Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίσσαμος, 28/2/2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 1754        

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 43

Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» )Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

2. Την υπ’ αρ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων οι οποίοι δε θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1. ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/3/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2019

 

Για το Δήμο Κισσάμου ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι οι: α) Παρτσαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου (με αντιμισθία έως 31/8/2017), β) Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, γ) Περράκης Φώτιος του Γεωργίου και δ) Δερουκάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (με αντιμισθία έως 31/8/2017).

 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Α. Γενικά Καθήκοντα

 

Οι Αντιδήμαρχοι, στα πλαισια των κατευθύνσεων που χαράσει η Εκτελεστική Επιτροπή, επικουρούν το Δήμαρχο:

Στο συντονισμό και προαγωγή του Δημοτικού έργου.

Σε θέματα συνεργασίας με ΟΤΑ του Εσωτερικού και Εξωτερικού

Στα, κατά τη δημοτική ενότητα ευθύνης τους, καθήκοντα όπως ορίζονται από το άρθρο 59 παρ. 4 α, β, γ, δ, ε, στ του Ν. 3852/2010:

 

Άρθρο 59 Ν. 3852/2010 παρ. 4

 

Οι αντιδήμαρχοι, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες.

4α. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

4β. Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

4γ. Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

4δ. Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

4 ε. Συνεργάζονται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για επίλυση των προβλημάτων τους.

4 στ. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την ενότητα.

 

 

Β. Ειδικά καθήκοντα

 

1. Παρτσαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου κατά τόπο Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α του παρόντος και του συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

          Α. Ύδρευσης - Άρδευσης - Βιολογικού Καθαρισμού

          Β. Αγροτικής - Δημοτικής οδοποιϊας Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης

          Γ. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Επίσης, ο κ. Παρτσαλάκης Αντώνιος ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου για την περίοδο από 1/3/2017 έως 31/8/2017.

 

 

2.  Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κατά τόπον αντιδήμαρχος για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Κισάμου, που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α' του παρόντος και του συντονισμού των παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

          Α. Καθαριότητα Δήμου

          Β. Περιβάλλοντος και πρασίνου

          Γ. Πολιτικής Προστασίας

          Δ. Αγροτικής - Δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Κισάμου (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου)

          Ε. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

 

3.   Περράκης Φώτιος του Γεωργίου, κατά τόπον αντιδήμαρχος για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α' του παρόντος και του συντονισμού των παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

          Α. Δημοτικού Φωτισμού

          Β. Πρωτογενή Τομέα

          Γ. Συντονισμός, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης.

          Δ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

          Ε. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

 

4.  Δερουκάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Κισάμου που ορίζει η Δημοτική κοινότητα Κισάμου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α' του παρόντος και του συντονισμού της παραπάνω κοινότητας, αναθέτουμε επί θεμάτων:

          Α. Αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου

          Β. Παιδείας και Δια Βίου μάθησης

          Γ. Τομέας Τουρισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού

          Δ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που αφορούν τον Πολιτισμό και ειδικότερα την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.

          Ε. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.

          ΣΤ. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

 

5. Επίσης, ορίζεται ο Γλαμπεδάκης Βασίλειος του Ευτυχίου εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αρχεία