Λήψη απόφασης περί ανάκλησης του τίτλου του Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμου διδάκτορα του πανεπιστημίου Κρήτης

                                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ.Απόφασης:12/2018

     ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                   Αρ.Πρωτ:689

     Κίσσαμος 19-1-2018

 

     Απόσπασμα από το Πρακτικό 1/15-1-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά σήμερα στις 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, ύστερα απο την  1/404/11-1-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλας, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

…………….

 10. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης του τίτλου του Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

      Παρόντος και του Δημάρχου κ.Σταθάκη Θεόδωρου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα πλειοψηφήσαντα Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού κ. Παρτσαλάκη Αντώνιο – σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ.100 παρ.2, λόγω απουσίας της Προέδρου και του Αντιπροέδρου-  ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε  νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 16 μέλη και ονομαστικά οι:

 

1. Παρτσαλάκης Αντώνιος, Προεδρεύων 2. Πατερομιχελάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 3. Δερουκάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος 4. Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ 5. Κουφάκης Μιχαήλ 6. Κουτσαυτάκης Παντελής 7.   Χαραλαμπάκης Γεώργιος  8. Γλαμπεδάκης Βασίλειος 9. Κατερουδάκης Σταύρος 10. Φουρναράκης Εμμανουήλ 11. Κατσικανδαράκης Αντώνιος   12. Μαυροδημητράκης Σπυρίδων 13. Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ 14. Σκορδυλάκης Γεώργιος 15. Καρτσωνάκης Γεώργιος και 16.  Κουκουράκης Κων/νος .

 

Απόντες:  1. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλα Πρόεδρος 2. Περράκης Φώτιος 3. Σκουλάκης Μιχαήλ  4. Σταθάκης Φραγκίσκος 5. Αποστολάκης Νικόλαος 6. Μυλωνάκης Γεώργιος 7. Πατεράκης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος.   8. Σκουλάκης Ιωάννης  9. Αννουσάκης Γεώργιος 10. Χαιρετάκης Μιχαήλ και 11. Ξηρουχάκης Ξενοφών.

 

   Ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλα  και οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαιρετάκης Μιχαήλ και Ξηρουχάκης Ξενοφών, απουσιάζουν δικαιολογημένα.

 

    Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  Δραπανιά, Σασάλου, Βουλγάρω, Καλουδιανών, Κεφαλίου, Μαλαθύρου, Περβολακίων, Ρόκκας, Τοπολίων, Φαλελιανών και Βάθης.

 

 

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φωτεινόπουλος Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών.

 

    Ο Προεδρεύων  καλησπέρισε το Σώμα, ευχήθηκε Καλή Χρονιά σε όλους και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

……………

        

 

Ο κ. Δήμαρχος που εισηγήθηκε το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έκανε γνωστό στο Συμβούλιο τα παρακάτω:

 

 

     Θέμα : Λήψη απόφασης περί ανάκλησης του τίτλου του Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμου διδάκτορα του πανεπιστημίου Κρήτης

                         

   Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της πρωτοβουλίας πολιτών, φορέων και συλλόγων η οποία επιδιώκει την άμεση ανάκληση του τίτλου του επιτίμου διδάκτορα στον Χάινς Ρίχτερ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, εναντιούμενοι όμως κυρίως στην ενέργεια του Πανεπιστημίου να προχωρήσει σε αναγόρευση του καθηγητή  σε επίτιμο διδάκτορα, τασσόμαστε υπέρ της άμεσης ανάκλησης του τίτλου του καθώς με την συγγραφή του βιβλίου με τίτλο «Επιχείρηση Ερμής η κατάκτηση της Νήσου Κρήτης το 1941» προχώρησε σε μια αυθαίρετη αναθεώρηση της ιστορίας του τόπου μας, αποδομώντας τον δίκαιο και ηρωικό αγώνα των Κρητικών και επιδίωξε να δικαιολογήσει τα εγκλήματα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.

     Δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραχάραξη την ιστορίας  που διαδραματίστηκε  στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στον τόπο μας την Κρήτη,  δηλαδή ότι οι χιλιάδες νεκροί ήρωες πρόγονοι μας στα καταστραμμένα χωριά Μαλάθυρο, Κάντανο, Κάμπο Κισσάμου  , Μάλεμε , Βιάνο , Ανώγεια  κ.α. γενικότερα  όλα τα κτηνώδη  εγκλήματα του Γ΄Ραιχ  ότι ήταν αποτέλεσμα της άμυνας του κρητικού λαού.  Είναι όχι μόνο  προσβλητικό για αυτούς τους νεκρούς και πέραν κάθε  λογικής, να δικαιολογείς  τέτοια εγκλήματα  επειδή ο κρητικός λαός  αντιστεκόταν στον κατακτητή και ήθελε την ελευθερία του .

     Προτείνω όπως το σώμα λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση να πάρει απόφαση.

   α)διαμαρτυρίας για την ανακήρυξη  του κ. Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

   β) Στήριξης  στον αγώνα της πρωτοβουλίας πολιτών, για την  ανάκληση του τίτλου του κ. Χαινς Ρίχτερ.

   γ)να ζητήσει από την πρυτανική  αρχή του πανεπιστημίου Κρήτης όπως εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  της 25/5/2016 και να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση  της ιστορίας και ηθικής τάξης  απέναντι στο κρητικό λαό ανακαλώντας τον διδακτορικό τίτλο

   δ)το παρόν  να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο.

 

 

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

 

Αριθμός αποφάσεως 12

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και  διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας δεν υπήρξε αντίρρηση

 

                                        Αποφασίζει  ομόφωνα

 

   1. Εκφράζει την διαμαρτυρία του για την ανακήρυξη  του κ. Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

   2. Στηρίζει  τον αγώνα της πρωτοβουλίας πολιτών, για την  ανάκληση του τίτλου του κ. Χαινς Ρίχτερ.

   3. Ζητά από την πρυτανική  αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  της 25/5/2016 και να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση  της ιστορίας και ηθικής τάξης  απέναντι στο κρητικό λαό ανακαλώντας τον διδακτορικό τίτλο

   4. Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο.

 

Ακριβές απόσπασμα                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                  (υπογραφές)        

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ