Μεταδημότευση άγαμου

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το Δήμο προέλευσης. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Δήμος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως