Μεταβίβαση ή αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση άδειας καταστήματος. (Κ.Υ.Α. 10551/23-2-2007 (ΦΕΚ τ. Β΄246/26-2-2007) (Κ.Υ.Α. 10551/23-2-2007 (ΦΕΚ τ. Β΄246/26-2-2007)

 1. Αίτηση με δύο φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου εταιρείας.
 2. Έγγραφο στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ.) ή η μεταβολή (π.χ. καταστατικό) στην αρχικώς χορηγηθείσα άδεια,
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήματος .........(είδος καταστήματος)........που βρίσκεται στην οδό............δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην...........(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)».

  Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης και μίσθωσης ή εκμίσθωσης.

 4. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ........δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

  Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο για την αντικατάσταση της άδειας καταστήματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.

  Τα αδικήματα, για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόμενος είναι:

  Αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου θ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, αδικήματα του κεφαλαίου ιγ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπεται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (άρθρο 384 α του Π.Κ. ), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών μηχανημάτων, παραβάσεις των νόμων ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιοδήποτε έγκλημα περί των ηθών.

  Δεν αποτελεί κώλυμα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα ανωτέρω αδικήματα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής με χάρη εκτός εάν η χάρις απενεμήθει μετ' άρσεως των συνεπειών.

 5. Παράβολο, ανάλογα με το είδος του καταστήματος.
 6. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
 7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, όπως προκειμένου για κρεοπωλείο, κομμωτήριο κλπ.).

Η πιστοποίηση της μη οφειλής στον Δήμο ή την Κοινότητα αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.

Εάν πρόκειται για εταιρεία προσκομίζονται:

 1. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα της εταιρείας.
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 4 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των ομόρρυθμων εταίρων, όταν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Σημειώσεις - Υποχρεώσεις νέων κατόχων

 1. Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από το Δήμο ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.
 2. Το κατάστημα λειτουργεί με την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την αντικατάστασή της, η οποία θα παραδίδεται στο Δήμο ή την Κοινότητα με την παραλαβή της νέας άδειας.
 3. Όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε κομμωτήρια κουρεία, εστιατόρια ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, εκδιδόμενο από την οικεία υγειονομική υπηρεσία, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.
 4. Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

(Όταν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων βεβαίωση ΑΕΠΙ και όταν πρόκειται για κρεοπωλεία, βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη στο όνομα του ενδιαφερομένου (θεωρημένο φωτ/φο).

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση άδειας κατ/τος λόγω θανάτου

Διαδικασία χωρίς προέγκριση

 1. Αίτηση (Συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Παλαιά άδεια
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (θεωρημένο φωτ/φο)
 4. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η συγγένεια
 6. Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των κληρονόμων (θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) ότι παραχωρούν την εκμετάλλευση της άδειας
 7. Παράβολο ανάλογα με το είδος του καταστήματος
 8. Βιβλιάριο υγείας (θεωρημένο φωτ/φο)
 9. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
 11. Βεβαίωση δήλωσης μεταβολής της Δ.Ο.Υ. στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (θεωρημένο φωτ/φο)
 12. Δύο σχεδιαγράμματα, τα παλαιά, (τα θεωρημένα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας).
 13. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση ή αλλαγή χρήσης του κατ/τος
 14. Μισθωτήριο
 15. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 16. Όταν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων βεβαίωση ΑΕΠΙ
 17. Όταν πρόκειται για κρεοπωλεία, βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη στο όνομα του ενδιαφερομένου (θεωρημένο φωτ/φο)
 18. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο. Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ

Δικαιολογητικά για αντικατάσταση άδειας λόγω τροποποίησης εταιρικού 

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), ότι η συναφθείσα μίσθωση του ακινήτου εξακολουθεί να ισχύει και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αγωγή εξώσεως, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση εξώσεως και απόδειξη πληρωμής τελευταίου ενοικίου. Στην αντίθετη περίπτωση νέο μισθωτήριο, το οποίο να έχει κατατεθεί στην Εφορία (ακριβές φωτ/φο).

3. Δύο Κατόψεις των χώρων (τις αρχικές με τις οποίες χορηγήθηκε η προηγούμενη άδεια)

4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας):

α) σε όλα τα κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος που στεγάζονται σε νέα κτίρια και εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/88.

β) σε όλα τα κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος που στεγάζονται σε υπόγειους χώρους άσχετα από την χωρητικότητά τους (άρθρο 15 της Α1β 8577/83).

γ) σε όλες τις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενεία, ταβέρνες κ.λπ.) ανεξαρτήτως καθισμάτων, σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 3γ άρθρο 1.

Στα κατ/ματα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, θα προσκομίζετε τιμολόγιο αγοράς δύο πυροσβεστήρων και υπεύθυνη δήλωση του πωλητή (των πυροσβεστήρων), με υπογραφή και σφραγίδα του, ότι οι πυροσβεστήρες είναι καινούργιοι και λειτουργούν καλώς ή ότι αναγομώθηκαν και λειτουργούν καλώς.

5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).

6. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου, (αναζητάται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο)

8. Τέσσερις πρόσφατες (4) φωτογραφίες.

9. Παράβολο Δημοσίου από τη ΔΟΥ, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.

10. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας από την οποία να προκύπτει η τροποποίηση (ακριβές φωτ/φο).

11. Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο γραφείο από το Δήμο.

12. Επιστροφή παλαιάς άδειας

13. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή, ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

14. Βεβαίωση της ΑΕΠΙ, όταν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης.

15. Τροποποίηση του καταστατικού (ακριβές φωτ/φο), από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για τροποποίηση και όχι για νέο καταστατικό.

Σημείωση:

Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.

Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία Ηρακλείου, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).

 1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.
 2. Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
 3. Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για τα: κέντρα διασκέδασης, τα κατ/τα στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά για άμεση κατανάλωση εντός αυτών, (μπαρ και τα όμοια προς αυτά), τα καφενεία, τα αναψυκτήρια, οι πιτσαρίες, τα σνακ μπαρ, fast food, καθώς και τα μικτά κατ/τα, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω κατ/τα.

Για τα λοιπά κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν μόνο τον εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Δικαιολογητικά αντικατάστασης άδειας κρεοπωλείου λόγω αποχώρησης του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

Α. Δικαιολογητικά Καταστηματάρχη

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου

2. Παράβολο Δημοσίου από τη ΔΟΥ, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)

4. Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου  (προσκομίζοντας πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η.)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η πρόσληψη του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

6. Ακριβές φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος.

( Ο Ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει για ακύρωση την άδεια με την παραλαβή της νέας).

7. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.

8. Ακριβές φωτ/φο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση ή ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του κατ/τος.

Β. Δικαιολογητικά του Κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

1. Κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η σχέση εργασίας

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ακριβές φωτ/φο)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ακριβές φωτ/φο)

4. Βιβλιάριο Υγείας. Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται Βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου. (ακριβές φωτ/φο)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος και σε περίπτωση αποχώρησής του, θα ενημερώνετε η Υπηρεσία..

Δικαιολογητικά αντικατάστασης άδειας κομμωτηρίου λόγω αποχώρησης του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

Α. Δικαιολογητικά Καταστηματάρχη

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου

2. Παράβολο Δημοσίου από τη ΔΟΥ, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. (αναζητάται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο)

4. Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου. (Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η πρόσληψη του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

6. Ακριβές φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος. (Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει για ακύρωση την άδεια με την παραλαβή της νέας).

7. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.

8. Ακριβές φωτ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος

Β. Δικαιολογητικά του Κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

1. Κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η σχέση εργασίας

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ακριβές φωτ/φο)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ακριβές φωτ/φο)

4. Βιβλιάριο Υγείας. Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται Βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου. (ακριβές φωτ/φο)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος και σε περίπτωση αποχώρησής του, θα ενημερώνετε η Υπηρεσία.