ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

ΕΣΟΔΑ

Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3483948 197127,8 164522,9
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14630,24 4334,79 3314,79
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1720 1020 0
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 0
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 0
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 700 0 0
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 700 0 0
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 12910,24 3314,79 3314,79
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1412,1 0 0
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1412,1 0 0
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 11498,14 3314,79 3314,79
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 11498,14 3314,79 3314,79
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9642 0 0
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9642 0 0
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9642 0 0
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 9642 0 0
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1110699 33514,97 1930
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 930000 0 0
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 930000 0 0
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 930000 0 0
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 113346 330 330
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 6550 300 300
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 6550 300 300
0322 Τέλος ύδρευσης 101906 0 0
0322.001 Τέλος ύδρευσης 101906 0 0
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 4890 30 30
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 4890 30 30
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7760 10 10
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 6170 0 0
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 6170 0 0
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1590 10 10
0332.001 Τέλη άρδευσης 750 0 0
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 840 10 10
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 59593,24 33174,97 1590
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 59593,24 33174,97 1590
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 59593,24 33174,97 1590
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 338122,9 0 0
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10000 0 0
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 10000 0 0
0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) 10000 0 0
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 14547,68 0 0
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 9547,68 0 0
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 9547,68 0 0
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5000 0 0
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 62010,17 0 0
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 7200 0 0
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2000 0 0
0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) 5000 0 0
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 200 0 0
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 0 0
0469.002 Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Υδροαιολική Κρήτης Α.Ε.) 37567,77 0 0
0469.003 Τέλος Αναννεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 0 0
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 251565 0 0
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 251565 0 0
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου 251565 0 0
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3814,89 0 0
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3814,89 0 0
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1261,97 0 0
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1261,97 0 0
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 2552,92 0 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 2552,92 0 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1997829 158978,1 158978,1
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1997829 158978,1 158978,1
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 133138,1 133138,1
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 133138,1 133138,1
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 96075,48 25840 25840
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 96075,48 25840 25840
0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 304096,4 0 0
0619.004 Εσοδα ν 3756/09 άρθρο 27 (Λειτουργικές δαπάνες) 184077,6 0 0
0619.005 Εσοδα Ν.3756/09 άρθρο 27 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ 120018,9 0 0
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9210 300 300
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9210 300 300
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1125 300 300
0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1125 300 300
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 3000 0 0
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 3000 0 0
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  5085 0 0
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 4785 0 0
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 0 0
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4748461 7056,78 7056,78
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 49400 0 0
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 49400 0 0
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 0 0
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 0 0
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4652063 0 0
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 516266,8 0 0
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 0 0
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 0 0
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 0 0
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 0 0
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 214403,1 0 0
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 72316,29 0 0
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 10218,03 0 0
1314.023 ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 51211,18 0 0
1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 6772,08 0 0
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 22343,69 0 0
1319.006 ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 22343,69 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4135796 0 0
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 260000 0 0
1322.001 ΕΤΕΡΠΣ/ΥΠΕΚΑ  Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμ 200000 0 0
1322.012 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 60000 0 0
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 576718,6 0 0
1325.002 Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 576718,6 0 0
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2268056 0 0
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1942390 0 0
1328.005 Ολοκλ Ψηφιακ Υπηρεσ Ιεράς Μητροπ Κισ κ Σελι ΕΣΠΑ 325665,9 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1031022 0 0
1329.001 Αντικατάσταση Τμημάτων αγωγών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ κόλπου Κισσάμου, Δήμου Κισσάμου 328319,6 0 0
1329.004 Επιχορήγηση από ΕΓΤΑΑ Ανάπλαση οικισμού χαιρεθιανών Δ Κισσάμου 21025,09 0 0
1329.005 Επιχορήγηση ΓΓΑ για κατασκευή γηπέδου 5Χ5 100000 0 0
1329.007 Βελτίωση αγροτικών δρομων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ Κισσάμου Πρόγραμμα΄΄Αγροτική Αναπτυξη της  Ελλάδας΄΄ 219189,8 0 0
1329.008 Βελτίωση ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 362487,2 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 42326,72 7056,78 7056,78
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 42326,72 7056,78 7056,78
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 33600 4590,13 4590,13
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
33600 4590,13 4590,13
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 8000 2239,95 2239,95
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 8000 2239,95 2239,95
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 130,35 0 0
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 130,35 0 0
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 596,37 226,7 226,7
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 596,37 226,7 226,7
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4671,35 0 0
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1200 0 0
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  1200 0 0
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 1200 0 0
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3471,35 0 0
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3471,35 0 0
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2986,35 0 0
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 485 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 519161,5 3433,58 852,44
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 517588,5 3433,58 852,44
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 517588,5 3433,58 852,44
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 128571,3 391,7 0
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 128571,3 391,7 0
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 257749,4 2189,44 0
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 257749,4 2189,44 0
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3397,4 46,36 46,36
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 3397,4 46,36 46,36
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 8802,25 806,08 806,08
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 8802,25 806,08 806,08
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 119068,2 0 0
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 3647,7 0 0
2119.005 Τέλη καθαριότητας & φωτισμού (ΠΟΕ) 92000 0 0
2119.006 Τελος Αν. Πηγών Ενέργειας Υδροαιολικής Κρήτης Α.Ε. 17838,92 0 0
2119.007 Τέλος Αναν. Πηγών Ενέργειας ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕΕ 5581,55 0 0
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 1573 0 0
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1573 0 0
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1573 0 0
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 1573 0 0
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2109721 2109721 26437,64
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2109721 2109721 26437,64
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2064300 2064300 26260,97
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 787968,2 787968,2 12767,31
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 787968,2 787968,2 12767,31
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 588659,4 588659,4 8545,2
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 588659,4 588659,4 8545,2
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14293,83 14293,83 774,33
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14293,83 14293,83 774,33
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 532614 532614 1730,49
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 438141,7 438141,7 1408,42
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 94472,31 94472,31 322,07
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 91878,29 91878,29 2416,02
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 91878,29 91878,29 2416,02
3219 Λοιπά έσοδα 48886,31 48886,31 27,62
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 3345,35 3345,35 27,62
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 23858,18 23858,18 0
3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 9795,28 9795,28 0
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 45420,96 45420,96 176,67
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 45420,96 45420,96 176,67
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 45420,96 45420,96 176,67
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 997170 115076,6 32413,42
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   991670 114762,7 32099,52
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 66500 4606,25 4606,25
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 66500 4606,25 4606,25
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59000 4169,46 4169,46
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 7500 436,79 436,79
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  344120 87894,77 5231,56
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 44000 2840,24 2840,24
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 44000 2840,24 2840,24
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 33120 0 0
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 31500 0 0
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 1200 0 0
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 420 0 0
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 90000 0 0
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 0 0
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 10000 0 0
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 177000 85054,53 2391,32
4124.001 Υπέρ του Δημοσίου από προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Κράτηση) 100 0 0
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 600 0 0
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.004 Υγειονομική Περίθαλψη Αιρετών (Κράτηση) 1000 0 0
4124.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Είσπραξη) 175000 85054,53 2391,32
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 557350 20481,98 20481,98
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 557350 20481,98 20481,98
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 102200 7521,73 7521,73
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 40700 2981,1 2981,1
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 220300 5259,57 5259,57
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 5000 0 0
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 19600 1034,06 1034,06
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 20600 1489,11 1489,11
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 2000 0 0
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 2650 138,26 138,26
4131.009 ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών ειφορών από έξοδα παράστασης) 1000 0 0
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4700 140,1 140,1
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 4550 338,16 338,16
4131.012 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ (Κράτηση) 2000 0 0
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 15200 1100,33 1100,33
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 6000 136,86 136,86
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 1700 0 0
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3300 0 0
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 0 0
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 0 0
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 0 0
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 0 0
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.024 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 1500 0 0
4131.025 Κράτηση Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500 0 0
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 3450 223,76 223,76
4131.027 ΤΠΔΥ ΥΝΠΔΔ 1% (Κράτηση εισφορών) 500 118,94 118,94
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 0 0
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 32000 0 0
4131.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π.Δ.Υ ΝΠΔΔ ( ΚΡΑΤΗΣΗ) 3000 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 23700 1779,73 1779,73
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22750 1717,23 1717,23
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 22750 1717,23 1717,23
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 950 62,5 62,5
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 950 62,5 62,5
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5500 313,9 313,9
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  5500 313,9 313,9
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5500 313,9 313,9
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 500 313,9 313,9
4219.003 Επιστροφή εν γένει χρημάτων διάφορα 5000 0 0
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1993150 1816940 1816940
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1993150 1816940 1816940
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1284566 1284566 1284566
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 377591,1 377591,1 377591,1
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 277609,3 277609,3 277609,3
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 27886,31 27886,31 27886,31
5111.003 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΧ ΠΟΛΗΣ 447,36 447,36 447,36
5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 71648,16 71648,16 71648,16
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 87196,09 87196,09 87196,09
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 87196,09 87196,09 87196,09
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 819778,5 819778,5 819778,5
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 439354 439354 439354
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 61312,55 61312,55 61312,55
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 94487,99 94487,99 94487,99
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 223622,6 223622,6 223622,6
5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 1001,41 1001,41 1001,41
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 708583,9 532374,1 532374,1
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 121871,5 121871,5 121871,5
5121.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) 2,73 2,73 2,73
5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 13839,39 13839,39 13839,39
5121.005 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ κρατήσεις Μισθοδοσίας ΣΤΑΔΙΟΥ 3685,07 3685,07 3685,07
5121.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 131,93 131,93 131,93
5121.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ πρόγραμμα κοιν προστασ 2347,01 2347,01 2347,01
5121.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτακτ ανειδίκευτων υπόλοιπο 17328,79 17328,79 17328,79
5121.010 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ΜΙΣΘ ΠΑΙΔΙΚΟΥ) 4561,76 4561,76 4561,76
5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ) 79974,82 79974,82 79974,82
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 307458,3 307458,3 307458,3
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 9809,53 9809,53 9809,53
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 232777 232777 232777
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 47368,29 47368,29 47368,29
5122.005 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 503,52 503,52 503,52
5122.006 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 17000 17000 17000
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 77792,69 77792,69 77792,69
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 43851,9 43851,9 43851,9
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 16685,1 16685,1 16685,1
5123.006 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 5100,01 5100,01 5100,01
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 25251,6 25251,6 25251,6
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 25251,6 25251,6 25251,6
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 176209,8 0 0

 

 

 ΕΞΟΔΑ

Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4018659 37529,44 37529,44
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1210688 7821,24 7821,24
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 167479,2 2550 2550
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 27000 0 0
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 27000 0 0
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27000 0 0
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 137179,2 2550 2550
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6800 0 0
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1100 0 0
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5700 0 0
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  130379,2 2550 2550
00-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων ΚοινωνικήςΑσφάλισης(ΤΕΑΔΥ) 97784,41 1912,5 1912,5
00-6056.002 Εροδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 32594,8 637,5 637,5
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3300 0 0
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 300 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3000 0 0
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 3000 0 0
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 283649,8 0 0
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 47728 0 0
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10000 0 0
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10000 0 0
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 0 0
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 0 0
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 35728 0 0
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 5500 0 0
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2269 0 0
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 1459 0 0
00-6117.009 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2014 10500 0 0
00-6117.010 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2015 8000 0 0
00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8000 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 189000 0 0
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 68500 0 0
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 31000 0 0
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 31000 0 0
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6500 0 0
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  2600 0 0
00-6126.001 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές επί εξόδων παράστασης 1000 0 0
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1000 0 0
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 600 0 0
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 41709,25 0 0
00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 41409,25 0 0
00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 41409,25 0 0
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 300 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 300 0 0
00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4612,5 0 0
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4612,5 0 0
00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 46600 0 0
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 46600 0 0
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 23000 0 0
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 0 0
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 0 0
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 1000 0 0
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 0 0
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 0 0
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5000 0 0
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2600 0 0
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 2000 0 0
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 0 0
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3700 0 0
00-631 ΦΟΡΟΙ   3500 0 0
00-6311 Φόροι τόκων 3000 0 0
00-6312 Λοιποί φόροι 500 0 0
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 500 0 0
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 200 0 0
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 200 0 0
00-6331.002 Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων 200 0 0
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 46213,39 0 0
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1200 0 0
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 0 0
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1000 0 0
00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 200 0 0
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 25482,4 0 0
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 24482,4 0 0
00-6431.001 Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 24482,4 0 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1000 0 0
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1000 0 0
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6100 0 0
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3700 0 0
00-6453 Λοιπές συνδρομές 2400 0 0
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 900 0 0
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8000 0 0
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8000 0 0
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8000 0 0
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 5430,99 0 0
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1000 0 0
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4430,99 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4430,99 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 82550 5271,24 5271,24
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 82550 5271,24 5271,24
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 42650 2632,63 2632,63
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 13150 0 0
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 29500 2632,63 2632,63
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5400 241,83 241,83
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5000 241,83 241,83
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6525.003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 34500 2396,78 2396,78
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 26500 2396,78 2396,78
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8000 0 0
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 572996 0 0
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 102500,1 0 0
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 88076,89 0 0
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 63076,89 0 0
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 25000 0 0
00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 14423,2 0 0
00-6718.004 Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπράξεων από ΤΑΠ 14423,2 0 0
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 31525,96 0 0
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 0 0
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 0 0
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4430,99 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4430,99 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 22154,97 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 22154,97 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1000 0 0
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1000 0 0
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 438970 0 0
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 2900 0 0
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 2900 0 0
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 410070 0 0
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 318065,2 0 0
00-6737.003 Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης & Δήμο Πλατανιά με θέμα  Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής, Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Επαρχίας Κισσάμου 12875 0 0
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 10000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 2485,76 0 0
00-6737.006 Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ για την υποβολή και την εκτέλεση του έργου "Εργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάμου και οικισμών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου - Β ΦΑΣΗ" 66644 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 26000 0 0
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7500 0 0
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 7500 0 0
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 6000 0 0
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 6000 0 0
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1500 0 0
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 0 0
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 500 0 0
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2807971 29708,2 29708,2
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 211146,9 0 0
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 161146,9 0 0
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 114600 0 0
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 114600 0 0
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 25942,06 0 0
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6392,06 0 0
00-8113.003 ΟΑΔΥΚ (Λειτουργία βιολογικού) 19550 0 0
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 447,36 0 0
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 447,36 0 0
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20157,46 0 0
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 20157,46 0 0
00-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 50000 0 0
00-8122 Έργα 50000 0 0
00-8122.001 Έργα 50000 0 0
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 994670 29708,2 29708,2
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 66500 4606,25 4606,25
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 66500 4606,25 4606,25
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 59000 4169,46 4169,46
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 7500 436,79 436,79
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 345120 2840,24 2840,24
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 44000 2840,24 2840,24
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 44000 2840,24 2840,24
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 33120 0 0
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
31500 0 0
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 1200 0 0
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 420 0 0
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 91000 0 0
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 0 0
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 11000 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 177000 0 0
00-8224.001 Υπέρ του Δημοσίου από προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Απόδοση) 100 0 0
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 600 0 0
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.004 Υγιεονομική Περίθαλψη Αιρετών (Απόδοση) 1000 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 175000 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 557350 20481,98 20481,98
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 557350 20481,98 20481,98
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 102200 7521,73 7521,73
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 40700 2981,1 2981,1
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 220300 5259,57 5259,57
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 5000 0 0
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 19600 1034,06 1034,06
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 20600 1489,11 1489,11
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 2000 0 0
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 2650 138,26 138,26
00-8231.009 ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 1000 0 0
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 4700 140,1 140,1
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 4550 338,16 338,16
00-8231.012 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ (Απόδοση) 2000 0 0
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 15200 1100,33 1100,33
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 6000 136,86 136,86
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 1700 0 0
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3300 0 0
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 0 0
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 0 0
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 0 0
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 0 0
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.024 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 1500 0 0
00-8231.025 Απόδοση Κρ Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 500 0 0
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 3450 223,76 223,76
00-8231.027 ΤΠΔΥ ΥΝΠΔΔ 1% (Απόδοση εισφορών) 500 118,94 118,94
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 0 0
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 32000 0 0
00-8231.036 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τα.Π.Δ.Υ ΝΠΔΔ 3000 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 23700 1779,73 1779,73
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22750 1717,23 1717,23
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 22750 1717,23 1717,23
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 950 62,5 62,5
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 950 62,5 62,5
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2000 0 0
00-8261 Λοιπές επιστροφές 2000 0 0
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 2000 0 0
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1602154 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1602154 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1602154 0 0
00-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1056266 0 0
00-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 332724,8 0 0
00-8511.003 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 71742,27 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 141421,2 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 757925,6 27529,74 27238,16
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 708660,9 27238,16 27238,16
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 362529,5 27238,16 27238,16
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 267500 20621,23 20621,23
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 265000 20621,23 20621,23
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 265000 20621,23 20621,23
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2500 0 0
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2500 0 0
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 29867,52 2456,56 2456,56
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 28878,72 2456,56 2456,56
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 28878,72 2456,56 2456,56
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 988,8 0 0
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 988,8 0 0
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 12600 0 0
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 12600 0 0
10-6041.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 12600 0 0
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52562 4160,37 4160,37
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 44173,92 3531,59 3531,59
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 31700 2577,68 2577,68
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 7501,12 619,51 619,51
10-6051.003 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4012,8 334,4 334,4
10-6051.009 Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 960 0 0
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7628,08 628,78 628,78
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 7628,08 628,78 628,78
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 760 0 0
10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ) 760 0 0
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 55750 0 0
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 55750 0 0
10-6115 Αμοιβές λογιστών 49600 0 0
10-6115.005 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2014 & κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014 9000 0 0
10-6115.006 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2015 11000 0 0
10-6115.007 Διοικητική συμβουλευτική υποστήριξη δημόσιου λογιστικού για το έτος 2015 5000 0 0
10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 24600 0 0
10-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6150 0 0
10-6117.007 Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 6150 0 0
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 245651,4 0 0
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 0 0
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 0 0
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 81600 0 0
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 600 0 0
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15000 0 0
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 5000 0 0
10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών) 5000 0 0
10-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση δικτύου υπολογιστών Δημαρχείου 5000 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 66000 0 0
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 65000 0 0
10-6266.002 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών (λογισμικό) 1000 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 163751,4 0 0
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 154751,4 0 0
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 154751,4 0 0
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9000 0 0
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9000 0 0
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 330 0 0
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 330 0 0
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 80 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4000 0 0
10-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500 0 0
10-6414 Μεταφορές εν γένει 500 0 0
10-6414.001 Μεταφορές εν γένει 500 0 0
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 0 0
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2500 0 0
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1000 0 0
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 1000 0 0
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 40400 0 0
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15500 0 0
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7000 0 0
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Κισσάμου 5000 0 0
10-6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6612.003 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Ιναχωρίου 1500 0 0
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 7500 0 0
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 5000 0 0
10-6613.002 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6613.003 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Ιναχωρίου 2000 0 0
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1100 0 0
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 0 0
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 0 0
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 16500 0 0
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9500 0 0
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 7000 0 0
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2000 0 0
10-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 5000 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4500 0 0
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 4500 0 0
10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Κισσάμου 2500 0 0
10-6654.002 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Μηθύμνης 500 0 0
10-6654.003 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Ιναχωρίου 1500 0 0
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2700 0 0
10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2200 0 0
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 1000 0 0
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 1200 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 100 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 34099,34 0 0
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 19099,34 0 0
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 19099,34 0 0
10-7133 Έπιπλα σκέυη 9000 0 0
10-7133.001 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου 9000 0 0
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  4000 0 0
10-7134.001 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ & συναφή) 4000 0 0
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 6099,34 0 0
10-7135.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου 500 0 0
10-7135.003 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κτιρίων(πόρτες, παράθυρα & συναφή) 600 0 0
10-7135.004 Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για τiς υπηρεσίες του Δήμου 4999,34 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15000 0 0
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15000 0 0
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 15000 0 0
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 15000 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15165,32 291,58 0
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 15165,32 291,58 0
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 15165,32 291,58 0
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9142,28 291,58 0
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5609,67 0 0
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 413,37 0 0
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 495267,2 8172,45 7992,94
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 338141,1 7992,94 7992,94
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 175445,1 7992,94 7992,94
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 94430,23 7124,71 7124,71
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 86183,4 7124,71 7124,71
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 86183,4 7124,71 7124,71
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 8246,83 0 0
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 3685,07 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 54988 0 0
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 54988 0 0
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 54988 0 0
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24426,88 868,23 868,23
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 8926,88 637,16 637,16
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2028,96 169,08 169,08
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 1269,92 0 0
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 2082 176,88 176,88
15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθμών 3546 291,2 291,2
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15500 231,07 231,07
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 15500 231,07 231,07
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1600 0 0
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1600 0 0
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 1500 0 0
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 32000 0 0
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1000 0 0
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1000 0 0
15-6117.001 Υπηρεσία μουσικής κάλυψης Εθνικών εορτών κ εκδηλωσ 1000 0 0
15-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 31000 0 0
15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 31000 0 0
15-6142.001 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 21000 0 0
15-6142.002 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 10000 0 0
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 37650 0 0
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 22350 0 0
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 18300 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6261.004 Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων 17000 0 0
15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2000 0 0
15-6262.004 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου ’ 2000 0 0
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 600 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1450 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 300 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 350 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 300 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 15300 0 0
15-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15000 0 0
15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείου Βρεφ Σταθίου 15000 0 0
15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 300 0 0
15-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 33000 0 0
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 0 0
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 0 0
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500 0 0
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 500 0 0
15-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6000 0 0
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6000 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6000 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 25500 0 0
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 25500 0 0
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 10000 0 0
15-6481.002 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Βρεφ Σταθμών 5500 0 0
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 2000 0 0
15-6481.004 Προμήθεια φρούτων & λαχανικών Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-6481.005 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 3000 0 0
15-6481.006 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017 2000 0 0
15-6481.007 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016 1000 0 0
15-6481.008 Προμήθεια φρούτων & λαχανικ Βρεφ Σταθμών-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017 1000 0 0
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 60046 0 0
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5500 0 0
15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5000 0 0
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 5000 0 0
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900 0 0
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 600 0 0
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 47000 0 0
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 47000 0 0
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 4000 0 0
15-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολείων Αβαθμιας & Ββαθμιας Εκπ/σης 14000 0 0
15-6643.003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 9000 0 0
15-6643.004 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολείων Αβαθμιας & Ββαθμιας Εκπ/σης (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 20000 0 0
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 0 0
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 0 0
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 0 0
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 1000 0 0
15-6662.003 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 300 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 300 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   3346 0 0
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2846 0 0
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 0 0
15-6699.003 Προμήθεια αναλωσίμων Κέντρου Υγείας Κισσάμου 1846 0 0
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132834,8 0 0
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8304,01 0 0
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8304,01 0 0
15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3254,01 0 0
15-7131.001 Προμήθεια παγίων Κέντρου Υγείας  Κισσάμου 3254,01 0 0
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5050 0 0
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 1500 0 0
15-7135.005 Προμήθεια πυροσβεστήρων Γηπέδου 550 0 0
15-7135.009 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3000 0 0
15-73 ΕΡΓΑ 124530,8 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 124126,5 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 124126,5 0 0
15-7326.001 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Πλατάνου (Β΄ Φάση) 12000 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100158,4 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 11968,08 0 0
15-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 404,28 0 0
15-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 404,28 0 0
15-7336.001 Αντικατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Κισσάμου 404,28 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 24291,31 179,51 0
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 24291,31 179,51 0
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 24291,31 179,51 0
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6156,72 179,51 0
15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17529,63 0 0
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 604,96 0 0
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 954631,3 16395,9 16395,9
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 927550,9 16395,9 16395,9
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 302134,1 16395,9 16395,9
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 153973,8 12911,9 12911,9
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 153973,8 12911,9 12911,9
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 153973,8 12911,9 12911,9
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13032 1086 1086
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13032 1086 1086
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 13032 1086 1086
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 74000 0 0
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 74000 0 0
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 74000 0 0
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 50628,28 2398 2398
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 25017,12 2097,07 2097,07
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 19246,8 1613,98 1613,98
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 5770,32 483,09 483,09
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3611,16 300,93 300,93
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 3611,16 300,93 300,93
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 22000 0 0
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 22000 0 0
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10500 0 0
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10500 0 0
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 7500 0 0
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 3000 0 0
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 513198 0 0
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 398693,4 0 0
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 398693,4 0 0
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 398693,4 0 0
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 15498,62 0 0
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 500 0 0
20-6233.002 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 500 0 0
20-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 14998,62 0 0
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1800 0 0
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1800 0 0
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1800 0 0
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 28000 0 0
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 10000 0 0
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 4000 0 0
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 4000 0 0
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 2000 0 0
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9500 0 0
20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων 9500 0 0
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8500 0 0
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 8500 0 0
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 69205,95 0 0
20-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 69205,95 0 0
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 69205,95 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 455 0 0
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 455 0 0
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350 0 0
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350 0 0
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 111763,8 0 0
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1000 0 0
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 0 0
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1000 0 0
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 92783,82 0 0
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 92783,82 0 0
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 42783,82 0 0
20-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 50000 0 0
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 11730 0 0
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 11730 0 0
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 7500 0 0
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 3000 0 0
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 1230 0 0
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6250 0 0
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6000 0 0
20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά κλπ) 6000 0 0
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 250 0 0
20-6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ) 250 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21000 0 0
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1000 0 0
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1000 0 0
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1000 0 0
20-7135.002 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των 1000 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 20000 0 0
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20000 0 0
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20000 0 0
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 20000 0 0
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6080,35 0 0
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6080,35 0 0
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 6080,35 0 0
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5990,81 0 0
20-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 89,54 0 0
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1156920 28283,58 28283,58
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 990369,5 28283,58 28283,58
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 185851,7 10962,09 10962,09
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 84741 6986,75 6986,75
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 84741 6986,75 6986,75
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 84741 6986,75 6986,75
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 28528,32 2320,69 2320,69
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 28528,32 2320,69 2320,69
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 28528,32 2320,69 2320,69
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 37000 0 0
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 37000 0 0
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 37000 0 0
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 28582,4 1654,65 1654,65
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 13155,84 1084,69 1084,69
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 10592,64 873,34 873,34
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 2563,2 211,35 211,35
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7006,56 569,96 569,96
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 7006,56 569,96 569,96
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8420 0 0
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 8420 0 0
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7000 0 0
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 7000 0 0
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 5000 0 0
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 0 0
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 106595,8 0 0
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 106595,8 0 0
25-6112 Αμοιβές τεχνικών 82800 0 0
25-6112.001 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Μηθύμνης 20000 0 0
25-6112.002 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Κισάμου 32800 0 0
25-6112.003 Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροάρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 30000 0 0
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 23795,75 0 0
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 6795,75 0 0
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 17000 0 0
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 616922,1 17321,49 17321,49
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 488672,1 17321,49 17321,49
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 482672,1 17321,49 17321,49
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων & παραγωγικής διαδικασίας 482672,1 17321,49 17321,49
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 6000 0 0
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 6000 0 0
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 15000 0 0
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 15000 0 0
25-6233.001 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Κισάμου 9000 0 0
25-6233.002 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης  ΔΕ Μηθύμνης 3000 0 0
25-6233.003 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 3000 0 0
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2250 0 0
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 0 0
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 0 0
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 0 0
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 91000 0 0
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 76000 0 0
25-6262.005 Συντήρηση φρεατίων ύδρευσης - άρδευσης 2000 0 0
25-6262.006 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Κισάμου 24000 0 0
25-6262.007 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 24000 0 0
25-6262.008 Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων ΔΕ Ιναχωρίου 16000 0 0
25-6262.009 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συστήματος αφυδάτωσης ΕΕΛ 10000 0 0
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6000 0 0
25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6000 0 0
25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 0 0
25-6264.003 Συντήρηση μηχανημάτων (εκσκαφέων κλπ) 3000 0 0
25-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4000 0 0
25-6265.003 Επισκευή συσκευών βιολογικού καθαρισμού 4000 0 0
25-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2000 0 0
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 20000 0 0
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 10000 0 0
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 10000 0 0
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 10000 0 0
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 10000 0 0
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2400 0 0
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2400 0 0
25-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1000 0 0
25-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3500 0 0
25-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3500 0 0
25-6414 Μεταφορές εν γένει 3500 0 0
25-6414.001 Μεταφορά λυματολάσπης βιολογικού 3500 0 0
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 75100 0 0
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8000 0 0
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7500 0 0
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 4000 0 0
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 3500 0 0
25-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500 0 0
25-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού βιολογικού 500 0 0
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 31000 0 0
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 30000 0 0
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 1000 0 0
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 300 0 0
25-6642.002 Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 700 0 0
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 30000 0 0
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 30000 0 0
25-6662.001 Οικοδομικά υλικά αποκατάστασης ζημιών από επισκευές δικτύων 3000 0 0
25-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Κισσάμου 9000 0 0
25-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 10500 0 0
25-6662.004 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 7500 0 0
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5900 0 0
25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4000 0 0
25-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά,μπαταρίες κ.λ.π.) 4000 0 0
25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1900 0 0
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 200 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 143585,6 0 0
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 34650 0 0
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 34650 0 0
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 30650 0 0
25-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπός εξοπλισμός για βιολογικό 1000 0 0
25-7131.002 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Κισάμου 6500 0 0
25-7131.003 Προμήθεια υδρομέτρων ΔΕ Μηθύμνης 4500 0 0
25-7131.010 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Μηθυμνης 15000 0 0
25-7131.011 Προμήθεια αντλιών ΔΕ Ιναχωρίου 650 0 0
25-7131.012 Προμήθει υδρομέτρων ΔΕ Κισσάμου 2000 0 0
25-7131.013 Προμήθει υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου 1000 0 0
25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 4000 0 0
25-7135.001 Προμήθεια σωληνώσεων κλπ υλικών για επεκ/σεις δικτύων ΔΕ Ιναχωρίου 4000 0 0
25-73 ΕΡΓΑ 108935,6 0 0
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 101469,6 0 0
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 101469,6 0 0
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 22980,39 0 0
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 66489,22 0 0
25-7312.005 Κατασκευή παροχετεύσεων ΤΚ Καλλεργιανών 12000 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7465,98 0 0
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7465,98 0 0
25-7336.003 Αντικατάσταση - επέκταση δικτύων άρδευσης Φαλασάρνων 519,02 0 0
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3821,31 0 0
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3125,65 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22964,99 0 0
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 22964,99 0 0
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4855,92 0 0
25-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1328,75 0 0
25-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2279 0 0
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1248,17 0 0
25-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 18109,07 0 0
25-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8954,4 0 0
25-8122 Έργα 9154,67 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1792567 7194,88 7194,88
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 243332 7194,88 7194,88
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 134103,5 7194,88 7194,88
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 100500 6000,61 6000,61
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 100500 6000,61 6000,61
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 100500 6000,61 6000,61
30-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 8700 0 0
30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 8700 0 0
30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 8700 0 0
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24903,52 1194,27 1194,27
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 22203,52 1194,27 1194,27
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 5192,88 423,99 423,99
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1246,32 101,76 101,76
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 10350 538,16 538,16
30-6051.004 ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές Εισφορές) 1564,32 130,36 130,36
30-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 3850 0 0
30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2700 0 0
30-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 2700 0 0
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4920 0 0
30-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4920 0 0
30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4920 0 0
30-6162.003 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4920 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 65103,52 0 0
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 60403,52 0 0
30-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6000 0 0
30-6232.001 Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ 6000 0 0
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 54403,52 0 0
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 24600 0 0
30-6233.006 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Μηθύμνης για πυροπροστασία 12653,52 0 0
30-6233.007 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 12650 0 0
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1200 0 0
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 700 0 0
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 3500 0 0
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 0 0
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 705 0 0
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 705 0 0
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 0 0
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9000 0 0
30-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9000 0 0
30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 9000 0 0
30-6462.001 Δημοσίευση διακηρύξεων 9000 0 0
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 29500 0 0
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5000 0 0
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5000 0 0
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 5000 0 0
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 19500 0 0
30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 18000 0 0
30-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 1500 0 0
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 0 0
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3000 0 0
30-6662.006 Προμήθεια ασφαλτικού 3000 0 0
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 0 0
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2000 0 0
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1501709 0 0
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 43399,39 0 0
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 43399,39 0 0
30-7132 Μεταφορικά μέσα 24000 0 0
30-7132.001 Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 24000 0 0
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 19399,39 0 0
30-7135.001 Προμήθεια  παγκακιών  κλπ στην  ΤΚ ΕΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.002 Προμήθεια υλικών δικτύων πυρόσβεσης και ανταλλακτικών πυροσβεστικών κρουνών 18365,66 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 878484,7 0 0
30-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 41782,89 0 0
30-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 41782,89 0 0
30-7312.001 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
30-7312.002 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,96 0 0
30-7312.005 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1949,23 0 0
30-7312.006 Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μπολανιανά ΤΚ Δραπανιά 1342,9 0 0
30-7312.008 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 5,91 0 0
30-7312.009 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 146,25 0 0
30-7312.010 Αποπεράτωση δεξαμενής Δραπανιά 12000 0 0
30-7312.011 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2104,42 0 0
30-7312.012 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακιών 17662,8 0 0
30-7312.015 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2138,17 0 0
30-7312.016 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 843,42 0 0
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 536815,9 0 0
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 45702,39 0 0
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9627,09 0 0
30-7322.002 Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω 7000 0 0
30-7322.005 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Κισσάμου 29075,3 0 0
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 383456,4 0 0
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30387,87 0 0
30-7323.003 Ασφαλτόστρ & τεχνικά δημ δρόμου σύνδεσης ΝΈΟ με ΠΕΟ & οικισμό Δραπανιά 40000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 874,12 0 0
30-7323.008 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών & κύριων αγροτικών  δρόμων στις ΤΚ Σφακοπηγαδίου, Περβολακίων, Ρόκκας & Φαλελιανών 22384,54 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11348,3 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 373,75 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 38803,31 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 851,81 0 0
30-7323.034 Ασφαλτοστώσεις -Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας & Δ.Δ. 18963,11 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 4369,17 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 580,38 0 0
30-7323.066 Έργα οδοποιίας περιοχών ΑΠΕ εκτός ΤΚ Σηρικαρίου 50000 0 0
30-7323.067 Έργα βελτίωσης δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας 64520 0 0
30-7323.068 Έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίας ΔΕ Μηθύμνης 60000 0 0
30-7323.069 Έργα βελτιωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου 40000 0 0
30-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6000 0 0
30-7325.002 Εγκαταστάσεις ηλεκτρ παραλ τελωνείου 6000 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 101657,1 0 0
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 12000 0 0
30-7326.007 Κατασκευή 3 γεφυρών ποταμού Πύργου, Πλακουριών και ρυακιού Λαγού 85848,22 0 0
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 299885,9 0 0
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27010 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10 0 0
30-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών 7000 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 20000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 261753,9 0 0
30-7333.001 Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 873,34 0 0
30-7333.002 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 11741,64 0 0
30-7333.003 Ασφαλτοστρώσεις  δρόμων Σχεδίου Πόλεως 73000 0 0
30-7333.004 Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 73000 0 0
30-7333.008 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 11849,03 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 861,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7010,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 818,36 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 698,76 0 0
30-7333.036 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στον Κάμπο 6980,25 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 770,57 0 0
30-7333.040 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στην Πολυρρήνια 11985,31 0 0
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 693,21 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11894,47 0 0
30-7333.047 Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015 73,61 0 0
30-7333.050 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου 6993,66 0 0
30-7333.051 Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης 6993,66 0 0
30-7333.057 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Τοπολίων 6000 0 0
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3241,51 0 0
30-7333.070 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Έδρας Δήμου 6300 0 0
30-7333.073 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας τκ Λουσακιών 4981,5 0 0
30-7333.075 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καλουδιανών 4997,49 0 0
30-7333.076 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Καλεριανών 4997,49 0 0
30-7333.077 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κεφαλίου 4997,49 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11121,95 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 579824,7 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 577024,7 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 242767,8 0 0
30-7412.001 Εκπόνηση δασοτεχνικής μελέτης ανάδειξης φαραγγιού Σηρικαρίου 4500 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 76491,72 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 76890,56 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 334256,9 0 0
30-7413.001 Πράξη αναλογισμού στην ιδιοκτησία Αντωνίου Τριποδάκη, στο ΟΤ 11 στην περιοχή Τελωνείο του Σχεδίου Πόλης Κισσάμου 2958,45 0 0
30-7413.012 ΜΠΕ Μελέτης ανάδειξης φαραγγιού Σηρικαρίου 5700 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 41,65 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 108771 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 200000 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2800 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2800 0 0
30-7425.003 Εντοπισμός επί τόπου δημοτικών ακινήτων βάσει μεταγεγραμμένων συμβολαίων 2800 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 47525,81 0 0
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 47525,81 0 0
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1399 0 0
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1107 0 0
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 292 0 0
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 46126,81 0 0
30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 999,94 0 0
30-8122 Έργα 45126,87 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 42783,85 1584,42 1584,42
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 42748,04 1584,42 1584,42
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21013,04 1584,42 1584,42
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 16442,4 1370,2 1370,2
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16442,4 1370,2 1370,2
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 16442,4 1370,2 1370,2
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2570,64 214,22 214,22
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2570,64 214,22 214,22
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 2055,36 171,28 171,28
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 515,28 42,94 42,94
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2000 0 0
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2000 0 0
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 1000 0 0
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1000 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7350 0 0
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6000 0 0
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 6000 0 0
35-6233.001 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων 6000 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 350 0 0
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 0 0
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 0 0
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 1000 0 0
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 0 0
35-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 0 0
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 205 0 0
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 205 0 0
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105 0 0
35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100 0 0
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 14180 0 0
35-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1100 0 0
35-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 500 0 0
35-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 0 0
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 11200 0 0
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6000 0 0
35-6641.001 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2000 0 0
35-6641.002 Προμήθεια καυσίμων λιπαντ κλπ αναλωσ μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 4000 0 0
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5200 0 0
35-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 2000 0 0
35-6644.002 Προμήθεια λιπαντικών για εργαλεία χειρός 200 0 0
35-6644.003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 1500 0 0
35-6644.004 Προμήθεια λιπαντικών για εργαλεία χειρός (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 1500 0 0
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1000 0 0
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1000 0 0
35-6662.001 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού. 1000 0 0
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 880 0 0
35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 380 0 0
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 35,81 0 0
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 35,81 0 0
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 35,81 0 0
35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35,81 0 0
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2864279 0 0
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2864279 0 0
63-73 ΕΡΓΑ 2864279 0 0
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 896637,1 0 0
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 896637,1 0 0
63-7312.001 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου 328319,6 0 0
63-7312.004 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΩΠΟΤΟΥ Α ΦΑΣΗ 9986,59 0 0
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 362487,2 0 0
63-7312.013 ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 51211,18 0 0
63-7312.014 ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Β ΦΑΣΗ 72316,29 0 0
63-7312.015 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 72316,29 0 0
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1967642 0 0
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1967642 0 0
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 1967642 0 0
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 917214,8 0 0
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 917214,8 0 0
64-73 ΕΡΓΑ 917214,8 0 0
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 98962,79 0 0
64-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 17937,7 0 0
64-7323.001 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 6772,08 0 0
64-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 11165,62 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 81025,09 0 0
64-7326.001 Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 60000 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 21025,09 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 818252 0 0
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 818252 0 0
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 200547,3 0 0
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 376171,2 0 0
64-7333.067 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΛΑΤΟΥΣ 22343,69 0 0
64-7333.074 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου 219189,8 0 0
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 851363,7 6606,32 6606,32
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 382595,8 6606,32 6606,32
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 179371,8 6606,32 6606,32
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 64203,12 5213,73 5213,73
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 64203,12 5213,73 5213,73
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 64203,12 5213,73 5213,73
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 70520 0 0
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 70520 0 0
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 70520 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 36848,72 1392,59 1392,59
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 17148,72 1392,59 1392,59
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 17148,72 1392,59 1392,59
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 19700 0 0
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 19700 0 0
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7800 0 0
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 7800 0 0
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 2300 0 0
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 2000 0 0
70-6063.003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) κοινωφελ εργασίας 500 0 0
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 1000 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1500 0 0
70-6063.006 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) κοινωφελ εργασίας 500 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 115474 0 0
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 114274 0 0
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 114274 0 0
70-6117.002 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου 44274 0 0
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου-Διαγωνισμός 2016-17 70000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1200 0 0
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1200 0 0
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 1200 0 0
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53350 0 0
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 0 0
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500 0 0
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 350 0 0
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 350 0 0
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 12500 0 0
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 11000 0 0
70-6262.001 Αποψίλωση των περιπατητικών μονοπατιών Μπάλου 5000 0 0
70-6262.003 Φύτευση δένδρων, φυτών στα πάρκα Μπάλου 1000 0 0
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 5000 0 0
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1000 0 0
70-6263.001 Επισκευή-συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος 1000 0 0
70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
70-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 40000 0 0
70-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 40000 0 0
70-6279.001 Δαπάνες καθαριότητας προστατ περιοχής Μπάλου 40000 0 0
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600 0 0
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600 0 0
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 0 0
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 600 0 0
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15000 0 0
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15000 0 0
70-6414 Μεταφορές εν γένει 15000 0 0
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 3000 0 0
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 12000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 18800 0 0
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 11000 0 0
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 11000 0 0
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4000 0 0
70-6641.002 Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών κίνησης μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017) 7000 0 0
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 300 0 0
70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 300 0 0
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   7500 0 0
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7500 0 0
70-6699.001 Προμήθεια διάφορων αναλωσίμων Μπάλου 2000 0 0
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 5000 0 0
70-6699.003 Προμήθεια ειδών αναψυκτηρίου Μπάλου 500 0 0
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 446325 0 0
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 250000 0 0
70-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 60000 0 0
70-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 60000 0 0
70-7122.001 Εξαγορά εξοπλισμού γεώτρησης &  δικαιώματος νερού περιοχής Μπάλου 60000 0 0
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 190000 0 0
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 95000 0 0
70-7131.001 Προμήθεια μηχανήματα έργων 95000 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 95000 0 0
70-7135.001 Προμήθεια εξοπλ βιολ  καθ Μπάλου (τύπου COMBACT) 68000 0 0
70-7135.002 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών αναψυκτηρίου Μπάλου 500 0 0
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 1000 0 0
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 10000 0 0
70-7135.006 Προμήθεια ξύλινων καλαθιών απορριμμάτων Μπάλου 1000 0 0
70-7135.007 Προμήθεια ραφιών, πάγκων κλπ Μπάλου 500 0 0
70-7135.012 Προμήθεια υλικών άρδευσης -ύδρευσης περιοχ  Μπάλου 4000 0 0
70-7135.013 Προμήθεια φωτοβολταϊκών φωτισμού περιοχής Μπάλου 10000 0 0
70-73 ΕΡΓΑ 160000 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 160000 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 60000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 60000 0 0
70-7332 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 100000 0 0
70-7332.001 Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Μπάλου 100000 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 36325,01 0 0
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 36325,01 0 0
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 26543,01 0 0
70-7412.002 ΜΠΕ Για το έργο Δημοτικός  χώρος Στάθμευσης στο Ακρωτήριο Γραμβούσας 8500 0 0
70-7412.003 ΜΠΕ για την δημιουργία  Καταδυτικού πάρκου στο Ακρωτήριο  Γραμβούσας 17500 0 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 543,01 0 0
70-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 9782 0 0
70-7413.001 Μελέτη περιβαλλοντική Διαχείρισης και στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης Ακρωτηρίου Γραμβούσας Δήμου Κισάμου 9782 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22442,87 0 0
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 22442,87 0 0
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 17886,31 0 0
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17886,31 0 0
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4556,56 0 0
70-8122 Έργα 4556,56 0 0