08/12/2011 Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Δήμου Κισσάμου

 Απόσπασμα από το Πρακτικό 24/29-11-2011 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.


Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ.συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισάμου,ύστερα απο την  24/25-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Πιτσιγαυδάκη Χαράλαμπου, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ.Δήμαρχο, στους κ.Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δείτε στο αρχείο που ακολουθεί το πρακτικό