Αποδοχή παραίτησης Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ και Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα και τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίσσαμος, 21/3/2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 2637        

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ και Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα και τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 67

Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» )Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

2. Την υπ’ αρ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων οι οποίοι δε θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 

4. Την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

5. Τις υπ’ αρ. 1766/1-3-2017 & 1767/1-3-2017 αιτήσεις των Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ & Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του  εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα

 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Αποδεχόμαστε την υπ’ αρ. 1766/1-3-2017 αίτηση παραίτησης του Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ από τη θέση του Αντιδημάρχου, θέση την οποία είχε αναλάβει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 Πράξη Δημάρχου

 

Β) Αποδεχόμαστε την υπ’ αρ. 1767/1-3-2017 αίτηση παραίτησης του Γλαμπεδάκη Βασιλείου του Ευτυχίου από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου, θέση την οποία είχε αναλάβει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 Πράξη Δημάρχου

 

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών», ως εξής:

 

Α) Κατόπιν της αποδοχής παραίτησης των Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ & Γλαμπεδάκη Βασιλείου από Αντιδήμαρχο και εντεταλμένο σύμβουλο αντίστοιχα, οι αρμοδιότητες που τους είχαν ανατεθεί με την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 Πράξη Δημάρχου περιέρχονται στο Δήμαρχο Κισσάμου, κο Σταθάκη Θεόδωρο.

 

Β) Ορίζουμε έμμισθο Αντιδήμαρχο τον κο Περράκη Φώτιο από 1/3/2017 έως 31/8/2017, αντί του Δερουκάκη Εμμανουήλ, ο οποίος θα είναι άμισθος Αντιδήμαρχος.

 

Γ) Στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Περράκη Φωτίου προστίθεται και η αρμοδιότητα επί θεμάτων «Δημοτικής – Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου»

 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/3/2017.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αρχεία