,64
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 352,2 352,2
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 352,2 352,2
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 352,2 352,2
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 18000 6126,84 6126,84
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 16000 6126,84 6126,84
15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 14000 6126,84 6126,84
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 2000 0 0
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2000 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2000 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 9013,12 2936,6 2936,6
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 9013,12 2936,6 2936,6
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 7163,52 2452,08 2452,08
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 1849,6 484,52 484,52
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 55995,98 10215,92 10215,92
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5295,98 838,8 838,8
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4595,98 838,8 838,8
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 4595,98 838,8 838,8
15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 700 0 0
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8700 5045,97 5045,97
15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 300 0 0
15-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8100 5045,97 5045,97
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 27000 3998,32 3998,32
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 27000 3998,32 3998,32
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 13000 3998,32 3998,32
15-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολ. Α/θμιας 10000 0 0
15-6643.003 Προμήθεια καυσ για θέρμανση σχολείων Β/θμιας 4000 0 0
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 0 0
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 0 0
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 0 0
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 2000 0 0
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 332,83 332,83
15-6681 Υλικά φαρμακείου 500 332,83 332,83
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 500 332,83 332,83
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   11500 0 0
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 11000 0 0
15-6699.001 Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων 10000 0 0
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 0 0
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 114910,1 0 0
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 7000 0 0
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 7000 0 0
15-7133 Έπιπλα σκέυη 2000 0 0
15-7133.001 Προμήθεια επίπλων Βρεφ Σταθμων 2000 0 0
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5000 0 0
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 3000 0 0
15-7135.010 Προμήθεια πυροσβεστήρων παιδικών Σταθμών 2000 0 0
15-73 ΕΡΓΑ 107910,1 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 107910,1 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 107910,1 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100972,7 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 1885,38 0 0
15-7326.006 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 ΔΚ Κισάμου 5052 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9491,43 9491,43 9491,43
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 9491,43 9491,43 9491,43
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9491,43 9491,43 9491,43
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0
15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7691,79 7691,79 7691,79
15-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1218,92 1218,92 1218,92
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 580,72 580,72 580,72
15-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0 0 0
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1374962 767332,3 747368,1
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1297799 729404,3 709445
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 606725,9 316179,7 301710
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 256800 114371,7 101456,8
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 252800 113774,4 101145,8
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 252800 113774,4 101145,8
20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 597,32 311
20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 597,32 311
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17000 8845,76 8806,56
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16500 8736 8736
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 16500 8736 8736
20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500 109,76 70,56
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 188000 121235,4 121118,4
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 185700 120387,3 120387,3
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 185700 120387,3 120387,3
20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 848,12 731,12
20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 848,12 731,12
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 125425,9 61393,36 59994,87
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 54904 15494,33 14095,84
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 14340 956,52 894,25
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 7600 3787,06 3378,44
20-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 16260 8739,85 8008,89
20-6051.006 IKA Νεοπροσληφθέντων 16704 2010,9 1814,26
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4772 2461,3 2461,3
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 4772 2461,3 2461,3
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 55060 34437,73 34437,73
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 55060 34437,73 34437,73
20-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  10689,89 9000 9000
20-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων ασφ ΤΠΔΥ 10689,89 9000 9000
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19500 10333,42 10333,42
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 19500 10333,42 10333,42
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 10500 4942,1 4942,1
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 9000 5391,32 5391,32
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 38340 23234,09 23234,09
20-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4340 0 0
20-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4340 0 0
20-6117.001 Υπηρ επαλήθ κατασκ απορρ συμφ με κατασκ προδιαγρ 4340 0 0
20-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 34000 23234,09 23234,09
20-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 34000 23234,09 23234,09
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 464420,3 298890,8 297402,8
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 203090 128402,2 128402,2
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 203090 128402,2 128402,2
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 203090 128402,2 128402,2
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 11800 0 0
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1800 0 0
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 1800 0 0
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 10000 0 0
20-6233.003 Μίσθωση απορριμματοφόρου 10000 0 0
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2700 1373,71 1373,71
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2700 1373,71 1373,71
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2700 1373,71 1373,71
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 242830,3 169114,9 167626,9
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 96459,6 55353,6 55353,6
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 29016 20460 20460
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 30628 7812 7812
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 36815,6 27081,6 27081,6
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 122643,9 90326,56 88838,56
20-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 12000 9908,84 9908,84
20-6263.003 Επισκευές οχημάτων 30000 0 0
20-6263.008 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 80643,89 80417,72 78929,72
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 23726,76 23434,76 23434,76
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κισσάμου 1486,76 1486,76 1486,76
20-6265.002 Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Μηθύμνης 17440 17260,8 17260,8
20-6265.003 Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 4800 4687,2 4687,2
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 4000 0 0
20-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 4000 0 0
20-6275.004 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 4000 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1300 202 202
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1300 202 202
20-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 150 0 0
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600 0 0
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 550 202 202
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 550 202 202
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2000 372 372
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2000 372 372
20-6414 Μεταφορές εν γένει 2000 372 372
20-6414.003 Μεταφορές απορριμματοφόρων λόγω βλαβών 2000 372 372
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 185012,5 90525,7 86524,07
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5260 0 0
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5260 0 0
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5260 0 0
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 141252,5 60343,75 56342,12
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 141252,5 60343,75 56342,12
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 141252,5 60343,75 56342,12
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 34000 29529,98 29529,98
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 34000 29529,98 29529,98
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 15000 13020 13020
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 10000 9999,98 9999,98
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 9000 6510 6510
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 0 0
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2000 0 0
20-6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών (αναλώσιμα) χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων 2000 0 0
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 600 589,86 589,86
20-6681 Υλικά φαρμακείου 600 589,86 589,86
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 600 589,86 589,86
20-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   1900 62,11 62,11
20-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1900 62,11 62,11
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 56800 30764,31 30764,31
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 36800 20770 20770
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 36800 20770 20770
20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 34800 20770 20770
20-7135.002 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των 20770 20770 20770
20-7135.005 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των ΔΕ Κισσάμου 11000 0 0
20-7135.006 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των ΔΕ Μηθύμνης 3030 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 20000 9994,31 9994,31
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20000 9994,31 9994,31
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20000 9994,31 9994,31
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 20000 9994,31 9994,31
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20363,68 7163,68 7158,84
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 7163,68 7163,68 7158,84
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 7163,68 7163,68 7158,84
20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0
20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 348,88 348,88 344,04
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6814,8 6814,8 6814,8
20-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 13200 0 0
20-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  13200 0 0
20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 13200 0 0
20-8511.001 Πρόβλεψη μη Είσπρ. Καθ. Ηλεκτρ. 13200 0 0
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3663491 710249,2 696520,7
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1450040 534424,8 520696,3
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 283707,5 140861,3 132225,3
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 126040 74369,51 66657,11
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 121440 74369,51 66657,11
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 121440 74369,51 66657,11
25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4600 0 0
25-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 4600 0 0
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 35160 17747,56 17747,56
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 33660 17605,56 17605,56
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 33660 17605,56 17605,56
25-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1500 142 142
25-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1500 142 142
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 56000 23498,9 23498,9
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 56000 23498,9 23498,9
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 56000 23498,9 23498,9
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 60007,46 21287,31 20363,64
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 26828 10792,39 9868,72
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 5940 889,93 785,33
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4620 2088,99 1884,23
25-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 13628 6006,25 5566,03
25-6051.008 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 2640 1807,22 1633,13
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 9020 4405,84 4405,84
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 9020 4405,84 4405,84
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16000 6089,08 6089,08
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 16000 6089,08 6089,08
25-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  8159,46 0 0
25-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων Ασφ ΤΠΔΥ 8159,46 0 0
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6500 3958,05 3958,05
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6500 3958,05 3958,05
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 4500 2553,6 2553,6
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 1404,45 1404,45
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 49600 13007,6 13007,6
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 49600 13007,6 13007,6
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 49600 13007,6 13007,6
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 24800 6249,6 6249,6
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 24800 6758 6758
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 975886,1 328424,7 324425,7
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 788300 225511 225511
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 779300 225511 225511
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 779300 225511 225511
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 9000 0 0
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 9000 0 0
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 31000 18967,04 18967,04
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 31000 18967,04 18967,04
25-6233.001 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Κισάμου 12000 0 0
25-6233.002 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης  ΔΕ Μηθύμνης 11000 10991,36 10991,36
25-6233.003 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 8000 7975,68 7975,68
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2800 2197,38 2197,38
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 600 300,56 300,56
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2200 1896,82 1896,82
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2200 1896,82 1896,82
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 120086,1 78749,29 74750,29
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 69612 49495,8 45496,8
25-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (βιολογικός) 38812 38812 38812
25-6262.003 Συγκόλληση σωλήνων πολυαιθυλένιου ύδρευσης - άρδευσης 4000 3999 0
25-6262.010 Συντήρηση εξοπλισμού Υδροάρδευσης 2000 212 212
25-6262.012 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων βιολογικού 24800 6472,8 6472,8
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 50474,06 29253,49 29253,49
25-6263.001 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & μηχανημάτων 35874,06 27180,69 27180,69
25-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 4000 2072,8 2072,8
25-6263.004 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 10600 0 0
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 33700 2999,99 2999,99
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 8000 0 0
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 8000 0 0
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 25700 2999,99 2999,99
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 20200 0 0
25-6279.003 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 2500 0 0
25-6279.004 Δαπάνες για απολυμάνσεις-μυοκτονίες 3000 2999,99 2999,99
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1650 396 396
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1650 396 396
25-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 550 0 0
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400 396 396
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 139196,9 51735,13 50641,73
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7855,35 2855,29 2855,29
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7855,35 2855,29 2855,29
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 6855,35 1855,35 1855,35
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 1000 999,94 999,94
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 42419,55 13923,94 12830,54
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 40151,25 13458,4 12365
25-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 40151,25 13458,4 12365
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 2268,3 465,54 465,54
25-6642.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 2268,3 465,54 465,54
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 72600 34462,08 34462,08
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 72600 34462,08 34462,08
25-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Κισσάμου 9800 0 0
25-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 9800 0 0
25-6662.004 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 13000 0 0
25-6662.010 Προμήθεια ορυκτού  υλικού αποκατάστασης τομών δικτύου Υδροάρδ ΔΕ Κισσάμου 15000 14999,04 14999,04
25-6662.011 Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών δικτύου Υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 15000 14999,04 14999,04
25-6662.012 Προμήθεια ορυκτού  υλικού αποκατάσταση τομών δικτύου Υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 10000 4464 4464
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15822 493,82 493,82
25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15822 493,82 493,82
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 502991,5 135365,2 135365,2
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 143849 89445,58 89445,58
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 143849 89445,58 89445,58
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 91141,2 83865,58 83865,58
25-7131.001 Προμήθεια εργαλείων κλπ εξοπ. Υπ. Υδροάρδ. 11000 7920,07 7920,07
25-7131.013 Προμήθει υδρομέτρων 6700 6697,71 6697,71
25-7131.015 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 33641,2 29456,2 29456,2
25-7131.016 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 24800 24793,8 24793,8
25-7131.017 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟ 15000 14997,8 14997,8
25-7132 Μεταφορικά μέσα 24800 0 0
25-7132.001 Προμήθεια αυτοκινήτου 24800 0 0
25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 27907,83 5580 5580
25-7135.001 Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου Αντλιοστασίων 3100 3100 3100
25-7135.003 Προμήθεια μεταλλικών πορτών αντλιοστασίων 5000 2480 2480
25-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ 17637,83 0 0
25-7135.005 Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού ΕΕΛ 2170 0 0
25-73 ΕΡΓΑ 301922,4 26719,6 26719,6
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 234040,4 0 0
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 234040,4 0 0
25-7312.001 Αντικ  αγωγών ύδρευσης  Κισσάμου 7103 0 0
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 47,11 0 0
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 74000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 10067,78 0 0
25-7312.008 Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακιών 24779,81 0 0
25-7312.009 Επέκταση δικτ ύδρευσης Γραμβούσας 40000 0 0
25-7312.011 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,44 0 0
25-7312.012 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1948,56 0 0
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1743,51 0 0
25-7312.015 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 7,32 0 0
25-7312.016 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 147,45 0 0
25-7312.017 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2121,53 0 0
25-7312.020 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 45479,23 0 0
25-7312.021 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2155,55 0 0
25-7312.022 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 850,28 0 0
25-7312.023 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
25-7312.024 Επέκταση δικτύου ύδρευσης τ.κ. Πλατάνου (θέση Ρίζα) 20000 0 0
25-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 33039,24 0 0
25-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1000 0 0
25-7325.001 Επεκτάσεις Ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίων 1000 0 0
25-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 32039,24 0 0
25-7326.002 Αποκατάσταση  τομών λόγω επισκευής δικτύων υδροάρδευσης 7239,24 0 0
25-7326.003 Αποκατ. Τομών λόγω επισκ. Δικτύων ύδρ. Β΄ Φάση 24800 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 34842,79 26719,6 26719,6
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 34842,79 26719,6 26719,6
25-7336.003 Αντικατάσταση τμημ κεντρ. αγωγών Ύδρευσης τκ Πλατάνου 12905,35 12350 12350
25-7336.005 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πλατάνου 7250 7177,6 7177,6
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3852,38 0 0
25-7336.007 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Γραμβούσας 7250 7192 7192
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3151,06 0 0
25-7336.018 Αντικατάσταση καμμένης πομώνας Κολένι 434 0 0
25-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 57220 19200 19200
25-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 57220 19200 19200
25-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 57220 19200 19200
25-7412.002 Οριστ. Μελέτη κατασκ. Ταμιευτ. Λιμνοδ. Σφηναρίου 38000 0 0
25-7412.006 Μελέτη για Εργα Β φάση Βελτίωση- ενίσχυση άρδ Σφηναρίου  αξιοποίηση χειμερίων απορροών 19220 19200 19200
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1710459 40459,26 40459,26
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 40459,26 40459,26 40459,26
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 40459,26 40459,26 40459,26
25-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0
25-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3720 3720 3720
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 18119,42 18119,42 18119,42
25-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 18619,84 18619,84 18619,84
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1670000 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1670000 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1670000 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1670000 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1995889 577852,8 571199,5
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 424239,5 245146 238492,8
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 170598 66992,09 60434,22
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 112200 51773,49 46020,88
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 112200 51773,49 46020,88
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 112200 51773,49 46020,88
30-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 21600 4686,37 4686,37
30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 21600 4686,37 4686,37
30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 21600 4686,37 4686,37
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 34948 10241,89 9436,63
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 29116 9071,48 8266,22
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 3840 57,24 50,88
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 2180 1099,07 994,26
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 14322 4500,34 4098,03
30-6051.010 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 6074 3414,83 3123,05
30-6051.011 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 2700 0 0
30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5832 1170,41 1170,41
30-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 5832 1170,41 1170,41
30-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1850 290,34 290,34
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1850 290,34 290,34
30-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 350 195,19 195,19
30-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) 1500 95,15 95,15
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9920 0 0
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9920 0 0
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 4960 0 0
30-6112.002 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4960 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4960 0 0
30-6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) 4960 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 130729 95919,17 95919,17
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 16500 4000 4000
30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 6000 4000 4000
30-6231.001 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ Δημαρχείου 6000 4000 4000
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 10500 0 0
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-6233.014 Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδάφιση 6000 0 0
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 719,35 719,35
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 319,01 319,01
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500 400,34 400,34
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 63967,6 41815,58 41815,58
30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 7500 0 0
30-6261.002 Συντήρηση υδραυλικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 2000 0 0
30-6261.003 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 2500 0 0
30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κτιρίων τκ Έλους 3000 0 0
30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 23857,6 23857,6 23857,6
30-6262.001 Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών Δ. Κισσάμου 0 0 0
30-6262.008 Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας τκ Σηρικαρίου 23857,6 23857,6 23857,6
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 32610 17957,98 17957,98
30-6264.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ. και λοιπών μηχ 3610 3305,15 3305,15
30-6264.002 Επισκευές οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων 4000 0 0
30-6264.003 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων  & μηχανημάτων 25000 14652,83 14652,83
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 49411,41 49384,24 49384,24
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 49411,41 49384,24 49384,24
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 17411,41 17407,12 17407,12
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία 16000 15978,64 15978,64
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 16000 15998,48 15998,48
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 450 282 282
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 450 282 282
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300 282 282
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 500 0 0
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 0 0
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 112042,5 81952,76 81857,39
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2000 0 0
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000 0 0
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 2000 0 0
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 21272 4281,4 4186,03
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 21272 4281,4 4186,03
30-6644.003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 21272 4281,4 4186,03
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 86770,48 77671,36 77671,36
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7370,48 2278,8 2278,8
30-6661.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5870,48 1444,53 1444,53
30-6661.002 Προμήθεια υλικών επισκευής Δημοτ. Κτιρίων 1500 834,27 834,27
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 79400 75392,56 75392,56
30-6662.001 Προμήθεια σχαρών ομβρίων 5000 1000 1000
30-6662.005 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Κισσάμου 24800 24797,52 24797,52
30-6662.007 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Μηθύμνης 24800 24797,52 24797,52
30-6662.009 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Ιναχωρίο 24800 24797,52 24797,52
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 0 0
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2000 0 0
30-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικά-εξαρτήματα μηχανημάτων 2000 0 0
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 987420 192416,8 192416,8
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 91995,9 12030,17 12030,17
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 91995,9 12030,17 12030,17
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 91995,9 12030,17 12030,17
30-7135.001 Προμήθεια εξωτερικών Κουφομάτων Δημ. Κτιρίων τκ ΈΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.002 Προμήθεια κυβόλιθων κλπ πλακιδίων 74800 0 0
30-7135.003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας 3000 0 0
30-7135.006 Προμήθεια κουφομάτων Δημοτ. Κτιρίων 2000 868 868
30-7135.008 Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών περίφραξης γηπέδου Πλατάνου 5*5 11162,17 11162,17 11162,17
30-73 ΕΡΓΑ 498568,2 180386,6 180386,6
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 236581,7 44886,91 44886,91
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 72195,76 44886,91 44886,91
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9705,36 0 0
30-7322.008 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 62490,4 44886,91 44886,91
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 153577 0 0
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30634,92 0 0
30-7323.003 Ασφαλτοστρ - τεχνικά δίκτυα βιολογικού τκ Δραπανιά 55000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 881,23 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11440,56 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 376,79 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 39118,79 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 858,74 0 0
30-7323.026 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Α ΦΑΣΗ) 6,87 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 0 0
30-7323.032 Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων σχεδίου Πόλεως 2009 2938,79 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 5067,96 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 585,09 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10808,92 0 0
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 7000 0 0
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 261986,5 135499,7 135499,7
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17010,08 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10,08 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 17000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 211781,3 135499,7 135499,7
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 868,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7067,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 825,01 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 704,44 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 776,84 0 0
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 698,84 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11991,17 0 0
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3267,86 0 0
30-7333.084 Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17/5/2017 0 0 0
30-7333.085 Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Κισσάμου 70632,51 70578,96 70578,96
30-7333.086 Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων οικισμού ΜΟΥΡΙ τκ ΒΟΥΛΓΑΡΩ 59148 35526,4 35526,4
30-7333.087 Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων  οικ ΣΙΝΕΝΙΑΝΑ 55800 29394,32 29394,32
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 33195,13 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 22073,18 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 396855,9 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 394855,9 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 89454,85 0 0
30-7412.002 Μελέτες 0 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 1166,73 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 3402,62 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 305401,1 0 0
30-7413.002 Λοιπές Μελέτες 5918,39 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 19,61 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 104035,1 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 178642,1 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2000 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2000 0 0
30-7425.006 Έκδοση αδείας κατεδάφισης Δημ. Κτιρίων 2000 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 584229,2 140290 140290
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 142529,2 140290 140290
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 115689,9 115689,9 115689,9
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2781,17 2781,17 2781,17
30-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 112908,7 112908,7 112908,7
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 26839,28 24600,11 24600,11
30-8122 Έργα 26839,28 24600,11 24600,11
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 441700 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  441700 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 441700 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 295200 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 146500 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 88703,57 17279,84 15536,15
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 75471,85 17248,12 15504,43
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 24908 15060,64 13456,05
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 19338 13122 11664
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 19338 13122 11664
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 19338 13122 11664
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4020 1637,74 1491,15
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 4020 1637,74 1491,15
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 924 17,55 15,6
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 726 427,56 380,17
35-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 2370 1192,63 1095,38
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1550 300,9 300,9
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1550 300,9 300,9
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 350 191,62 191,62
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1200 109,28 109,28
35-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 40000 0 0
35-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 40000 0 0
35-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 40000 0 0
35-6162.002 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΚΙΣΣΑΜ 19000 0 0
35-6162.003 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΜΗΘΥΜΝ 12000 0 0
35-6162.005 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΙΝΑΧΩΡ 9000 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3800 404,9 404,9
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 274,9 274,9
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 274,9 274,9
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 274,9 274,9
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 3500 130 130
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3500 130 130
35-6263.001 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 2000 0 0
35-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 1000 130 130
35-6263.003 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 150 0 0
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 150 0 0
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6613,85 1782,58 1643,48
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3113,85 1308,55 1169,45
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1839,91 833,48 764,32
35-6641.004 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1839,91 833,48 764,32
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1273,94 475,07 405,13
35-6644.005 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 1273,94 475,07 405,13
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2000 0 0
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 0 0
35-6662.001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση νησίδων 2000 0 0
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 700 474,03 474,03
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 700 474,03 474,03
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   800 0 0
35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 800 0 0
35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους 800 0 0
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13200 0 0
35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 0 0
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 0 0
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
35-7135.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός κλπ 2000 0 0
35-73 ΕΡΓΑ 11200 0 0
35-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11200 0 0
35-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11200 0 0
35-7326.002 Αποκατάσταση βλάστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου ΄΄Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου 11200 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31,72 31,72 31,72
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 31,72 31,72 31,72
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 31,72 31,72 31,72
35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0
35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 31,72 31,72 31,72
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 380943 21081,58 21081,58
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 69694,24 20436,78 20436,78
60-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 38360 20396,38 20396,38
60-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 30360 16305,12 16305,12
60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30360 16305,12 16305,12
60-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 8000 4091,26 4091,26
60-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8000 4091,26 4091,26
60-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 25000 0 0
60-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 25000 0 0
60-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 25000 0 0
60-6261.001 Εργασίες  ανακαίνισης  Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου 25000 0 0
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2500 40,4 40,4
60-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 40,4 40,4
60-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 40,4 40,4
60-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακ. Υπαλ. Κέντρων 500 40,4 40,4
60-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2000 0 0
60-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2000 0 0
60-6431.001 Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης 2000 0 0
60-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3834,24 0 0
60-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   3834,24 0 0
60-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3834,24 0 0
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 311100 496 496
60-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 311100 496 496
60-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 311100 496 496
60-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5000 0 0
60-7133 Έπιπλα σκέυη 5000 0 0
60-7133.001 Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων 5000 0 0
60-7135 Λοιπός εξοπλισμός 301100 496 496
60-7135.001 Προμήθεια για βελτίωση 4 αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ. Κισσάμου 65100 0 0
60-7135.002 Προμήθεια παγίων Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου 25000 496 496
60-7135.003 Προμήθ - τοποθ εξοπλ αναβ παιδικών χαρών Δ Κισσάμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 211000 0 0
60-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 148,8 148,8 148,8
60-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 148,8 148,8 148,8
60-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 148,8 148,8 148,8
60-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 148,8 148,8 148,8
60-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 0 0
60-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
60-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0 0 0
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 73994,68 13408,91 13408,91
61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 73994,68 13408,91 13408,91
61-73 ΕΡΓΑ 73994,68 13408,91 13408,91
61-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 73994,68 13408,91 13408,91
61-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 73994,68 13408,91 13408,91
61-7322.001 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 73994,68 13408,91 13408,91
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 161000 0 0
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 161000 0 0
62-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 161000 0 0
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 161000 0 0
62-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 161000 0 0
62-7131.001 Προμήθεια ανατρ φορτηγού με γερανό & αρπάγη 161000 0 0
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1772727 185384,4 185384,4
63-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 133300,1 103488 103488
63-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62669,67 32865,25 32865,25
63-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 57865,25 32865,25 32865,25
63-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 57865,25 32865,25 32865,25
63-6262.001 Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης (λειψυδρία) ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 33791,25 18791,25 18791,25
63-6262.002 Συντήρηση & επισκ αντλιοστασίου ύδρευσης (λειψυδρία) ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 24074 14074 14074
63-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 4804,42 0 0
63-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 4804,42 0 0
63-6279.001 Αντιμετώπιση προβλημάτων φαινομένου λειψυδρίας 4804,42 0 0
63-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 70630,45 70622,73 70622,73
63-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 70630,45 70622,73 70622,73
63-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70630,45 70622,73 70622,73
63-6662.001 Προμήθεια υλικών επισκευής -συντήρησης  δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 15000 14999,28 14999,28
63-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκ-συντήρ δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 15000 14996,27 14996,27
63-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκ-συντήρ δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 5000 4996,88 4996,88
63-6662.004 Προμ υλικ για αμ αποκ αντλ υδρ Σασάλου  θεομ 14.02 17360 17360 17360
63-6662.005 Προμ υλικ για αμ αποκ μοτέρ βιολογικού  θεομ 14.02 7626 7626 7626
63-6662.006 Προμ υλικ για αποκ ζημιών υπηρ 25  θεομ 14.02.19 10644,45 10644,3 10644,3
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1635013 77482,06 77482,06
63-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 60000 0 0
63-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 60000 0 0
63-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 60000 0 0
63-7131.001 Μικρός ερπιστριοφόρος εκσκαφέας 60000 0 0
63-73 ΕΡΓΑ 1458000 65074,45 65074,45
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 503713,8 0 0
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 503713,8 0 0
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 1935,09 0 0
63-7312.016 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 501778,7 0 0
63-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 116093,8 22279,35 22279,35
63-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 116093,8 22279,35 22279,35
63-7336.002 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ Βλάτους 0 0 0
63-7336.003 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας ΔΚ ΚΙΣΑΜΟΥ 7250 0 0
63-7336.004 Αναβάθμιση αντλιοσ. για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΤΟΠΟΛΙΩΝ 7250 0 0
63-7336.005 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 0 0 0
63-7336.006 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΔΡΑΠΑΝΙΑ 7250 0 0
63-7336.007 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ 0 0 0
63-7336.008 Βελτίωση αντλ. Κονιδιανών για αντιμ. Λειψυδρίας 22282,27 22279,35 22279,35
63-7336.009 Άμεση αποκατ. Ζημιών δικτύου υδρο. θεομην 1/1/19 7061,55 0 0
63-7336.010 Άμεση αποκατάσταση λόγω θεομηνίας δικτύων βιολογικού κόλπου Κισσάμου 65000 0 0
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 838192,6 42795,1 42795,1
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 838192,6 42795,1 42795,1
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 838192,6 42795,1 42795,1
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 117012,6 12407,61 12407,61
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 117012,6 12407,61 12407,61
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 117012,6 12407,61 12407,61
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
63-7412.002 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5580 0 0
63-7412.003 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 12469,61 12407,61 12407,61
63-7412.004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 13094,4 0 0
63-7412.005 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 19840 0 0
63-7412.006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 6200 0 0
63-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4414,4 4414,4 4414,4
63-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4414,4 4414,4 4414,4
63-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4414,4 4414,4 4414,4
63-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4414,4 4414,4 4414,4
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2508221 431864,4 166489,7
64-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 526848 352764,2 87389,5
64-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 477088 303070,7 37696
64-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 477088 303070,7 37696
64-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 477088 303070,7 37696
64-6262.002 Εργασ. για άμεσ αποκ. ζημιών από θεομ. της 1.1.19 24800 24800 24800
64-6262.003 Εργ μισθ μηχ για επεμβ πλυμ φαιν θεομ  της 14.02. 13888 12896 12896
64-6262.004 ΄Αρση καταπτώσεων οδικού δικτ Δήμου θεομ 14.02.19 253000 240599,5 0
64-6262.005 Εργασίες προσωρινής πρόσβασης οδού προς Οικισμό Νησί τκ Τοπολίων 24800 24775,2 0
64-6262.006 Εργασίες αποκατάστασης προσωρινής πρόσβασης αγροτικών οδών ΔΕ Ιναχωρίου 40000 0 0
64-6262.007 Εργασίες αποκατάστασης προσωρινής πρόσασηςβ αγροτικών οδών ΔΕ Κισσάμου 60600 0 0
64-6262.008 Εργασίες αποκατάστασης προσωρινής πρόσβασης αγροτικών οδών ΔΕ Μηθύμνης 60000 0 0
64-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 49760 49693,5 49693,5
64-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 49760 49693,5 49693,5
64-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 49760 49693,5 49693,5
64-6662.001 Προμ. Σκυρ. Για άμ. Αποκατ. Ζημιών θεομ. 1.1.19 9920 9920 9920
64-6662.002 Προμ. Σκυρ για αποκ ζημιών θεομ 14.02.19 19840 19790,4 19790,4
64-6662.003 Προμ φυσ ογκολ για αποκ ζημιών θεομ 14.02.19 20000 19983,1 19983,1
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1967861 65587,96 65587,96
64-73 ΕΡΓΑ 1967861 65587,96 65587,96
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 76271,45 0 0
64-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 60000 0 0
64-7323.002 Ασφαλτ/ση δρόμ ΤΚ Λουσακιών (ΣΑΕΠ 502 Περ. Κρητ.) 60000 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16271,45 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 16271,45 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1891590 65587,96 65587,96
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 1891590 65587,96 65587,96
64-7333.001 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στις τκ Δραπανιά, Καλουδιανών, Πλατάνου Δήμου Κισσάμου 434400 0 0
64-7333.002  Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου 900000 0 0
64-7333.003 Αποκ πρόσβ οδού προς Μελισσιά από θεομ 14.02.19 65860 65587,96 65587,96
64-7333.004 Αποκ ζημ οδ δικτ Κισσ (Γαλουβά), Πολυρρήνιας & τκ Κάμπου 50000 0 0
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 5360,35 0 0
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 432759,4 0 0
64-7333.076 Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 3209,79 0 0
64-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13512,23 13512,23 13512,23
64-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 13512,23 13512,23 13512,23
64-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 13512,23 13512,23 13512,23
64-8122 Έργα 13512,23 13512,23 13512,23
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 49600 49576,3 0
69-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 49600 49576,3 0
69-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 49600 49576,3 0
69-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 49600 49576,3 0
69-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 49600 49576,3 0
69-6262.001 Εργασίες καθαρισμού & απομάκρυνσης  φερτών υλικών από παραλίες ΔΕ Μηθύμνης 24800 24788,15 0
69-6262.002 Εργασίες καθαρισμού & απομάκρυνσης φερτών υλικών από παραλίες ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 24800 24788,15 0
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 740087,7 227467,2 227166,1
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 523407,8 225684,2 225383,1
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 335100 147404,3 147404,3
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 82500 42630,58 42630,58
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 82500 42630,58 42630,58
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 82500 42630,58 42630,58
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 179800 71865,83 71865,83
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 175000 71865,83 71865,83
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 175000 71865,83 71865,83
70-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4800 0 0
70-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε 4800 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 68300 30494,67 30494,67
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22800 11532,46 11532,46
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 22800 11532,46 11532,46
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 45500 18962,21 18962,21
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 45500 18962,21 18962,21
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4500 2413,18 2413,18
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4500 2413,18 2413,18
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 2000 1080,37 1080,37
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1200 616,84 616,84
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 600 251,19 251,19
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 700 464,78 464,78
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 43250 0 0
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 40750 0 0
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 40750 0 0
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου 27750 0 0
70-6117.004 Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου 11000 0 0
70-6117.005 Μεταφορά και περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 2000 0 0
70-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 2000 0 0
70-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 2000 0 0
70-6141.001 Κόστος υποδοχής και διατήρησης ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 2000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500 0 0
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500 0 0
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 500 0 0
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 102760 52343,46 52343,46
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3000 0 0
70-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3000 0 0
70-6235.001 Μίσθωση χημικών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 3000 0 0
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 764,92 764,92
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 550 534,92 534,92
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 300 230 230
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 300 230 230
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 98910 51578,54 51578,54
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 75520 48807,14 48807,14
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 3000 0 0
70-6262.005 Συντήρηση & επισκευή οδοποιίας πρόσβασης προς Μπάλο 47720 24775,2 24775,2
70-6262.006 Εργασίες επισκευής οδοποιίας περιοχής Μπάλου 24800 24031,94 24031,94
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 23390 2771,4 2771,4
70-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ & λοιπών μηχαν 3390 2771,4 2771,4
70-6263.003 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 4000 0 0
70-6263.004 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & μηχανημάτων 16000 0 0
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 500 390 390
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500 390 390
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 390 390
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 500 390 390
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 23000 18411,52 18411,52
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 23000 18411,52 18411,52
70-6414 Μεταφορές εν γένει 23000 18411,52 18411,52
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 20000 18411,52 18411,52
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 3000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 18797,76 7135 6833,9
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 12797,76 3775,84 3474,74
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 12797,76 3775,84 3474,74
70-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 12797,76 3775,84 3474,74
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 0 0
70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2000 0 0
70-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικα-εξαρτήματα μηχανημάτων 2000 0 0
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   4000 3359,16 3359,16
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4000 3359,16 3359,16
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 4000 3359,16 3359,16
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 215832 934,96 934,96
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 12000 934,96 934,96
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 12000 934,96 934,96
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5000 0 0
70-7131.002 Προμήθεια εργαλείων χειρός 5000 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 7000 934,96 934,96
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 5000 0 0
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 2000 934,96 934,96
70-73 ΕΡΓΑ 202000 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 202000 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 190000 0 0
70-7333.003 Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο 190000 0 0
70-7333.004 Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις  οδών πρόσβασης στο Μπάλο 0 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1832 0 0
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1832 0 0
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 1832 0 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 1832 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 847,98 847,98 847,98
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 847,98 847,98 847,98
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 847,98 847,98 847,98
70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0 0 0
70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 847,98 847,98 847,98
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
70-8122 Έργα 0 0 0
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 263035,2 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 263035,2 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 263035,2 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 263035,2 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 263035,2 0 0