ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 13-02-2020

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                               Αρ.Πρωτ: 1165

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3717107 15176,58 3413,82
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16100 3379,02 2359,02
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1500 1020 0
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 1020 1020 0
0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 1020 1020 0
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 480 0 0
0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 480 0 0
012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 14600 2359,02 2359,02
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1000 0 0
0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1000 0 0
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13600 2359,02 2359,02
0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 13600 2359,02 2359,02
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 46000 0 0
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 46000 0 0
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 46000 0 0
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 46000 0 0
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1527200 11335,16 592,4
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1135000 0 0
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1135000 0 0
0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1135000 0 0
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 143300 0 0
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 10300 0 0
0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 10300 0 0
0322 Τέλος ύδρευσης 132000 0 0
0322.001 Τέλος ύδρευσης 132000 0 0
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 1000 0 0
0324.001 Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης 1000 0 0
033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 154900 70 70
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 9300 0 0
0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 9300 0 0
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 145600 70 70
0332.001 Τέλη άρδευσης 145000 0 0
0332.002 Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης 600 70 70
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 94000 11265,16 522,4
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 75000 11265,16 522,4
0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 75000 11265,16 522,4
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 19000 0 0
0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού 19000 0 0
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 485000 452,4 452,4
043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 500 0 0
0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 500 0 0
0434.001 Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοιν 500 0 0
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 70100 0 0
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 70100 0 0
0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 100 0 0
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ 70000 0 0
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 41000 18,9 18,9
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 21000 18,9 18,9
0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 21000 18,9 18,9
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 20000 0 0
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 63400 433,5 433,5
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 8400 433,5 433,5
0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 7000 433,5 433,5
0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιμου εμπορίου 1400 0 0
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 55000 0 0
0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37500 0 0
0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17500 0 0
047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 310000 0 0
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 310000 0 0
0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι) 180000 0 0
0471.002 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 130000 0 0
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10100 0 0
051 ΦΟΡΟΙ 6600 0 0
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 6600 0 0
0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 6600 0 0
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3500 0 0
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 0 0
0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1500 0 0
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012) 2000 0 0
0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 2000 0 0
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1597657 0 0
061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1597657 0 0
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 0 0
0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1597657 0 0
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 35050 10 10
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 35050 10 10
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 2250 10 10
0713.001 Παράβολα Αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων 2000 0 0
0713.002 Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου 250 10 10
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 26100 0 0
0715.001 Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 26100 0 0
0718 Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους 6700 0 0
0718.004 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες 6700 0 0
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16925122 29897,1 29897,1
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 608032 0 0
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 608032 0 0
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 258632 0 0
1212.001 Ενταξη πράξης Κέντρο Κοινότητας Δ- Κισσάμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 46632 0 0
1212.003 Επιχορήγηση για το πρόγραμμα ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄ 212000 0 0
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 49400 0 0
1214.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία (λειτουργικά) 49400 0 0
1216 Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 300000 0 0
1216.004 Επιχορήγηση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 / Αντιμετώπιση ζημιών-καταστροφών θεομηνίας (ΒΙΚΤΩΡΙΑ) Νοεμβρίου 2019 300.000,00 € 300000 0 0
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16196040 24799,01 24799,01
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 473713,5 0 0
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 254520 0 0
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 254520 0 0
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 39300 0 0
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 39300 0 0
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 79893,53 0 0
1314.005 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 6008,03 0 0
1314.007 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη-Ανάπλαση-Προστασία παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου 73885,5 0 0
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 100000 0 0
1319.001 Επιχορήγηση  ΓΓΑ για κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 100000 0 0
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 15722327 24799,01 24799,01
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 12801424 0 0
1322.001 Χρηματοδότηση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (Επενδυτικές. δαπάνες λειψυδρίας) 21748,08 0 0
1322.002 Ασφαλτόστρωση δρόμου ΤΚ Λουσακιών (ΣΑΕΠ 502 ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ.) 60000 0 0
1322.003 Επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου θεομηνίας Δεκεμβρίου 2013 376171,2 0 0
1322.004 ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχέτευσης Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
1322.007 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ 74.000,00€) 4206,8 0 0
1322.008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€) 501778,7 0 0
1322.009 Πράξη ένταξης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 65100 0 0
1322.011 Επιχορήγηση για Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου 900000 0 0
1322.013 Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 740,78 0 0
1322.014 Προμήθεια  μηχχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ 205000 0 0
1322.015 Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών Δ-Κισσάμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 211000 0 0
1322.016 Χρηματοδότηση ΠΔΕ ΣΑΕ 055 (από επιχορήγηση 800.000,00 €) 115000 0 0
1322.017 Χρηματοδότηση Δ-Κισσάμου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 130850 0 0
1322.018 Αποκατάσταση ζημιών & δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κισσάμου ΚΑ 2019 ΕΠ80200024 ΣΑΕΠ 082 10000000 0 0
1322.019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ Προμήθεια απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών 150000 0 0
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 5360,35 0 0
1325.002 Επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 5360,35 0 0
1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικού προϋπολογισμού) 35120,59 24799,01 24799,01
1327.001 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικής οικονομικής ενίσχυσης) 35120,59 24799,01 24799,01
1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2663207 0 0
1328.002 Επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου 703098,9 0 0
1328.006 Επιχορήγηση για Ανάπλαση  οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου 16271,45 0 0
1328.008 Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 1935,09 0 0
1328.010 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ -  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ 7502 0 0
1328.011 Ένταξη πράξης 4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικών Εκμεταλεύσεων ΠΑΑ 2014-2020 434400 0 0
1328.012 Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Κισσάμου 1500000 0 0
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 217214,2 0 0
1329.003 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ)  Μελέτη Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδιασμού 197152,1 0 0
1329.009 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.) 17400 0 0
1329.010 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 2662,11 0 0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 65450 3859,59 3859,59
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 65450 3859,59 3859,59
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 47450 3833,29 3833,29
1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
47450 3833,29 3833,29
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 15000 0 0
1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 15000 0 0
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1000 0 0
1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 1000 0 0
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2000 26,3 26,3
1519.001 Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ 500 26,3 26,3
1519.002 Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012) 500 0 0
1519.003 Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17) 1000 0 0
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 55600 1238,5 1238,5
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 3500 0 0
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  3500 0 0
1629.001 Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 3500 0 0
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 52100 1238,5 1238,5
1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 31500 0 0
1694.001 ΄Εσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 31500 0 0
1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 20600 1238,5 1238,5
1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 20000 1238,5 1238,5
1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 500 0 0
1699.006 Επιστροφές μισθών 100 0 0
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 737000 64442,75 53788,67
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 718000 63080,86 52426,78
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 718000 63080,86 52426,78
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 247000 13289,49 13289,49
2111.001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ) 247000 13289,49 13289,49
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 233000 0 0
2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης 233000 0 0
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 130000 0 0
2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα άρδευσης 130000 0 0
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 21000 0 0
2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 21000 0 0
2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 12000 4350,8 4350,8
2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ 12000 4350,8 4350,8
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 20000 1475,42 1475,42
2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 20000 1475,42 1475,42
2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 8000 10654,08 0
2117.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης 8000 10654,08 0
2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 13000 2680,12 2680,12
2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 13000 2680,12 2680,12
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 34000 30630,95 30630,95
2119.002 Απόδοση από ΚΕΠΥΟ 2000 0 0
2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 500 0 0
2119.005 Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων  (ΠΟΕ) 0 1699,64 1699,64
2119.006 Τελος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 18500 18166,33 18166,33
2119.007 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.) 11500 10109,74 10109,74
2119.017 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ 1500 655,24 655,24
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 19000 1361,89 1361,89
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 19000 1361,89 1361,89
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 19000 1361,89 1361,89
2211.001 Πρόστιμα ΚΟΚ 1500 1224,95 1224,95
2211.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 1000 0 0
2211.004 Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 1000 0 0
2211.006 Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ) 15500 136,94 136,94
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2579750 2857171 61683,27
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2579750 2857171 61683,27
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2469600 2713139 56583,58
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15500 22462,46 842,38
3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15500 22462,46 842,38
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 867000 1016645 14745,45
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 867000 1016645 14745,45
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 850000 945297,3 36260,63
3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 850000 945297,3 36260,63
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 107000 130528,9 1915,42
3214.001 Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης 77000 79762,95 655,28
3214.002 Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης 30000 50765,94 1260,14
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 500 584,57 0
3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 500 584,57 0
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 505000 477278,3 1527,15
3217.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης Σχεδίου Πόλεως 350000 330108,2 1265,96
3217.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής 155000 147170,2 261,19
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 80000 70144,85 420,72
3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 80000 70144,85 420,72
3219 Λοιπά έσοδα 44600 50197,67 871,83
3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 5500 7303,29 34,06
3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 12000 11887,5 0
3219.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων 19000 28654,63 837,77
3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 8000 2264,96 0
3219.007 ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΠΡ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ 100 2,29 0
3219.008 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192) 0 85 0
322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 110150 144032,5 5099,69
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 110150 144032,5 5099,69
3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 55000 67769,71 25,28
3221.002 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα  από Εφημερίδες Δημοπρασιών 50 40 0
3221.003 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα  καταλογιστικών Αποφάσεων 20000 33979,03 203,33
3221.004 Εισπρακτέα  Υπόλοιπα από πρόστιμα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 12000 14200 0
3221.005 Εισπρ. Υπολ. από χρήση αιγιαλού παραλίας 23000 26483,33 4871,08
3221.006 Εισπρ. Υπολ. από προστ.ζώων συντροφιάς 100 750 0
3221.007 Εισπρ. Υπολ. από Ποσαυξ. Εκπρ. Κατ. Τελών 0 810,4 0
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1712460 190550,6 37533,62
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1549100 190550,6 37533,62
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 150000 10858,88 10858,88
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150000 10858,88 10858,88
4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 120000 10682,76 10682,76
4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 20000 176,12 176,12
4111.003 Σύνταξη Δημάρχου 10000 0 0
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  485700 159379,8 6362,86
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 70000 3497,93 3497,93
4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 70000 3497,93 3497,93
4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 68400 0 0
4122.001 Φόροι  Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 60000 0 0
4122.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση) 7000 0 0
4122.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) 1400 0 0
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 133000 0 0
4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 130000 0 0
4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 3000 0 0
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 214300 155881,9 2864,93
4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 4000 779,27 111,62
4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 300 0 0
4124.008 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτεα Υπόλοιπα) 140000 152399 2627,93
4124.009 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α΄ Βεβαίωσης) 70000 2703,62 125,38
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 877400 19021,49 19021,49
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 877400 19021,49 19021,49
4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 140000 3468,14 3468,14
4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 60000 2912,09 2912,09
4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 320000 4581,69 4581,69
4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 0 0
4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 133,15 133,15
4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50000 1823,62 1823,62
4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
4131.008  ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 7000 243,42 243,42
4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 10000 270,4 270,4
4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 445,66 445,66
4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 35000 1256,57 1256,57
4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 15000 69,67 69,67
4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 5000 72,9 72,9
4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3000 0 0
4131.017 ΕΜΠ  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 4000 0 0
4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 45000 0 0
4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 5000 0 0
4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20%  (Κρατήσεις ΧΕΠ) 700 0 0
4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2000 0 0
4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 13000 203,11 203,11
4131.028 Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 2000 0 0
4131.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμτος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη) 60000 3541,07 3541,07
4131.030 Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 0 0
4131.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
4131.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
4131.039 ΕΜΔΥΔΑΣ   0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 10000 0 0
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 36000 1290,39 1290,39
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 32000 1177,89 1177,89
4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 30000 1177,89 1177,89
4141.002 ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 2000 0 0
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4000 112,5 112,5
4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 4000 112,5 112,5
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 34000 0 0
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  34000 0 0
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30000 0 0
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4000 0 0
4219.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 4000 0 0
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 129360 0 0
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 129360 0 0
4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) 129360 0 0
4311.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 129360 0 0
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2349569 2840055 2840055
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2349569 2840055 2840055
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1483805 1878548 1878548
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 15500 1878548 1878548
5111.001 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 4500 1878548 1878548
5111.002 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ 1000 0 0
5111.007 Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη ΠΟΕ - Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας 10000 0 0
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 32999,18 0 0
5112.005 ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009) 32999,18 0 0
5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 848778,5 0 0
5113.002 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ 270300 0 0
5113.003 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 1000 0 0
5113.004 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 110000 0 0
5113.005 ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ 181989,2 0 0
5113.008 Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη δαπανών Ανταποδοτικής Υπηρεσίας  Καθαριότητας 152334,2 0 0
5113.009 ΧΡ. ΥΠ. Για κάλυψη δαπ. Ανταποδ. Υπηρ. Υδρ. 133155,2 0 0
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 586527,2 0 0
5119.001 Χρημ Υπόλ προερχόμενο από τακτικά έσοδα (εκτός ανταποδοτικών) 586527,2 0 0
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 865764,3 961507,3 961507,3
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 31500 0 0
5121.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ κρατήσεις 30000 0 0
5121.011 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 1500 0 0
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 277246 0 0
5122.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ 55360,07 0 0
5122.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 216871,8 0 0
5122.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5014,2 0 0
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 148869,6 0 0
5123.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ 11121,95 0 0
5123.002 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους 1033,73 0 0
5123.003 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων 42508,99 0 0
5123.004 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 13704,61 0 0
5123.005 ΧΡ. ΥΠ.(Επιχ Υπ.Αγρ.Αν. έργου ΤΟΕΒ)  για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΑΠΕ 55000 0 0
5123.009 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι) 4561,76 0 0
5123.011 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Πυροπροστασίας) 27,17 0 0
5123.014 ΧΡ.ΥΠ. (Ίδρυση τμημ. Βρεφ. Φροντ.) 14011,41 0 0
5123.015 ΧΡΗΜ. ΥΠ. Οικονομική Ενίσχυση πληγέντων από θεομηνία 6900 0 0
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 223148,6 0 0
5124.001 ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 92298,59 0 0
5124.003 ΧΡ.ΥΠ. Επιχορ Φιλόδημος ΙΙ 2019 ( 50% από 261.700) 130850 0 0
5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 185000 961507,3 961507,3
5129.001 ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ 85000 773538,6 773538,6
5129.002 ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ  για κάλυψη εν γένει  δαπ 100000 187968,7 187968,7

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3243623 57189 37303,11
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1412973 26047,78 6161,89
00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 103859,7 5576,52 5576,52
00-603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 55000 4468 4468
00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 55000 4468 4468
00-6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 55000 4468 4468
00-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 45359,66 1108,52 1108,52
00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27000 1108,52 1108,52
00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 12000 1108,52 1108,52
00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15000 0 0
00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  18359,66 0 0
00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ-τ. ΤΑΔΚΥ 18359,66 0 0
00-607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3500 0 0
00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500 0 0
00-6071.001 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500 0 0
00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3000 0 0
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 3000 0 0
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 359521 19885,89 0
00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 84588,5 0 0
00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20000 0 0
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20000 0 0
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3000 0 0
00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3000 0 0
00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 61588,5 0 0
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε. 5000 0 0
00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 3000 0 0
00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2000 0 0
00-6117.004 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2020 9000 0 0
00-6117.005 Υπηρεσία  λειτουργίας προγράμματος κολύμβησης εις μνήμη Θεοδ Εμμαν. Σταθάκη 6000 0 0
00-6117.006 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2019 9000 0 0
00-6117.013 Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-6117.015 Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης & υποβολής φακέλου στα προγράμματα Ύδρευσης & Άρδευσης ΕΣΠΑ 2014-20120 και ΠΑΑ 2014-2020 6916 0 0
00-6117.018 Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2018 8100 0 0
00-6117.020 Αμοιβή εγκεκρ. Μηχανικού για τη διαδ έγκρ τύπου οχ 1240 0 0
00-6117.022 Εργ εκτιμ κινδ υγείας & ασφλ εργαζ Δήμου Κισσάμου 3000 0 0
00-6117.025 Παροχή τεχνικής υποστήριξης της πρότασης έργου ΄΄Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης - Δράση 2 c 1΄΄ 3720 0 0
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 259280 19885,89 0
00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 108280 8415,6 0
00-6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 30780 2565 0
00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 72000 5850,6 0
00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 5500 0 0
00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 5000 0 0
00-6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ,  ΟΕ & ΠΖ) Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 5000 0 0
00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 9800 0
00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 117600 9800 0
00-6125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 300 0 0
00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 300 0 0
00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  28100 1670,29 0
00-6126.001 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1000 0 0
00-6126.002 ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου) 10000 677,13 0
00-6126.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 500 0 0
00-6126.005 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 500 0 0
00-6126.007 Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση 200 0 0
00-6126.008 Υπέρ Σύνταξης Προέδρου Δ.Σ. 500 0 0
00-6126.009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ Προέδρου Δ.Σ. 500 0 0
00-6126.010 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Σ. 1200 0 0
00-6126.011 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6000 458,62 0
00-6126.012 ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΧΡ 100 3,7 0
00-6126.013 ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α. (ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2000 148,06 0
00-6126.014 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (3,25%) 1000 48,12 0
00-6126.015 ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 1000 63,67 0
00-6126.016 ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΠΑΛΑΙΩΝ 10%) 1800 170,96 0
00-6126.017 ΤΕΑΔΥ (3,25%) 800 41,68 0
00-6126.018 ΕΟΠΥΥ (ΤΥΔΚΥ 4,55%) 1000 58,35 0
00-613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 600 0 0
00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 200 0 0
00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6133.000 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 200 0 0
00-6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-6134.000 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 200 0 0
00-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 7440 0 0
00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 7440 0 0
00-6142.001 Ανάπτυξη πλατφόρμας αποφάσεων Δ.Σ. 7440 0 0
00-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3000 0 0
00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 3000 0 0
00-6154.001 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ 3000 0 0
00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4612,5 0 0
00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4612,5 0 0
00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4612,5 0 0
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 56500 0 0
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 56500 0 0
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 24000 0 0
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20000 0 0
00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 2000 0 0
00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 2000 0 0
00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 21000 0 0
00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 21000 0 0
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 6000 0 0
00-6223.000 Κινητή Τηλεφωνία 5000 0 0
00-6223.002 Υπηρεσίες SMS 1000 0 0
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 5500 0 0
00-6224.001 Ηλεκτρονικές κάρτες υπηρεσίας 25 4300 0 0
00-6224.002 Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης 600 0 0
00-6224.003 Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων 600 0 0
00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 29000 321,15 321,15
00-631 ΦΟΡΟΙ   29000 321,15 321,15
00-6311 Φόροι τόκων 9000 21,15 21,15
00-6311.000 Φόροι τόκων 9000 21,15 21,15
00-6312 Λοιποί φόροι 20000 300 300
00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 20000 300 300
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 115300 0 0
00-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5000 0 0
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5000 0 0
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5000 0 0
00-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 33000 0 0
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 7000 0 0
00-6431.002 Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου 7000 0 0
00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 10000 0 0
00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό 10000 0 0
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 7000 0 0
00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 7000 0 0
00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9000 0 0
00-6434.000 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9000 0 0
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 17000 0 0
00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5000 0 0
00-6442.002 Διοργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων για τον τουρισμό 5000 0 0
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 12000 0 0
00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 12000 0 0
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 10500 0 0
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7500 0 0
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7500 0 0
00-6453 Λοιπές συνδρομές 3000 0 0
00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 500 0 0
00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών 2000 0 0
00-6453.003 Συνδρομή τουριστικής πύλης Δήμου 500 0 0
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10000 0 0
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10000 0 0
00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10000 0 0
00-649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 39800 0 0
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 10000 0 0
00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 10000 0 0
00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 5000 0 0
00-6493.001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 5000 0 0
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 24800 0 0
00-6495.005 Λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 24800 0 0
00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 86100 238,82 238,82
00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 86100 238,82 238,82
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 36000 0 0
00-6521.001 Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης 11000 0 0
00-6521.002 Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ 25000 0 0
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7300 238,82 238,82
00-6525.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ) 7000 238,82 238,82
00-6525.002 Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων 300 0 0
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 42800 0 0
00-6526.001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ 32000 0 0
00-6526.003 Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 10800 0 0
00-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 656191,9 25,4 25,4
00-671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 140606 0 0
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 140606 0 0
00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 101306 0 0
00-6711.003 Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων 39300 0 0
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 45751,68 25,4 25,4
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2400 0 0
00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) 2400 0 0
00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4835,28 0 0
00-6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 4835,28 0 0
00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24176,4 0 0
00-6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 24176,4 0 0
00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6724.000 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1540 0 0
00-6725 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 800 0 0
00-6725.001 Εισφορά υπέρ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.Κρήτης 800 0 0
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 12000 25,4 25,4
00-6726.002 Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 2000 0 0
00-6726.003 Απόδοση ποσοστού επί εισπράξεων από ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ 10000 25,4 25,4
00-673 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 469834,2 0 0
00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 8600 0 0
00-6733.001 Καταβολή χρημ. Βοηθημάτων σε άπορους δημ. Κισσάμου 5000 0 0
00-6733.002 Καταβολή χρηματικού βοηθήματος (Απόφαση ΔΣ 18/2019) 3600 0 0
00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10000 0 0
00-6735.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10000 0 0
00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 5000 0 0
00-6736.010 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 5000 0 0
00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 342334,2 0 0
00-6737.002 Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων 270334,2 0 0
00-6737.004 Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων 5000 0 0
00-6737.005 Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ 5000 0 0
00-6737.007 Προγραμματική  Σύμβαση για έρευνα – αξιολόγηση ιστορικού κέντρου στο Καστέλι Κισάμου-Σχεδιασμοί ανάπλασης με καινοτόμες πιλοτικές εφαρμογές 62000 0 0
00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 97000 0 0
00-6738.000 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 97000 0 0
00-6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 6900 0 0
00-6739.002 Οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές 6900 0 0
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6500 0 0
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 6500 0 0
00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3000 0 0
00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3000 0 0
00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3500 0 0
00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις 1000 0 0
00-6822.002 Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων 2500 0 0
00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1830650 31141,22 31141,22
00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 31500 13,6 13,6
00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 31500 13,6 13,6
00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1500 0 0
00-8112.002 Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου 1500 0 0
00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30000 13,6 13,6
00-8117.006 Απόδοση κρατήσεων 30000 13,6 13,6
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1583100 31127,62 31127,62
00-821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 150000 10858,88 10858,88
00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150000 10858,88 10858,88
00-8211.001 ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) 120000 10682,76 10682,76
00-8211.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης) 20000 176,12 176,12
00-8211.003 Σύνταξη Δημάρχου 10000 0 0
00-822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 485700 3497,93 3497,93
00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 70000 3497,93 3497,93
00-8221.001 ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών) 70000 3497,93 3497,93
00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 68400 0 0
00-8222.001 Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ &

 λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)
60000 0 0
00-8222.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 7000 0 0
00-8222.003 ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση) 1400 0 0
00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 133000 0 0
00-8223.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση) 130000 0 0
00-8223.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση) 3000 0 0
00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 214300 0 0
00-8224.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση) 4000 0 0
00-8224.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση) 300 0 0
00-8224.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση) 210000 0 0
00-823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 877400 15480,42 15480,42
00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 877400 15480,42 15480,42
00-8231.001 ΤΥΔΚΥ (Απόδοση αφσαλιστικών εισφορών) 140000 3468,14 3468,14
00-8231.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 60000 2912,09 2912,09
00-8231.003 ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 320000 4581,69 4581,69
00-8231.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 1000 0 0
00-8231.005 ΤΣΜΕΔΕ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 133,15 133,15
00-8231.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ  (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 50000 1823,62 1823,62
00-8231.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 500 0 0
00-8231.008 Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιτικών εισφορών) 7000 243,42 243,42
00-8231.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 10000 270,4 270,4
00-8231.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών) 40000 445,66 445,66
00-8231.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση) 35000 1256,57 1256,57
00-8231.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση) 15000 69,67 69,67
00-8231.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 5000 72,9 72,9
00-8231.016 ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 3000 0 0
00-8231.017 ΕΜΠ  (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 4000 0 0
00-8231.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 45000 0 0
00-8231.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 5000 0 0
00-8231.021 ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 700 0 0
00-8231.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ) 2000 0 0
00-8231.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 13000 203,11 203,11
00-8231.028 Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011 2000 0 0
00-8231.029 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση) 60000 0 0
00-8231.030 Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ 5000 0 0
00-8231.037 Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση) 200 0 0
00-8231.038 ΤΣΜΕΔΕ 0,06% (ΝΕΟΣ) 2000 0 0
00-8231.039 ΕΜΔΥΔΑΣ   0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 10000 0 0
00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 36000 1290,39 1290,39
00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 32000 1177,89 1177,89
00-8241.001 ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 30000 1177,89 1177,89
00-8241.002 ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων) 2000 0 0
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4000 112,5 112,5
00-8242.002 Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών) 4000 112,5 112,5
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  30000 0 0
00-8251 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-8251.001 Πάγια προκαταβολή 30000 0 0
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4000 0 0
00-8261 Λοιπές επιστροφές 4000 0 0
00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 4000 0 0
00-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 216050 0 0
00-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  216050 0 0
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 216050 0 0
00-8511.004 Πρόβλεψη μη είσπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων 216050 0 0
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 793186 65308,38 31827,38
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 721686 65308,38 31827,38
10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 412650 65308,38 31827,38
10-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 339100 52974,84 26487,42
10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 335200 52974,84 26487,42
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 335200 52974,84 26487,42
10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3900 0 0
10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3900 0 0
10-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 18850 1338 0
10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17650 1338 0
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 17650 1338 0
10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1200 0 0
10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1200 0 0
10-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 3000 0 0
10-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3000 0 0
10-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3000 0 0
10-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 50700 10995,54 5339,96
10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 46150 10663,58 5339,96
10-6051.001  ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 3900 1789,2 902,77
10-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 10100 1463,54 731,77
10-6051.010 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 8850 1212,34 606,17
10-6051.011 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 23300 6198,5 3099,25
10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4550 331,96 0
10-6052.001  ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου) 4550 331,96 0
10-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1000 0 0
10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1000 0 0
10-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1000 0 0
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 35320 0 0
10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 35320 0 0
10-6115 Αμοιβές λογιστών 35320 0 0
10-6115.001 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2019 2220 0 0
10-6115.002 Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2020 24800 0 0
10-6115.011 Λογιστική υποστήριξη διπλογαφικού έτους 2018 2300 0 0
10-6115.012 Επικαιροποίηση & οριστικοποίηση Ε9 Δήμου Κισσάμου 6000 0 0
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 229916 0 0
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 0 0
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 0 0
10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 0 0
10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 94616 0 0
10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2000 0 0
10-6262.001 Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης Δημαρχείου Κισάμου 2000 0 0
10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4300 0 0
10-6263.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 800 0 0
10-6263.002 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
10-6263.003 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 3000 0 0
10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8000 0 0
10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοταντιγραφικών 6000 0 0
10-6264.002 Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών) 2000 0 0
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1500 0 0
10-6265.001 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1500 0 0
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 78816 0 0
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware 67360 0 0
10-6266.002 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών (λογισμικό) 5456 0 0
10-6266.003 Αναβάθμιση ιστοσελίδας & τουριστικής πύλης Δήμου 6000 0 0
10-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 135000 0 0
10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 70000 0 0
10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 70000 0 0
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 65000 0 0
10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 65000 0 0
10-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 300 0 0
10-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 300 0 0
10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250 0 0
10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 50 0 0
10-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 50 0 0
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4500 0 0
10-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1500 0 0
10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 0 0
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500 0 0
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3000 0 0
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3000 0 0
10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού 3000 0 0
10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 39000 0 0
10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15000 0 0
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1500 0 0
10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1500 0 0
10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5000 0 0
10-6612.004 Προμήθεια γραφ ύλης κλπ υλικών γραφ 5000 0 0
10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 8500 0 0
10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου 500 0 0
10-6613.004 Προμήθεια εντυπ. και υλικών μηχαν και πολ. Εκτυπ 8000 0 0
10-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5500 0 0
10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500 0 0
10-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500 0 0
10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 0 0
10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5000 0 0
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9000 0 0
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7000 0 0
10-6641.002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7000 0 0
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2000 0 0
10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2000 0 0
10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5000 0 0
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5000 0 0
10-6654.004 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 5000 0 0
10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3000 0 0
10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3000 0 0
10-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης Δημαρχείου & λοιπών κτηρίων 3000 0 0
10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1000 0 0
10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1000 0 0
10-6673.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 1000 0 0
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
10-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
10-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71000 0 0
10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 27000 0 0
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 27000 0 0
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1000 0 0
10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1000 0 0
10-7133 Έπιπλα σκέυη 5500 0 0
10-7133.004 Προμήθεια Επίπλων - Σκευών 5000 0 0
10-7133.005 Προμήθεια κουρτινών Δημαρχείου 500 0 0
10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  20000 0 0
10-7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 10000 0 0
10-7134.002 Προμήθεια λογισμικού 10000 0 0
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 500 0 0
10-7135.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου 500 0 0
10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 44000 0 0
10-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 44000 0 0
10-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 44000 0 0
10-7421.001 Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης 27000 0 0
10-7421.003 Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης 17000 0 0
10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 500 0 0
10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 500 0 0
10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 500 0 0
10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 500 0 0
10-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (καύσιμα) 500 0 0
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 782469,9 27547,99 10595,07
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 647611,8 27547,99 10595,07
15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 388511,8 27547,99 10595,07
15-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 115461,8 17507,4 8753,7
15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 110900 17507,4 8753,7
15-6011.003 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών 110900 17507,4 8753,7
15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 4561,76 0 0
15-6013.002 Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ 4561,76 0 0
15-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 195700 5078 0
15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 195700 5078 0
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών 195700 5078 0
15-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69350 4962,59 1841,37
15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 19900 3682,74 1841,37
15-6051.003 Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών 2300 305,64 152,82
15-6051.004 Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών 8850 1326,96 663,48
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών 1650 364,16 182,08
15-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 7100 1685,98 842,99
15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 49450 1279,85 0
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ 49450 1279,85 0
15-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8000 0 0
15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 8000 0 0
15-6063.002 Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών 2000 0 0
15-6063.003 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών 2000 0 0
15-6063.004 Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) Α΄/θμιας 2500 0 0
15-6063.005 Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) Β΄/θμιας 1500 0 0
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 130100 0 0
15-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 130100 0 0
15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 130100 0 0
15-6117.003 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου 105500 0 0
15-6117.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης 19600 0 0
15-6117.005 Υπηρεσίες κτηνιατρικής  φροντίδας αδέσποτων ζώων Δήμου Κισσάμου 5000 0 0
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 22700 0 0
15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 21200 0 0
15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1500 0 0
15-6261.001 Συντήρηση κ επισκεύη υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.002 Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6261.003 Συντήρηση κ επισκ κουφωματών Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 15000 0 0
15-6262.001 Εργασίες επισκευής-συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 15000 0 0
15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1500 0 0
15-6264.002 Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ 500 0 0
15-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6264.004 Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3200 0 0
15-6265.001 Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών 500 0 0
15-6265.002 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών 500 0 0
15-6265.003 Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών 1500 0 0
15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 700 0 0
15-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1500 0 0
15-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 1500 0 0
15-6279.001 Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-6279.002 Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου 1000 0 0
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 32500 0 0
15-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1000 0 0
15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000 0 0
15-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού 1000 0 0
15-647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 18000 0 0
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 13000 0 0
15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10000 0 0
15-6471.002 Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων 3000 0 0
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5000 0 0
15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5000 0 0
15-648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 13500 0 0
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 13500 0 0
15-6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών 10000 0 0
15-6481.003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών 3000 0 0
15-6481.004 Προμήθεια φρούτων & λαχανικών Βρεφ Σταθμών 500 0 0
15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 73800 0 0
15-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5700 0 0
15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5000 0 0
15-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών 5000 0 0
15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 700 0 0
15-6615.000 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 700 0 0
15-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10600 0 0
15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 300 0 0
15-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμών 300 0 0
15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10000 0 0
15-6634.000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10000 0 0
15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 300 0 0
15-6635.001 Προμήθεια υλικού καταπολέμισης εντόμων 300 0 0
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 37000 0 0
15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 37000 0 0
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ 13000 0 0
15-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρ/νση σχολ. Α/θμιας 17000 0 0
15-6643.003 Προμήθεια καυσ για θέρμανση σχολείων Β/θμιας 7000 0 0
15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 7000 0 0
15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5000 0 0
15-6661.001 Υλικά επισκευής-συντήρησης κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων 5000 0 0
15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 0 0
15-6662.002 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 2000 0 0
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
15-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
15-6681.001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ 500 0 0
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   13000 0 0
15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 7000 0 0
15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 2000 0 0
15-6691.002 Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου και ειδών φωταγωγήσεων 5000 0 0
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6000 0 0
15-6699.001 Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων 5000 0 0
15-6699.002 Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ 1000 0 0
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 134858,1 0 0
15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 32000 0 0
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 32000 0 0
15-7133 Έπιπλα σκέυη 3000 0 0
15-7133.001 Προμήθεια επίπλων Βρεφ Σταθμων 2000 0 0
15-7133.002 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών Βρεφονηπιακών Σταθμών 1000 0 0
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 29000 0 0
15-7135.001 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 15000 0 0
15-7135.004 Προμήθεια συνθετικού δαπέδου Θεοχαράκειου 12000 0 0
15-7135.010 Προμήθεια πυροσβεστήρων παιδικών Σταθμών 2000 0 0
15-73 ΕΡΓΑ 102858,1 0 0
15-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 102858,1 0 0
15-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 102858,1 0 0
15-7326.003 Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιανά) 100972,7 0 0
15-7326.005 Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Πλατάνου 1885,38 0 0
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1363900 53733,77 15508,06
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1227150 53733,77 15508,06
20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 625201 53537,72 15312,01
20-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 216000 25342,32 12663,66
20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 212000 25342,32 12663,66
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 212000 25342,32 12663,66
20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 0 0
20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4000 0 0
20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 16900 1248 0
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16400 1248 0
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 16400 1248 0
20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500 0 0
20-6022.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500 0 0
20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 252350 16596 0
20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 250050 16596 0
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 250050 16596 0
20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 0 0
20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2300 0 0
20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 120451 10351,4 2648,35
20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 32800 5299,97 2648,35
20-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 3800 1153,04 576,18
20-6051.002 ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας) 5700 820,63 410,02
20-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 10100 2933,02 1465,51
20-6051.006 IKA Νεοπροσληφθέντων 13200 393,28 196,64
20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4550 348,94 0
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 4550 348,94 0
20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 72750 4702,49 0
20-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων) 72750 4702,49 0
20-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  10350,96 0 0
20-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ-τ. ΤΑΔΚΥ 10350,96 0 0
20-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19500 0 0
20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 19500 0 0
20-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 10500 0 0
20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ) 9000 0 0
20-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 39000 119,05 119,05
20-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5000 0 0
20-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 5000 0 0
20-6117.001 Υπηρεσίες επαλήθευσης κατασκευής απορριμματοφόρων σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές 5000 0 0
20-615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 34000 119,05 119,05
20-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 34000 119,05 119,05
20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 34000 119,05 119,05
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 371549 0 0
20-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 180000 0 0
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 180000 0 0
20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 180000 0 0
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1800 0 0
20-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1800 0 0
20-6231.001 Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού 1800 0 0
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2700 0 0
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2700 0 0
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2700 0 0
20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 182049 0 0
20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 74400 0 0
20-6262.001 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 24800 0 0
20-6262.005 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης 24800 0 0
20-6262.006 Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 24800 0 0
20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 82649,04 0 0
20-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 13000 0 0
20-6263.003 Επισκευές οχημάτων 30000 0 0
20-6263.008 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 39649,04 0 0
20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 25000 0 0
20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κισσάμου 10000 0 0
20-6265.002 Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Μηθύμνης 10000 0 0
20-6265.003 Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Ιναχωρίου 5000 0 0
20-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 5000 0 0
20-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 5000 0 0
20-6275.004 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 5000 0 0
20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1300 77 77
20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1300 77 77
20-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 150 0 0
20-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 150 0 0
20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600 0 0
20-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600 0 0
20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 550 77 77
20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 550 77 77
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2000 0 0
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2000 0 0
20-6414 Μεταφορές εν γένει 2000 0 0
20-6414.003 Μεταφορές απορριμματοφόρων λόγω βλαβών 2000 0 0
20-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 188100 0 0
20-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9500 0 0
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 9500 0 0
20-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 9500 0 0
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 140000 0 0
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 140000 0 0
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 140000 0 0
20-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 34000 0 0
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 34000 0 0
20-6662.002 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισάμου 15000 0 0
20-6662.004 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης 10000 0 0
20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου 9000 0 0
20-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 0 0
20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2000 0 0
20-6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών (αναλώσιμα) χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων 2000 0 0
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 600 0 0
20-6681 Υλικά φαρμακείου 600 0 0
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 600 0 0
20-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   2000 0 0
20-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2000 0 0
20-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2000 0 0
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 114250 0 0
20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 39250 0 0
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 39250 0 0
20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 37250 0 0
20-7135.002 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των ΔΕ Κισάμου 20250 0 0
20-7135.005 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των ΔΕ Μηθύμνης 12000 0 0
20-7135.006 Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των ΔΕ Ιναχωρίου 5000 0 0
20-73 ΕΡΓΑ 75000 0 0
20-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 75000 0 0
20-7325 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 75000 0 0
20-7325.001 Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού (εκτός περιοχών ΑΠΕ) 20000 0 0
20-7325.002 Επεκτάσεις -Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού (περιοχών ΑΠΕ) 55000 0 0
20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22500 0 0
20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10000 0 0
20-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10000 0 0
20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10000 0 0
20-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (καύσιμα) 10000 0 0
20-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 12500 0 0
20-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  12500 0 0
20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 12500 0 0
20-8511.001 Πρόβλεψη μη Είσπρ. Καθ. Ηλεκτρ. 12500 0 0
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3199334 26535,69 9321,93
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1292055 26535,69 9321,93
25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 341105,2 26535,69 9321,93
25-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 128100 15424,8 7712,4
25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 123500 15424,8 7712,4
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 123500 15424,8 7712,4
25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4600 0 0
25-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων 4600 0 0
25-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 33700 2475,08 0
25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 32200 2475,08 0
25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 32200 2475,08 0
25-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1500 0 0
25-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1500 0 0
25-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 107450 3848 0
25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 107450 3848 0
25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 107450 3848 0
25-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 64355,18 4787,81 1609,53
25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 19800 3219,06 1609,53
25-6051.001 ΤΥΔΚΥ  (Εργοδοτικές εισφορές) 3200 701,8 350,9
25-6051.002 ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 3050 409,52 204,76
25-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 6050 1759,56 879,78
25-6051.008 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 7500 348,18 174,09
25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8850 614,07 0
25-6052.001 ΙΚΑ  (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου 8850 614,07 0
25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 27150 954,68 0
25-6054.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων) 27150 954,68 0
25-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  8555,18 0 0
25-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ-τ. ΤΑΔΚΥ 8555,18 0 0
25-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7500 0 0
25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 7500 0 0
25-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 5000 0 0
25-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2500 0 0
25-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 49600 0 0
25-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 49600 0 0
25-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 49600 0 0
25-6117.004 Αμοιβή χημικού βιολογικού 24800 0 0
25-6117.005 Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών 24800 0 0
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 778900 0 0
25-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 609000 0 0
25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 600000 0 0
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος αντλιοστασίων 600000 0 0
25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 9000 0 0
25-6213.002 Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου 9000 0 0
25-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 31000 0 0
25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 31000 0 0
25-6233.001 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Κισάμου 12000 0 0
25-6233.002 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης  ΔΕ Μηθύμνης 11000 0 0
25-6233.003 Μίσθωση μιηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Ιναχωρίου 8000 0 0
25-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2800 0 0
25-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 600 0 0
25-6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων 600 0 0
25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2200 0 0
25-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2200 0 0
25-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 87100 0 0
25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 48600 0 0
25-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (βιολογικός) 20800 0 0
25-6262.003 Συγκόλληση σωλήνων πολυαιθυλένιου ύδρευσης - άρδευσης 5000 0 0
25-6262.010 Συντήρηση εξοπλισμού Υδροάρδευσης 2000 0 0
25-6262.012 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων βιολογικού 20800 0 0
25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 38500 0 0
25-6263.001 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & μηχανημάτων 24000 0 0
25-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 3500 0 0
25-6263.004 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 11000 0 0
25-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 49000 0 0
25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 8000 0 0
25-6275.002 Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού 8000 0 0
25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 41000 0 0
25-6279.002 Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού 35000 0 0
25-6279.003 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 3000 0 0
25-6279.004 Δαπάνες για απολυμάνσεις-μυοκτονίες 3000 0 0
25-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2450 0 0
25-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2450 0 0
25-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 700 0 0
25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 850 0 0
25-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 850 0 0
25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 900 0 0
25-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 900 0 0
25-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 120000 0 0
25-663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9000 0 0
25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 9000 0 0
25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7000 0 0
25-6633.002 Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού 2000 0 0
25-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 44500 0 0
25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 42000 0 0
25-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 42000 0 0
25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 2500 0 0
25-6642.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 2500 0 0
25-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 56000 0 0
25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 56000 0 0
25-6662.002 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Κισσάμου 11000 0 0
25-6662.003 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 11000 0 0
25-6662.004 Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 9000 0 0
25-6662.010 Προμήθεια ορυκτού  υλικού αποκατάστασης τομών δικτύου Υδροάρδ ΔΕ Κισσάμου 10000 0 0
25-6662.011 Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών δικτύου Υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης 8000 0 0
25-6662.012 Προμήθεια ορυκτού  υλικού αποκατάσταση τομών δικτύου Υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου 7000 0 0
25-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10000 0 0
25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10000 0 0
25-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10000 0 0
25-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500 0 0
25-6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
25-6681.001 Υλικά φαρμακείου 500 0 0
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 420778,5 0 0
25-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 72000 0 0
25-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 72000 0 0
25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 54000 0 0
25-7131.001 Προμήθεια εργαλείων κλπ εξοπ. Υπ. Υδροάρδ. 11000 0 0
25-7131.013 Προμήθεα υδρομέτρων 7000 0 0
25-7131.015 Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων υδροάρδευσης ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 12000 0 0
25-7131.016 Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων υδροάρδευσης ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 12000 0 0
25-7131.017 Προμήθεια αντλητ συγκροτ υδροάρδευσης ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 12000 0 0
25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 18000 0 0
25-7135.003 Προμήθεια μεταλλικών πορτών αντλιοστασίων 2000 0 0
25-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ 10000 0 0
25-7135.005 Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού ΕΕΛ 3000 0 0
25-7135.006 Προμήθεια & τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στις εγκαταστάσεις βιολογικού 3000 0 0
25-73 ΕΡΓΑ 278783,9 0 0
25-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 264040,4 0 0
25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 264040,4 0 0
25-7312.001 Αντικ  αγωγών ύδρευσης  Κισσάμου 7103 0 0
25-7312.002 Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού 47,11 0 0
25-7312.003 Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β΄ Φάση) 74000 0 0
25-7312.004 Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ 10067,78 0 0
25-7312.008 Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακιών 24779,81 0 0
25-7312.009 Επέκταση δικτ ύδρευσης Γραμβούσας 40000 0 0
25-7312.011 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου 10,44 0 0
25-7312.012 Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης 1948,56 0 0
25-7312.014 Αρδευση Καλαθενών (Β φάση) 1743,51 0 0
25-7312.015 Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ) 7,32 0 0
25-7312.016 Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων 147,45 0 0
25-7312.017 Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιανά) 2121,53 0 0
25-7312.020 Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης 45479,23 0 0
25-7312.021 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά 2155,55 0 0
25-7312.022 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 850,28 0 0
25-7312.023 Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 3578,83 0 0
25-7312.025 Επεκτάσεις _ Μετατοπίσεις δικτύων υδροάρδευσης Κ_Πλατάνου 50000 0 0
25-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7306,08 0 0
25-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7306,08 0 0
25-7326.003 Αποκατάσταση τομών λόγω επισκευής δικτύων ύδροάρδευσης (Β΄ Φάση) 7306,08 0 0
25-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7437,44 0 0
25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7437,44 0 0
25-7336.006 Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης 3852,38 0 0
25-7336.008 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ  Περιβολίων 3151,06 0 0
25-7336.018 Αντικατάσταση καμμένης πομώνας Κολένι 434 0 0
25-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 69994,62 0 0
25-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 69994,62 0 0
25-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 68994,62 0 0
25-7412.001 Μελέτες 30994,62 0 0
25-7412.002 Οριστ. Μελέτη κατασκ. Ταμιευτ. Λιμνοδ. Σφηναρίου 38000 0 0
25-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1000 0 0
25-7413.001 Λοιπές Μελέτες 1000 0 0
25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1486500 0 0
25-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1500 0 0
25-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1500 0 0
25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1500 0 0
25-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (καύσιμα) 1500 0 0
25-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1485000 0 0
25-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  1485000 0 0
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1485000 0 0
25-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1485000 0 0
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1586004 12787,62 6427,51
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 263497,1 12787,62 6427,51
30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 115650 12787,62 6427,51
30-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 96000 11505,22 5752,61
30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 96000 11505,22 5752,61
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 96000 11505,22 5752,61
30-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 17550 1282,4 674,9
30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 17550 1282,4 674,9
30-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 100 67,4 67,4
30-6051.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές) 1800 209,62 104,81
30-6051.003 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) 5900 145,58 72,79
30-6051.010 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 3850 859,8 429,9
30-6051.011 ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων 5900 0 0
30-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2100 0 0
30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2100 0 0
30-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 600 0 0
30-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) 1500 0 0
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 16120 0 0
30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 16120 0 0
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 4960 0 0
30-6112.002 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης) 4960 0 0
30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 11160 0 0
30-6117.003 Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) 4960 0 0
30-6117.004 Υποστηρικτικές εργασίες για την Πράξη ένταξης της βιλας Ξαγοράρη στο Πράσινο Ταμείο 6200 0 0
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 92277,11 0 0
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 17000 0 0
30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 6000 0 0
30-6231.001 Μίσθωση χώρου πάρκινγκ Δημαρχείου 6000 0 0
30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 11000 0 0
30-6233.003 Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών 5000 0 0
30-6233.014 Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδάφιση 6000 0 0
30-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 0 0
30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 0 0
30-6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 350 0 0
30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500 0 0
30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 25000 0 0
30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 7500 0 0
30-6261.002 Συντήρηση υδραυλικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 2000 0 0
30-6261.003 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων 2500 0 0
30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κτιρίων τκ Έλους 3000 0 0
30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 17500 0 0
30-6264.001 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ. και λοιπών μηχ 3500 0 0
30-6264.002 Επισκευές οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων 4000 0 0
30-6264.003 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων  & μηχανημάτων 10000 0 0
30-627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 49427,11 0 0
30-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 49427,11 0 0
30-6275.006 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία 17427,11 0 0
30-6275.007 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Μηθύμνης για πυροπροστασία 16000 0 0
30-6275.008 Aνάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία 16000 0 0
30-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 450 0 0
30-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 450 0 0
30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
30-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300 0 0
30-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300 0 0
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 500 0 0
30-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 0 0
30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
30-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 38500 0 0
30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2000 0 0
30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2000 0 0
30-6615.001 Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter) 2000 0 0
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 22000 0 0
30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 22000 0 0
30-6644.003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 22000 0 0
30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 12500 0 0
30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7500 0 0
30-6661.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6000 0 0
30-6661.002 Προμήθεια υλικών επισκευής Δημοτ. Κτιρίων 1500 0 0
30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5000 0 0
30-6662.001 Προμήθεια σχαρών ομβρίων 5000 0 0
30-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 0 0
30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2000 0 0
30-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικά-εξαρτήματα μηχανημάτων 2000 0 0
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 867306,5 0 0
30-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 42833,73 0 0
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 42833,73 0 0
30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 24800 0 0
30-7131.002 Προμήθεια ανελκυστήρα Δημαρχείου Μηθύμνης 24800 0 0
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 18033,73 0 0
30-7135.001 Προμήθεια εξωτερικών Κουφομάτων Δημ. Κτιρίων τκ ΈΛΟΥΣ 1033,73 0 0
30-7135.003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας 5000 0 0
30-7135.006 Προμήθεια κουφομάτων Δημοτ. Κτιρίων 2000 0 0
30-7135.008 Προμήθεια υλικών περίφραξης αθλητικών χώρων 10000 0 0
30-73 ΕΡΓΑ 319369,3 0 0
30-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 221753,4 0 0
30-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 12367,47 0 0
30-7322.001 Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης 9705,36 0 0
30-7322.008 Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου 2662,11 0 0
30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 198577 0 0
30-7323.002 Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης) 30634,92 0 0
30-7323.003 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Κ-Δραπανιά 100000 0 0
30-7323.006 Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρωσίες οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου) 881,23 0 0
30-7323.009 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης 11440,56 0 0
30-7323.010 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου 376,79 0 0
30-7323.013 Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου 39118,79 0 0
30-7323.014 Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών  δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου. 858,74 0 0
30-7323.026 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Α ΦΑΣΗ) 6,87 0 0
30-7323.030 Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 6667,28 0 0
30-7323.032 Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων σχεδίου Πόλεως 2009 2938,79 0 0
30-7323.040 Κατασκευή δρόμου προς οικισμό  Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση) 5067,96 0 0
30-7323.065 Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων 585,09 0 0
30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10808,92 0 0
30-7326.004 Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού 3808,92 0 0
30-7326.005 Διάνοιξη δρόμου στο  ΟΤ 198 7000 0 0
30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 97615,93 0 0
30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 37010,08 0 0
30-7331.001 Επισκευή τουαλετών ισογείου Δημαρχείου Κισάμου 20000 0 0
30-7331.002 Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος 10,08 0 0
30-7331.004 Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου 17000 0 0
30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 27410,72 0 0
30-7333.010 Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου 868,79 0 0
30-7333.027 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου 7067,8 0 0
30-7333.034 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την  αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές 825,01 0 0
30-7333.035 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι 704,44 0 0
30-7333.039 Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημίων λόγω θεομηνίας στο Δταπανία 776,84 0 0
30-7333.041 Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα ( από το Σηρικάρι) 698,84 0 0
30-7333.045 Αποκατάσταση καθίζησης  στη θέση τελωνείο πόλης Κισάμου 11991,17 0 0
30-7333.060 Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου 3267,86 0 0
30-7333.085 Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Κισσάμου 53,55 0 0
30-7333.086 Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων οικισμού ΜΟΥΡΙ τκ ΒΟΥΛΓΑΡΩ 558,54 0 0
30-7333.087 Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων  οικ ΣΙΝΕΝΙΑΝΑ 597,88 0 0
30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 33195,13 0 0
30-7336.001 Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου 11121,95 0 0
30-7336.002 Αποκατάσταση  κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού 22073,18 0 0
30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 505103,4 0 0
30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 433103,4 0 0
30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 111345,9 0 0
30-7412.002 Μελέτες 22000 0 0
30-7412.005 Μελέτη Ανάδειξη, ανάπλαση, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου 73885,5 0 0
30-7412.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ 1000 0 0
30-7412.023 Μελέτη ζώνης επαφής 11000 0 0
30-7412.025 Μελέτες Σχεδίου Πόλης 3460,36 0 0
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 321757,5 0 0
30-7413.002 Λοιπές Μελέτες 5000 0 0
30-7413.014 3/2007 Πράξη  Αναλαλογισμού & Αποζημίωσης  Πλατελιας Τζανακάκη προς παραλία 3100,85 0 0
30-7413.018 Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ 19,61 0 0
30-7413.019 Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής 102800 0 0
30-7413.026 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) 197152,1 0 0
30-7413.042 Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123 9972,2 0 0
30-7413.043 Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη  ΟΤ 126, 127, 123 3712,8 0 0
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 72000 0 0
30-7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 70000 0 0
30-7422.001 Άρση ετοιμορροπίας επικίνδυνων κτισμάτων 70000 0 0
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2000 0 0
30-7425.006 Έκδοση αδείας κατεδάφισης Δημ. Κτιρίων 2000 0 0
30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 455200 0 0
30-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2000 0 0
30-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2000 0 0
30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2000 0 0
30-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (καύσιμα) 2000 0 0
30-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 453200 0 0
30-851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  453200 0 0
30-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 453200 0 0
30-8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης 300000 0 0
30-8511.002 Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής 153200 0 0
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 67650 3449,48 1749,74
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 53950 3449,48 1749,74
35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22500 3449,48 1749,74
35-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 18900 2916 1458
35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18900 2916 1458
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 18900 2916 1458
35-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2050 533,48 291,74
35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2050 533,48 291,74
35-6051.001 ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφρορές μονίμων υπαλλήλων) 50 50 50
35-6051.002 ΤΕΑΔΥ 700 94,78 47,39
35-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ 1300 388,7 194,35
35-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1550 0 0
35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1550 0 0
35-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) 350 0 0
35-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 1200 0 0
35-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 20000 0 0
35-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 20000 0 0
35-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 20000 0 0
35-6162.002 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΚΙΣΣΑΜ 9000 0 0
35-6162.003 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΜΗΘΥΜΝ 7000 0 0
35-6162.005 Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΙΝΑΧΩΡ 4000 0 0
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3800 0 0
35-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 300 0 0
35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 0 0
35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300 0 0
35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 3500 0 0
35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3500 0 0
35-6263.001 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων 2000 0 0
35-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων 1000 0 0
35-6263.003 Επισκευές οχημάτων 500 0 0
35-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 150 0 0
35-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 150 0 0
35-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
35-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150 0 0
35-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 7500 0 0
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4000 0 0
35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2000 0 0
35-6641.004 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2000 0 0
35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2000 0 0
35-6644.005 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) 2000 0 0
35-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2000 0 0
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2000 0 0
35-6662.001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση νησίδων 2000 0 0
35-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 700 0 0
35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 700 0 0
35-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 700 0 0
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   800 0 0
35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 800 0 0
35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους 800 0 0
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13200 0 0
35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 0 0
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2000 0 0
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2000 0 0
35-7135.001 Προμήθεια εργαλείων χειρός κλπ 2000 0 0
35-73 ΕΡΓΑ 11200 0 0
35-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11200 0 0
35-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11200 0 0
35-7326.002 Αποκατάσταση βλάστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου ΄΄Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου 11200 0 0
35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 500 0 0
35-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 500 0 0
35-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 500 0 0
35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 500 0 0
35-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (καύσιμα) 500 0 0
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 583864 2935,54 0
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 280260 2935,54 0
60-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 251160 2935,54 0
60-601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 165000 0 0
60-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 165000 0 0
60-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι) 165000 0 0
60-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 30360 2352 0
60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30360 2352 0
60-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ (περιλαμβάνονται βασικός 30360 2352 0
60-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52000 583,54 0
60-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 44000 0 0
60-6051.001 Εργοδοτικέ εισφορές υπερ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι) 44000 0 0
60-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8000 583,54 0
60-6054.001 Εργοδοτικέ εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 8000 583,54 0
60-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3800 0 0
60-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 3800 0 0
60-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα για Κέντρα Κοινότητας) 550 0 0
60-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος Μ.Α.Π. (Κέντρα Κοινότητας) 250 0 0
60-6063.003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα για Βοήθεια στο σπίτι) 2000 0 0
60-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος Μ.Α.Π. για ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄ 1000 0 0
60-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 25000 0 0
60-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 25000 0 0
60-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 25000 0 0
60-6261.001 Εργασίες  ανακαίνισης  Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου 25000 0 0
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2300 0 0
60-642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500 0 0
60-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 0 0
60-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακ. Υπαλ. Κέντρων 500 0 0
60-643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1800 0 0
60-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1800 0 0
60-6431.001 Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης 1800 0 0
60-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1800 0 0
60-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   1800 0 0
60-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1800 0 0
60-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1800 0 0
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 303604 0 0
60-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 303604 0 0
60-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 303604 0 0
60-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1800 0 0
60-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1800 0 0
60-7133 Έπιπλα σκέυη 1572 0 0
60-7133.001 Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων 1572 0 0
60-7135 Λοιπός εξοπλισμός 300232 0 0
60-7135.001 Προμήθεια για βελτίωση 4 αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ. Κισσάμου 65100 0 0
60-7135.002 Προμήθεια παγίων Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου 24132 0 0
60-7135.003 Προμήθ - τοποθ εξοπλ αναβ παιδικών χαρών Δ Κισσάμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 211000 0 0
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 4206,8 0 0
61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4206,8 0 0
61-73 ΕΡΓΑ 4206,8 0 0
61-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4206,8 0 0
61-7322 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 4206,8 0 0
61-7322.001 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 4206,8 0 0
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 501000 0 0
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 501000 0 0
62-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 501000 0 0
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 501000 0 0
62-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 311000 0 0
62-7131.001 Προμήθεια ανατρ φορτηγού με γερανό & αρπάγη 161000 0 0
62-7131.002 Προμήθεια απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών 150000 0 0
62-7135 Λοιπός εξοπλισμός 190000 0 0
62-7135.001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δήμου Κισάμου 190000 0 0
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1688906 0 0
63-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 79256,61 0 0
63-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 24800 0 0
63-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 24800 0 0
63-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24800 0 0
63-6233.001 Μισθώσεις μηχανημάτων για επισκευές δικτύων υδροάρδευσης 24800 0 0
63-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 54456,61 0 0
63-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 54456,61 0 0
63-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 54456,61 0 0
63-6662.007 Προμήθεια υλικών δικτύων υδροάρδευσης 29768,21 0 0
63-6662.008 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων 24688,4 0 0
63-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1609649 0 0
63-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 131700 0 0
63-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 131700 0 0
63-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 131700 0 0
63-7131.001 Μικρός ερπιστριοφόρος εκσκαφέας 60000 0 0
63-7131.002 Προμήθεια μηχαν/κού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου 71700 0 0
63-73 ΕΡΓΑ 1385859 0 0
63-731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 503713,8 0 0
63-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 503713,8 0 0
63-7312.006 Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου 1935,09 0 0
63-7312.016 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 501778,7 0 0
63-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 86748,08 0 0
63-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 86748,08 0 0
63-7336.003 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας ΔΚ ΚΙΣΑΜΟΥ 7250 0 0
63-7336.004 Αναβάθμιση αντλιοσ. για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΤΟΠΟΛΙΩΝ 7249,04 0 0
63-7336.006 Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΔΡΑΠΑΝΙΑ 7249,04 0 0
63-7336.010 Άμεση αποκατάσταση λόγω θεομηνίας δικτύων βιολογικού κόλπου Κισσάμου 65000 0 0
63-734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 795397,5 0 0
63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 795397,5 0 0
63-7341.001 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου 795397,5 0 0
63-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 92089,81 0 0
63-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 92089,81 0 0
63-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 67330,54 0 0
63-7412.001 ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλπου Κισσάμου 59828,54 0 0
63-7412.002 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 930 0 0
63-7412.003 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 62 0 0
63-7412.004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 248 0 0
63-7412.005 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 62 0 0
63-7412.006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 6200 0 0
63-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 24759,27 0 0
63-7413.001 Υδραυλικές μελέτες αποχέτευσης-αποστράγγισης δημοτικών & αγροτικών οδών που επλήγησαν από θεομηνίες 24759,27 0 0
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 13521116 0 0
64-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 562983,4 0 0
64-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 119040 0 0
64-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 119040 0 0
64-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 119040 0 0
64-6162.001 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία φακέλου πρότασης του έργου της πράξης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Κισάμου 24800 0 0
64-6162.002 Ενέργειες Ωρίμανσης - Μελέτες της πράξης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Κισάμου 49600 0 0
64-6162.003 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοπoίηση στον διακαιούχο της πράξης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Κισάμου 44640 0 0
64-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 374229,4 0 0
64-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 70429,35 0 0
64-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 70429,35 0 0
64-6233.001 Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμούς οδοποιίας 70429,35 0 0
64-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 303800 0 0
64-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 303800 0 0
64-6262.009 Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βατότητας δημοτικών & αγροτικών οδών που επλήγησαν από τις θεομηνίες στην ΔΕ Κισσάμου 74400 0 0
64-6262.010 Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βατότητας δημοτικών & αγροτικών οδών που επλήγησαν από τις θεομηνίες στην ΔΕ Μηθύμνης 74400 0 0
64-6262.011 Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βατότητας δημοτικών & αγροτικών οδών που επλήγησαν από τις θεομηνίες στην ΔΕ Ιναχωρίου 74400 0 0
64-6262.012 Αποκατάσταση βατότητας που αφορά στο οδικό δίκτυο σε περιοχές του Δήμου που επλήγησαν την 13η Νοεμβρίου 2019 - Καταιγίδα Βικτώρια 20832 0 0
64-6262.013 Αοποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ιναχωρίου 29946 0 0
64-6262.014 Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Μηθύμνης 14880 0 0
64-6262.015 Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Κισάμου 14942 0 0
64-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 69714,04 0 0
64-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 69714,04 0 0
64-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 69714,04 0 0
64-6662.004 Προμήθεια αδρανών υλικών & σκυροδέματος για επισκευές οδοποιίας 44936,36 0 0
64-6662.005 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 24777,68 0 0
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12958133 0 0
64-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 290960 0 0
64-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 290960 0 0
64-7135 Λοιπός εξοπλισμός 290960 0 0
64-7135.001 Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνης πόλης & βιώσιμης κινητικότητας της Πράξης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Κισάμου 290960 0 0
64-73 ΕΡΓΑ 12617980 0 0
64-732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1166271 0 0
64-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 60000 0 0
64-7323.002 Ασφαλτ/ση δρόμ ΤΚ Λουσακιών (ΣΑΕΠ 502 Περ. Κρητ.) 60000 0 0
64-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1106271 0 0
64-7326.002 Αναβάθμιση δημόσιου χώρου Δ_Κισάμου της πράξης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δ-Κισάμου 1090000 0 0
64-7326.003 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ 16271,45 0 0
64-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 11451708 0 0
64-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 11451708 0 0
64-7333.001 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στις τκ Δραπανιά, Καλουδιανών, Πλατάνου Δήμου Κισσάμου 434400 0 0
64-7333.002  Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου 900000 0 0
64-7333.004 Αποκ ζημ οδ δικτ Κισσ (Γαλουβά), Πολυρρήνιας & τκ Κάμπου 50000 0 0
64-7333.005 Αποκατάσταση ζημιών των δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικλών έργων του Δ_Κισάμου ΠΕ Χανίων που προκλήθηκαν λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων κατά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων της 1ης και 2ης Ιανουαρίου 2019 και 25ης Φεβρουαρίου 2019 9628448 0 0
64-7333.033 1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου 5360,35 0 0
64-7333.034 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών 432759,4 0 0
64-7333.076 Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Ύδρευσης-Αποχέτευσης) 740,78 0 0
64-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 49192,76 0 0
64-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 49192,76 0 0
64-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 49192,76 0 0
64-7413.002 Τοπογραφικές μελέτες για την καταγραφή & αποτύπωση των ζημιών που προκλήθηκαν στο δημοτικό & αγροτικό δίκτυο από τις θεομηνίες 24467,18 0 0
64-7413.003 Περιβαλλοντικές μελέτες των έργων αποκατάστασης δημοτικών & αγροτικών οδών που επλήγησαν από τις θεομηνίες 24725,58 0 0
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 74400 0 0
69-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 74400 0 0
69-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 74400 0 0
69-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 74400 0 0
69-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 74400 0 0
69-6117.001 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της υπηρεσίας, σε εξιδικευμένα θέματα αποτύπωσης μεγάλων ζημιών, την ωρίμανση ειδικών μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση της αποκατάστασης 74400 0 0
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 561350 11587,82 0
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 353297,8 11587,82 0
70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 277650 11587,82 0
70-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 79400 6109,18 0
70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 79400 6109,18 0
70-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων) 79400 6109,18 0
70-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 137000 2997,47 0
70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 132000 2997,47 0
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου 132000 2997,47 0
70-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5000 0 0
70-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε 5000 0 0
70-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56750 2481,17 0
70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22050 1639,6 0
70-6052.001 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων  ΙΔΑΧ - Καθαριστριών Σχολείων) 22050 1639,6 0
70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 34700 841,57 0
70-6054.002 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου) 34700 841,57 0
70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4500 0 0
70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4500 0 0
70-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ 2000 0 0
70-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 1200 0 0
70-6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ 600 0 0
70-6063.005 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου 700 0 0
70-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15500 0 0
70-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 13000 0 0
70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 13000 0 0
70-6117.004 Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου 13000 0 0
70-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 2000 0 0
70-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 2000 0 0
70-6141.001 Κόστος υποδοχής και διατήρησης ανεπιτήρητων ζώων (Ν 4056/12 Α17) 2000 0 0
70-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500 0 0
70-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500 0 0
70-6162.001 Αναλύσεις θαλάσσιου νερού 500 0 0
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17850 0 0
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4000 0 0
70-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4000 0 0
70-6235.001 Μίσθωση χημικών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 4000 0 0
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 850 0 0
70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 550 0 0
70-6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 550 0 0
70-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 300 0 0
70-6255.001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος 300 0 0
70-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 13000 0 0
70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 3000 0 0
70-6262.004 Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου 3000 0 0
70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10000 0 0
70-6263.002 Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ & λοιπών μηχαν 3000 0 0
70-6263.003 Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων 4000 0 0
70-6263.004 Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & μηχανημάτων 3000 0 0
70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 500 0 0
70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500 0 0
70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500 0 0
70-6323.001 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB 500 0 0
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 23000 0 0
70-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 23000 0 0
70-6414 Μεταφορές εν γένει 23000 0 0
70-6414.001 Μεταφορά νερού στον Μπάλο 20000 0 0
70-6414.002 Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου 3000 0 0
70-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 18797,76 0 0
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 12797,76 0 0
70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 12797,76 0 0
70-6641.004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 12797,76 0 0
70-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000 0 0
70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2000 0 0
70-6672.001 Μηχανουργικά ανταλακτικα-εξαρτήματα μηχανημάτων 2000 0 0
70-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   4000 0 0
70-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4000 0 0
70-6699.002 Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου 4000 0 0
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 207052,2 0 0
70-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 0 0
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5000 0 0
70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1000 0 0
70-7131.002 Προμήθεια εργαλείων χειρός 1000 0 0
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 4000 0 0
70-7135.003 Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου 2000 0 0
70-7135.005 Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαιών 2000 0 0
70-73 ΕΡΓΑ 202000 0 0
70-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 202000 0 0
70-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12000 0 0
70-7331.001 Αποκατάσταση εξοπλισμός  κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου 12000 0 0
70-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 190000 0 0
70-7333.003 Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο 190000 0 0
70-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 52,24 0 0
70-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 52,24 0 0
70-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 52,24 0 0
70-7412.004 Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας 52,24 0 0
70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1000 0 0
70-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1000 0 0
70-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1000 0 0
70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1000 0 0
70-8116.001 Δαπάνες προμήθεις αναλωσίμων (καύσιμα) 1000 0 0
  -9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50000 0 0
  -91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 50000 0 0
  -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50000 0 0
  -9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50000 0 0
  -9111.001 Αποθεματικό 50000 0 0