Πανίδα

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 98 είδη πουλιών αλλά στην πραγματικότητα ο αριθμός  ειδών πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Από αυτά τα 40 φωλιάζουν στο βιότοπο ή στην γύρω περιοχή (μόνι­μοι καλοκαιρινοί επισκέπτες) και εξαρτώνται από αυτόν για την εύρεση τροφήs. Τα υπόλοιπα παρατηρούνται κατά τη μετανάστευση ή διαχειμάζουν. Είκοσι έξι προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομο­θεσία και 14 αναφέρονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλοζώων τns Ελλάδος.

Η χερσόνησος χαρακτηρίζεται ως βιότοπος μεγάλης σημασίας για τα μεταναστευτικά πουλιά. Επίσης είναι σημαντικό σημείο αναζήτησης τροφής για τα απειλούμενο στην Ευρώπη Gypaetus barbatus (γυπαετός). Επίσης φωλιάζουν, η πέρδικα (Alectoris chukar), το αγριοπερί­στερο (Columba livia), η ζάρα (Tyto alba), η δεντροσταρήθρα (Lullula arborea), η ασπροκώλα (Oenanthe hispanica), ο μαυρολαίμηε (Saxicola torquata), ο γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius), ο Kόρακας (Corvus corax) και το φανέτο (Carduelis cannabina).

Κατά την διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων είναι δυνατόν να παρατηρηθούν πάρα πολλά είδη. Μεταξύ τους και τα ακόλουθα:ο λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), ο ασπρόπαρης  (Neophron percnopterus), ο βαλτόκιρκος (Circus cyaneus), η αλκυόνη (Alcedo atthis), η μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydastyla), το οχθοχελίδονο (Riparia riparia), η κοκκινοκελάδα (Anthus cervinus), ο καρβουνιάρης  (Phoenicurus ochruros), ο καστανολαίμης (Saxicola rubetra), ο μουστακοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli), ο θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), ο μυγοχάφτης (Muscicapa striata) και ο αετομάχος (Lanius collurio).

 Στα νησιά αναπαράγονται μεταξύ άλλων, και τ' ακόλουθα αρπακτικά και θαλασσοπούλια: ο αρτέμης  (Calonectris diomedea), ο μύχος  (Puffinus yelkouan), ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ο πετρίτης  (Falco peregrinus), καθώς και η βουνοσταχτάρα (Apus melba) και ίσως πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus).

Από τα ερπετά, αναφέρεται το φίδι Elaphe situla (Σπιτόφιδο ή Όχεντρα onως  από παρεξήγηση λέγεται στην Κρήτη), το οποίο προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ιδιαιτερότητα της  περιοχής αποτελεί και το κοπάδι των άγριων γαϊδουριών που ζει πάνω στη χερσόνησο. Το κοπάδι των άγριων γαϊδουριών αντιμετωπίζεται ως ανταγωνιστής των αιγοπροβάτων και έτσι συχνά οι βοσκοί τα σκοτώνουν.

Σε ενάλια σπήλαια τns περιοχής γεννά η Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus). Για την ιχθυοπανίδα τns περιοχής δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές, αλλά λόγω τns μορφολογίας  και τns γενικότερης  διαμόρφωσης  της  περιοχής, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό ποιοτικό και ποσοτικό ενδιαφέρον.

Στην περιοχή έρχεται ν' αναζητήσει συχνά την τροφή τns και η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, αυστηρά προστατευόμενο είδος, παρόλο που δεν φωλιάζει εδώ.

Μεγάλη ποικιλότητα παρατηρείται και στην πανίδα των ασπόν­δυλων με είδη μεγάλου ενδιαφέροντος, σπάνια, ενδημικά, στενοενδημικά τns περιοχής.

Τα θαλάσσια μαλάκια τns λιμνοθάλασσας δεν υπάρχουν που­θενά αλλού στην Κρήτη σε αυτήν τη σύνθεση και ποσότητα.

Τα παραπάνω ζώα μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να τα συναντήσουμε και να τα παρατηρή­σουμε από κοντά αν δεν είμαστε πολύ θορυβώδεις και δεν τα ενοχλούμε…….