ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

     Κίσσαμος, 03/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει στους πολίτες, οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κισσάμου, ότι είναι ξανά διαθέσιμη η Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τετραγωνικών,  βάσει του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169-18/09/2021 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 18 Ν. 4915/2022, ΦΕΚ 63/Α-24/03/2022).

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4830/2021 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 18 του Ν. 4915/2022, οι υπόχρεοι σε Δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30.06.2022. Οι υποβάλλοντες την παραπάνω Δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

 

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά, με την πρόσβαση να πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου  https://tetragonika.govapp.gr/, χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία της υποβολής και της παρακολούθησης της δήλωσης παραμένει η ίδια με την προηγούμενη φορά και δεν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού από τον πολίτη.  Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών, προκύπτει αυτόματα ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των διορθώσεων ορίζεται η 30-06-2022.

 

Εκ του Δήμου.