Ανακοίνωση Νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κισσάμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10 ο Δήμος Κισσάμου θα προβεί εκ νέου  στη συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μετά τη λήξη της θητείας της προηγούμενης, οργάνου  με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, Δημότες μετά από κλήρωση.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

- Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

- Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

- Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

- Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι Φορείς με καταστατική συγκρότηση όπως περιγράφονται ανωτέρω καθώς και οι Δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην νέα  Επιτροπή Διαβούλευσης,  η οποία  θα έχει θητεία έως και 31-08-2014, να εκφράσουν είτε εγγράφως τη βούληση τους μέχρι την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 στο Δημαρχείο Κισσάμου στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Φωτεινόπουλο Βασίλειο και εναλλακτικά κα Σταματάκη Βασιλική, τηλ.: 2822340202-40200) από Δευτέρα – Παρασκευή 8.00π.μ. -14.00μ.μ. είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dkisamou@gmail.com.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail). 

 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Κισσάμου

Χαράλαμπος Ι. Πιτσιγαυδάκης