Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίσσαμος, 30/3/2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 3008         

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 88

Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» )Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

2. Την υπ’ αρ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων οι οποίοι δε θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 

4. Την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

5. Τις υπ’ αρ. 1766/1-3-2017 & 1767/1-3-2017 αιτήσεις των Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ & Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του  εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα

 

6.  Την υπ’ αρ. 67/21-3-2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ και Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα και τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

 

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/4/2017 ΕΩΣ 31/8/2019

 

Μετά την αποδοχή παραίτησης του Αντιδημάρχου, Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ, με την υπ’ αρ. 67/21-3-2017 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται για το Δήμο Κισσάμου και για την περίοδο από 1/4/2017 έως 31/8/2017 ως Αντιδήμαρχος η Πατερομιχελάκη Αικατερίνη του Θεμιστοκλή (χωρίς αντιμισθία).

 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 

Α. Τα γενικά καθήκοντα της ανωτέρω Αντιδημάρχου είναι αυτά που περιγράφονται στην υπ’ αρ. 43/28-2-2017 Πράξη Δημάρχου στην ενότητα Α με τίτλο «Γενικά Καθήκοντα»

 

Β. Ειδικά Καθήκοντα

Στην Πατερομιχελάκη Αικατερίνη του Θεμιστοκλή, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου, που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α’ της υπ’ αρ. 67/21-3-2017 Απόφασης Δημάρχου και του συντονισμού των παραπάνω κοινοτήτων, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

  1. Καθαριότητα Δήμου
  2. Περιβάλλοντος και πρασίνου
  3. Αγροτικής – Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου)
  4. Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 43/28-2-2017 Πράξη Δημάρχου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αρχεία