ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαμος: 02/08/2021
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Πληρ.: 28223-40218 (Σκουνάκης Β.)

28223-40231 (Μουντάκης Ι.-Μαρτσάκη Γ.)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ”

 

 

 

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί αποκλειστικά από 15.2.2020 μέχρι και 30.6.2021 και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως και 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021).

 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι αποκλειστικά :

α)Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’) και

β)Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

2) είναι άνεργοι

3)ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

4)είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

 

Οι εντασσόμενες οφειλές δύνανται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου: 

Α. είτε να εξοφλήθουν εφάπαξ με παραγραφή του συνόλου των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους

Β. είτε να ρυθμιστούν με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους και υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00 € για οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα και 50,00 € για οφειλέτες-επιχειρήσεις κάθε είδους, εντασσόμενες όμως στους Κ.Α.Δ. της ΚΥΑ 18440/10.03.2021:

 

α/α

Αριθμός δόσεων

Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων & προστίμων

1

2 - 24

80%

2

25 - 48

70%

3

49 - 72

60%

4

73 - 100

50%

 

 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 31.10.2021.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στο τηλέφωνο 28223–40218 καθώς και 28223-40231,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

 

                                                                             Εκ του Δήμου

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα : ΚΥΑ 18440/2021