ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 16-05-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 3699

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3764397 903801,9 824013,3
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16220 8775,04 8010,04
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1220 1020 255
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 255
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 255
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 200 0 0
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 200 0 0
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15000 7755,04 7755,04
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 0 0
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 0 0
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13500 7755,04 7755,04
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 13500 7755,04 7755,04
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40000 0 0
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40000 0 0
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40000 0 0
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40000 0 0
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1595000 313935,6 236964,7
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1145000 208384,5 208384,5
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1145000 208384,5 208384,5
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1145000 208384,5 208384,5
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 170000 2950 2950
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 20000 2600 2600
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 20000 2600 2600
0322 Τέλος ύδρευσης 140000 0 0
0322.001 Τέλος ύδρευσης 140000 0 0
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 10000 350 350
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 10000 350 350
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 155000 3080 3080
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 5000 2810 2810
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 5000 2810 2810
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 150000 270 270
0332.001 Τέλη άρδευσης 145000 0 0
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 5000 270 270
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 125000 99521,15 22550,22
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 110000 99521,15 22550,22
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 110000 99521,15 22550,22
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 15000 0 0
0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού 15000 0 0
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 382610,2 11568,25 11568,25
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10800 10125,81 10125,81
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 10800 10125,81 10125,81
0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0 23,77 23,77
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ 10800 10102,04 10102,04
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 11000 938,94 938,94
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 6000 2,67 2,67
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 6000 2,67 2,67
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5000 936,27 936,27
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 60810,17 503,5 503,5
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 6000 503,5 503,5
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5000 503,5 503,5
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 1000 0 0
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 0 0
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37567,77 0 0
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 0 0
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 300000 0 0
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 300000 0 0
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 170000 0 0
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 130000 0 0
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4300 3265,82 1213,12
051 ΦΟΡΟΙ 800 1213,12 1213,12
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 800 1213,12 1213,12
0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 800 1213,12 1213,12
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3500 2052,7 0
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 2052,7 0
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 2052,7 0
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 2000 0 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 2000 0 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1701017 564892,3 564892,3
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1701017 564892,3 564892,3
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 532552,3 532552,3
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 532552,3 532552,3
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 103360 32340 32340
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 103360 32340 32340
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25250 1364,88 1364,88
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25250 1364,88 1364,88
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1450 634 634
0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1000 600 600
0713.002 Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου 450 34 34
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0 0 0
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 0 0 0
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  23800 730,88 730,88
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 23500 0 0
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 730,88 730,88
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2639600 137718,2 94968,67
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 301638,5 49400 49400
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 301638,5 49400 49400
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 23470,2 0 0
1212.001 Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 23470,2 0 0
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 49400 49400
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 49400 49400
1215 Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 9278,65 0 0
1216 Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 60000 0 0
1216.001 Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ-055 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 60000 0 0
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 159489,6 0 0
1219.003 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 159489,6 0 0
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2266961 16551,67 16551,67
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 459413,5 0 0
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 0 0
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 0 0
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 0 0
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 25000 0 0
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 79893,53 0 0
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 6008,03 0 0
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 0 0 0
1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 0 0 0
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1807548 16551,67 16551,67
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 559998,8 10930 10930
1322.003 Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 376171,2 0 0
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.006 Χρηματ για πρόληψη & αντιμετ. Ζημιών από θεομηνίες 49999,03 10930 10930
1322.013 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 74000,03 0 0
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 5360,35 0 0
1325.002 Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 5360,35 0 0
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 796863,1 5621,67 5621,67
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 703098,9 0 0
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 16271,45 0 0
1328.007 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' 3468,68 3468,68 3468,68
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 4088,08 2152,99 2152,99
1328.010 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ 69936 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 445325,5 0 0
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 274786 0 0
1329.009 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 31123,29 0 0
1329.010 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 139416,2 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 37000 20248,3 18498,3
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 37000 20248,3 18498,3
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 27000 15133,72 15133,72
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
27000 15133,72 15133,72
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 2134,25 2134,25
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 2134,25 2134,25
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1500 109,91 109,91
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 1500 109,91 109,91
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 5500 2870,42 1120,42
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 1000 220,42 220,42
1519.002 Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) 500 0 0
1519.003 Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) 4000 2650 900
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 34000 51518,2 10518,7
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 2000 0 0
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  2000 0 0
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 2000 0 0
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 32000 51518,2 10518,7
1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 30000 51518,2 10518,7
1694.001 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 30000 51518,2 10518,7
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2000 0 0
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1500 0 0
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 500 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 648574,7 319314,9 283354,6
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 640074,7 317636,6 283268,5
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 640074,7 317636,6 283268,5
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 240000 216661,9 216661,9
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 240000 216661,9 216661,9
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 190000 46724,71 20621,3
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 190000 46724,71 20621,3
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 140000 0 0
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 140000 0 0
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 35000 0 0
2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 35000 0 0
2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2200 10413,74 10413,74
2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ 2200 10413,74 10413,74
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2000 823,64 823,64
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 2000 823,64 823,64
2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 1500 10105,96 1841,19
2117.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης 1500 10105,96 1841,19
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 1509,75 1509,75
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 1509,75 1509,75
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 27374,65 31396,91 31396,91
2119.002 Απόδοση από ΚΕΠΥΟ 0 3222,5 3222,5
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 500 0 0
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 19275 17355,99 17355,99
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 7399,65 9587,25 9587,25
2119.017 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ 200 1231,17 1231,17
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 8500 1678,27 86,12
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8500 1678,27 86,12
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 8500 1678,27 86,12
2211.001 Πρόστιμα ΚΟΚ 0 0 47,85
2211.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 5000 0 0
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ.  ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2000 0 0
2211.006 Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ) 1500 1678,27 38,27
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2567758 2551958 164277,5
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2567758 2551958 164277,5
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2459249 2443730 161504,4
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 867701,4 867701,4 52069,33
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 867701,4 867701,4 52069,33
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 850630,3 850630,3 88867,73
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 850630,3 850630,3 88867,73
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 106077,8 99714,99 9850,89
3214.001 Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης 77141,76 71013,33 8458,52
3214.002 Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης 28936 28701,66 1392,37
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 505854,1 505854,1 4738,15
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 351148,5 351148,5 3722,15
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 154705,6 154705,6 1016
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 84375,95 79619,75 2307,23
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 84375,95 79619,75 2307,23
3219 Λοιπά έσοδα 44609,76 40209,09 3671,1
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 5886,3 5886,3 746,45
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων 18899,5 14498,83 2778,21
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 7936,46 7936,46 146,44
3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 0 0 0
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 108508,7 108228,7 2773,08
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 108508,7 108228,7 2773,08
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 53045,68 52765,68 1253,91
3221.002 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα  από Εφημερίδες Δημοπρασιών 60 60 19,85
3221.003 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα  καταλογιστικών Αποφάσεων 20505,21 20505,21 500
3221.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα ανεπιτ. παρ/κών ζώων 12450 12450 0
3221.005 Εισπρ. Υπολ. από χρήση αιγιαλού παραλίας 22397,78 22397,78 949,32
3221.006 Εισπρ. Υπολ. από προστ.ζώων συντροφιάς 50 50 50
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1252819 342851,9 215986,1
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1218819 342559 215693,3
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 112000 32925,92 32925,92
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 112000 32925,92 32925,92
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 100000 31926,77 31926,77
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 12000 999,15 999,15
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  386721 177547,8 50682,09
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 62000 17483,26 17483,26
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 62000 17483,26 17483,26
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 57000 8038,47 8038,47
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 50000 7391,13 7391,13
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 5000 539,39 539,39
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 2000 107,95 107,95
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 83000 6659,22 6659,22
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 6154,7 6154,7
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 3000 504,52 504,52
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 184721 145366,9 18501,14
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 4000 1895,46 361,77
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.008 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτεα Υπόλοιπα) 110421 109862,8 7895,86
4124.009 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α΄ Βεβαίωσης) 70000 33608,61 10243,51
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 685504,3 126685,5 126685,5
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 685504,3 126685,5 126685,5
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 130000 15417,12 15417,12
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 12115,16 12115,16
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 280000 61484,91 61484,91
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 7,7 7,7
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 30000 7120,26 7120,26
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 30000 7432,44 7432,44
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 5000 964,1 964,1
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 5000 1130,44 1130,44
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 10000 2148,3 2148,3
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 30000 6248,62 6248,62
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 12000 1593,81 1593,81
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 2000 481,32 481,32
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3000 0 0
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 0 0
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 264,44 264,44
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 0 0
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 700 0 0
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 9000 789,73 789,73
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 66,24 66,24
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 20000 9354,69 9354,69
4131.030 Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 66,24 66,24
4131.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
4131.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 34594,14 5399,78 5399,78
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 31094,14 5107,28 5107,28
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 30000 5107,28 5107,28
4141.002 ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3500 292,5 292,5
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 3500 292,5 292,5
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 34000 292,83 292,83
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  34000 292,83 292,83
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4000 292,83 292,83
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 4000 292,83 292,83
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2879890 2879890 2879890
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2879890 2879890 2879890
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1648428 1648428 1648428
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 55947,79 55947,79 55947,79
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 50372,6 50372,6 50372,6
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 581,09 581,09 581,09
5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 4994,1 4994,1 4994,1
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 76219,56 76219,56 76219,56
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 76219,56 76219,56 76219,56
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 782063,9 782063,9 782063,9
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 476277 476277 476277
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 53479,79 53479,79 53479,79
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 104829,5 104829,5 104829,5
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 147388,8 147388,8 147388,8
5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 88,76 88,76 88,76
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 734196,5 734196,5 734196,5
5119.001 Χρημ Υπόλ προερχόμενο από τακτικά έσοδα (εκτός ανταποδοτικών) 734196,5 734196,5 734196,5
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1231462 1231462 1231462
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 26240,55 26240,55 26240,55
5121.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΣΑΤΑ) 0 0 0
5121.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΑΤΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 880,4 880,4 880,4
5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ κρατήσεις 16470,07 16470,07 16470,07
5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 8890,08 8890,08 8890,08
5121.014 ΧΡ ΥΠ  Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ Κέντρων  Κοινότητας 0 0 0
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 382596,1 382596,1 382596,1
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 55360,07 55360,07 55360,07
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 322221,8 322221,8 322221,8
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5014,2 5014,2 5014,2
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 272844,4 272844,4 272844,4
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 42508,99 42508,99 42508,99
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 13704,61 13704,61 13704,61
5123.005 ΧΡ. ΥΠ.(Επιχ Υπ.Αγρ.Αν. έργου ΤΟΕΒ)  για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΑΠΕ 143306,4 143306,4 143306,4
5123.007 ΧΡ. ΥΠ. (Έργο Χαιρεθιανών)Επιχ Υπ.Α.Α. για καλ εργ πρώην χρημ/ση ΑΠΕ 7025,54 7025,54 7025,54
5123.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ 3685,07 3685,07 3685,07
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 4561,76 4561,76
5123.010 ΧΡ. ΥΠ. (Επιχορηγήσεις  από δανεισμό έργων ΣΑΤΑ) 44033,11 44033,11 44033,11
5123.011 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Λειτ Πυρ) 194,05 194,05 194,05
5123.012 ΧΡ.ΥΠ. Επιχορ έργου Σφην για πληρωμή Προεδρων Τοπικών κοινοτήτων (έξοδα κίνησης) 701,59 701,59 701,59
5123.013 ΧΡ.ΥΠ. Απόδοσης κρατήσεων χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ 967,62 967,62 967,62
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 278689 278689 278689
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 254732,2 254732,2 254732,2
5124.002 ΧΡ ΥΠ Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ κέντρων Κοινότητας 23956,8 23956,8 23956,8
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 271092,4 271092,4 271092,4
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 154491,7 154491,7 154491,7
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 114250,9 114250,9 114250,9
5129.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ 2349,81 2349,81 2349,81

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 


 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3025711 675237 446538,8
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1336988 275097,7 205889,2
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 59201,18 24120,52 23860,52
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 30360 9168 9168
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30360 9168 9168
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 30360 9168 9168
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25341,18 14297,52 14297,52
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7854 2297,52 2297,52
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1254 360,32 360,32
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6600 1937,2 1937,2
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  17487,18 12000 12000
00-6056.002 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 17487,18 12000 12000
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3500 655 395
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3000 655 395
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 2500 655 395
00-6073.002 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια Βρεφ Σταθμών 500 0 0
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 372061,7 35429,68 34062,71
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 114477,9 6271,34 4904,37
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 24800 5367,96 4189,96
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 24800 5367,96 4189,96
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 43,4 43,4
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 43,4 43,4
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 87677,9 859,98 671,01
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 8500 459,96 270,99
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 3000 0 0
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2400 400,02 400,02
00-6117.005 Υλοποίηση προγράμματος εκκμάθισης κολύμβησης εις μνήμη Θεοδώρου Εμμ Σταθάκη 700 0 0
00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8065,4 0 0
00-6117.013 Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-6117.014 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2017 8100 0 0
00-6117.015 Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης & υποβολής φακέλου στα προγράμματα Ύδρευσης & Άρδευσης ΕΣΠΑ 2014-20120 και ΠΑΑ 2014-2020 7000 0 0
00-6117.017 Υπηρεσίες  σύνταξης  οργάνωσης & υποβολής  φακέλου ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτην. Εκμεταλεύσεων 12400 0 0
00-6117.018 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2018 8100 0 0
00-6117.019 Υποστήριξη λογ/κου προγράμματος Παν. Κρήτης 24800 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 240711,3 29158,34 29158,34
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 98820 24705 24705
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 30780 7695 7695
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 61560 15390 15390
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6480 1620 1620
00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 5346 0 0
00-6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ,  ΟΕ & ΠΖ) Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 5346 0 0
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 0 0
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  18645,25 4453,34 4453,34
00-6126.002 ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου) 15735,25 3977,88 3977,88
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 850 0 0
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 660 117,63 117,63
00-6126.006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 1200 350,13 350,13
00-6126.007 Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση 200 7,7 7,7
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 11160 0 0
00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 11160 0 0
00-6142.001 Ανάπτυξη πλατφόρμας αποφάσεων Δ.Σ. 11160 0 0
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 500 0 0
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 500 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 500 0 0
00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4612,5 0 0
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4612,5 0 0
00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 47535,68 8116,6 6610,47
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 47535,68 8116,6 6610,47
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 23000 1916,63 1047,01
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 832,48 0
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 144,15 107,01
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 1000 940 940
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 4266,14 3988,73
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 4266,14 3988,73
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5000 1080,65 766,05
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 3535,68 853,18 808,68
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 2400 675,18 675,18
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 178 133,5
00-6224.003 Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων 535,68 0 0
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 43453,2 650,2 650,2
00-631 ΦΟΡΟΙ   42953,2 650,2 650,2
00-6311 Φόροι τόκων 6000 0 0
00-6312 Λοιποί φόροι 36953,2 650,2 650,2
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 36953,2 650,2 650,2
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 500 0 0
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 500 0 0
00-6331.002 Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων 500 0 0
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 119672 14491,13 10491,13
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1500 786,45 786,45
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1500 786,45 786,45
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1500 786,45 786,45
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 45800 8650 4650
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 14800 0 0
00-6431.002 Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου 14800 0 0
00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 14000 4000 0
00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό 14000 4000 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 10000 0 0
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 10000 0 0
00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 7000 4650 4650
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 16000 4218,92 4218,92
00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 8000 0 0
00-6442.002 Διοργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων για τον τουρισμό 8000 0 0
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8000 4218,92 4218,92
00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8000 4218,92 4218,92
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7720 0 0
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4000 0 0
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4000 0 0
00-6453 Λοιπές συνδρομές 3720 0 0
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 1720 0 0
00-6453.003 Συνδρομή τουριστικής πύλης Δήμου 500 0 0
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 12000 835,76 835,76
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 12000 835,76 835,76
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 12000 835,76 835,76
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 36652,03 0 0
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6878,2 0 0
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4973,83 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4973,83 0 0
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 24800 0 0
00-6495.005 Λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 24800 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 81831 27014,12 27014,12
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 81831 27014,12 27014,12
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 39530 12482,59 12482,59
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 12126 3116,71 3116,71
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 27404 9365,88 9365,88
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5400 1473,75 1473,75
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 5000 1473,75 1473,75
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6525.003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 36901 13057,78 13057,78
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 27921 10751,76 10751,76
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 8980 2306,02 2306,02
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 604733,7 165275,5 103200
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 128448,8 0 0
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 128448,8 0 0
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 103448,8 0 0
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 25000 0 0
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 35982,99 1200 1200
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 0 0
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 0 0
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4973,83 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4973,83 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24869,16 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24869,16 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 2200 1200 1200
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1000 0 0
00-6726.003 Απόδοση ποσοστού επί εισπράξεων από ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ 1200 1200 1200
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 440301,9 164075,5 102000
00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5000 0 0
00-6733.001 Καταβολή χρημ. Βοηθημάτων σε άπορους δημ. Κισσάμου 5000 0 0
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 6500 5000
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 6500 5000
00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 0 0
00-6736.010 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 0 0
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 327801,9 60575,48 0
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 242301,9 60575,48 0
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 10000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 2500 0 0
00-6737.006 Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ για την υποβολή και την εκτέλεση του έργου "Εργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάμου και οικισμών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου - Β ΦΑΣΗ" 22000 0 0
00-6737.007 Προγραμματική  Σύμβαση για έρευνα – αξιολόγηση ιστορικού κέντρου στο Καστέλι Κισάμου-Σχεδιασμοί ανάπλασης με καινοτόμες πιλοτικές εφαρμογές 51000 0 0
00-6737.008 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 97000 97000 97000
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 8500 0 0
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 8500 0 0
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 0 0
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 0 0
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3500 0 0
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 0 0
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 2500 0 0
00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0 0 0
00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0 0 0
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1688723 400139,3 240649,7
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 212365,3 207325,6 47835,94
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 212365,3 207325,6 47835,94
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 33479,75 29240 29240
00-8112.001 Εξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων ΔΣ 3000 0 0
00-8112.002 Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου 1239,75 0 0
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 29240 29240 29240
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 131247,8 131247,8 2097,76
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 131247,8 131247,8 2097,76
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 30438,91 30438,91 99,3
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 30438,91 30438,91 99,3
00-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 728,8 728,8 728,8
00-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 728,8 728,8 728,8
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 16470,07 15670,08 15670,08
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 0 0 0
00-8117.006 Απόδοση κρατήσεων 16470,07 15670,08 15670,08
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1252819 192813,8 192813,8
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 112000 32925,92 32925,92
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 112000 32925,92 32925,92
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 100000 31926,77 31926,77
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 12000 999,15 999,15
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 386721 25568,04 25568,04
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 62000 17483,26 17483,26
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 62000 17483,26 17483,26
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 57000 8038,47 8038,47
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
50000 7391,13 7391,13
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 5000 539,39 539,39
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 2000 107,95 107,95
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 83000 46,31 46,31
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 46,31 46,31
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 3000 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 184721 0 0
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 4000 0 0
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 180421 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 685504,3 127987,7 127987,7
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 685504,3 127987,7 127987,7
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 130000 15417,12 15417,12
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 12115,16 12115,16
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 280000 61484,91 61484,91
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 0 0
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 30000 7120,26 7120,26
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 30000 7423,64 7423,64
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 5000 964,1 964,1
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 5000 1130,44 1130,44
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 10000 2148,3 2148,3
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 30000 6248,62 6248,62
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 12000 1593,81 1593,81
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 2000 481,32 481,32
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3000 0 0
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 0 0
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 0 0
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 0 0
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 700 0 0
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 9000 789,73 789,73
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 0 0
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 20000 11058,5 11058,5
00-8231.030 Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 11,79 11,79
00-8231.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
00-8231.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,06% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 34594,14 5399,78 5399,78
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 31094,14 5107,28 5107,28
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 30000 5107,28 5107,28
00-8241.002 ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3500 292,5 292,5
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 3500 292,5 292,5
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4000 932,31 932,31
00-8261 Λοιπές επιστροφές 4000 932,31 932,31
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 4000 932,31 932,31
00-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 3038,27 0 0
00-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 3038,27 0 0
00-8313 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων 243,9 0 0
00-8313.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 243,9 0 0
00-8315 Διάφορα Έξοδα 447,36 0 0
00-8315.001 Διάφορα έξοδα 447,36 0 0
00-8317 Λοιπά Έξοδα 2347,01 0 0
00-8317.001 Λοιπά έξοδα 2347,01 0 0
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 220500 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  220500 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 220500 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 220500 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 932112,8 283679,8 198758,8
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 742798,3 227104,5 197301
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 471707,8 160186,4 130382,8
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 352220 128169,4 102493,4
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 348260 128169,4 102493,4
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 348260 128169,4 102493,4
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3960 0 0
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3960 0 0
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 35651 8656,43 8656,43
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 34430 8656,43 8656,43
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 34430 8656,43 8656,43
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1221 0 0
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1221 0 0
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 1917,27 323,12 323,12
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1917,27 323,12 323,12
10-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 1917,27 323,12 323,12
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 81919,57 23037,47 18909,93
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 65832,8 20630,5 16502,96
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 19030 5371,45 4295,24
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 11880 3674,8 2939,84
10-6051.009 Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 1262,8 0 0
10-6051.010 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 9240 3076,6 2461,28
10-6051.011 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 24420 8507,65 6806,6
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10000 2242,03 2242,03
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 10000 2242,03 2242,03
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 870,88 164,94 164,94
10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ) 870,88 164,94 164,94
10-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  5215,89 0 0
10-6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοιν. Ασφ. ΤΠΔΥ 5215,89 0 0
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 36960 6200 6200
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 36960 6200 6200
10-6115 Αμοιβές λογιστών 36960 6200 6200
10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 2000 0 0
10-6115.010 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2017 10160 6200 6200
10-6115.011 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2018 24800 0 0
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 199910,5 58908,25 58908,25
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 254,69 254,69
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 254,69 254,69
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 97800 18724 18724
10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 5000 1984 1984
10-6262.001 Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης Δημαρχείου Κισάμου 5000 1984 1984
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1300 0 0
10-6263.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 800 0 0
10-6263.002 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5000 0 0
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 4000 0 0
10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών) 1000 0 0
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1500 0 0
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1500 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 85000 16740 16740
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 79000 16740 16740
10-6266.003 Αναβάθμιση ιστοσελίδας & τουριστικής πύλης Δήμου 6000 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 101810,5 39929,56 39929,56
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 77010,45 28818,38 28818,38
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 77010,45 28818,38 28818,38
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 24800 11111,18 11111,18
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 24800 11111,18 11111,18
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 320 0 0
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 320 0 0
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 70 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6000 71,4 71,4
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1500 71,4 71,4
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 71,4 71,4
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 71,4 71,4
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4500 0 0
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3000 0 0
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 3000 0 0
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 27900 1738,49 1738,49
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 12000 0 0
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5000 0 0
10-6612.004 Προμήθεια γραφ ύλης κλπ υλικών γραφ 5000 0 0
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6000 0 0
10-6613.004 Προμήθεια εντυπ. και υλικών μηχαν και πολ. Εκτυπ 6000 0 0
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5100 0 0
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 0 0
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 0 0
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4500 1271,49 1271,49
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2400 498,26 498,26
10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπανικών για κίνηση μεταφ μεσων ΔΕ Κισσάμου 500 498,26 498,26
10-6641.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1900 0 0
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2100 773,23 773,23
10-6643.000 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κισσάμου 780 773,23 773,23
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 700 0 0
10-6643.003 Προμήθεια καυσ για θέρμανση ΔΕ Ιναχωρίου 620 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3500 0 0
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3500 0 0
10-6654.004 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 3500 0 0
10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1500 0 0
10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1500 0 0
10-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης Δημαρχείου & λοιπών κτηρίων 1500 0 0
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 467 467
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1000 467 467
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 500 467 467
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 100 0 0
10-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   200 0 0
10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 200 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 179624,5 47125,68 0
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 74624,48 0 0
10-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40824,48 0 0
10-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 40824,48 0 0
10-7122.001 Αγορά ακινήτου  ιδιοκτησίας Λυγιδάκη 40824,48 0 0
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33800 0 0
10-7133 Έπιπλα σκέυη 26300 0 0
10-7133.001 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου 1500 0 0
10-7133.004 Προμήθεια Επίπλων - Σκευών 24800 0 0
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  7000 0 0
10-7134.001 Προμήθεια  υλικού Η/Υ & συναφή 7000 0 0
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 500 0 0
10-7135.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου 500 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 105000 47125,68 0
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 105000 47125,68 0
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 105000 47125,68 0
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 90000 47125,68 0
10-7421.003 Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης 15000 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9690,02 9449,64 1457,81
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 9449,64 9449,64 1457,81
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9449,64 9449,64 1457,81
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1199,92 1199,92 208,09
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8128,4 8128,4 1128,4
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 121,32 121,32 121,32
10-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 240,38 0 0
10-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 240,38 0 0
10-8311 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 240,38 0 0
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 501032,3 73713,5 62149,11
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 361634,6 71973,94 60409,55
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 228520,9 64736,13 53717,23
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 129686,8 43769,35 34189,4
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 121440 43769,35 34189,4
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 121440 43769,35 34189,4
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 8246,83 0 0
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 3685,07 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 57332 10785,36 10785,36
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 57332 10785,36 10785,36
15-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 1200 0 0
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 56132 10785,36 10785,36
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 40380,44 10049,67 8610,72
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 24111,44 6999,64 5560,69
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2640 841,6 673,28
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 6600 2272,06 1816,22
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 1848 614,27 491,03
15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθμών 3651,44 0 0
15-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 9372 3271,71 2580,16
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16269 3050,03 3050,03
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 16269 3050,03 3050,03
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1121,63 131,75 131,75
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1121,63 131,75 131,75
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 921,63 131,75 131,75
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 200 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70000 0 0
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 70000 0 0
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 70000 0 0
15-6117.003 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 56000 0 0
15-6117.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 14000 0 0
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6800 86,8 86,8
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 5000 0 0
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1100 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 300 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3000 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 500 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 1500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1800 86,8 86,8
15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 0
15-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 1300 86,8 86,8
15-6279.001 Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών 300 86,8 86,8
15-6279.002 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου 1000 0 0
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 29393,72 2071,02 1525,53
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 215,38 215,38
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 215,38 215,38
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 215,38 215,38
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1000 0 0
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1000 0 0
15-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16900 0 0
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10500 0 0
15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10500 0 0
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 0 0 0
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 4900 0 0
15-6474.001 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (καταγραφή ιστορικών στοιχείων) 4900 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 10493,72 1855,64 1310,15
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10493,72 1855,64 1310,15
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 8869,92 1855,64 1310,15
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 1623,8 0 0
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 26920 5079,99 5079,99
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3120 400,1 400,1
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2500 400,1 400,1
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 2500 400,1 400,1
15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 620 0 0
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5500 908,23 908,23
15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200 0 0
15-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμών 200 0 0
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 908,23 908,23
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13000 3771,66 3771,66
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 13000 3771,66 3771,66
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 9000 0 0
15-6643.005 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Βρεφ Σταθμ ΔΕ Κισσάμου 4000 3771,66 3771,66
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3500 0 0
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 0 0
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2500 0 0
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 2500 0 0
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 300 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 300 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   1500 0 0
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 0 0
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1000 0 0
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 0 0
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 134658,1 0 0
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 31800 0 0
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 31800 0 0
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 31800 0 0
15-7135.001 Προμήθεια & τοποθέτηση σύνθετου  χλοοτάπητα  γηπέδου 5χ5 Πλατάνου 24800 0 0
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 5000 0 0
15-7135.010 Προμήθεια πυροσβεστήρων παιδικών Σταθμών 2000 0 0
15-73 ΕΡΓΑ 102858,1 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 102858,1 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 102858,1 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100972,7 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 1885,38 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4739,56 1739,56 1739,56
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4739,56 1739,56 1739,56
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2739,56 1739,56 1739,56
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1280,76 1280,76 1280,76
15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 458,8 458,8 458,8
15-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1000 0 0
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 0 0
15-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2000 0 0
15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2000 0 0
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1172162 300522,3 276953,9
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1087454 280534,2 256965,8
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 440341,5 115885,8 100227,6
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 188800 68259,92 54573,19
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 184800 68259,92 54573,19
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 184800 68259,92 54573,19
20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 0 0
20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 0 0
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17000 3735 3735
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16500 3735 3735
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 16500 3735 3735
20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500 0 0
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 137817,8 24617,11 24617,11
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 135517,8 24617,11 24617,11
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 135517,8 24617,11 24617,11
20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 0 0
20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 0 0
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 81388,58 17994,56 16023,09
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 29304 9849,1 7877,63
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 9240 3105,84 2483,09
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 6600 2214,2 1771,36
20-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 10560 3544,51 2835,54
20-6051.006 IKA Νεοπροσληφθέντων 2904 984,55 787,64
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4772 1053,64 1053,64
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 4772 1053,64 1053,64
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 40942 7091,82 7091,82
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 40942 7091,82 7091,82
20-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  6370,58 0 0
20-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων ασφ ΤΠΔΥ 6370,58 0 0
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15335,16 1279,24 1279,24
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15335,16 1279,24 1279,24
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 7335,16 1279,24 1279,24
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 8000 0 0
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26400 12328,9 12328,9
20-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 26400 12328,9 12328,9
20-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 26400 12328,9 12328,9
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 487873,2 126198,4 124473,6
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 210022,4 91340,8 91340,8
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 210022,4 91340,8 91340,8
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 210022,4 91340,8 91340,8
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 11728 0 0
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1728 0 0
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 1728 0 0
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 10000 0 0
20-6233.003 Μίσθωση απορριμματοφόρου 10000 0 0
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2000 1371,71 1371,71
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2000 1371,71 1371,71
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2000 1371,71 1371,71
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 168332 33485,85 31761,13
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 74400 0 0
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 24800 0 0
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 24800 0 0
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 24800 0 0
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 69131,96 33485,85 31761,13
20-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 12000 6354,12 4629,4
20-6263.003 Επισκευές οχημάτων 30000 0 0
20-6263.004 Κατεπείγουσα επισκευή απορριμματοφόρου 18972 18972 18972
20-6263.005 Κατεπείγουσα επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΙ 4310 8159,96 8159,73 8159,73
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 24800 0 0
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 24800 0 0
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 95790,9 0 0
20-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 4000 0 0
20-6275.004 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 4000 0 0
20-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 91790,9 0 0
20-6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) 80162,78 0 0
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 11628,12 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 900 77 77
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 900 77 77
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 400 0 0
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 77 77
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 77 77
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2000 0 0
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2000 0 0
20-6414 Μεταφορές εν γένει 2000 0 0
20-6414.002 Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης 2000 0 0
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 129939 26044,09 19858,62
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10000 0 0
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10000 0 0
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10000 0 0
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 85139 19233,52 13048,05
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 85139 19233,52 13048,05
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 72000 6185,47 0
20-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 2000 1913,81 1913,81
20-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 4724 4724 4724
20-6641.005 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 6415 6410,24 6410,24
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 24800 6810,57 6810,57
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 24800 6810,57 6810,57
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 9800 0 0
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 8000 2309,95 2309,95
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 7000 4500,62 4500,62
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7500 0 0
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7500 0 0
20-6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ) 5500 0 0
20-6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών (αναλώσιμα) χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων 2000 0 0
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
20-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   2000 0 0
20-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2000 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 65250,68 634,52 634,52
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 42250,68 0 0
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 42250,68 0 0
20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 40250,68 0 0
20-7135.002 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των 24800 0 0
20-7135.003 Προμήθεια ιστών φωτισμού 8000 0 0
20-7135.004 Προμήθεια χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων 7450,68 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 10000 634,52 634,52
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10000 634,52 634,52
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10000 634,52 634,52
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 10000 634,52 634,52
20-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13000 0 0
20-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 13000 0 0
20-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13000 0 0
20-7413.001 Λοιπές μελέτες 13000 0 0
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19457,97 19353,59 19353,59
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 19457,97 19353,59 19353,59
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 19457,97 19353,59 19353,59
20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1696,91 1592,53 1592,53
20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2732,74 2732,74 2732,74
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15028,32 15028,32 15028,32
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3326538 270862,1 248134,7
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1299015 254980,5 239244,6
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 256380,4 65777,16 52357,65
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 126040 43585 34868
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 121440 43585 34868
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 121440 43585 34868
25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4600 0 0
25-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 4600 0 0
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 35160 7779,24 7779,24
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 33660 7779,24 7779,24
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 33660 7779,24 7779,24
25-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1500 0 0
25-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1500 0 0
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 39312 2717,87 0
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 39312 2717,87 0
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 39312 2717,87 0
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 49398,09 9032,73 7048,09
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20328 6373,25 5098,6
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 5940 1983,1 1586,48
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4620 1137,95 910,36
25-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 7128 2368,6 1894,88
25-6051.008 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 2640 883,6 706,88
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 9020 1949,49 1949,49
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 9020 1949,49 1949,49
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 11820 709,99 0
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 11820 709,99 0
25-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  8230,09 0 0
25-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων Ασφ ΤΠΔΥ 8230,09 0 0
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6470,28 2662,32 2662,32
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6470,28 2662,32 2662,32
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 4370,28 663,57 663,57
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2100 1998,75 1998,75
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 38943,75 0 0
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 38943,75 0 0
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 38943,75 0 0
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 15686 0 0
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 23257,75 0 0
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 943308,8 184771,8 182455,5
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 791419,6 180444 180444
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 788419,6 180444 180444
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 788419,6 180444 180444
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 3000 0 0
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 3000 0 0
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 26750 0 0
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 26750 0 0
25-6233.004 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κισάμου 9800 0 0
25-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Μηθύμνης 9800 0 0
25-6233.006 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 7150 0 0
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2600 1713,91 1713,91
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 700 249,08 249,08
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1464,83 1464,83
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1464,83 1464,83
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 102739,2 2613,92 297,6
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 88139,2 0 0
25-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (βιολογικός) 50000 0 0
25-6262.002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μον εγκατ (αντλιοστ) 24800 0 0
25-6262.004 Άμεση αποκατ απρόβλεπτων ζημιών στην ύδρευση (αρθ.158 παρ.4 περίπτωση Β΄ του Ν.3463/06) 1339,2 0 0
25-6262.010 Συντήρηση εξοπλισμού Υδροάρδευσης 2000 0 0
25-6262.011 Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών 10000 0 0
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 14600 2613,92 297,6
25-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 4000 2613,92 297,6
25-6263.004 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 10600 0 0
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 19800 0 0
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 4000 0 0
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 4000 0 0
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 15800 0 0
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 13700 0 0
25-6279.003 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 2100 0 0
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1950 105 105
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1950 105 105
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1150 0 0
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 800 105 105
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 58432,1 4326,5 4326,5
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6100 581,25 581,25
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 6100 581,25 581,25
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 5600 581,25 581,25
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 500 0 0
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 17582,1 3745,25 3745,25
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 16850,1 3699,13 3699,13
25-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 1650,1 1647,89 1647,89
25-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 800 672 672
25-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 1400 1379,24 1379,24
25-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 13000 0 0
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 732 46,12 46,12
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 32 0 0
25-6642.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση αντλι ΔΕ Κισσάμου 100 46,12 46,12
25-6642.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 600 0 0
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 33250 0 0
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 33250 0 0
25-6662.006 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κισσάμου 7700 0 0
25-6662.007 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 13890 0 0
25-6662.008 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ιναχωρίου 11660 0 0
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1300 0 0
25-6672 Μηχανουργικά & λοιπά ανταλακτικά μηχανημάτων 1300 0 0
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 200 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 516532,8 6991,55 0
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 104400 0 0
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 104400 0 0
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 59600 0 0
25-7131.015 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 24800 0 0
25-7131.016 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 24800 0 0
25-7131.017 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟ 10000 0 0
25-7132 Μεταφορικά μέσα 20000 0 0
25-7132.001 Προμήθεια αυτοκινήτου 20000 0 0
25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 24800 0 0
25-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ 24800 0 0
25-73 ΕΡΓΑ 355929,8 6991,55 0
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 249157,6 0 0
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 249157,6 0 0
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 47,11 0 0
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 74000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 10067,78 0 0
25-7312.007 Αντικ κεντρ αγωγού ύδρευσης Κισσάμου 12000 0 0
25-7312.008 Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακιών 30000 0 0
25-7312.009 Επέκταση δικτ ύδρευσης Γραμβούσας 40000 0 0
25-7312.010 Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βάθης 5000 0 0
25-7312.011 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,44 0 0
25-7312.012 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1948,56 0 0
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1743,51 0 0
25-7312.015 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 7,32 0 0
25-7312.016 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 147,44 0 0
25-7312.017 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2121,53 0 0
25-7312.018 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακιών 0 0 0
25-7312.020 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 45479,23 0 0
25-7312.021 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2155,55 0 0
25-7312.022 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 850,28 0 0
25-7312.023 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
25-7312.024 Επέκταση δικτύου ύδρευσης τ.κ. Πλατάνου (θέση Ρίζα) 20000 0 0
25-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7991,55 6991,55 0
25-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1000 0 0
25-7325.001 Επεκτάσεις Ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίων 1000 0 0
25-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6991,55 6991,55 0
25-7326.001 Τοιχείο προστασίας αγωγών & φρεατίων λυμάτων αποχέτευσης  Ο.Τ. 198 6991,55 6991,55 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 98780,64 0 0
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 98780,64 0 0
25-7336.001 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πολυρρήνιας 7250 0 0
25-7336.002 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Βουλγάρω 7250 0 0
25-7336.003 Αντικατάσταση τμημ κεντρ. αγωγών Ύδρευσης τκ Πλατάνου 24800 0 0
25-7336.005 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πλατάνου 7250 0 0
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3852,38 0 0
25-7336.007 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Γραμβούσας 7250 0 0
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3151,06 0 0
25-7336.015 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Λουσακιών 7250 0 0
25-7336.017 Αποκατάσταση βλάβης αντλιοστ. Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 11755,2 0 0
25-7336.018 Αντικατάσταση καμμένης πομώνας Κολένι 18972 0 0
25-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 56202,99 0 0
25-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 56202,99 0 0
25-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 19220 0 0
25-7412.006 Μελέτη για Εργα Β φάση Βελτίωση- ενίσχυση άρδ Σφηναρίου  αξιοποίηση χειμερίων απορροών 19220 0 0
25-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 36982,99 0 0
25-7413.001 Λοιπές Μελέτες 35386,06 0 0
25-7413.002 Λοιπές μελέτες βελτίωσης υπηρ Υδροάρδευσης 1596,93 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1510990 8890,08 8890,08
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 8890,08 8890,08 8890,08
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 8890,08 8890,08 8890,08
25-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5059,77 5059,77 5059,77
25-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2728 2728 2728
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1102,31 1102,31 1102,31
25-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
25-8122 Έργα 0 0 0
25-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 6000 0 0
25-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 6000 0 0
25-8315 Διάφορα Έξοδα 0 0 0
25-8317 Λοιπά Έξοδα 6000 0 0
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1496100 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1496100 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1496100 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1496100 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2084460 82982,39 42445,33
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 339003,2 37377,89 30634,93
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 98518,03 33622,28 26879,32
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 80520 28303,93 22620,35
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 80520 28303,93 22620,35
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 80520 28303,93 22620,35
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 16236 5266,86 4207,48
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 16236 5266,86 4207,48
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 2640 726,19 581,28
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1980 505,95 404,76
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 7392 2608,12 2080,16
30-6051.010 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 4224 1426,6 1141,28
30-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1762,03 51,49 51,49
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1762,03 51,49 51,49
30-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 762,03 51,49 51,49
30-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) 1000 0 0
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9920 0 0
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9920 0 0
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 4960 0 0
30-6112.002 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4960 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4960 0 0
30-6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) 4960 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 159295,7 1277,86 1277,86
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 19551,6 1000 1000
30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3400 1000 1000
30-6231.001 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ Δημαρχείου 3250 1000 1000
30-6231.002 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ κέντρου Πόλης 150 0 0
30-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2750 0 0
30-6232.001 Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ 2750 0 0
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 13401,6 0 0
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-6233.014 Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδάφιση 6000 0 0
30-6233.015 Κατεπείγουσα μισθ μηχ αποκ ζημιών ανεμοθύελλας 2901,6 0 0
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 650 277,86 277,86
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 0 0
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 277,86 277,86
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 89500 0 0
30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 8500 0 0
30-6261.002 Συντήρηση υδραυλικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 4000 0 0
30-6261.003 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 4500 0 0
30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 74000 0 0
30-6262.001 Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών Δ. Κισσάμου 74000 0 0
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7000 0 0
30-6264.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ. και λοιπών μηχ 3000 0 0
30-6264.002 Επισκευές οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων 4000 0 0
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 49594,05 0 0
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 49594,05 0 0
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 17400 0 0
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία 16194,05 0 0
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 16000 0 0
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 900 436,2 436,2
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 900 436,2 436,2
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 436,2 436,2
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4500 0 0
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 0 0
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4000 0 0
30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 4000 0 0
30-6462.001 Δημοσίευση διακηρύξεων 4000 0 0
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 65869,54 2041,55 2041,55
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2000 0 0
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000 0 0
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 2000 0 0
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5544 1041,55 1041,55
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5544 1041,55 1041,55
30-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 784 783,32 783,32
30-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μηχάνημα έργου ΔΕ Κισσάμου 260 258,23 258,23
30-6644.003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4500 0 0
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 57325,54 0 0
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6500 0 0
30-6661.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5000 0 0
30-6661.002 Προμήθεια υλικών επισκευής Δημοτ. Κτιρίων 1500 0 0
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 50825,54 0 0
30-6662.003 Προμήθεια έτοιμων κρασπεδόρυθρων 2000 0 0
30-6662.004 Προμήθεια κυβόλιθων 2000 0 0
30-6662.005 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Κισσάμου 24800 0 0
30-6662.007 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Μηθύμνης 15000 0 0
30-6662.009 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Ιναχωρίο 7025,54 0 0
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 1000 1000
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1000 1000 1000
30-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικά-εξαρτήματα μηχανημάτων 1000 1000 1000
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1315381 28800 0
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8033,73 0 0
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8033,73 0 0
30-7132 Μεταφορικά μέσα 0 0 0
30-7132.001 Προμήθεια  φορτηγού αυτοκινήτου 0 0 0
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 8033,73 0 0
30-7135.001 Προμήθεια  παγκακιών  κλπ στην  ΤΚ ΕΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας 2000 0 0
30-7135.006 Προμήθεια κουφομάτων Δημοτ. Κτιρίων 5000 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 756585,9 28800 0
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 454641 0 0
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 190255 0 0
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9705,36 0 0
30-7322.002 Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω 0 0 0
30-7322.003 Διαμόρφωση πλατείας Ειρηναίου Γαλανάκη 40000 0 0
30-7322.008 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 140549,7 0 0
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 253577 0 0
30-7323.001 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις - Τεχνικά έργα (ΔΕ Ιναχωρίου) 0 0 0
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30634,92 0 0
30-7323.003 Ασφαλτοστρ - τεχνικά δίκτυα βιολογικού τκ Δραπανιά 55000 0 0
30-7323.004 Ανάπλαση οδού Σκαλίδη 100000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 881,23 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11440,56 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 376,79 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 39118,79 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 858,74 0 0
30-7323.026 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Α ΦΑΣΗ) 6,87 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 0 0
30-7323.032 Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων σχεδίου Πόλεως 2009 2938,79 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 5067,96 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 585,09 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10808,92 0 0
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 7000 0 0
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 301945 28800 0
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17010,08 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10,08 0 0
30-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών 0 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 17000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 242689,6 28800 0
30-7333.001 Αποκατάσταση καθίζησης οδού Τομπάζη 5935,63 0 0
30-7333.002 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 11837,1 0 0
30-7333.004 Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 73306,4 0 0
30-7333.008 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 11990,73 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 868,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7067,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 825,01 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 704,44 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 776,84 0 0
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 698,84 0 0
30-7333.044 Εργα βελτίωσης δημοτικής & αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου- Β Φάση 0 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11991,17 0 0
30-7333.047 Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015 0 0 0
30-7333.048 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης-Β Φάση 0 0 0
30-7333.049 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου-Β Φάση 0 0 0
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3267,86 0 0
30-7333.084 Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17/5/2017 39069,03 28800 0
30-7333.085 Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Κισσάμου 74350 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 42245,24 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 31123,29 0 0
30-7336.005 Επισκευή μνημείου ΤΚ Βάθης 0 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 550761,6 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 548761,6 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 132720 0 0
30-7412.002 Μελέτες 5434,65 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 38997,25 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 3402,62 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 416041,5 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 19,61 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 124450,1 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 274786 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2000 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2000 0 0
30-7425.006 Έκδοση αδείας κατεδάφισης Δημ. Κτιρίων 2000 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 430075,6 16804,5 11810,4
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 17804,5 16804,5 11810,4
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1880,4 880,4 880,4
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 880,4 880,4 880,4
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1000 0 0
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 15924,1 15924,1 10930
30-8122 Έργα 15924,1 15924,1 10930
30-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 0 0 0
30-832 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
30-8322 Έργα 0 0 0
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 412271,1 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  412271,1 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 412271,1 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 286186 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 126085 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 114295,6 9359,44 7767,5
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 89603,05 9359,44 7767,5
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25955,05 9018,03 7426,09
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 19338 6942,25 5553,8
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 19338 6942,25 5553,8
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 19338 6942,25 5553,8
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5071,24 1017,45 813,96
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5071,24 1017,45 813,96
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 924 315,85 252,68
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 726 241,45 193,16
35-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 1320 460,15 368,12
35-6051.008 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 2101,24 0 0
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1545,81 1058,33 1058,33
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1545,81 1058,33 1058,33
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 445,81 59,88 59,88
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1100 998,45 998,45
35-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 50000 0 0
35-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 50000 0 0
35-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 50000 0 0
35-6162.002 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστοιχιών 50000 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 8550 0 0
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6500 0 0
35-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1000 0 0
35-6231.001 Μισθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση υπολειμμάτων καλλιεργιών (κλαδιων) 1000 0 0
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5500 0 0
35-6233.001 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων 5500 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 350 0 0
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 0 0
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 0 0
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 1500 0 0
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1500 0 0
35-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 1000 0 0
35-6263.003 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
35-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 200 0 0
35-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 200 0 0
35-6279.001 Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση καμπιών 200 0 0
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 150 0 0
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 150 0 0
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 4948 341,41 341,41
35-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900 0 0
35-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 300 0 0
35-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 0 0
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1948 341,41 341,41
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1074 170,15 170,15
35-6641.001 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 64 61,32 61,32
35-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κίν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 110 108,83 108,83
35-6641.004 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 900 0 0
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 874 171,26 171,26
35-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 64 63,22 63,22
35-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για εργαλεία χειρός ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 110 108,04 108,04
35-6644.005 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 700 0 0
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1000 0 0
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1000 0 0
35-6662.001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση νησίδων 1000 0 0
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 500 0 0
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500 0 0
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   600 0 0
35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 600 0 0
35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους 600 0 0
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24400 0 0
35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 0 0
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 0 0
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
35-7135.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός κλπ 2000 0 0
35-73 ΕΡΓΑ 22400 0 0
35-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22400 0 0
35-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22400 0 0
35-7326.001 Φυτοτεχνική διαμόρφωση στην περιοχή Γαλανός Κάμπος Καλυβιανής 11200 0 0
35-7326.002 Αποκατάσταση βλάστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου ΄΄Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου 11200 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 292,58 0 0
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 292,58 0 0
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 292,58 0 0
35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 112,58 0 0
35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 180 0 0
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 47427 11405,7 8381,55
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 42427 8421,95 8381,55
60-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 37400 8381,55 8381,55
60-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 29700 6702 6702
60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29700 6702 6702
60-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7700 1679,55 1679,55
60-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7700 1679,55 1679,55
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2331 40,4 0
60-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 40,4 0
60-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 40,4 0
60-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακ. Υπαλ. Κέντρων 500 40,4 0
60-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1831 0 0
60-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1831 0 0
60-6431.001 Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης 1831 0 0
60-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2696 0 0
60-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   2696 0 0
60-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2696 0 0
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5000 2983,75 0
60-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 2983,75 0
60-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 2983,75 0
60-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3000 2983,75 0
60-7133 Έπιπλα σκέυη 2000 0 0
60-7133.001 Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων 2000 0 0
60-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0
60-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0 0 0
60-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
60-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1091684 11791,51 2152,99
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1089531 9638,52 0
63-73 ΕΡΓΑ 959766,2 9638,52 0
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 1935,09 0 0
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1935,09 0 0
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 1935,09 0 0
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 957831,1 9638,52 0
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 957831,1 9638,52 0
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 957831,1 9638,52 0
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 129764,5 0 0
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 129764,5 0 0
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 129764,5 0 0
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
63-7412.002 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5580 0 0
63-7412.003 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 19716 0 0
63-7412.004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 18600 0 0
63-7412.005 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 19840 0 0
63-7412.006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 6200 0 0
63-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2152,99 2152,99 2152,99
63-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2152,99 2152,99 2152,99
63-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2152,99 2152,99 2152,99
63-8122 Έργα 2152,99 2152,99 2152,99
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 531859,9 3468,68 3468,68
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 531859,9 3468,68 3468,68
64-73 ΕΡΓΑ 531859,9 3468,68 3468,68
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16271,45 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16271,45 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 16271,45 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 515588,4 3468,68 3468,68
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 515588,4 3468,68 3468,68
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 5360,35 0 0
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 432759,4 0 0
64-7333.074 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου 3468,68 3468,68 3468,68
64-7333.076 Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 74000,03 0 0
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 783784,1 43119,46 43119,46
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 449874,3 37474,83 37474,83
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 288537,3 35712,56 35712,56
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 82500 18238,53 18238,53
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 82500 18238,53 18238,53
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 82500 18238,53 18238,53
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 139504,2 8895,66 8895,66
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 139504,2 8895,66 8895,66
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 139504,2 8895,66 8895,66
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 62279 7495,34 7495,34
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22800 4940,4 4940,4
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 22800 4940,4 4940,4
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 39479 2554,94 2554,94
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 39479 2554,94 2554,94
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4254,07 1083,03 1083,03
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4254,07 1083,03 1083,03
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 1932,44 397,66 397,66
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1021,63 185,65 185,65
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 500 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 600 499,72 499,72
70-6063.006 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) κοινωφελ εργασίας 200 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 123750 0 0
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 119500 0 0
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 119500 0 0
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου 102000 0 0
70-6117.004 Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου 11000 0 0
70-6117.005 Μεταφορά και περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 2000 0 0
70-6117.006 Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της δραστηριότητας μεταφοράς επισκεπτών στο Μπάλο 4500 0 0
70-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 4000 0 0
70-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 4000 0 0
70-6141.001 Κόστος υποδοχής και διατήρησης ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 4000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 250 0 0
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 250 0 0
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 250 0 0
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10850 1339,9 1339,9
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 536,01 536,01
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500 301,01 301,01
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 350 235 235
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 350 235 235
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10000 803,89 803,89
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2000 0 0
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 2000 0 0
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8000 803,89 803,89
70-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ & λοιπών μηχαν 4000 803,89 803,89
70-6263.003 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 4000 0 0
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600 0 0
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600 0 0
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 0 0
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 600 0 0
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15000 0 0
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15000 0 0
70-6414 Μεταφορές εν γένει 15000 0 0
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 13000 0 0
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 2000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 11137 422,37 422,37
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 6137 422,37 422,37
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6137 422,37 422,37
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 317 304,99 304,99
70-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κιν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 120 117,38 117,38
70-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5700 0 0
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 0 0
70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1000 0 0
70-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικα-εξαρτήματα μηχανημάτων 1000 0 0
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   4000 0 0
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4000 0 0
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 4000 0 0
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 328265,2 0 0
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 126000 0 0
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 126000 0 0
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 116000 0 0
70-7131.002 Προμήθεια εργαλείων χειρός 5000 0 0
70-7131.004 Προμήθεια απορριμματοφόρου 111000 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10000 0 0
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 10000 0 0
70-73 ΕΡΓΑ 202000 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 202000 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 190000 0 0
70-7333.003 Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο 190000 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 265,19 0 0
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 265,19 0 0
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 265,19 0 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 265,19 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5644,63 5644,63 5644,63
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 5644,63 5644,63 5644,63
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 5644,63 5644,63 5644,63
70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5063,54 5063,54 5063,54
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0 0 0
70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 581,09 581,09 581,09
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
70-8122 Έργα 0 0 0
70-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0 0 0
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141971,9 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 141971,9 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141971,9 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141971,9 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 141971,9 0 0