Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων που αφορά την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κισσάμου

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 19, Α’).

2. Τις διατάξεις των άρθρων από 79 μέχρι 85 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ247, Α’).

3.Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64,Α’).

4.Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» (ΦΕΚ 150, Α’).

5. Την αρ. 01/07-01-2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κισσάμου για έγκριση σκοπιμότητας για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κισσάμου.

6. Την αρ. 02/07-01-2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κισσάμου με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσηςγια τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κισσάμου».

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε

 

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κισσάμου για το οικονομικό έτος 2013. Η προυπολογιζόμενη δαπάνη είναι Τριάντα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Οικονομικού Προυπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, που αναλογούν Φ.Π.Α και κάθε άλλο συναφές έξοδο, προκειμένου να παραδοθεί η εκάστοτε παραγγελία στο τόπο παράδοσης και θα βαραίνει το προμηθευτή.Οι υποβαλλόμενες στον διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για το οικονομικό έτος 2013.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις δυο εφημερίδες, Νέοι Ορίζοντες και Χανιώτικα Νέα.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Τρίτη 15/01/2013 και ώρα 09:00

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 15/01/2013 και ώρα 10:00

Η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια, ενώπιοντης αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών, στο κτίριοτης.

 

Δείτε αναλυτικά την διακύρηξη στο αρχείο που ακολουθεί