ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΕΣΟΔΑ

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3451077,6 2359398 2290188
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14630,24 16595,29 14800,29
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1720 1020 765
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 765
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 765
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 700 0 0
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 700 0 0
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 12910,24 15575,29 14035,29
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1412,1 2090,18 550,18
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1412,1 2090,18 550,18
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 11498,14 13485,11 13485,11
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 11498,14 13485,11 13485,11
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9968,47 13487,71 13487,71
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9968,47 13487,71 13487,71
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9968,47 13487,71 13487,71
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9968,47 13487,71 13487,71
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1065453,2 729522,7 702297,6
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 884753,97 647074,1 647074,1
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 884753,97 647074,1 647074,1
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 884753,97 647074,1 647074,1
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 113346,01 10273,1 9209,58
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 6550 8355 8355
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 6550 8355 8355
0322 Τέλος ύδρευσης 101906,01 78,1 14,58
0322.001 Τέλος ύδρευσης 101906,01 78,1 14,58
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 4890 1840 840
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 4890 1840 840
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7760 7755 7755
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 6170 6540 6540
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 6170 6540 6540
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1590 1215 1215
0332.001 Τέλη άρδευσης 750 195 195
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 840 1020 1020
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 59593,24 64420,51 38258,92
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 59593,24 64420,51 38258,92
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 59593,24 64420,51 38258,92
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 236796,45 292015,3 258868,3
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9000 0 0
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 9000 0 0
0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) 9000 0 0
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 14221,28 5745,33 5745,33
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 9221,28 2970,56 2970,56
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 9221,28 2970,56 2970,56
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5000 2774,77 2774,77
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 62010,17 66777 33630
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 7200 40429,5 7282,5
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2000 1727,5 1727,5
0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) 5000 37102 3955
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 200 1600 1600
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 26347,5 26347,5
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37567,77 18562,7 18562,7
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 7784,8 7784,8
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 151565 219493 219493
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 151565 219493 219493
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 76565 119343 119343
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 75000 100150 100150
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3814,89 9128,59 2086,54
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3814,89 9128,59 2086,54
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1261,97 3159,24 711,25
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1261,97 3159,24 711,25
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 2552,92 5969,35 1375,29
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 2552,92 5969,35 1375,29
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2110544,3 1262625 1262625
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2110544,3 1262625 1262625
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 1065105 1065105
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 1065105 1065105
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 88790,95 77520 77520
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 88790,95 77520 77520
0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 424096,43 120000 120000
0619.004 Εσοδα ν 3756/09 άρθρο 27 (Λειτουργικές δαπάνες) 184077,58 0 0
0619.005 Εσοδα Ν.3756/09 άρθρο 27 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ 120018,85 0 0
0619.006 Κάλυψη επιτακτικών αναγκών Δήμου Κισσάμου 120000 120000 120000
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9870 36023,26 36023,26
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9870 36023,26 36023,26
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1125 1355,25 1355,25
0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1125 1355,25 1355,25
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 2660 0 0
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 2660 0 0
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  6085 34668,01 34668,01
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 4785 2497 2497
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 0 0
0718.005 Εσοδα ενικοίασης ομπρελοκαθισμάτων Φαλασάρνων 1000 32171,01 32171,01
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4600958,1 600063 599813
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 49400 49400 49400
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 49400 49400 49400
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 49400 49400
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 49400 49400
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4504560 494646 494646
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 592257,67 137165 137165
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 84840 84840
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 84840 84840
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 24900 24900
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 24900 24900
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 212737,67 27425 27425
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 72316,29 27425 27425
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 10218,03 0 0
1314.023 ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 49545,77 0 0
1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 6772,08 0 0
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 3912302,3 357481 357481
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 778890,78 195230,2 195230,2
1322.002 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 22343,69 0 0
1322.003 Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 576718,55 195230,2 195230,2
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.005 Πρόγραμμα πρόληψης ^ αντιμετώπισης ζημιών ^ καταστροφών από θεομηνίες 20000 0 0
1322.013 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 100000 0 0
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2873411,6 162250,8 162250,8
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1942389,9 162250,8 162250,8
1328.003 Αντικατάσταση  Τμημάτων  αγωγών  αρδευτικού  δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 328319,6 0 0
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 21025,09 0 0
1328.007 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' 219189,78 0 0
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 362487,15 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 260000 0 0
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 200000 0 0
1329.009 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 60000 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 42326,72 46059,74 45809,74
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 42326,72 46059,74 45809,74
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 33600 37764,02 37764,02
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
33600 37764,02 37764,02
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 8000 5936,85 5936,85
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 8000 5936,85 5936,85
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 130,35 387,41 137,41
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 130,35 387,41 137,41
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 596,37 1971,46 1971,46
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 596,37 1971,46 1971,46
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4671,35 9957,32 9957,32
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1200 3694,04 3694,04
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  1200 3694,04 3694,04
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 1200 3694,04 3694,04
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3471,35 6263,28 6263,28
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3471,35 6263,28 6263,28
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2986,35 6263,28 6263,28
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 485 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 664747,5 862290,1 608945,8
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 662834,5 861950,1 607868,8
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 662834,5 861950,1 607868,8
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 237246,03 237246 237246
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 237246,03 237246 237246
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 128571,29 247735,2 131988,5
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 128571,29 247735,2 131988,5
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 257749,36 304293,3 181909,5
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 257749,36 304293,3 181909,5
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0 29827,2 13876,51
2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0 29827,2 13876,51
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3397,4 524,46 524,46
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 3397,4 524,46 524,46
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 8802,25 2089,21 2089,21
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 8802,25 2089,21 2089,21
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 27068,17 40234,65 40234,65
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 3647,7 0 0
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 17838,92 19275 19275
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 5581,55 7399,65 7399,65
2119.010 Αποκομιδή απορριμμάτων Λιμένα Καβονησίου (ΠΟΕ) 0 13560 13560
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 1913 340 1077
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1913 340 1077
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1913 340 1077
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 1573 0 737
2211.005 Εισφορές ΟΑΕΔ (ΕΛΠΚ 8ος 2015) 340 340 340
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2109721 2098444 186179,7
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2109721 2098444 186179,7
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2064300 2053023 185558,5
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 787968,18 784237,1 101933
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 787968,18 784237,1 101933
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 588659,4 585769,2 53585,41
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 588659,4 585769,2 53585,41
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14293,83 12907,35 1816,39
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14293,83 12907,35 1816,39
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 532613,99 532614 11961,51
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 377301,85 377301,9 9380,15
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 155312,14 155312,1 2581,36
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 91878,29 88609,17 10283,72
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 91878,29 88609,17 10283,72
3219 Λοιπά έσοδα 48886,31 48886,31 5978,49
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 3345,35 3345,35 142,05
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 23858,18 23858,18 5776,96
3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 9795,28 9795,28 59,48
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 45420,96 45420,96 621,17
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 45420,96 45420,96 621,17
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 45420,96 45420,96 621,17
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1106918,5 610816,5 488801,8
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1069718,5 609267 487252,2
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 67600 44134,33 41876,41
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 67600 44134,33 41876,41
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59000 37162,98 36225,7
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 8600 6971,35 5650,71
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  405268,53 242260,1 148200,9
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 47000 33690,21 31276,09
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 47000 33690,21 31276,09
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 83984 27353,63 27353,63
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 77524 25502,15 25502,15
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 4900 1542,83 1542,83
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 1560 308,65 308,65
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 97284,53 36705,56 36705,56
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 35353,06 35353,06
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 17284,53 1352,5 1352,5
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 177000 144510,7 52865,66
4124.001 Υπέρ του Δημοσίου από προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Κράτηση) 100 0 0
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 600 284,98 284,98
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.004 Υγειονομική Περίθαλψη Αιρετών (Κράτηση) 1000 0 0
4124.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Είσπραξη) 175000 144225,7 52580,68
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 571150 306595,2 281523,1
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 571150 306595,2 281523,1
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 102200 65168,08 65168,08
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 40700 25465,96 25465,96
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 220300 117616,8 95994,03
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 5000 22,5 22,5
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 19600 11518,63 11518,63
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 20600 12804,72 12804,72
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 2000 7,5 7,5
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 3450 2998,28 2259,72
4131.009 ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών ειφορών από έξοδα παράστασης) 1000 1113,76 78
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4700 3122,07 2435,39
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 6550 4284,82 4284,82
4131.012 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ (Κράτηση) 2000 0 0
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 19400 13173,08 12827,84
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 7300 4228,94 3736,34
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 1700 476,76 476,76
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3300 718,85 718,85
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 771,44 771,44
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 15743,02 15743,02
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 1076,99 1076,99
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 925,7 925,7
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 237,78 237,78
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 718,85 718,85
4131.024 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 1500 0 0
4131.025 Κράτηση Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500 0 0
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 8950 4643,03 4492,55
4131.027 ΤΠΔΥ ΥΝΠΔΔ 1% (Κράτηση εισφορών) 500 477,77 477,77
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 701,54 701,54
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 32000 18578,34 18578,34
4131.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π.Δ.Υ ΝΠΔΔ ( ΚΡΑΤΗΣΗ) 3000 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 25700 16277,37 15651,77
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 24750 15722,37 15096,77
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 24750 15722,37 15096,77
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 950 555 555
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 950 555 555
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 37200 1549,57 1549,57
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  37200 1549,57 1549,57
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 7200 1549,57 1549,57
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 2200 1549,57 1549,57
4219.003 Επιστροφή εν γένει χρημάτων διάφορα 5000 0 0
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1816939,8 1816940 1816940
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1816939,8 1816940 1816940
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1284565,7 1284566 1284566
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 294824,51 294824,5 294824,5
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 152885,65 152885,7 152885,7
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 27886,31 27886,31 27886,31
5111.003 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΧ ΠΟΛΗΣ 447,36 447,36 447,36
5111.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΑΠΕ 4967,36 4967,36 4967,36
5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 108637,83 108637,8 108637,8
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 50206,42 50206,42 50206,42
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 50206,42 50206,42 50206,42
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 814811,15 814811,2 814811,2
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 439354,01 439354 439354
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 61312,55 61312,55 61312,55
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 94487,99 94487,99 94487,99
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 218655,19 218655,2 218655,2
5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 1001,41 1001,41 1001,41
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 124723,66 124723,7 124723,7
5119.001 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 124723,66 124723,7 124723,7
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 532374,09 532374,1 532374,1
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 27058,86 27058,86 27058,86
5121.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 131,93 131,93 131,93
5121.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ πρόγραμμα κοιν προστασ 2347,01 2347,01 2347,01
5121.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτακτ ανειδίκευτων υπόλοιπο 4187,31 4187,31 4187,31
5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 3395,24 3395,24 3395,24
5121.012 ΧΡ ΥΠ  Εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Συντήρηση  Σχολικών Κτιρίων) 16997,37 16997,37 16997,37
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 290460,93 290460,9 290460,9
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 9809,53 9809,53 9809,53
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 232776,96 232777 232777
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 47368,29 47368,29 47368,29
5122.005 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 503,52 503,52 503,52
5122.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 2,63 2,63 2,63
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 99878,91 99878,91 99878,91
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 43851,9 43851,9 43851,9
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 16685,1 16685,1 16685,1
5123.006 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 5100,01 5100,01 5100,01
5123.007 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ) 13839,39 13839,39 13839,39
5123.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ 3685,07 3685,07 3685,07
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 4561,76 4561,76
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 25251,6 25251,6 25251,6
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 25251,6 25251,6 25251,6
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 89723,79 89723,79 89723,79
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 76579,58 76579,58 76579,58
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 13141,48 13141,48 13141,48
5129.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ 2,73 2,73 2,73

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2338295,4 1087470 1041525
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 889719,45 469110,7 438167,7
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70820,46 33629,46 33629,46
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 27000 9100 9100
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27000 9100 9100
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27000 9100 9100
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 40520,46 23701,46 23701,46
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6800 2251,46 2251,46
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1100 357,63 357,63
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5700 1893,83 1893,83
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  33720,46 21450 21450
00-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων ΚοινωνικήςΑσφάλισης(ΤΕΑΔΥ) 1465,04 0 0
00-6056.002 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 32255,42 21450 21450
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3300 828 828
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 300 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3000 828 828
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 3000 828 828
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 276191,5 80349,85 78349,85
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 63851,5 20182,68 18182,68
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10000 5587,17 5587,17
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10000 5587,17 5587,17
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 885,95 885,95
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 885,95 885,95
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 51851,5 13709,56 11709,56
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 6000 3461,06 3461,06
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2269 1237,5 1237,5
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 1459 0 0
00-6117.004 Δαπάνη  δημιουργικής εργασίας προωθητικών υλικών για έκθεση  με θέμα τον Τουρισμό 7011 7011 7011
00-6117.005 Υλοποίηση προγράμματος εκκμάθισης κολύμβησης εις μνήμη Θεοδώρου Εμμ Σταθάκη 4000 2000 0
00-6117.009 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2014 10500 0 0
00-6117.010 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2015 8000 0 0
00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8000 0 0
00-6117.013 Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 189000 40431,09 40431,09
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 68500 39690 39690
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 31000 17955 17955
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 31000 17955 17955
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6500 3780 3780
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  2600 741,09 741,09
00-6126.001 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές επί εξόδων παράστασης 1000 0 0
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1000 466,62 466,62
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 600 274,47 274,47
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 22740 19736,08 19736,08
00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 22440 19736,08 19736,08
00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 22440 19736,08 19736,08
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 300 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 300 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 46600 29246,06 28733,06
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 46600 29246,06 28733,06
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 23000 16171,8 16171,8
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 14429,18 14429,18
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 742,62 742,62
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 1000 1000 1000
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 8365,96 8365,96
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 8365,96 8365,96
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5000 2755,04 2286,68
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2600 1953,26 1908,62
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 2000 1597,12 1597,12
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 356,14 311,5
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10581,29 7663,3 7663,3
00-631 ΦΟΡΟΙ   10381,29 7663,3 7663,3
00-6311 Φόροι τόκων 3000 737,01 737,01
00-6312 Λοιποί φόροι 7381,29 6926,29 6926,29
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 7381,29 6926,29 6926,29
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 200 0 0
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 200 0 0
00-6331.002 Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων 200 0 0
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 103433,45 58623,63 45093,63
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1200 327,89 327,89
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 327,89 327,89
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 327,89 327,89
00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 200 0 0
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 48012,4 19498,97 5968,97
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 38012,4 13530 0
00-6431.001 Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 24482,4 0 0
00-6431.002 Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου 13530 13530 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 10000 5968,97 5968,97
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 10000 5968,97 5968,97
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 450 450 450
00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 450 450 450
00-6442.001 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 450 450 450
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6100 900 900
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6453 Λοιπές συνδρομές 2400 900 900
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 900 900 900
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8000 2808,82 2808,82
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8000 2808,82 2808,82
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8000 2808,82 2808,82
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 39671,05 34637,95 34637,95
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 35370,33 34637,95 34637,95
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4300,72 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4300,72 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 82650 52850,26 52850,26
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 82650 52850,26 52850,26
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 42750 27623,1 27623,1
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 13250 6562,06 6562,06
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 29500 21061,04 21061,04
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5400 2073,75 2073,75
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5000 2073,75 2073,75
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6525.003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 34500 23153,41 23153,41
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 26500 19174,24 19174,24
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8000 3979,17 3979,17
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 291942,75 206658,6 191758,6
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 100937,66 58883,56 46883,56
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 86514,46 52278,22 40278,22
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 61511,83 40278,22 40278,22
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 25002,63 12000 0
00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 14423,2 6605,34 6605,34
00-6718.004 Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπράξεων από ΤΑΠ 14423,2 6605,34 6605,34
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 30744,33 0 0
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 0 0
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 0 0
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4300,72 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4300,72 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21503,61 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 21503,61 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1000 0 0
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1000 0 0
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 160260,76 147775 144875
00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 100000 100000 100000
00-6731.001 .Επιχορήγηση Ι.Μ.Κ.Σ. από χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 100000 100000 100000
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8900 8900 6000
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8900 8900 6000
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 25360,76 12875 12875
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 0 0 0
00-6737.003 Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης & Δήμο Πλατανιά με θέμα  Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής, Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Επαρχίας Κισσάμου 12875 12875 12875
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 10000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 2485,76 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 26000 26000 26000
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7500 89,58 89,58
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 7500 89,58 89,58
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 6000 0 0
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 6000 0 0
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1500 89,58 89,58
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 0 0
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 500 89,58 89,58
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1448576 618359,8 603357,4
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 205436,27 198745 192678
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 155436,27 148745 142678
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 114600 114600 114600
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 114600 114600 114600
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 6392,06 6148,16 2428,16
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6392,06 6148,16 2428,16
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 447,36 0 0
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 447,36 0 0
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 33996,85 27996,85 25649,84
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 20157,46 14157,46 11810,45
00-8117.005 Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2015 13839,39 13839,39 13839,39
00-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 50000 50000 50000
00-8122 Έργα 50000 50000 50000
00-8122.001 Έργα 50000 50000 50000
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1101718,5 419614,8 410679,4
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 67600 41876,41 41876,41
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 67600 41876,41 41876,41
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59000 36225,7 36225,7
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 8600 5650,71 5650,71
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 405268,53 85463,98 79713,55
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 47000 32124,88 32124,88
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 47000 32124,88 32124,88
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 83984 26504,84 26504,84
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
77524 24653,36 24653,36
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 4900 1542,83 1542,83
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 1560 308,65 308,65
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 97284,53 26616,35 20865,92
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 26616,35 20865,92
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 17284,53 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 177000 217,91 217,91
00-8224.001 Υπέρ του Δημοσίου από προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Απόδοση) 100 0 0
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 600 217,91 217,91
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.004 Υγιεονομική Περίθαλψη Αιρετών (Απόδοση) 1000 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 175000 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 571150 275978,2 273418,5
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 571150 275978,2 273418,5
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 104200 65168,08 65168,08
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 40700 25465,96 25465,96
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 220300 95994,03 95994,03
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 5000 22,5 22,5
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 19600 11518,63 11518,63
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 20600 12804,72 12804,72
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 2000 7,5 7,5
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 3450 2259,72 2259,72
00-8231.009 ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 1000 78 78
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4700 2435,39 2435,39
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 4550 4284,82 4284,82
00-8231.012 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ (Απόδοση) 2000 0 0
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 19400 12827,84 12827,84
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 7300 3736,34 3736,34
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 1700 476,76 476,76
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3300 718,85 718,85
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 713,88 713,88
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 15397,68 12838
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 961,88 961,88
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 856,64 856,64
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 214,76 214,76
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 718,85 718,85
00-8231.024 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 1500 0 0
00-8231.025 Απόδοση Κρ Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500 0 0
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 8950 4492,55 4492,55
00-8231.027 ΤΠΔΥ ΥΝΠΔΔ 1% (Απόδοση εισφορών) 500 477,77 477,77
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 514,92 514,92
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 32000 13830,11 13830,11
00-8231.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π.Δ.Υ ΝΠΔΔ 3000 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 25700 15651,77 15651,77
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 24750 15096,77 15096,77
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 24750 15096,77 15096,77
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 950 555 555
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 950 555 555
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2000 644,44 19,18
00-8261 Λοιπές επιστροφές 2000 644,44 19,18
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 2000 644,44 19,18
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 141421,15 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  141421,15 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 141421,15 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 141421,15 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 862106,83 431400,2 431380,2
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 798481,79 413364,3 413344,3
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 441850,8 274199,6 274199,6
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 307000 203178,9 203178,9
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 304500 203178,9 203178,9
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 304500 203178,9 203178,9
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2500 0 0
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2500 0 0
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 44988,8 28960,36 28960,36
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 44000 28960,36 28960,36
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 44000 28960,36 28960,36
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 988,8 0 0
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 988,8 0 0
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 12600 1506,56 1506,56
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 12600 1506,56 1506,56
10-6041.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 12600 1506,56 1506,56
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 77262 40553,78 40553,78
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 65273,92 32954,21 32954,21
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 35700 23374,52 23374,52
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 24001,12 6092,86 6092,86
10-6051.003 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4212,8 2675,2 2675,2
10-6051.009 Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 1360 811,63 811,63
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 11228,08 7322,51 7322,51
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 11228,08 7322,51 7322,51
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 760 277,06 277,06
10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ) 760 277,06 277,06
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 57610 4000 4000
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 57610 4000 4000
10-6115 Αμοιβές λογιστών 49600 4000 4000
10-6115.005 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2014 & κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014 9000 4000 4000
10-6115.006 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2015 11000 0 0
10-6115.007 Διοικητική συμβουλευτική υποστήριξη δημόσιου λογιστικού για το έτος 2015 5000 0 0
10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 24600 0 0
10-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 8010 0 0
10-6117.007 Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 6150 0 0
10-6117.008 Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης και υποβολής φακέλου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη άξονας προτεραιότητας 5 –Προώθηση Κοπινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη 1860 0 0
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 252290,99 123060,1 123060,1
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 283,5 283,5
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 283,5 283,5
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 88239,62 50248,55 50248,55
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 600 84,6 84,6
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15000 1430,34 1430,34
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 5000 1430,34 1430,34
10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών) 5000 0 0
10-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση δικτύου υπολογιστών Δημαρχείου 5000 0 0
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2000 0 0
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 2000 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 70639,62 48733,61 48733,61
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 68500 48733,61 48733,61
10-6266.002 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών (λογισμικό) 2139,62 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 163751,37 72528 72528
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 154751,37 67792,03 67792,03
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 154751,37 67792,03 67792,03
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9000 4735,97 4735,97
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9000 4735,97 4735,97
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 330 0 0
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 330 0 0
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 80 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4000 711,02 691,02
10-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500 0 0
10-6414 Μεταφορές εν γένει 500 0 0
10-6414.001 Μεταφορές εν γένει 500 0 0
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 278 258
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 278 258
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 278 258
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2500 433,02 433,02
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1000 433,02 433,02
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 1000 433,02 433,02
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 42400 11393,54 11393,54
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15500 5946,11 5946,11
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7000 2884,24 2884,24
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Κισσάμου 5000 2760,44 2760,44
10-6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6612.003 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Ιναχωρίου 1500 123,8 123,8
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 7500 3061,87 3061,87
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 5000 2562,99 2562,99
10-6613.002 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6613.003 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Ιναχωρίου 2000 498,88 498,88
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1100 689,59 689,59
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 689,59 689,59
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 689,59 689,59
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 16500 3323,55 3323,55
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9500 2350,73 2350,73
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 7000 972,82 972,82
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2000 972,82 972,82
10-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 5000 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4500 1286,33 1286,33
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 4500 1286,33 1286,33
10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Κισσάμου 2500 1286,33 1286,33
10-6654.002 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6654.003 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Ιναχωρίου 1500 0 0
10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2000 0 0
10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2000 0 0
10-6661.001 Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης Δημαρχείου και λοιπών κτιρίων 2000 0 0
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2700 147,96 147,96
10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2200 147,96 147,96
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 1000 147,96 147,96
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 1200 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 100 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 50599,34 5810,65 5810,65
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35599,34 1828,4 1828,4
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35599,34 1828,4 1828,4
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10000 0 0
10-7131.002 Προμήθεια  μηχανήματος κεντρικής ψύξης-θέρμανσης Δημαρχείου Κισσάμου 10000 0 0
10-7133 Έπιπλα σκέυη 15000 209 209
10-7133.001 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου 15000 209 209
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  4000 1619,4 1619,4
10-7134.001 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ & συναφή) 4000 1619,4 1619,4
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 6599,34 0 0
10-7135.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου 1000 0 0
10-7135.003 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κτιρίων(πόρτες, παράθυρα & συναφή) 600 0 0
10-7135.004 Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για τiς υπηρεσίες του Δήμου 4999,34 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15000 3982,25 3982,25
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15000 3982,25 3982,25
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 15000 3982,25 3982,25
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 14691,87 3982,25 3982,25
10-7421.003 Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης 308,13 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13025,7 12225,34 12225,34
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 13025,7 12225,34 12225,34
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 13025,7 12225,34 12225,34
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7002,66 6202,3 6202,3
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5609,67 5609,67 5609,67
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 413,37 413,37 413,37
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 487582,18 182369,6 182268,9
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 330456,06 157420,3 157319,7
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 180845,11 106638,6 106538
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 96430,23 58386,86 58386,86
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 88183,4 58386,86 58386,86
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 88183,4 58386,86 58386,86
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 8246,83 0 0
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 3685,07 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 54988 32858,8 32858,8
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 54988 32858,8 32858,8
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 54988 32858,8 32858,8
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 27826,88 14915,09 14915,09
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 12326,88 7213,01 7213,01
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2328,96 1352,64 1352,64
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 3869,92 1983,68 1983,68
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 2382 1518,46 1518,46
15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθμών 3746 2358,23 2358,23
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15500 7702,08 7702,08
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 15500 7702,08 7702,08
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1600 477,87 377,25
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1600 477,87 377,25
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 1500 477,87 377,25
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 35600 17278,2 17278,2
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1000 910,2 910,2
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1000 910,2 910,2
15-6117.001 Υπηρεσία μουσικής κάλυψης Εθνικών εορτών κ εκδηλωσ 1000 910,2 910,2
15-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 34600 16368 16368
15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 34600 16368 16368
15-6142.001 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 24600 16368 16368
15-6142.002 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 10000 0 0
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 21700 5224,67 5224,67
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6200 421,6 421,6
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1300 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2000 421,6 421,6
15-6262.004 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου ’ 2000 421,6 421,6
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 300 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2000 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 500 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 15500 4803,07 4803,07
15-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15000 4803,07 4803,07
15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείου Βρεφ Σταθίου 15000 4803,07 4803,07
15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 0
15-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 36484,42 11360,22 11360,22
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 0 0
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 0 0
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500 432,96 432,96
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 500 432,96 432,96
15-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών 500 432,96 432,96
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 9484,42 1661,32 1661,32
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8284,42 492 492
15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 7784,42 0 0
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 500 492 492
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1200 1169,32 1169,32
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1200 1169,32 1169,32
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 25500 9265,94 9265,94
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 25500 9265,94 9265,94
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 10000 7755,66 7755,66
15-6481.002 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Βρεφ Σταθμών 5500 280,04 280,04
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 2000 1230,24 1230,24
15-6481.004 Προμήθεια φρούτων & λαχανικών Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-6481.005 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 3000 0 0
15-6481.006 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017 2000 0 0
15-6481.007 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016 1000 0 0
15-6481.008 Προμήθεια φρούτων & λαχανικ Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017 1000 0 0
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 55826,53 16918,59 16918,59
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5500 1850,29 1850,29
15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5000 1850,29 1850,29
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 5000 1850,29 1850,29
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2400 593,47 593,47
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2100 593,47 593,47
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 41280,53 13696,27 13696,27
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 41280,53 13696,27 13696,27
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 4000 1415,75 1415,75
15-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολείων Αβαθμιας & Ββαθμιας Εκπ/σης 12280,53 12280,52 12280,52
15-6643.003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 9000 0 0
15-6643.004 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολείων Αβαθμιας & Ββαθμιας Εκπ/σης (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 16000 0 0
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 453,84 453,84
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 0 0
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 453,84 453,84
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 1000 453,84 453,84
15-6662.003 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 300 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 300 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   3346 324,72 324,72
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 324,72 324,72
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 324,72 324,72
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2846 0 0
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 0 0
15-6699.003 Προμήθεια αναλωσίμων Κέντρου Υγείας Κισσάμου 1846 0 0
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132834,81 657,94 657,94
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8304,01 657,94 657,94
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8304,01 657,94 657,94
15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3254,01 0 0
15-7131.001 Προμήθεια παγίων Κέντρου Υγείας  Κισσάμου 3254,01 0 0
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5050 657,94 657,94
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 1500 657,94 657,94
15-7135.005 Προμήθεια πυροσβεστήρων Γηπέδου 550 0 0
15-7135.009 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3000 0 0
15-73 ΕΡΓΑ 124530,8 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 124126,52 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 124126,52 0 0
15-7326.001 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Πλατάνου (Β΄ Φάση) 12000 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100158,44 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 11968,08 0 0
15-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 404,28 0 0
15-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 404,28 0 0
15-7336.001 Αντικατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Κισσάμου 404,28 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 24291,31 24291,31 24291,31
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 24291,31 24291,31 24291,31
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 24291,31 24291,31 24291,31
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6156,72 6156,72 6156,72
15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17529,63 17529,63 17529,63
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 604,96 604,96 604,96
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1129989,7 760836,1 760379,7
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1103559,3 754465 754008,7
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 287384,08 177688,6 177232,2
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 157473,8 104367,2 104367,2
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 157473,8 104367,2 104367,2
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 157473,8 104367,2 104367,2
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13132 8712 8712
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13132 8712 8712
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 13132 8712 8712
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 60000 33583,98 33583,98
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60000 33583,98 33583,98
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 60000 33583,98 33583,98
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 47078,28 29008,37 29008,37
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 26317,12 16950,08 16950,08
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 20246,8 13045,91 13045,91
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 6070,32 3904,17 3904,17
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3761,16 2414,09 2414,09
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 3761,16 2414,09 2414,09
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 17000 9644,2 9644,2
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 17000 9644,2 9644,2
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9700 2017,04 1560,67
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 9700 2017,04 1560,67
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 6700 2017,04 1560,67
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 3000 0 0
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 800 738 738
20-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 800 738 738
20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 800 738 738
20-6162.005 Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης 800 738 738
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 715603,24 528155 528155
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 334552,3 302419,4 302419,4
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 334552,3 302419,4 302419,4
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 334552,3 302419,4 302419,4
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 23454,62 16561,8 16561,8
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3456 1728 1728
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 3456 1728 1728
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5000 0 0
20-6233.002 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 5000 0 0
20-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 14998,62 14833,8 14833,8
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1800 1089 1089
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1800 1089 1089
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1800 1089 1089
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 46500 25936,59 25936,59
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 37000 19544,7 19544,7
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 15000 7970,4 7970,4
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 12000 6635,85 6635,85
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 10000 4938,45 4938,45
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9500 6391,89 6391,89
20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων 9500 6391,89 6391,89
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0 0 0
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 0 0 0
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 309296,32 182148,2 182148,2
20-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 309296,32 182148,2 182148,2
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 69252,84 23115,53 23115,53
20-6277.003 Δαπάνες τελικής διάθεσης στερεών οικιακών αποβλήτων μέσω δημοσίων συμβάσεων 240043,48 159032,6 159032,6
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 455 76 76
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 455 76 76
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350 76 76
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350 76 76
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 99317 47807,45 47807,45
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2000 802,63 802,63
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2000 802,63 802,63
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2000 802,63 802,63
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 74544 32777,91 32777,91
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 74544 32777,91 32777,91
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 44544 32777,91 32777,91
20-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 30000 0 0
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 15500 10726,92 10726,92
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15500 10726,92 10726,92
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 7500 6149,63 6149,63
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 5000 2985,21 2985,21
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 3000 1592,08 1592,08
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6773 3499,99 3499,99
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6000 2999,99 2999,99
20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά κλπ) 6000 2999,99 2999,99
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 773 500 500
20-6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ) 773 500 500
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
20-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20350 290,71 290,71
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 350 0 0
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 350 0 0
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 350 0 0
20-7135.004 Προμήθεια χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων 350 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 20000 290,71 290,71
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20000 290,71 290,71
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20000 290,71 290,71
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 20000 290,71 290,71
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6080,35 6080,35 6080,35
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6080,35 6080,35 6080,35
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 6080,35 6080,35 6080,35
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5990,81 5990,81 5990,81
20-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 89,54 89,54 89,54
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2207791,7 820846,8 817558,1
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 973409,55 744894,8 743885,1
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 176331,72 103827,8 103450,5
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 85741 56116 56116
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 85741 56116 56116
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 85741 56116 56116
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 30228,32 19897,22 19897,22
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30228,32 19897,22 19897,22
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 30228,32 19897,22 19897,22
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 27000 10320 10320
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27000 10320 10320
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 27000 10320 10320
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 27362,4 16244,07 16244,07
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 13555,84 8711,22 8711,22
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 10692,64 7014,52 7014,52
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 2863,2 1696,7 1696,7
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7506,56 4886,77 4886,77
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 7506,56 4886,77 4886,77
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6300 2646,08 2646,08
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 6300 2646,08 2646,08
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6000 1250,49 873,18
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6000 1250,49 873,18
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 4000 1250,49 873,18
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 0 0
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 98869,94 39586,68 39586,68
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 98869,94 39586,68 39586,68
25-6112 Αμοιβές τεχνικών 62942,74 23007,82 23007,82
25-6112.001 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Μηθύμνης 17000 3865,08 3865,08
25-6112.002 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Κισάμου 25399,88 11999,88 11999,88
25-6112.003 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 20542,86 7142,86 7142,86
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 35927,2 16578,86 16578,86
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 16895,75 6795,74 6795,74
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 19031,45 9783,12 9783,12
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 608207,89 547569,5 547569,5
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 483332,08 480832,1 480832,1
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 480832,08 480832,1 480832,1
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 480832,08 480832,1 480832,1
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2500 0 0
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 2500 0 0
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 30964,67 14956,8 14956,8
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 30964,67 14956,8 14956,8
25-6233.001 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Κισάμου 15000 8974,08 8974,08
25-6233.002 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης  ΔΕ Μηθύμνης 10964,67 2991,36 2991,36
25-6233.003 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 5000 2991,36 2991,36
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2250 1858,63 1858,63
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 286,58 286,58
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1572,05 1572,05
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1572,05 1572,05
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 80500 46214,39 46214,39
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 70000 38844,4 38844,4
25-6262.005 Συντήρηση φρεατίων ύδρευσης - άρδευσης 1700 1587,2 1587,2
25-6262.006 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Κισάμου 24000 7392,3 7392,3
25-6262.007 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 24000 16878,6 16878,6
25-6262.008 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Ιναχωρίου 10000 7835,1 7835,1
25-6262.009 Συντήρηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού 10000 5028,2 5028,2
25-6262.010 Συντήρηση εξοπλισμού Υδροάρδευσης 300 123 123
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5500 5324,85 5324,85
25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5500 5324,85 5324,85
25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 2045,14 2045,14
25-6264.003 Συντήρηση μηχανημάτων (εκσκαφέων κλπ) 3000 2045,14 2045,14
25-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2000 0 0
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 11161,14 3707,6 3707,6
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 8261,14 3707,6 3707,6
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 8261,14 3707,6 3707,6
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 2900 0 0
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 2900 0 0
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2400 358,8 358,8
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2400 358,8 358,8
25-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1000 358,8 358,8
25-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3500 0 0
25-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3500 0 0
25-6414 Μεταφορές εν γένει 3500 0 0
25-6414.001 Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού 3500 0 0
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 84100 53552,06 52919,66
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8000 3861,15 3228,75
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7500 3861,15 3228,75
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 4000 2601,45 2601,45
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 3500 1259,7 627,3
25-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500 0 0
25-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού βιολογικού 500 0 0
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 21500 7921,25 7921,25
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20500 7857,23 7857,23
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 1000 64,02 64,02
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 300 64,02 64,02
25-6642.002 Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 700 0 0
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 48500 37772,12 37772,12
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 48500 37772,12 37772,12
25-6662.001 Οικοδομικά υλικά αποκατάστασης ζημιών από επισκευές δικτύων 6000 3013,5 3013,5
25-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Κισσάμου 14000 11295,08 11295,08
25-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 13500 12217,26 12217,26
25-6662.004 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 13500 11246,28 11246,28
25-6662.005 Προμήθεια υλικών επισκευής βιολογικού 1500 0 0
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5900 3997,54 3997,54
25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4000 3997,54 3997,54
25-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά,μπαταρίες κ.λ.π.) 4000 3997,54 3997,54
25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1900 0 0
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 200 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 155151,43 52987,02 52987,02
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 50989,22 44202,69 44202,69
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 50989,22 44202,69 44202,69
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 50989,22 44202,69 44202,69
25-7131.002 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Κισάμου 15000 14034,3 14034,3
25-7131.003 Προμήθεια υδρομέτρων ΔΕ Μηθύμνης 1500 1490,17 1490,17
25-7131.005 Προμήθεια δεξαμενής Λουσακιών 15000 13392 13392
25-7131.010 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Μηθυμνης 15000 13305,7 13305,7
25-7131.011 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Ιναχωρίου 2489,22 0 0
25-7131.012 Προμήθει υδρομέτρων ΔΕ Κισσάμου 1000 990,26 990,26
25-7131.013 Προμήθει υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 1000 990,26 990,26
25-73 ΕΡΓΑ 104162,21 8784,33 8784,33
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 96696,23 8784,33 8784,33
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 96696,23 8784,33 8784,33
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 22980,39 8784,33 8784,33
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 50000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 9986,39 0 0
25-7312.005 Κατασκευή παροχετεύσεων ΤΚ Καλλεργιανών 0 0 0
25-7312.007 Αντικατάσταση καντρικού αγωγού ύδρευσης Κισσάμου 12000 0 0
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1729,45 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7465,98 0 0
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7465,98 0 0
25-7336.003 Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων άρδευσης Φαλασάρνων 519,02 0 0
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3821,31 0 0
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3125,65 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1079230,7 22964,99 20685,99
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 22964,99 22964,99 20685,99
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4855,92 4855,92 2576,92
25-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1328,75 1328,75 1328,75
25-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2279 2279 0
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1248,17 1248,17 1248,17
25-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 18109,07 18109,07 18109,07
25-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8954,4 8954,4 8954,4
25-8122 Έργα 9154,67 9154,67 9154,67
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1056265,7 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1056265,7 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1056265,7 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1056265,7 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2315766,8 295631,8 256451,6
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 228822 89376,71 89326,51
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 108153,52 58632,96 58632,96
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 74000 48916,88 48916,88
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 74000 48916,88 48916,88
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 74000 48916,88 48916,88
30-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 8700 0 0
30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 8700 0 0
30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 8700 0 0
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25453,52 9716,08 9716,08
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 22753,52 9716,08 9716,08
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 5342,88 3455,94 3455,94
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1446,32 829,44 829,44
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 10350 4387,82 4387,82
30-6051.004 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές Εισφορές) 1764,32 1042,88 1042,88
30-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 3850 0 0
30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2700 0 0
30-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 2700 0 0
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 13606 1230 1230
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 12376 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 12376 0 0
30-6117.001 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4920 0 0
30-6117.002 Αμοιβή υπηρεσίας για την δίανοιξη οπών για τοποθέτση πινακίδων σήμανσης 2456 0 0
30-6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) 5000 0 0
30-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1230 1230 1230
30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1230 1230 1230
30-6162.004 Παροχή στοιχ βιοσιμότητα Βελτίωση αρδ Σφηναρίου 1230 1230 1230
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 68857,48 21956,75 21956,75
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 26722,47 19222,47 19222,47
30-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6000 3000 3000
30-6232.001 Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ 6000 3000 3000
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 19290,75 14790,75 14790,75
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 14790,75 14790,75 14790,75
30-6233.006 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Μηθύμνης για πυροπροστασία 0 0 0
30-6233.007 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 0 0 0
30-6236 Λοιπά μισθώματα 1431,72 1431,72 1431,72
30-6236.001 Κατεπείγουσες μισθώσεις καταβρεχτήρων λόγω πυρκαγιάς 29/2/2016 1431,72 1431,72 1431,72
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1200 313,64 313,64
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 700 313,64 313,64
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 3500 98,4 98,4
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 98,4 98,4
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 0 0
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 37435,01 2322,24 2322,24
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 37435,01 2322,24 2322,24
30-6275.005 Κατεπείγουσα ανάθεση εργασίας κοπής-απομάκρυνσης κλαδιών-δέντρων λόγω θυελλωδών ανέμων στις 23/3/2016 2322,24 2322,24 2322,24
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 9809,25 0 0
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία 12653,52 0 0
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 12650 0 0
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 705 292,15 292,15
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 705 292,15 292,15
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 292,15 292,15
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9500 113,6 63,4
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 113,6 63,4
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 113,6 63,4
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 113,6 63,4
30-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9000 0 0
30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 9000 0 0
30-6462.001 Δημοσίευση διακηρύξεων 9000 0 0
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 28000 7151,25 7151,25
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5000 236,16 236,16
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5000 236,16 236,16
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 5000 236,16 236,16
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 18000 2816,97 2816,97
30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4000 1393,38 1393,38
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 14000 1423,59 1423,59
30-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες μηχανήματος  έργου (τύπου γκρέιντερ) 14000 1423,59 1423,59
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 2998,12 2998,12
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3000 2998,12 2998,12
30-6662.006 Προμήθεια ασφαλτικού 3000 2998,12 2998,12
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 1100 1100
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2000 1100 1100
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1634951,9 158729,3 158729,3
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 43399,39 0 0
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 43399,39 0 0
30-7132 Μεταφορικά μέσα 25000 0 0
30-7132.001 Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου 25000 0 0
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 18399,39 0 0
30-7135.001 Προμήθεια  παγκακιών  κλπ στην  ΤΚ ΕΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.002 Προμήθεια υλικών δικτύων πυρόσβεσης & ανταλακτικών πυροσβ κουρνών ΔΕ Κισσάμου 6000 0 0
30-7135.004 Προμήθεια υλικών δικτύων πυρόσβεσης & ανταλακτικών πυροσβεστικών κουρνών ΔΕ Μηθύμνης 6000 0 0
30-7135.005 Προμήθεια υλικών δικτύων πυρόσβεσης & ανταλακτικών πυροσβεστικών κουρνών ΔΕ Ιναχωρίου 5365,66 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 1053288,5 158729,3 158729,3
30-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 165310,36 0 0
30-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 165310,36 0 0
30-7312.001 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
30-7312.002 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,96 0 0
30-7312.005 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1949,23 0 0
30-7312.006 Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μπολανιανά ΤΚ Δραπανιά 1342,9 0 0
30-7312.008 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 5,91 0 0
30-7312.009 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 146,25 0 0
30-7312.010 Αποπεράτωση δεξαμενής Δραπανιά 12000 0 0
30-7312.011 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2104,42 0 0
30-7312.012 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακιών 17662,8 0 0
30-7312.013 Υδρευση οικισμών ΤΚ της ΔΕ Ιναχωρίου 51211,18 0 0
30-7312.014 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 72316,29 0 0
30-7312.015 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2138,17 0 0
30-7312.016 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 843,42 0 0
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 523141,4 125732,6 125732,6
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 63908,22 47281,12 47281,12
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9627,09 0 0
30-7322.002 Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω 7000 0 0
30-7322.005 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Κισσάμου 47281,13 47281,12 47281,12
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 351576,04 15566,52 15566,52
30-7323.001 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις - Τεχνικά έργα (ΔΕ Ιναχωρίου) 6772,08 0 0
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30387,87 0 0
30-7323.003 Ασφαλτόστρ & τεχνικά δημ δρόμου σύνδεσης ΝΈΟ με ΠΕΟ & οικισμό Δραπανιά 40000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 874,12 0 0
30-7323.008 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών & κύριων αγροτικών  δρόμων στις ΤΚ Σφακοπηγαδίου, Περβολακίων, Ρόκκας & Φαλελιανών 22566,52 15566,52 15566,52
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11348,3 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 373,75 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 38803,31 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 851,81 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 11165,62 0 0
30-7323.034 Ασφαλτοστώσεις -Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας & Δ.Δ. 18963,11 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 4369,17 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 580,38 0 0
30-7323.067 Έργα βελτίωσης δημοτικής και αγροτικής  οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου 64520 0 0
30-7323.068 Έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίας ΔΕ Μηθύμνης 60000 0 0
30-7323.069 Έργα βελτιωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου 40000 0 0
30-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6000 0 0
30-7325.002 Εγκαταστάσεις ηλεκτρ παραλ τελωνείου 6000 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 101657,14 62885 62885
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 12000 0 0
30-7326.007 Κατασκευή 3 γεφυρών ποταμού Πύργου, Πλακουριών και ρυακιού Λαγού 85848,22 62885 62885
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 364836,78 32996,63 32996,63
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27010 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10 0 0
30-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών 7000 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 20000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 263753,94 32996,63 32996,63
30-7333.001 Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 873,34 0 0
30-7333.002 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 11741,64 0 0
30-7333.003 Ασφαλτοστρώσεις  δρόμων Σχεδίου Πόλεως 43000 0 0
30-7333.004 Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 105000 0 0
30-7333.008 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 11849,03 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 861,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7010,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 818,36 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 698,76 0 0
30-7333.036 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στον Κάμπο 6980,25 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 770,57 0 0
30-7333.040 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στην Πολυρρήνια 11985,31 11026,49 11026,49
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 693,21 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11894,47 0 0
30-7333.047 Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015 73,61 0 0
30-7333.050 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου 6993,66 0 0
30-7333.051 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης 6993,66 6993,66 6993,66
30-7333.057 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Τοπολίων 6000 0 0
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3241,51 0 0
30-7333.070 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Έδρας Δήμου 6300 0 0
30-7333.073 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας τκ Λουσακιών 4981,5 4981,5 4981,5
30-7333.075 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καλουδιανών 4997,49 4997,49 4997,49
30-7333.076 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καλεριανών 4997,49 4997,49 4997,49
30-7333.077 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κεφαλίου 4997,49 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 74072,84 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 60487,81 0 0
30-7336.005 Επισκευή μνημείου ΤΚ Βάθης 2463,08 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 538263,97 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 535463,97 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 186569 0 0
30-7412.001 Εκπόνηση δασοτεχνικής μελέτης ανάδειξης φαραγγιού Σηρικαρίου 4500 0 0
30-7412.002 Μελέτες 18896,3 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 32886,19 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 45401,01 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 348894,97 0 0
30-7413.001 Πράξη αναλογισμού στην ιδιοκτησία Αντωνίου Τριποδάκη, στο ΟΤ 11 στην περιοχή Τελωνείο του Σχεδίου Πόλης Κισσάμου 2958,45 0 0
30-7413.012 ΜΠΕ Μελέτης ανάδειξης φαραγγιού Σηρικαρίου 5700 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 41,65 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 123409,02 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 200000 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2800 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2800 0 0
30-7425.003 Εντοπισμός επί τόπου δημοτικών ακινήτων βάσει μεταγεγραμμένων συμβολαίων 2800 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 451992,85 47525,81 8395,81
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 47525,81 47525,81 8395,81
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1399 1399 1399
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1107 1107 1107
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 292 292 292
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 46126,81 46126,81 6996,81
30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 999,94 999,94 999,94
30-8122 Έργα 45126,87 45126,87 5996,87
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 404467,04 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  404467,04 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 404467,04 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 286523,01 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 117944,03 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 50113,54 16866,84 16841,69
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 49077,73 16831,03 16805,88
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21341,04 12811,85 12786,7
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 16542,4 10961,6 10961,6
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16542,4 10961,6 10961,6
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 16542,4 10961,6 10961,6
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2798,64 1713,76 1713,76
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2798,64 1713,76 1713,76
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 2155,36 1370,24 1370,24
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 643,28 343,52 343,52
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2000 136,49 111,34
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 136,49 111,34
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 1000 136,49 111,34
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1000 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 13351,69 1268,68 1268,68
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12001,69 0 0
35-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1000 0 0
35-6231.001 Μισθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση υπολειμμάτων καλλιεργιών (κλαδιων) 1000 0 0
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 11001,69 0 0
35-6233.001 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων 11001,69 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 350 268,88 268,88
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 268,88 268,88
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 268,88 268,88
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 1000 999,8 999,8
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 999,8 999,8
35-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 999,8 999,8
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 205 48 48
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 205 48 48
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 48 48
35-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 48 48
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 14180 2702,5 2702,5
35-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1100 482,49 482,49
35-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 500 0 0
35-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 482,49 482,49
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 11200 1110,39 1110,39
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6000 527,93 527,93
35-6641.001 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2000 527,93 527,93
35-6641.002 Προμήθεια καυσίμων λιπαντ κλπ αναλωσ μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 4000 0 0
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5200 582,46 582,46
35-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 2000 582,46 582,46
35-6644.002 Προμήθεια λιπαντικών για εργαλεία χειρός 200 0 0
35-6644.003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 1500 0 0
35-6644.004 Προμήθεια λιπαντικών για εργαλεία χειρός (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 1500 0 0
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1000 939,64 939,64
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1000 939,64 939,64
35-6662.001 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού. 1000 939,64 939,64
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 880 169,98 169,98
35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 380 169,98 169,98
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1000 0 0
35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1000 0 0
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1000 0 0
35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1000 0 0
35-7131.001 Προμήθεια μηχανήματος κοπής γκαζόν 1000 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 35,81 35,81 35,81
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 35,81 35,81 35,81
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 35,81 35,81 35,81
35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35,81 35,81 35,81
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 22343,69 0 0
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 22343,69 0 0
60-73 ΕΡΓΑ 22343,69 0 0
60-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22343,69 0 0
60-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22343,69 0 0
60-7331.001 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΛΑΤΟΥΣ 22343,69 0 0
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2714089,5 420974,5 420974,5
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2714089,5 420974,5 420974,5
63-73 ΕΡΓΑ 2654261 420974,5 420974,5
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 686619,44 258723,8 258723,8
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 686619,44 258723,8 258723,8
63-7312.001 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 324132,29 145906,7 145906,7
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 362487,15 112817 112817
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1967641,5 162250,8 162250,8
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1967641,5 162250,8 162250,8
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1967641,5 162250,8 162250,8
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 59828,54 0 0
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 59828,54 0 0
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 59828,54 0 0
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 936933,42 202255,7 202255,7
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 936933,42 202255,7 202255,7
64-73 ΕΡΓΑ 936933,42 202255,7 202255,7
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21025,09 7025,54 7025,54
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 21025,09 7025,54 7025,54
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 21025,09 7025,54 7025,54
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 915908,33 195230,2 195230,2
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 915908,33 195230,2 195230,2
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 200547,31 195230,2 195230,2
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 376171,24 0 0
64-7333.074 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου 219189,78 0 0
64-7333.075 Εργο αντιμετώπισης  ζημιών & καταστροφών από θεομηνία 20000 0 0
64-7333.076 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 100000 0 0
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 675522,72 274950 269436,5
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 369965,18 147829 142315,4
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 217071,84 99450,42 93936,9
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 64203,12 41885,88 41885,88
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 64203,12 41885,88 41885,88
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 64203,12 41885,88 41885,88
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 98556 36328,67 32072,4
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 98556 36328,67 32072,4
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 85056 36328,67 32072,4
70-6041.005 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για τα Φαλάσαρνα 13500 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 45512,72 20502,88 19396,55
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 17148,72 11149,57 11149,57
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 17148,72 11149,57 11149,57
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 28364 9353,31 8246,98
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 24164 9353,31 8246,98
70-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) εκτάκτου προσωπ Φαλασαρ 4200 0 0
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8800 732,99 582,07
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 8800 732,99 582,07
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 2300 732,99 582,07
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 2500 0 0
70-6063.003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) κοινωφελ εργασίας 500 0 0
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 1000 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 2000 0 0
70-6063.006 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) κοινωφελ εργασίας 500 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 106543,34 44564,74 44564,74
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 105343,34 44343,34 44343,34
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 105343,34 44343,34 44343,34
70-6117.002 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου 44343,34 44343,34 44343,34
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου-Διαγωνισμός 2016-17 50000 0 0
70-6117.004 Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου 11000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1200 221,4 221,4
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1200 221,4 221,4
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 1200 221,4 221,4
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 13350 407,4 407,4
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 309 309
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500 0 0
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 350 309 309
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 350 309 309
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 12500 98,4 98,4
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 11000 0 0
70-6262.001 Αποψίλωση των περιπατητικών μονοπατιών Μπάλου 5000 0 0
70-6262.003 Φύτευση δένδρων, φυτών στα πάρκα Μπάλου 1000 0 0
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 5000 0 0
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 98,4 98,4
70-6263.001 Επισκευή-συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος 1000 98,4 98,4
70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600 233,1 233,1
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600 233,1 233,1
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 233,1 233,1
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 600 233,1 233,1
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15000 0 0
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15000 0 0
70-6414 Μεταφορές εν γένει 15000 0 0
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 3000 0 0
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 12000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 17400 3173,3 3173,3
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10200 0 0
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10200 0 0
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4000 0 0
70-6641.002 Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών κίνησης μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 6200 0 0
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 300 0 0
70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 300 0 0
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   6900 3173,3 3173,3
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6900 3173,3 3173,3
70-6699.001 Προμήθεια διάφορων αναλωσίμων Μπάλου 2000 0 0
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 4400 3173,3 3173,3
70-6699.003 Προμήθεια ειδών αναψυκτηρίου Μπάλου 500 0 0
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 283114,67 104678,1 104678,1
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 135261,55 96109,03 96109,03
70-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3861,55 0 0
70-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 3861,55 0 0
70-7122.001 Εξαγορά εξοπλισμού γεώτρησης &  δικαιώματος νερού περιοχής Μπάλου 3861,55 0 0
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 131400 96109,03 96109,03
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 76130 73800 73800
70-7131.001 Προμήθεια μηχανήματα έργων 73800 73800 73800
70-7131.002 Προμήθεια εργαλείων χειρός 2330 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 55270 22309,03 22309,03
70-7135.001 Προμήθεια εξοπλ βιολ  καθ Μπάλου (τύπου COMBACT) 270 0 0
70-7135.002 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών αναψυκτηρίου Μπάλου 500 0 0
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 1000 0 0
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 1000 340,38 340,38
70-7135.006 Προμήθεια ξύλινων καλαθιών απορριμμάτων Μπάλου 1000 0 0
70-7135.007 Προμήθεια ραφιών, πάγκων κλπ Μπάλου 4500 0 0
70-7135.012 Προμήθεια υλικών άρδευσης -ύδρευσης περιοχ  Μπάλου 4000 0 0
70-7135.013 Προμήθεια φωτοβολταϊκών φωτισμού περιοχής Μπάλου 6000 0 0
70-7135.014 Προμήθεια υπαίθριου αναψυκτηρίου Μπάλου 15000 14999,85 14999,85
70-7135.015 Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων φυλακίου Μπάλου 7000 6968,8 6968,8
70-7135.016 Προμήθεια ομπρελοκαθισμάτων για τα Φαλάσαρνα 15000 0 0
70-73 ΕΡΓΑ 112000 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 112000 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7332 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 0 0 0
70-7332.001 Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Μπάλου 0 0 0
70-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 100000 0 0
70-7333.003 Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο 100000 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 35853,12 8569,11 8569,11
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 35853,12 8569,11 8569,11
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 26071,12 8569,11 8569,11
70-7412.002 ΜΠΕ Για το έργο Δημοτικός  χώρος Στάθμευσης στο Ακρωτήριο Γραμβούσας 8569,11 8569,11 8569,11
70-7412.003 ΜΠΕ για την δημιουργία  Καταδυτικού πάρκου στο Ακρωτήριο  Γραμβούσας 17500 0 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 2,01 0 0
70-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 9782 0 0
70-7413.001 Μελέτη περιβαλλοντική Διαχείρισης και στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης Ακρωτηρίου Γραμβούσας Δήμου Κισάμου 9782 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22442,87 22442,87 22442,87
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 22442,87 22442,87 22442,87
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 17886,31 17886,31 17886,31
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17886,31 17886,31 17886,31
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4556,56 4556,56 4556,56
70-8122 Έργα 4556,56 4556,56 4556,56
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9827,1 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 9827,1 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9827,1 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9827,1 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 9827,1 0 0