12/2011, Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Στην Κίσσαμο, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κισάμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής Δήμου Κισάμου, ύστερα από την 17162/8-12-2011 πρόσκληση του Προέ-

δρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.

3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατζουράκης Νικόλαος Πρόεδρος

2. Κουκουράκης Κωνσταντίνος Αντι-

πρόεδρος

1. Κελαϊδής Ιωάννης

3. Μουντάκης Μιχαήλ του Δημ.

4. Τουλουπάκης Θεόδωρος

5. Χαραλαμπάκης Παναγιώτης

6. Χορευτάκη Στεφανία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Φουντουλάκη Αλέξη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 72 &1, περίπτωση ια) και του άρθρου 73 &1 περίπτωση Βv) του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Κανονιστικών Αποφάσεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Επομένως, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Κισσάμου, κατά το άρθρο 79 &1, περίπτωση δ3, που ορίζει ότι: «οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για το Σχέδιο του Κανονισμού Ύδρευσης, το οποίο πρέπει να καταρτίσει και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κισσάμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση, έλαβε υπόψη του την ανάγκη κατάρτισης Ενιαίου Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου, έλαβε υπόψη του όλες τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, καθώς και τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης του Δήμου μας.

Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο του κανονισμού για τη λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης του Δήμου μας, όπως παρακάτω.

Ακολουθεί το αρχείο :