Απόσπασμα από το Πρακτικό 24/29-12-2011 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δείτε στο αρχείο που ακολουθεί το απόσπασμα από το πρακτικό 24/29-12-2011 συνεδρίασης του

Δ ημοτικού Συμβουλίου