Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

Για ανήλικο:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
  3. Μία φωτογραφία του ανηλίκου

Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων ( με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

Για ενήλικo:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Μία Φωτογραφία
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας.