Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Πρόσκληση Νο4 Αριθ.75 Πρωτ.7462

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      Νο  04

Αριθ. Πρωτ.  7462.

Σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Εφ. Πολεμιστών 1941 2) την ενδεκάτη (11η) του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφέ Μπαρ) στη θέση «Βάθη» Τ.Κ. Βάθης, από τον Καστρινάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου.
  2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Μίνι Μάρκετ) στη θέση «Βάθη» Τ.Κ. Βάθης, από τον Καστρινάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου                                                                    

 Κίσαμος 5-6-2012

                                                          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                   ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ