ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 14-01-2019

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 349

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3790497 4189875 3843041
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16220 17346,28 16042,18
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1220 1500 1500
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 1020
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 1020
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 200 480 480
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 200 480 480
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15000 15846,28 14542,18
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2227,4 923,3
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1500 2227,4 923,3
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13500 13618,88 13618,88
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 13500 13618,88 13618,88
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40000 46138,95 46138,95
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40000 46138,95 46138,95
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40000 46138,95 46138,95
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40000 46138,95 46138,95
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1595000 1869933 1525033
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1145000 1134563 1133096
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1145000 1134563 1133096
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1145000 1134563 1133096
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 170000 243643,1 142930,7
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 20000 10970 10330
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 20000 10970 10330
0322 Τέλος ύδρευσης 140000 231523,1 131850,7
0322.001 Τέλος ύδρευσης 140000 231523,1 131850,7
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 10000 1150 750
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 10000 1150 750
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 155000 341073,4 154770,4
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 5000 9890 9280
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 5000 9890 9280
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 150000 331183,4 145490,4
0332.001 Τέλη άρδευσης 145000 330653,4 144960,4
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 5000 530 530
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 125000 150654,1 94236,16
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 110000 122439 75438,82
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 110000 122439 75438,82
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 15000 28215,14 18797,34
0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού 15000 28215,14 18797,34
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 382710,2 487189,7 487113,2
043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 100 478,16 478,16
0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 100 478,16 478,16
0434.001 Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοιν 100 478,16 478,16
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10800 78391,08 78314,59
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 10800 78391,08 78314,59
0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0 89,33 89,33
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ 10800 78301,75 78225,26
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 11000 43592,5 43592,5
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 6000 21450,91 21450,91
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 6000 21450,91 21450,91
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 5000 22141,59 22141,59
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 60810,17 59801,97 59801,97
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 6000 8538,77 8538,77
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5000 7085,77 7085,77
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 1000 1453 1453
0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0 59,63 59,63
0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0 59,63 59,63
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 54810,17 51203,57 51203,57
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37567,77 32854,32 32854,32
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17242,4 18349,25 18349,25
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 300000 304926 304926
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 300000 304926 304926
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 170000 179783 179783
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 130000 125143 125143
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4300 8846,51 8293,87
051 ΦΟΡΟΙ 800 6636,59 6625,44
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 800 6636,59 6625,44
0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 800 6636,59 6625,44
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3500 2209,92 1668,43
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 2209,92 1668,43
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 2209,92 1668,43
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 2000 0 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 2000 0 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1727017 1725165 1725165
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1727017 1725165 1725165
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 1595805 1595805
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 1595805 1595805
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 129360 129360 129360
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 129360 129360 129360
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25250 35254,88 35254,88
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25250 35254,88 35254,88
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1450 2334 2334
0713.001 Παράβολα Αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων 1000 2080 2080
0713.002 Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου 450 254 254
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0 26170 26170
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 0 26170 26170
0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  23800 6750,88 6750,88
0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 23500 0 0
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 300 6750,88 6750,88
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5257896 975281 948653,8
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 501638,5 358735,6 358735,6
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 501638,5 358735,6 358735,6
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 23470,2 33696 33696
1212.001 Ενταξη πράξης ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 23470,2 33696 33696
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 49400 49400
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά 49400 49400 49400
1215 Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 9278,65 2347,01 2347,01
1216 Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 260000 113803 113803
1216.001 Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ-055 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 60000 59919,35 59919,35
1216.002 Χρηματοδότηση ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 (Επιχορήγηση 200.000 €). Απόφαση ΥΠ.ΕΣ  7159/13-3-2018 200000 53883,66 53883,66
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 159489,6 159489,6 159489,6
1219.003 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 159489,6 159489,6 159489,6
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4685358 460965,2 460965,2
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 473713,5 293820 293820
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 254520 254520
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 254520 254520
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 39300 39300 39300
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 39300 39300 39300
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 79893,53 0 0
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 6008,03 0 0
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 0 0 0
1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 0 0 0
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 .Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5χ5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4211644 167145,2 167145,2
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 2516878 105025,2 105025,2
1322.003 Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013 376171,2 0 0
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.006 Χρηματ για πρόληψη & αντιμετ. Ζημιών από θεομηνίες 49999,03 47747,2 47747,2
1322.007 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ 74.000,00€) 74000 0 0
1322.008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€) 501778,7 0 0
1322.009 Πράξη ένταξης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων 65100 0 0
1322.011 Επιχορήγηση για Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου 900000 0 0
1322.013 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 74000,03 57278,01 57278,01
1322.014 Προμήθεια  μηχχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ 205000 0 0
1322.015 Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κισσάμου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 211000 0 0
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 5360,35 0 0
1325.002 Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 5360,35 0 0
1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικού προϋπολογισμού) 50000 14879,41 14879,41
1327.001 Πρόγραμμα χρημ. Υπουργ. Εργασ. Με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής & βρεφονηπιακής φροντίδας 50000 14879,41 14879,41
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1231263 18373,66 18373,66
1328.002 Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 703098,9 0 0
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 16271,45 0 0
1328.007 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη'' 3468,68 3468,68 3468,68
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 4088,08 2152,99 2152,99
1328.010 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ 69936 12751,99 12751,99
1328.011 Ένταξη πράξης 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτρ. Εκμεταλεύσεων ΠΑΑ 2014-2020 434400 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 408143,3 28866,9 28866,9
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 274786 0 0
1329.009 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 42000 0 0
1329.010 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 91357,3 28866,9 28866,9
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 36900 74856,26 73106,26
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 36900 74856,26 73106,26
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 26900 55651,54 55651,54
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
26900 55651,54 55651,54
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 15326,1 15326,1
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3000 15326,1 15326,1
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1500 702,79 702,79
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 1500 702,79 702,79
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 5500 3175,83 1425,83
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 1000 475,83 475,83
1519.002 Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) 500 50 50
1519.003 Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) 4000 2650 900
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 34000 80723,89 55846,71
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 2000 3435,79 3435,79
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  2000 3435,79 3435,79
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 2000 3435,79 3435,79
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 32000 77288,1 52410,92
1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 30000 53743,4 31354,39
1694.001 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 30000 53743,4 31354,39
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2000 23544,7 21056,53
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1500 23533,7 21045,53
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 500 0 0
1699.006 Επιστροφές μισθών 0 11 11
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 648574,7 1061151 730965,3
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 640074,7 995609,5 714098,6
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 640074,7 995609,5 714098,6
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 240000 261443 247032,2
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 240000 261443 247032,2
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 190000 360727,8 232592,6
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 190000 360727,8 232592,6
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 140000 225071,5 130194,8
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 140000 225071,5 130194,8
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 35000 27343,8 20457,77
2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 35000 27343,8 20457,77
2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2200 13026,56 12181,34
2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ 2200 13026,56 12181,34
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2000 43557,18 19363,4
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 2000 43557,18 19363,4
2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 1500 10105,96 7775,47
2117.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης 1500 10105,96 7775,47
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 22581,11 12879,82
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2000 22581,11 12879,82
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 27374,65 31752,5 31621,21
2119.002 Απόδοση από ΚΕΠΥΟ 0 3222,5 3222,5
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 500 0 0
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 19275 17355,99 17355,99
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 7399,65 9587,25 9587,25
2119.017 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ 200 1586,76 1455,47
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 8500 65541,83 16866,71
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8500 65541,83 16866,71
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 8500 65541,83 16866,71
2211.001 Πρόστιμα ΚΟΚ 0 20310 1344,85
2211.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 5000 0 0
2211.004 Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ.  ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2000 0 0
2211.006 Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ) 1500 45231,83 15521,86
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2567758 2534317 413793,4
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2567758 2534317 413793,4
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2459249 2427809 402298,2
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 867701,4 860624,3 145471,8
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 867701,4 860624,3 145471,8
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 850630,3 846261,1 189945,1
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 850630,3 846261,1 189945,1
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 106077,8 97275,92 30098,86
3214.001 Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης 77141,76 68574,26 22023,08
3214.002 Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης 28936 28701,66 8075,78
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 505854,1 504994,6 14101,83
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως 351148,5 350289,1 11058,52
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 154705,6 154705,6 3043,31
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 84375,95 79434,77 14828,97
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 84375,95 79434,77 14828,97
3219 Λοιπά έσοδα 44609,76 39218,36 7851,68
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 5886,3 5886,3 1014,02
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 11887,5 11887,5 0
3219.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων 18899,5 13508,1 6396,38
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 7936,46 7936,46 441,28
3219.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 0 0 0
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 108508,7 106507,4 11495,21
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 108508,7 106507,4 11495,21
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 53045,68 52765,68 2452,4
3221.002 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα  από Εφημερίδες Δημοπρασιών 60 60 20
3221.003 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα  καταλογιστικών Αποφάσεων 20505,21 20505,21 1293,07
3221.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα ανεπιτ. παρ/κών ζώων 12450 12450 0
3221.005 Εισπρ. Υπολ. από χρήση αιγιαλού παραλίας 22397,78 20676,54 7679,74
3221.006 Εισπρ. Υπολ. από προστ.ζώων συντροφιάς 50 50 50
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1286779 1030974 891673,1
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1252779 1030577 891276
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 119373,2 103654,5 103654,5
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 119373,2 103654,5 103654,5
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 100373,2 100373,2 100373,2
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 13000 3281,31 3281,31
4111.003 Σύνταξη Δημάρχου 6000 0 0
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  389721 411604,2 272302,8
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 62000 56479,85 56479,85
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 62000 56479,85 56479,85
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 57000 16482,92 16482,92
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 50000 13505,73 13505,73
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 5000 2480,74 2480,74
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 2000 496,45 496,45
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 86000 81451,66 81451,66
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 80000 76937,95 76937,95
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 6000 4513,71 4513,71
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 184721 257189,7 117888,4
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 4000 3248,74 2428,48
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.008 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτεα Υπόλοιπα) 110421 109081 23606,11
4124.009 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α΄ Βεβαίωσης) 70000 144860,1 91853,76
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 709090,8 497467,3 497467,3
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 709090,8 497467,3 497467,3
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 130000 45742,84 45742,84
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 36680,1 36680,1
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 301546,5 301546,5 301546,5
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 14 14
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 30000 20546,68 20546,68
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 30000 22121,23 22121,23
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 5000 3767,09 3767,09
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 5000 4411,07 4411,07
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 11800 8894,66 8894,66
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 30000 20329,98 20329,98
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 12000 7992 7992
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 2000 1452,87 1452,87
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3000 409,11 409,11
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 0 0
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 7369,68 7369,68
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 0 0
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 33,83 33,83
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 700 0 0
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 409,11 409,11
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 9000 2412,45 2412,45
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 815,19 815,19
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 20240 11656,59 11656,59
4131.030 Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 862,36 862,36
4131.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
4131.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 34594,14 17851,44 17851,44
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 31094,14 16838,94 16838,94
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 30000 16838,94 16838,94
4141.002 ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3500 1012,5 1012,5
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 3500 1012,5 1012,5
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 34000 397,07 397,07
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  34000 397,07 397,07
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4000 397,07 397,07
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 4000 397,07 397,07
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2879890 2879890 2879890
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2879890 2879890 2879890
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1648428 1648428 1648428
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 75405,76 75405,76 75405,76
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 50372,6 50372,6 50372,6
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 581,09 581,09 581,09
5111.006 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009 4994,1 4994,1 4994,1
5111.007 Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη ΠΟΕ - Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας 19457,97 19457,97 19457,97
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 76219,56 76219,56 76219,56
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 76219,56 76219,56 76219,56
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 850409,6 850409,6 850409,6
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 476277 476277 476277
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 53479,79 53479,79 53479,79
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 104829,5 104829,5 104829,5
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 147388,8 147388,8 147388,8
5113.007 ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων) 88,76 88,76 88,76
5113.008 Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη δαπανών Ανταποδοτικής Υπηρεσίας  Καθαριότητας 68345,75 68345,75 68345,75
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 646392,8 646392,8 646392,8
5119.001 Χρημ Υπόλ προερχόμενο από τακτικά έσοδα (εκτός ανταποδοτικών) 646392,8 646392,8 646392,8
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1231462 1231462 1231462
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 26240,55 26240,55 26240,55
5121.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΣΑΤΑ) 0 0 0
5121.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΑΤΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 880,4 880,4 880,4
5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ κρατήσεις 16470,07 16470,07 16470,07
5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 8890,08 8890,08 8890,08
5121.014 ΧΡ ΥΠ  Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ Κέντρων  Κοινότητας 0 0 0
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 382596,1 382596,1 382596,1
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 55360,07 55360,07 55360,07
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 322221,8 322221,8 322221,8
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5014,2 5014,2 5014,2
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 272844,4 272844,4 272844,4
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 11121,95 11121,95
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 1033,73 1033,73
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 42508,99 42508,99 42508,99
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 13704,61 13704,61 13704,61
5123.005 ΧΡ. ΥΠ.(Επιχ Υπ.Αγρ.Αν. έργου ΤΟΕΒ)  για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΑΠΕ 143306,4 143306,4 143306,4
5123.007 ΧΡ. ΥΠ. (Έργο Χαιρεθιανών)Επιχ Υπ.Α.Α. για καλ εργ πρώην χρημ/ση ΑΠΕ 7025,54 7025,54 7025,54
5123.008 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ 3685,07 3685,07 3685,07
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 4561,76 4561,76
5123.010 ΧΡ. ΥΠ. (Επιχορηγήσεις  από δανεισμό έργων ΣΑΤΑ) 44033,11 44033,11 44033,11
5123.011 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Λειτ Πυρ) 194,05 194,05 194,05
5123.012 ΧΡ.ΥΠ. Επιχορ έργου Σφην για πληρωμή Προεδρων Τοπικών κοινοτήτων (έξοδα κίνησης) 701,59 701,59 701,59
5123.013 ΧΡ.ΥΠ. Απόδοσης κρατήσεων χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ 967,62 967,62 967,62
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 278689 278689 278689
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 254732,2 254732,2 254732,2
5124.002 ΧΡ ΥΠ Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ κέντρων Κοινότητας 23956,8 23956,8 23956,8
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 271092,4 271092,4 271092,4
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 154491,7 154491,7 154491,7
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 114250,9 114250,9 114250,9
5129.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ 2349,81 2349,81 2349,81

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3232103 2141668 2141668
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1509100 1163849 1163849
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 59201,18 50165,24 50165,24
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 30360 25030,4 25030,4
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30360 25030,4 25030,4
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 30360 25030,4 25030,4
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25341,18 23799,84 23799,84
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7854 6312,66 6312,66
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1254 1023,73 1023,73
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6600 5288,93 5288,93
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  17487,18 17487,18 17487,18
00-6056.002 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ) 17487,18 17487,18 17487,18
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3500 1335 1335
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3000 1335 1335
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 2500 1335 1335
00-6073.002 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια Βρεφ Σταθμών 500 0 0
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 406381,7 297872,4 297872,4
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 145517,9 51008,91 51008,91
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 24800 18917,09 18917,09
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 24800 18917,09 18917,09
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 744 744
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2000 744 744
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 118717,9 31347,82 31347,82
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 8500 2172,8 2172,8
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 3000 2175 2175
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2400 2100,02 2100,02
00-6117.005 Υλοποίηση προγράμματος εκκμάθισης κολύμβησης εις μνήμη Θεοδώρου Εμμ Σταθάκη 700 0 0
00-6117.012 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016 8065,4 8000 8000
00-6117.013 Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-6117.014 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2017 8100 0 0
00-6117.015 Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης & υποβολής φακέλου στα προγράμματα Ύδρευσης & Άρδευσης ΕΣΠΑ 2014-20120 και ΠΑΑ 2014-2020 7000 0 0
00-6117.016 Υπηρεσία εφαρμογής της 122/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 5000 4500 4500
00-6117.017 Υπηρεσίες  σύνταξης  οργάνωσης & υποβολής  φακέλου ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτην. Εκμεταλεύσεων 12400 12400 12400
00-6117.018 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2018 8100 0 0
00-6117.019 Υποστήριξη λογ/κου προγράμματος Παν. Κρήτης 24800 0 0
00-6117.020 Αμοιβή εγκεκρ. Μηχανικού για τη διαδ έγκρ τύπου οχ 1240 0 0
00-6117.021 Προετοιμασία φακέλου πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 098 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 24800 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 247711,3 239423,5 239423,5
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 98820 98820 98820
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 30780 30780 30780
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 61560 61560 61560
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 6480 6480 6480
00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 5346 1197 1197
00-6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ,  ΟΕ & ΠΖ) Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 5346 1197 1197
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 117600 117600
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 117600 117600
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  25645,25 21806,45 21806,45
00-6126.001 Σύνταξη Δημάρχου 3200 3078 3078
00-6126.002 ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου) 16135,25 15629,73 15629,73
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 850 0 0
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1960 1684,2 1684,2
00-6126.006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 1600 1400,52 1400,52
00-6126.007 Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση 200 14 14
00-6126.008 Υπερ Σύνταξης  Προέδρου Δ.Σ. 1000 0 0
00-6126.009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ Προέδρου ΔΣ 700 0 0
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 7440 7440 7440
00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 7440 7440 7440
00-6142.001 Ανάπτυξη πλατφόρμας αποφάσεων Δ.Σ. 7440 7440 7440
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 500 0 0
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 500 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 500 0 0
00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4612,5 0 0
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4612,5 0 0
00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 50135,68 41548,46 41548,46
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 50135,68 41548,46 41548,46
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 25000 20231,15 20231,15
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 16164,91 16164,91
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 1326,24 1326,24
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 3000 2740 2740
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 13886,18 13886,18
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16000 13886,18 13886,18
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 5000 4031,52 4031,52
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4135,68 3399,61 3399,61
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού 3000 2865,61 2865,61
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 534 534
00-6224.003 Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων 535,68 0 0
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 38611,72 31160,04 31160,04
00-631 ΦΟΡΟΙ   38111,72 31160,04 31160,04
00-6311 Φόροι τόκων 7000 6920,84 6920,84
00-6312 Λοιποί φόροι 31111,72 24239,2 24239,2
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 31111,72 24239,2 24239,2
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 500 0 0
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 500 0 0
00-6331.002 Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων 500 0 0
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 178009,2 108484,6 108484,6
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2799,99 1232,9 1232,9
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2799,99 1232,9 1232,9
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2799,99 1232,9 1232,9
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 48560 20052,09 20052,09
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 19800 3870,97 3870,97
00-6431.002 Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου 14800 3870,97 3870,97
00-6431.003 Δημιουργία - παραγωγή ντοκυμαντέρ 5000 0 0
00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 14000 7335,6 7335,6
00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό 14000 7335,6 7335,6
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 7760 4195,52 4195,52
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 7760 4195,52 4195,52
00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 7000 4650 4650
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 14700,01 14688,73 14688,73
00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 6700,01 6694,49 6694,49
00-6442.002 Διοργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων για τον τουρισμό 6700,01 6694,49 6694,49
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8000 7994,24 7994,24
00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8000 7994,24 7994,24
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 8050 6010 6010
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4330 4290 4290
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4330 4290 4290
00-6453 Λοιπές συνδρομές 3720 1720 1720
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 1720 1720 1720
00-6453.003 Συνδρομή τουριστικής πύλης Δήμου 500 0 0
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 12000 4983,49 4983,49
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 12000 4983,49 4983,49
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 12000 4983,49 4983,49
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 91899,22 61517,4 61517,4
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 62125,39 61517,4 61517,4
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 4973,83 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 4973,83 0 0
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 24800 0 0
00-6495.005 Λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 24800 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 85271,02 82948,59 82948,59
00-651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 180 46,97 46,97
00-6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 180 46,97 46,97
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 85091,02 82901,62 82901,62
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 39530 37853,41 37853,41
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 12126 12097,24 12097,24
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 27404 25756,17 25756,17
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6400 5887,19 5887,19
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 6000 5887,19 5887,19
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6525.003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ) 100 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 39161,02 39161,02 39161,02
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 29567,34 29567,34 29567,34
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 9593,68 9593,68 9593,68
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 682989,9 551606,9 551606,9
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 168748,8 168748,8 168748,8
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 168748,8 168748,8 168748,8
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 129448,8 129448,8 129448,8
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 39300 39300 39300
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 35982,99 3600 3600
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 2400 2400
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 2400 2400
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4973,83 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4973,83 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24869,16 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24869,16 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 2200 1200 1200
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 1000 0 0
00-6726.003 Απόδοση ποσοστού επί εισπράξεων από ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ 1200 1200 1200
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 478258,2 379258,2 379258,2
00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 20000 20000 20000
00-6731.001 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου 20000 20000 20000
00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5000 0 0
00-6733.001 Καταβολή χρημ. Βοηθημάτων σε άπορους δημ. Κισσάμου 5000 0 0
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 8000 8000
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8000 8000 8000
00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 0 0
00-6736.010 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2500 0 0
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 345758,2 254258,2 254258,2
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 249258,2 249258,2 249258,2
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 10000 5000 5000
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 2500 0 0
00-6737.006 Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ για την υποβολή και την εκτέλεση του έργου "Εργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάμου και οικισμών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου - Β ΦΑΣΗ" 22000 0 0
00-6737.007 Προγραμματική  Σύμβαση για έρευνα – αξιολόγηση ιστορικού κέντρου στο Καστέλι Κισάμου-Σχεδιασμοί ανάπλασης με καινοτόμες πιλοτικές εφαρμογές 62000 0 0
00-6737.008 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 97000 97000 97000
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 8500 62,55 62,55
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 8500 62,55 62,55
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 62,55 62,55
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5000 62,55 62,55
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3500 0 0
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 0 0
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 2500 0 0
00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0 0 0
00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0 0 0
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1723003 977819,5 977819,5
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 211565,3 208565,3 208565,3
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 211565,3 208565,3 208565,3
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 33479,75 30479,75 30479,75
00-8112.001 Εξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων ΔΣ 3000 0 0
00-8112.002 Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου 1239,75 1239,75 1239,75
00-8112.004 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 29240 29240 29240
00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 131247,8 131247,8 131247,8
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 131247,8 131247,8 131247,8
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 30438,91 30438,91 30438,91
00-8115.001 Διάφορα έξοδα 30438,91 30438,91 30438,91
00-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 728,8 728,8 728,8
00-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 728,8 728,8 728,8
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 15670,08 15670,08 15670,08
00-8117.001 Λοιπά έξοδα 0 0 0
00-8117.006 Απόδοση κρατήσεων 15670,08 15670,08 15670,08
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1287899 766907,2 766907,2
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 119373,2 103654,5 103654,5
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 119373,2 103654,5 103654,5
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 100373,2 100373,2 100373,2
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 13000 3281,31 3281,31
00-8211.003 Σύνταξη Δημάρχου 6000 0 0
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 389721 141592,7 141592,7
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 62000 56479,85 56479,85
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 62000 56479,85 56479,85
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 57000 16482,92 16482,92
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
50000 13505,73 13505,73
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 5000 2480,74 2480,74
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 2000 496,45 496,45
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 86000 67413,39 67413,39
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 80000 65814,2 65814,2
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 6000 1599,19 1599,19
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 184721 1216,51 1216,51
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 4000 1216,51 1216,51
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 180421 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 709090,8 499532,6 499532,6
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 709090,8 499532,6 499532,6
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 130000 45742,84 45742,84
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50204,32 36680,1 36680,1
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 301546,5 301546,5 301546,5
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 13,3 13,3
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 30000 20546,68 20546,68
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 30000 22120,43 22120,43
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 5000 3767,09 3767,09
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 5000 4411,07 4411,07
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 11800 8894,66 8894,66
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 30000 20329,98 20329,98
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 12000 7992 7992
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 2000 1452,87 1452,87
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3000 409,11 409,11
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 0 0
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 5171,29 5171,29
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 0 0
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 33,83 33,83
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 700 0 0
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 409,11 409,11
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 9000 2412,45 2412,45
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 1900 721,18 721,18
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 20240 16148,02 16148,02
00-8231.030 Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 730,06 730,06
00-8231.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
00-8231.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,06% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 34594,14 17851,44 17851,44
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 31094,14 16838,94 16838,94
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 30000 16838,94 16838,94
00-8241.002 ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 1094,14 0 0
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3500 1012,5 1012,5
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 3500 1012,5 1012,5
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 5119,99 4276,04 4276,04
00-8261 Λοιπές επιστροφές 5119,99 4276,04 4276,04
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 4000 3156,05 3156,05
00-8261.004 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθ. ποσού ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Δ 799,99 799,99 799,99
00-8261.005 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού L.B. NORTH EVENTS 320 320 320
00-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 3038,27 2347,01 2347,01
00-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 3038,27 2347,01 2347,01
00-8313 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων 243,9 0 0
00-8313.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 243,9 0 0
00-8315 Διάφορα Έξοδα 447,36 0 0
00-8315.001 Διάφορα έξοδα 447,36 0 0
00-8317 Λοιπά Έξοδα 2347,01 2347,01 2347,01
00-8317.001 Λοιπά έξοδα 2347,01 2347,01 2347,01
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 220500 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  220500 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 220500 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 220500 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 968411,2 740122,3 740122,3
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 752569,7 649375,1 649375,1
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 438707,8 409746,7 409746,7
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 319220 313211,4 313211,4
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 315260 311090,2 311090,2
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 315260 311090,2 311090,2
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3960 2121,2 2121,2
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3960 2121,2 2121,2
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 35651 31744,22 31744,22
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 34430 30700,22 30700,22
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 34430 30700,22 30700,22
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1221 1044 1044
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1221 1044 1044
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 1917,27 841,84 841,84
10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1917,27 841,84 841,84
10-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 1917,27 841,84 841,84
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 81319,57 63949,22 63949,22
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 65232,8 50232,09 50232,09
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 16730 13068,62 13068,62
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 10980 9000,69 9000,69
10-6051.009 Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές) 1262,8 0 0
10-6051.010 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 8340 7383,84 7383,84
10-6051.011 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 27920 20778,94 20778,94
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10000 8155,2 8155,2
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 10000 8155,2 8155,2
10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 870,88 346,04 346,04
10-6054.002 Ικα ( εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ) 870,88 346,04 346,04
10-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  5215,89 5215,89 5215,89
10-6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοιν. Ασφ. ΤΠΔΥ 5215,89 5215,89 5215,89
10-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 600 0 0
10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 600 0 0
10-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ. Προσωπικού κλπ) 600 0 0
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 36960 32000 32000
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 36960 32000 32000
10-6115 Αμοιβές λογιστών 36960 32000 32000
10-6115.009 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016 2000 1800 1800
10-6115.010 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2017 10160 7700 7700
10-6115.011 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2018 24800 22500 22500
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 230131,9 188717,2 188717,2
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 254,69 254,69
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 254,69 254,69
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 99021,4 85799,33 85799,33
10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 5000 1984 1984
10-6262.001 Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης Δημαρχείου Κισάμου 5000 1984 1984
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2521,4 1944,02 1944,02
10-6263.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 800 724,77 724,77
10-6263.002 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
10-6263.003 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 1221,4 1219,25 1219,25
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5000 3473,55 3473,55
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 4000 3473,55 3473,55
10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών) 1000 0 0
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1500 141,36 141,36
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1500 141,36 141,36
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 85000 78256,4 78256,4
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 79000 78256,4 78256,4
10-6266.003 Αναβάθμιση ιστοσελίδας & τουριστικής πύλης Δήμου 6000 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 130810,5 102663,1 102663,1
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 97710,45 82563,14 82563,14
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 97710,45 82563,14 82563,14
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 33100 20100 20100
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 33100 20100 20100
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 370 290 290
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 370 290 290
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 300 290 290
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 70 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6000 383,4 383,4
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1500 383,4 383,4
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 383,4 383,4
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 383,4 383,4
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4500 0 0
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1500 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3000 0 0
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 3000 0 0
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 40400 18237,83 18237,83
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 22000 13067,99 13067,99
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10000 4997,96 4997,96
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Κισσάμου 5000 0 0
10-6612.004 Προμήθεια γραφ ύλης κλπ υλικών γραφ 5000 4997,96 4997,96
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 11000 8070,03 8070,03
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 5000 2105,52 2105,52
10-6613.004 Προμήθεια εντυπ. και υλικών μηχαν και πολ. Εκτυπ 6000 5964,51 5964,51
10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5100 1405,03 1405,03
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 1405,03 1405,03
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 1405,03 1405,03
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7000 3297,81 3297,81
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4900 2524,58 2524,58
10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπανικών για κίνηση μεταφ μεσων ΔΕ Κισσάμου 500 498,26 498,26
10-6641.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4400 2026,32 2026,32
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2100 773,23 773,23
10-6643.000 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κισσάμου 780 773,23 773,23
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 700 0 0
10-6643.003 Προμήθεια καυσ για θέρμανση ΔΕ Ιναχωρίου 620 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3500 0 0
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3500 0 0
10-6654.004 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 3500 0 0
10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1500 0 0
10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1500 0 0
10-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης Δημαρχείου & λοιπών κτηρίων 1500 0 0
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 467 467
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1000 467 467
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 500 467 467
10-6673.002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 100 0 0
10-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   200 0 0
10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 200 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 206151,5 81297,63 81297,63
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 101151,5 38521,55 38521,55
10-712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40824,48 0 0
10-7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 40824,48 0 0
10-7122.001 Αγορά ακινήτου  ιδιοκτησίας Λυγιδάκη 40824,48 0 0
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 60327 38521,55 38521,55
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 9000 8857,32 8857,32
10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 9000 8857,32 8857,32
10-7133 Έπιπλα σκέυη 28100 28026,22 28026,22
10-7133.001 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου 24300 24244,22 24244,22
10-7133.002 Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Μηθύμνης 3800 3782 3782
10-7133.004 Προμήθεια Επίπλων - Σκευών 0 0 0
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  14898,6 1400 1400
10-7134.001 Προμήθεια  υλικού Η/Υ & συναφή 11023,6 160 160
10-7134.002 Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικό) 1240 1240 1240
10-7134.003 Προμήθεια UPS 2635 0 0
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 8328,4 238,01 238,01
10-7135.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου 500 238,01 238,01
10-7135.005 Προμήθεια συστήματος συναγερμού 7328,4 0 0
10-7135.006 Προμήθεια ψύκτη νερού 500 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 105000 42776,08 42776,08
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 105000 42776,08 42776,08
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 105000 42776,08 42776,08
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 70729 42512,04 42512,04
10-7421.003 Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης 15000 264,04 264,04
10-7421.005 Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση σχεδίου πόλεως Ρουκουνάκη 19271 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9690,02 9449,64 9449,64
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 9449,64 9449,64 9449,64
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9449,64 9449,64 9449,64
10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1199,92 1199,92 1199,92
10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8128,4 8128,4 8128,4
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 121,32 121,32 121,32
10-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 240,38 0 0
10-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 240,38 0 0
10-8311 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 240,38 0 0
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 529030,7 334183,5 334183,5
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 379747,3 297197,5 297197,5
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 201997,6 165262,4 165262,4
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 112686,8 101599,5 101599,5
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 104440 101599,5 101599,5
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 104440 101599,5 101599,5
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 8246,83 0 0
15-6013.001 Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 3685,07 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 47408,71 36217,94 36217,94
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 47408,71 36217,94 36217,94
15-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 1200 0 0
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 46208,71 36217,94 36217,94
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 39980,44 26980,19 26980,19
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 23711,44 17131,54 17131,54
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2640 2159,12 2159,12
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 6200 5611,53 5611,53
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 1848 1501,05 1501,05
15-6051.006 Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περίθαλψης Βρεφ Σταθμών 3651,44 38,25 38,25
15-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 9372 7821,59 7821,59
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16269 9848,65 9848,65
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 16269 9848,65 9848,65
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1921,63 464,7 464,7
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1921,63 464,7 464,7
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 921,63 464,7 464,7
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 90000 90000 90000
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 90000 90000 90000
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 90000 90000 90000
15-6117.003 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 72000 72000 72000
15-6117.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 18000 18000 18000
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9976 4683,48 4683,48
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 8176 3496,8 3496,8
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1100 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2976 2976 2976
15-6262.005 Εργασίες αποκ περίφραξης δυτικά 1ου Δημ. Σχολείου 2976 2976 2976
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 900 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 300 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 100 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3200 520,8 520,8
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 700 520,8 520,8
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 1500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1800 1186,68 1186,68
15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500 0 0
15-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 1300 1186,68 1186,68
15-6279.001 Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών 300 298,84 298,84
15-6279.002 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου 1000 887,84 887,84
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 50853,72 27483,69 27483,69
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 215,38 215,38
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 215,38 215,38
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 215,38 215,38
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1000 0 0
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1000 0 0
15-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών 1000 0 0
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38680 19073,45 19073,45
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 32280 19073,45 19073,45
15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 20500 9153,45 9153,45
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 1860 0 0
15-6471.003 Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου δέντρου για τη ΔΕ Κισσάμου 9920 9920 9920
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1500 0 0
15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 4900 0 0
15-6474.001 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (καταγραφή ιστορικών στοιχείων) 4900 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 10173,72 8194,86 8194,86
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10173,72 8194,86 8194,86
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 8549,92 7271,06 7271,06
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 1623,8 923,8 923,8
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 26920 9767,93 9767,93
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3120 400,1 400,1
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2500 400,1 400,1
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 2500 400,1 400,1
15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 620 0 0
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5500 1135,15 1135,15
15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200 0 0
15-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμών 200 0 0
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 1135,15 1135,15
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13000 3771,66 3771,66
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 13000 3771,66 3771,66
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 9000 0 0
15-6643.005 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Βρεφ Σταθμ ΔΕ Κισσάμου 4000 3771,66 3771,66
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3500 3499,83 3499,83
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1000 999,99 999,99
15-6661.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου 1000 999,99 999,99
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2500 2499,84 2499,84
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 2500 2499,84 2499,84
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 300 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 300 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 300 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   1500 961,19 961,19
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 367,04 367,04
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500 367,04 367,04
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1000 594,15 594,15
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 594,15 594,15
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 144543,8 35246,49 35246,49
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 41685,65 35246,49 35246,49
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 41685,65 35246,49 35246,49
15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4600 4528,73 4528,73
15-7131.002 Προμήθεια κλιματιστικών Παιδικών Σταθμών 4600 4528,73 4528,73
15-7133 Έπιπλα σκέυη 400 372 372
15-7133.001 Προμήθεια επίπλων Βρεφ Σταθμων 400 372 372
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 36685,65 30345,76 30345,76
15-7135.001 Προμήθεια & τοποθέτηση σύνθετου  χλοοτάπητα  γηπέδου 5χ5 Πλατάνου 24800 24800 24800
15-7135.002 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου 5000 0 0
15-7135.003 Προμήθεια υλικών υπαίθριων κατασκευών (παγκάκια κπλ) 2720 2714,11 2714,11
15-7135.009 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 2165,65 2165,65 2165,65
15-7135.010 Προμήθεια πυροσβεστήρων παιδικών Σταθμών 2000 666 666
15-73 ΕΡΓΑ 102858,1 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 102858,1 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 102858,1 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100972,7 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5χ5 τκ πλατάνου 1885,38 0 0
15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4739,56 1739,56 1739,56
15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4739,56 1739,56 1739,56
15-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2739,56 1739,56 1739,56
15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1280,76 1280,76 1280,76
15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 458,8 458,8 458,8
15-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1000 0 0
15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 0 0
15-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2000 0 0
15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2000 0 0
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1252920 1003566 1003566
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1185396 958404,9 958404,9
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 465841,5 417716 417716
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 164800 159440,6 159440,6
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 160800 158985,8 158985,8
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 160800 158985,8 158985,8
20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 454,88 454,88
20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 454,88 454,88
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17000 14940 14940
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16500 14940 14940
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 16500 14940 14940
20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500 0 0
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 176817,8 157223 157223
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 174517,8 156915,7 156915,7
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 174517,8 156915,7 156915,7
20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 307,29 307,29
20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 307,29 307,29
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 91888,58 79713,78 79713,78
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 29804 23261,93 23261,93
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 8240 7247,84 7247,84
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 6100 5198,77 5198,77
20-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 12560 8352,18 8352,18
20-6051.006 IKA Νεοπροσληφθέντων 2904 2463,14 2463,14
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4772 4234,53 4234,53
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 4772 4234,53 4234,53
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 50942 45846,74 45846,74
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 50942 45846,74 45846,74
20-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  6370,58 6370,58 6370,58
20-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων ασφ ΤΠΔΥ 6370,58 6370,58 6370,58
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15335,16 6398,58 6398,58
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15335,16 6398,58 6398,58
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 7335,16 6398,58 6398,58
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 8000 0 0
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41400 36638,85 36638,85
20-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 41400 36638,85 36638,85
20-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 41400 36638,85 36638,85
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 521511,9 382645,6 382645,6
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 255222,4 225334,6 225334,6
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 255222,4 225334,6 225334,6
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 255222,4 225334,6 225334,6
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1728 1171,2 1171,2
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1728 1171,2 1171,2
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 1728 1171,2 1171,2
20-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0 0 0
20-6233.003 Μίσθωση απορριμματοφόρου 0 0 0
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2550 2512,46 2512,46
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2550 2512,46 2512,46
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2550 2512,46 2512,46
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 246383,4 153627,3 153627,3
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 68311,6 46252 46252
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 22816 18600 18600
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 22816 16988 16988
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 22679,6 10664 10664
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 108471,8 67313,42 67313,42
20-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 12000 11828,11 11828,11
20-6263.003 Επισκευές οχημάτων 16794,28 0 0
20-6263.004 Κατεπείγουσα επισκευή απορριμματοφόρου 51397,6 27205,6 27205,6
20-6263.005 Κατεπείγουσα επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΙ 4310 8159,96 8159,73 8159,73
20-6263.006 Κατεπείγουσα επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΥ 7782 3298,4 3298,4 3298,4
20-6263.007 Επείγουσα επισκευή οχημάτων ΚΗΥ 7755, ΚΗΙ 4311, ΚΗΙ 2412, ΚΗΙ 4310, ΙΕΙ 8041 16821,58 16821,58 16821,58
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 69600 40061,91 40061,91
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Κισσάμου 24800 22766,39 22766,39
20-6265.002 Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Μηθύμνης 24800 17295,52 17295,52
20-6265.003 Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιναχωρίου 20000 0 0
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 15628,12 0 0
20-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 4000 0 0
20-6275.004 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 4000 0 0
20-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 11628,12 0 0
20-6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) 0 0 0
20-6277.002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) 11628,12 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1500 1100 1100
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1500 1100 1100
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1000 715 715
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 385 385
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 385 385
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2000 1364 1364
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2000 1364 1364
20-6414 Μεταφορές εν γένει 2000 1364 1364
20-6414.002 Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης 1000 620 620
20-6414.003 Μεταφορές απορριμματοφόρων λόγω βλαβών 1000 744 744
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 153142,2 118940,5 118940,5
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6972,14 0 0
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6972,14 0 0
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6972,14 0 0
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 105139 91671,3 91671,3
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 105139 91671,3 91671,3
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 92000 78623,25 78623,25
20-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 2000 1913,81 1913,81
20-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 4724 4724 4724
20-6641.005 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 6415 6410,24 6410,24
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 39077,11 27269,17 27269,17
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 39077,11 27269,17 27269,17
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 14800 9799,56 9799,56
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 13777,11 11728,99 11728,99
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 10500 5740,62 5740,62
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1453,97 0 0
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1453,97 0 0
20-6673.001 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ) 1453,97 0 0
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
20-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
20-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   0 0 0
20-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 48066,47 25702,89 25702,89
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35800 18123,84 18123,84
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35800 18123,84 18123,84
20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 33800 18123,84 18123,84
20-7135.002 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των 24800 10416 10416
20-7135.003 Προμήθεια ιστών φωτισμού 8000 7707,84 7707,84
20-7135.004 Προμήθεια χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων 1000 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 12266,47 7579,05 7579,05
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12266,47 7579,05 7579,05
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12266,47 7579,05 7579,05
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού. 12266,47 7579,05 7579,05
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19457,97 19457,97 19457,97
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 19457,97 19457,97 19457,97
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 19457,97 19457,97 19457,97
20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1696,91 1696,91 1696,91
20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2732,74 2732,74 2732,74
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15028,32 15028,32 15028,32
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3309167 1287681 1287681
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1307015 1119876 1119876
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 246980,4 215166,7 215166,7
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 112040 104858,7 104858,7
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 107440 104858,7 104858,7
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 107440 104858,7 104858,7
25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4600 0 0
25-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 4600 0 0
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 35160 30303,96 30303,96
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 33660 30303,96 30303,96
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 33660 30303,96 30303,96
25-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1500 0 0
25-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1500 0 0
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 39312 34633,57 34633,57
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 39312 34633,57 34633,57
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 39312 34633,57 34633,57
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52098,09 39741,24 39741,24
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 23028 15502,69 15502,69
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 7140 4771,02 4771,02
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 4620 2825,84 2825,84
25-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 8628 5785,19 5785,19
25-6051.008 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 2640 2120,64 2120,64
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 9020 7634,2 7634,2
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 9020 7634,2 7634,2
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 11820 9149,46 9149,46
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 11820 9149,46 9149,46
25-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  8230,09 7454,89 7454,89
25-6056.001 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων Ασφ ΤΠΔΥ 8230,09 7454,89 7454,89
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8370,28 5629,22 5629,22
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 8370,28 5629,22 5629,22
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 4370,28 3630,47 3630,47
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4000 1998,75 1998,75
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 53814,81 48048,81 48048,81
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 53814,81 48048,81 48048,81
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 53814,81 48048,81 48048,81
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 26226 20460 20460
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 27588,81 27588,81 27588,81
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 925595,4 788061,6 788061,6
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 791726,3 741905 741905
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 780392,8 730571,6 730571,6
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 780392,8 730571,6 730571,6
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 11333,49 11333,49 11333,49
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 11333,49 11333,49 11333,49
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 26750 26694,72 26694,72
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 26750 26694,72 26694,72
25-6233.004 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κισάμου 9800 9791,04 9791,04
25-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Μηθύμνης 9800 9761,28 9761,28
25-6233.006 Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 7150 7142,4 7142,4
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2600 2241,84 2241,84
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 700 545,84 545,84
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1696 1696
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1900 1696 1696
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 80383,22 11763,98 11763,98
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 47111,2 5989,2 5989,2
25-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (βιολογικός) 38812 0 0
25-6262.004 Άμεση αποκατ απρόβλεπτων ζημιών στην ύδρευση (αρθ.158 παρ.4 περίπτωση Β΄ του Ν.3463/06) 1339,2 1339,2 1339,2
25-6262.010 Συντήρηση εξοπλισμού Υδροάρδευσης 2000 434 434
25-6262.011 Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών 4960 4216 4216
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 33272,02 5774,78 5774,78
25-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 4000 3842,76 3842,76
25-6263.004 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 10600 0 0
25-6263.005 Επείγουσα επισκευή οχήματος ΚΗΥ 7847 921,42 921,42 921,42
25-6263.006 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 17750,6 1010,6 1010,6
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 24135,84 5456 5456
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 7000 3968 3968
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 7000 3968 3968
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 17135,84 1488 1488
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 13700 0 0
25-6279.003 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 1935,84 0 0
25-6279.004 Δαπάνες για απολυμάνσεις-μυοκτονίες 1500 1488 1488
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2007 1934 1934
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2007 1934 1934
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1207 1207 1207
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 800 727 727
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 78617,78 66664,43 66664,43
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6557,68 4199,76 4199,76
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 6057,68 4199,76 4199,76
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 5557,68 3700,35 3700,35
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 500 499,41 499,41
25-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 0 0
25-6635.001 Προμήθεια υλικών απεντόμωσης - μυοκτονίας 500 0 0
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 21082,1 17044,22 17044,22
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 19850,1 16602,08 16602,08
25-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου 1650,1 1647,89 1647,89
25-6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης 800 672 672
25-6641.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου 1400 1379,24 1379,24
25-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 16000 12902,95 12902,95
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 1232 442,14 442,14
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 32 0 0
25-6642.003 Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση αντλι ΔΕ Κισσάμου 100 46,12 46,12
25-6642.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 1100 396,02 396,02
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 49478 44414,14 44414,14
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 49478 44414,14 44414,14
25-6662.006 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κισσάμου 7700 7674,65 7674,65
25-6662.007 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 13890 13890 13890
25-6662.008 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ιναχωρίου 11660 11659,98 11659,98
25-6662.009 Προμήθεια ορυκτού υλικού  αποκατάστασης  τομών από επισκευή  δικτύου Υδροάρδευσης 16228 11189,51 11189,51
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1300 1006,31 1006,31
25-6672 Μηχανουργικά & λοιπά ανταλακτικά μηχανημάτων 1300 1006,31 1006,31
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 200 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 497161,4 158915 158915
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 112816,5 78244,88 78244,88
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 112816,5 78244,88 78244,88
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 61428,48 47409,28 47409,28
25-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπός εξοπλισμός για βιολογικό 806,48 806,46 806,46
25-7131.015 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 24800 11866,8 11866,8
25-7131.016 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 24800 24736,02 24736,02
25-7131.017 Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟ 10000 10000 10000
25-7131.018 Προμήθεια μηχανημάτων μετασχηματιστών-inverter 1022 0 0
25-7132 Μεταφορικά μέσα 20988 20988 20988
25-7132.001 Προμήθεια αυτοκινήτου 19500 19500 19500
25-7132.002 Κατεπείγουσα προμήθεια ελαστικών 1488 1488 1488
25-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  2480 1980,38 1980,38
25-7134.002 Προμήθεια καταγραφής παροχής εισόδου εγκατάστ επεξεργασίας λυμάτων 2480 1980,38 1980,38
25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 27920 7867,22 7867,22
25-7135.002 Προμήθεια ψυγείου νερού γεννήτριας αντλιοστασίου 620 620 620
25-7135.003 Προμήθεια μεταλλικών πορτών αντλιοστασίων 2500 2480 2480
25-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ 24800 4767,22 4767,22
25-73 ΕΡΓΑ 363932,8 80670,16 80670,16
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 249157,6 9750,85 9750,85
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 249157,6 9750,85 9750,85
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 47,11 0 0
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 74000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 10067,78 0 0
25-7312.007 Αντικ κεντρ αγωγού ύδρευσης Κισσάμου 12000 4897 4897
25-7312.008 Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακιών 30000 0 0
25-7312.009 Επέκταση δικτ ύδρευσης Γραμβούσας 40000 0 0
25-7312.010 Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βάθης 5000 4853,85 4853,85
25-7312.011 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,44 0 0
25-7312.012 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1948,56 0 0
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1743,51 0 0
25-7312.015 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 7,32 0 0
25-7312.016 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 147,45 0 0
25-7312.017 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2121,53 0 0
25-7312.018 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακιών 0 0 0
25-7312.020 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 45479,23 0 0
25-7312.021 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2155,55 0 0
25-7312.022 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 850,28 0 0
25-7312.023 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
25-7312.024 Επέκταση δικτύου ύδρευσης τ.κ. Πλατάνου (θέση Ρίζα) 20000 0 0
25-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15994,55 6991,55 6991,55
25-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1000 0 0
25-7325.001 Επεκτάσεις Ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίων 1000 0 0
25-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14994,55 6991,55 6991,55
25-7326.001 Τοιχείο προστασίας αγωγών & φρεατίων λυμάτων αποχέτευσης  Ο.Τ. 198 6991,55 6991,55 6991,55
25-7326.002 Αποκατάσταση  τομών λόγω επισκευής δικτύων υδροάρδευσης 8003 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 98780,64 63927,76 63927,76
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 98780,64 63927,76 63927,76
25-7336.001 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πολυρρήνιας 7250 7250 7250
25-7336.002 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Βουλγάρω 7250 7250 7250
25-7336.003 Αντικατάσταση τμημ κεντρ. αγωγών Ύδρευσης τκ Πλατάνου 24800 11884,56 11884,56
25-7336.005 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πλατάνου 7250 0 0
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3852,38 0 0
25-7336.007 Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Γραμβούσας 7250 0 0
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3151,06 0 0
25-7336.015 Αναβάθμιση αντλιοστασίου Λουσακιών 7250 7250 7250
25-7336.017 Αποκατάσταση βλάβης αντλιοστ. Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 11755,2 11755,2 11755,2
25-7336.018 Αντικατάσταση καμμένης πομώνας Κολένι 18972 18538 18538
25-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20412,14 0 0
25-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20412,14 0 0
25-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 19220 0 0
25-7412.006 Μελέτη για Εργα Β φάση Βελτίωση- ενίσχυση άρδ Σφηναρίου  αξιοποίηση χειμερίων απορροών 19220 0 0
25-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1192,14 0 0
25-7413.001 Λοιπές Μελέτες 208,89 0 0
25-7413.002 Λοιπές μελέτες βελτίωσης υπηρ Υδροάρδευσης 983,25 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1504990 8890,08 8890,08
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 8890,08 8890,08 8890,08
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 8890,08 8890,08 8890,08
25-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5059,77 5059,77 5059,77
25-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2728 2728 2728
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1102,31 1102,31 1102,31
25-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
25-8122 Έργα 0 0 0
25-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 0 0 0
25-831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
25-8315 Διάφορα Έξοδα 0 0 0
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1496100 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1496100 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1496100 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1496100 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1966074 345230,2 345230,2
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 409000,8 244432,8 244432,8
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 87918,03 81324,26 81324,26
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 70520 68286,99 68286,99
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 70520 68286,99 68286,99
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 70520 68286,99 68286,99
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15636 12766,63 12766,63
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15636 12766,63 12766,63
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 2340 1749,57 1749,57
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1780 1254,19 1254,19
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 6992 6303,84 6303,84
30-6051.010 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 4524 3459,03 3459,03
30-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1762,03 270,64 270,64
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1762,03 270,64 270,64
30-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 762,03 270,64 270,64
30-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) 1000 0 0
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9920 0 0
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9920 0 0
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 4960 0 0
30-6112.002 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4960 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4960 0 0
30-6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) 4960 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 236843,3 101528,2 101528,2
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 22151,6 8901,6 8901,6
30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 6000 6000 6000
30-6231.001 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ Δημαρχείου 6000 6000 6000
30-6231.002 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ κέντρου Πόλης 0 0 0
30-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2750 0 0
30-6232.001 Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ 2750 0 0
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 13401,6 2901,6 2901,6
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 4500 0 0
30-6233.014 Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδάφιση 6000 0 0
30-6233.015 Κατεπείγουσα μισθ μηχ αποκ ζημιών ανεμοθύελλας 2901,6 2901,6 2901,6
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 650 600,17 600,17
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 322,31 322,31
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 277,86 277,86
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 164447,6 42443,74 42443,74
30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 11500 1998 1998
30-6261.002 Συντήρηση υδραυλικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 4000 1998 1998
30-6261.003 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 4500 0 0
30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κτιρίων τκ Έλους 3000 0 0
30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 148273,6 36084 36084
30-6262.001 Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών Δ. Κισσάμου 74000 0 0
30-6262.007 Εργασίες αποκατάστασης  κυκλοφορίας  κεντρικής Οδού τκ Δραπανιά 967,2 967,2 967,2
30-6262.008 Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας τκ Σηρικαρίου 73306,4 35116,8 35116,8
30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1674 1674 1674
30-6263.001 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων &  μηχανημάτων  έργου 1674 1674 1674
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3000 2687,74 2687,74
30-6264.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ. και λοιπών μηχ 3000 2687,74 2687,74
30-6264.002 Επισκευές οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων 0 0 0
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 49594,05 49582,64 49582,64
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 49594,05 49582,64 49582,64
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 17400 17397,2 17397,2
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία 16194,05 16191,92 16191,92
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 16000 15993,52 15993,52
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1050 541,2 541,2
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1050 541,2 541,2
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300 105 105
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 750 436,2 436,2
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4500 0 0
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 0 0
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4000 0 0
30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 4000 0 0
30-6462.001 Δημοσίευση διακηρύξεων 4000 0 0
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 68769,54 61039,18 61039,18
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2000 0 0
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000 0 0
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 2000 0 0
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5544 5531,66 5531,66
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5544 5531,66 5531,66
30-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 784 783,32 783,32
30-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μηχάνημα έργου ΔΕ Κισσάμου 260 258,23 258,23
30-6644.003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4500 4490,11 4490,11
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 60225,54 54507,52 54507,52
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6500 4836,9 4836,9
30-6661.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5000 3348,26 3348,26
30-6661.002 Προμήθεια υλικών επισκευής Δημοτ. Κτιρίων 1500 1488,64 1488,64
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 53725,54 49670,62 49670,62
30-6662.001 Προμήθεια σχαρών ομβρίων 2900 2852 2852
30-6662.003 Προμήθεια έτοιμων κρασπεδόρυθρων 2000 0 0
30-6662.004 Προμήθεια κυβόλιθων 2000 0 0
30-6662.005 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Κισσάμου 24800 24797,52 24797,52
30-6662.007 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Μηθύμνης 15000 14996,5 14996,5
30-6662.009 Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Ιναχωρίο 7025,54 7024,6 7024,6
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 1000 1000
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1000 1000 1000
30-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικά-εξαρτήματα μηχανημάτων 1000 1000 1000
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1126998 83992,89 83992,89
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 104024,5 12373,16 12373,16
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 104024,5 12373,16 12373,16
30-7132 Μεταφορικά μέσα 0 0 0
30-7132.001 Προμήθεια  φορτηγού αυτοκινήτου 0 0 0
30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  1600 930 930
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 102424,5 11443,16 11443,16
30-7135.001 Προμήθεια εξωτερικών Κουφομάτων Δημ. Κτιρίων τκ ΈΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.002 Προμήθεια κυβόλιθων κλπ πλακιδίων 74800 0 0
30-7135.003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας 2000 1997,64 1997,64
30-7135.006 Προμήθεια κουφομάτων Δημοτ. Κτιρίων 5000 3000 3000
30-7135.007 Προμήθεια εσχαρών ομβρίων 7600 6445,52 6445,52
30-7135.008 Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών περίφραξης γηπέδου Πλατάνου 5Χ5 11990,73 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 497646,4 71619,73 71619,73
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 265448,6 28866,9 28866,9
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 101062,7 28866,9 28866,9
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9705,36 0 0
30-7322.002 Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω 0 0 0
30-7322.003 Διαμόρφωση πλατείας Ειρηναίου Γαλανάκη 0 0 0
30-7322.008 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 91357,3 28866,9 28866,9
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 153577 0 0
30-7323.001 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις - Τεχνικά έργα (ΔΕ Ιναχωρίου) 0 0 0
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30634,92 0 0
30-7323.003 Ασφαλτοστρ - τεχνικά δίκτυα βιολογικού τκ Δραπανιά 55000 0 0
30-7323.004 Ανάπλαση οδού Σκαλίδη 0 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 881,23 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11440,56 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 376,79 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 39118,79 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 858,74 0 0
30-7323.026 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Α ΦΑΣΗ) 6,87 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 0 0
30-7323.032 Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων σχεδίου Πόλεως 2009 2938,79 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 5067,96 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 585,09 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10808,92 0 0
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 7000 0 0
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 232197,8 42752,83 42752,83
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17010,08 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10,08 0 0
30-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών 0 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 17000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 157392,5 42752,83 42752,83
30-7333.001 Αποκατάσταση καθίζησης οδού Τομπάζη 5935,63 5935,63 5935,63
30-7333.002 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου 11837,1 0 0
30-7333.004 Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 0 0 0
30-7333.008 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου 0 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 868,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7067,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 825,01 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 704,44 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 776,84 0 0
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 698,84 0 0
30-7333.044 Εργα βελτίωσης δημοτικής & αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου- Β Φάση 0 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11991,17 0 0
30-7333.047 Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015 0 0 0
30-7333.048 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης-Β Φάση 0 0 0
30-7333.049 Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου-Β Φάση 0 0 0
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3267,86 0 0
30-7333.084 Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17/5/2017 39069,03 36817,2 36817,2
30-7333.085 Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Κισσάμου 74350 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 57795,24 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 46673,29 0 0
30-7336.005 Επισκευή μνημείου ΤΚ Βάθης 0 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 525326,9 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 523326,9 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 107285,4 0 0
30-7412.002 Μελέτες 0 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 18997,25 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 3402,62 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 416041,5 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 19,61 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 124450,1 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 274786 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2000 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2000 0 0
30-7425.006 Έκδοση αδείας κατεδάφισης Δημ. Κτιρίων 2000 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 430075,6 16804,5 16804,5
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 17804,5 16804,5 16804,5
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1880,4 880,4 880,4
30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 880,4 880,4 880,4
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1000 0 0
30-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 15924,1 15924,1 15924,1
30-8122 Έργα 15924,1 15924,1 15924,1
30-83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 0 0 0
30-832 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
30-8322 Έργα 0 0 0
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 412271,1 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  412271,1 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 412271,1 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 286186 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 126085 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 74826,14 41315,37 41315,37
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 50133,56 40109,1 40109,1
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25855,05 20812,42 20812,42
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 17638 17031,4 17031,4
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17638 17031,4 17031,4
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 17638 17031,4 17031,4
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5671,24 2496,35 2496,35
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5671,24 2496,35 2496,35
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 924 774,88 774,88
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 726 592,43 592,43
35-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 1920 1129,04 1129,04
35-6051.008 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 2101,24 0 0
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2545,81 1284,67 1284,67
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2545,81 1284,67 1284,67
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 445,81 286,22 286,22
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 2100 998,45 998,45
35-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 14800 14795,68 14795,68
35-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 14800 14795,68 14795,68
35-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 14800 14795,68 14795,68
35-6162.002 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστοιχιών ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7400 7397,84 7397,84
35-6162.003 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστοιχιών ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 4400 4399,52 4399,52
35-6162.005 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστοιχιών ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 3000 2998,32 2998,32
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4180,51 1247,46 1247,46
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2130,51 0 0
35-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1000 0 0
35-6231.001 Μισθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση υπολειμμάτων καλλιεργιών (κλαδιων) 1000 0 0
35-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1130,51 0 0
35-6233.001 Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων 1130,51 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 350 255,46 255,46
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 255,46 255,46
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350 255,46 255,46
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 1500 992 992
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1500 992 992
35-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 1000 992 992
35-6263.003 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
35-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 200 0 0
35-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 200 0 0
35-6279.001 Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση καμπιών 200 0 0
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 200 153 153
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 200 153 153
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 200 153 153
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5098 3100,54 3100,54
35-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900 0 0
35-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 100 0 0
35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 300 0 0
35-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500 0 0
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2148 1720,35 1720,35
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1274 1063,93 1063,93
35-6641.001 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 64 61,32 61,32
35-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κίν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 110 108,83 108,83
35-6641.004 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1100 893,78 893,78
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 874 656,42 656,42
35-6644.001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 64 63,22 63,22
35-6644.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για εργαλεία χειρός ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 110 108,04 108,04
35-6644.005 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 700 485,16 485,16
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1000 967,2 967,2
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1000 967,2 967,2
35-6662.001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση νησίδων 1000 967,2 967,2
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 500 412,99 412,99
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500 412,99 412,99
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   550 0 0
35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 550 0 0
35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους 550 0 0
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24400 1206,27 1206,27
35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 1206,27 1206,27
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 1206,27 1206,27
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2000 1206,27 1206,27
35-7135.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός κλπ 2000 1206,27 1206,27
35-73 ΕΡΓΑ 22400 0 0
35-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22400 0 0
35-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22400 0 0
35-7326.001 Φυτοτεχνική διαμόρφωση στην περιοχή Γαλανός Κάμπος Καλυβιανής 11200 0 0
35-7326.002 Αποκατάσταση βλάστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου ΄΄Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου 11200 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 292,58 0 0
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 292,58 0 0
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 292,58 0 0
35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 112,58 0 0
35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 180 0 0
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 373527 41669,76 41669,76
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 67427 36858,77 36858,77
60-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 37400 34662,6 34662,6
60-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 29700 27684,77 27684,77
60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29700 27684,77 27684,77
60-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7700 6977,83 6977,83
60-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7700 6977,83 6977,83
60-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 25000 0 0
60-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 25000 0 0
60-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 25000 0 0
60-6261.001 Εργασίες ανακαίνισης Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου μέσω προγράμματος Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής & βρεφονηπιακής φροντίδας. 25000 0 0
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2331 1295,28 1295,28
60-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 40,4 40,4
60-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 40,4 40,4
60-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακ. Υπαλ. Κέντρων 500 40,4 40,4
60-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1831 1254,88 1254,88
60-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1831 1254,88 1254,88
60-6431.001 Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης 1831 1254,88 1254,88
60-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2696 900,89 900,89
60-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   2696 900,89 900,89
60-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2696 900,89 900,89
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 306100 4810,99 4810,99
60-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 306100 4810,99 4810,99
60-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 306100 4810,99 4810,99
60-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3000 2983,75 2983,75
60-7133 Έπιπλα σκέυη 2000 1827,24 1827,24
60-7133.001 Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων 2000 1827,24 1827,24
60-7135 Λοιπός εξοπλισμός 301100 0 0
60-7135.001 Προμήθεια για βελτίωση 4 αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ. Κισσάμου 65100 0 0
60-7135.002 Προμήθεια παγίων Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου μέσω προγράμματος Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής & βρεφονηπιακής φροντίδας. 25000 0 0
60-7135.003 Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κισσάμου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 211000 0 0
60-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0
60-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0 0 0
60-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
60-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 74000 0 0
61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 74000 0 0
61-73 ΕΡΓΑ 74000 0 0
61-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 74000 0 0
61-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 74000 0 0
61-7322.001 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 74000 0 0
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 161000 0 0
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 161000 0 0
62-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 161000 0 0
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 161000 0 0
62-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 161000 0 0
62-7131.001 Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό & αρπαγή 161000 0 0
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1853900 188865 188865
63-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 156937,8 54321,46 54321,46
63-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 437,8 437,8 437,8
63-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 350,07 350,07 350,07
63-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 350,07 350,07 350,07
63-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 350,07 350,07 350,07
63-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 87,73 87,73 87,73
63-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 87,73 87,73 87,73
63-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικου μΜε σύμβαση  Δημοσίου  Δικαίου 87,73 87,73 87,73
63-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 112085,6 13912,8 13912,8
63-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 49500 13912,8 13912,8
63-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 49500 13912,8 13912,8
63-6262.001 Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης (λειψυδρία) ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 24800 5952 5952
63-6262.002 Συντήρηση & επισκ αντλιοστασίου ύδρευσης (λειψυδρία) ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 24700 7960,8 7960,8
63-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 62585,6 0 0
63-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 62585,6 0 0
63-6279.001 Αντιμετώπιση προβλημάτων φαινομένου λειψυδρίας 62585,6 0 0
63-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 44414,4 39970,86 39970,86
63-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 44414,4 39970,86 39970,86
63-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 44414,4 39970,86 39970,86
63-6662.001 Προμήθεια υλικών επισκευής -συντήρησης  δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 17000 16993,78 16993,78
63-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκ-συντήρ δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 10000 9977,13 9977,13
63-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκ-συντήρ δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 13000 12999,95 12999,95
63-6662.004 Προμήθεια μεμβράνων στεγανοποίησης δεξαμενών Ύδρευσης 4414,4 0 0
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1694809 132390,5 132390,5
63-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 60000 0 0
63-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 60000 0 0
63-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 60000 0 0
63-7131.001 Μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 60000 0 0
63-73 ΕΡΓΑ 1505045 119638,5 119638,5
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 503713,8 0 0
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 503713,8 0 0
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποιηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 1935,09 0 0
63-7312.016 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 501778,7 0 0
63-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 43500 0 0
63-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 43500 0 0
63-7336.003 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας ΔΚ ΚΙΣΑΜΟΥ 7250 0 0
63-7336.004 Αναβάθμιση αντλιοσ. για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΤΟΠΟΛΙΩΝ 6000 0 0
63-7336.006 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΔΡΑΠΑΝΙΑ 7250 0 0
63-7336.008 Βελτίωση αντλιοστασίων Κονιδιανών για αντιμετώπιση λειψυδρίας 23000 0 0
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 957831,1 119638,5 119638,5
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 957831,1 119638,5 119638,5
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 957831,1 119638,5 119638,5
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 129764,5 12751,99 12751,99
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 129764,5 12751,99 12751,99
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 129764,5 12751,99 12751,99
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
63-7412.002 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5580 0 0
63-7412.003 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 19716 7246,39 7246,39
63-7412.004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 18600 5505,6 5505,6
63-7412.005 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 19840 0 0
63-7412.006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 6200 0 0
63-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2152,99 2152,99 2152,99
63-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2152,99 2152,99 2152,99
63-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2152,99 2152,99 2152,99
63-8122 Έργα 2152,99 2152,99 2152,99
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1866260 60746,69 60746,69
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1866260 60746,69 60746,69
64-73 ΕΡΓΑ 1866260 60746,69 60746,69
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16271,45 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16271,45 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 16271,45 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1849988 60746,69 60746,69
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 1849988 60746,69 60746,69
64-7333.001 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στις τκ Δραπανιά, Καλουδιανών, Πλατάνου Δήμου Κισσάμου 434400 0 0
64-7333.002 Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου 900000 0 0
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 5360,35 0 0
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 432759,4 0 0
64-7333.074 Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου 3468,68 3468,68 3468,68
64-7333.076 Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 74000,03 57278,01 57278,01
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 752124,1 419056,9 419056,9
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 418674,3 295642,4 295642,4
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 289537,3 251446,3 251446,3
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 82500 72954,12 72954,12
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 82500 72954,12 72954,12
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 82500 72954,12 72954,12
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 140004,2 122355,4 122355,4
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 139504,2 122355,4 122355,4
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 139504,2 122355,4 122355,4
70-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500 0 0
70-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε 500 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 62279 53003,12 53003,12
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22800 19881,6 19881,6
70-6052.001 ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων) 22800 19881,6 19881,6
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 39479 33121,52 33121,52
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 39479 33121,52 33121,52
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4754,07 3133,59 3133,59
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4754,07 3133,59 3133,59
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 1932,44 1803,84 1803,84
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1021,63 830,03 830,03
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 500 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1100 499,72 499,72
70-6063.006 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) κοινωφελ εργασίας 200 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 38705,2 11197,2 11197,2
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 34455,2 10974 10974
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 34455,2 10974 10974
70-6117.003 Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου 16955,2 0 0
70-6117.004 Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου 11000 10974 10974
70-6117.005 Μεταφορά και περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 2000 0 0
70-6117.006 Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της δραστηριότητας μεταφοράς επισκεπτών στο Μπάλο 4500 0 0
70-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 4000 0 0
70-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 4000 0 0
70-6141.001 Κόστος υποδοχής και διατήρησης ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 4000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 250 223,2 223,2
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 250 223,2 223,2
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 250 223,2 223,2
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 59214,8 7137,89 7137,89
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 536,01 536,01
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500 301,01 301,01
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 350 235 235
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 350 235 235
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 58364,8 6601,88 6601,88
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 49720 1993,92 1993,92
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 2000 1993,92 1993,92
70-6262.005 Συντήρηση & επισκευή οδοποιίας πρόσβασης προς Μπάλο 47720 0 0
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8644,8 4607,96 4607,96
70-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ & λοιπών μηχαν 4000 3965,64 3965,64
70-6263.003 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 4000 0 0
70-6263.004 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 644,8 642,32 642,32
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600 390 390
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 600 390 390
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600 390 390
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 600 390 390
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 16480 15425,6 15425,6
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 16480 15425,6 15425,6
70-6414 Μεταφορές εν γένει 16480 15425,6 15425,6
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 13000 12945,6 12945,6
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 3480 2480 2480
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 14137 10045,46 10045,46
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9137 6456,04 6456,04
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9137 6456,04 6456,04
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 317 304,99 304,99
70-6641.003 Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κιν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου 120 117,38 117,38
70-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 8700 6033,67 6033,67
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 0 0
70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1000 0 0
70-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικα-εξαρτήματα μηχανημάτων 1000 0 0
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   4000 3589,42 3589,42
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4000 3589,42 3589,42
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 4000 3589,42 3589,42
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 327805,2 117769,9 117769,9
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 125540 117769,9 117769,9
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 125540 117769,9 117769,9
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 116000 110493,4 110493,4
70-7131.002 Προμήθεια εργαλείων χειρός 5000 1373,41 1373,41
70-7131.004 Προμήθεια απορριμματοφόρου 111000 109120 109120
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 9540 7276,44 7276,44
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 8140 5877,6 5877,6
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 1400 1398,84 1398,84
70-73 ΕΡΓΑ 202000 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 202000 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 190000 0 0
70-7333.003 Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο 190000 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 265,19 0 0
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 265,19 0 0
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 265,19 0 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 265,19 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5644,63 5644,63 5644,63
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 5644,63 5644,63 5644,63
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 5644,63 5644,63 5644,63
70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5063,54 5063,54 5063,54
70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0 0 0
70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 581,09 581,09 581,09
70-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0 0 0
70-8122 Έργα 0 0 0
70-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0 0 0
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18051,85 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 18051,85 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18051,85 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18051,85 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 18051,85 0 0